<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

عملکرد گروه شمع صلب و خاك اطراف آن تحت بار جانبی

بررسی رفتار شمعهاي به طور جانبی بارگذاري شده و خاك اطراف آنها یکی از مسائل اصلی مرتبط با اندرکنش خاك سازه است. در طراحی پی سازه ها اغلب با مساله گروه شمع تحت بارگذاري جانبی مواجه می شویم. اثرات اندرکنش گروه تابعی از فاصله شمعها بوده و الگوي تنش و تغییرشکل را در اطراف گروه شمع تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله عملکرد گروه شمع صلب با فواصل مختلف و رفتار خاك اطراف آن تحت بار جانبی در آزمایشگاه مطالعه شده است. براي این منظور آزمایشات بار جانبی با مقیاس کوچک روي شمع صلب مدل، که به صورت منفرد و گروه شمع دوتایی با فواصل مختلف شمعها در امتداد بار جانبی قرار داده شده بود، در ماسه با استفاده از مدلسازي فیزیکی براي موارد مختلف انجام شد. حین انجام آزمایشات در هر مرحله از بارگذاري،   ازتغییرشکل شمعها و خاك اطراف آنها PIV Particl )Image Velocimetry) عکسبرداري دیجیتال صورت گرفت. سپس داده هاي حاصل از آزمایشات با استفاده از روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مقاله عمق دوران شمع صلب، الگوي تغییرشکل  خاك، کرنشهاي ایجاد شده در آن و میدان جابجایی خاك اطراف شمعهاي صلب تحت بار جانبی بررسی شده است. نتایج آزمایشگاهی نشان دادند که با افزایش فاصله مرکز به مرکز شمعها در گروه در امتداد بارگذاري جانبی، اثرات اندرکنش شمع-خاك-شمع کاهش می یابد. در نتیجه رفتار شمعها در گروه و خاك اطراف آنها به رفتار شمع منفرد و خاك اطراف آن نزدیکتر شده و عمق میدان جابجایی خاك، مابین دو شمع رفته رفته کمتر می گردد.

کلمات کلیدي:

بار جانبی، شمع صلب، گروه شمع، مدلسازي فیزیکی ، PIV

نویسندگان :

حبیب آذرنیا شاهگلی (کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز)

مسعود حاجی علیلوي بناب (استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز)

محمدحسین محصل (کارشناس ارشد سازه هاي دریایی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بار جانبی , شمع صلب , گروه شمع , مدلسازي فیزیکی , PIV ,
:: بازدید از این مطلب : 1328
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر وجود شمع مایل در گروه شمع تحت بار جانبی

شمعها به طور وسیعی در سازه هاي فراساحلی و ساحلی مانند سکوهاي دریایی، سازه هاي پهلوگیر و دولفین هاي مهاري مورد استفاده قرار می گیرند که در آنها علاوه بر شمعهاي قائم، شمعهاي مایل نیز به کار می رود. کاربرد شمعهاي مایل به همراه شمعهاي قائم در سیستم شمع- خاك کارایی گروه شمع را افزایش می دهد. دراین مقاله تاثیر وجود شمع مایل PIV در گروه شمع و رفتار خاك اطراف آن تحت بار جانبی در آزمایشگاه با استفاده از مدلسازي فیزیکی و روش براي موارد مختلف مطالعه شده است. براي این منظور آزمایشات بار جانبی با (Particle Image Velocimetry) مقیاس کوچک در ماسه روي گروه شمع مدل شامل دو شمع قائم و مایل در دو حالت انجام شد: هر دو شمع قائم، هر دو شمع مایل (مثبت یا منفی). زاویه انحراف شمع مایل (مثبت یا منفی) ° 10 انتخاب شد. حین انجام آزمایشات در هر مرحله از بارگذاري، بوسیله دوربینی که در روبروي جعبه آزمایش قرار داشت، از تغییرشکل گروه شمع و خاك اطراف  آن عکسبرداري دیجیتال صورت گرفت. سپس عکسهاي حاصل از هر آزمایش مورد پردازش تصویري قرار گرفت. در این مقاله الگوي تغییرشکل خاك اطراف گروه شمع، کرنشهاي ایجاد شده در آن و همچنین میدان جابجایی و محدوده هاي تاثیر خاك اطراف گروه شمع تحت بار جانبی براي هر آزمایش و همچنین تاثیر مایل بودن شمعهاي موجود در گروه بحث و بررسی شده است.


 کلمات کلیدي:

شمع مایل، گروه شمع ،PIV ، بارگذاري جانبی، مدلسازي فیزیکی

نویسندگان :

مسعود حاجی علیلوي بناب (استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز)

حبیب آذرنیا شاهگلی (کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع مایل , گروه شمع , PIV , بارگذاري جانبی , مدلسازي فیزیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1381
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتارخاکهاي ماسه اي مسلح و غیر مسلح زیر پی نواري بکمک روشPIV

در تحقیق حاضر مکانیسم گسیختگی، تغییر شکل خاك ماسه اي و تاثیر مسلح کننده ها بر این فرآیند در زیر یک پی بررسی شده است. بدین منظور مدلسازیهاي فیزیکی بر روي خاك ماسه اي انجام شده و براي PIV نواري بکمک روش مسلح سازي از مواد ژئوسنتتیکی مناسب استفاده گردیده است. در هر مرحله از بارگذاري، از توده تغییر شکل یافته خاك عکسبرداري دیجیتال شده و تصاویر مورد پردازش قرار گرفته اند. نتایج آزمایشات نشان میدهند که استفاده از مسلح کننده هاي مناسب منجر به افزایش قابل توجه ظرفیت باربري و کاهش میزان نشست پی و تغییر در مکانیسم گسیختگی شده و همچنین کارایی بهتر ژئوگرید نسبت به ژئوتکستایل در خاکهاي ماسه اي و در محدوده کرنشهاي کوچک ثابت میگردد.


کلمات کلیدي :

PIV ، مدلسازي فیزیکی، مکانیزم گسیختگی، خاك ماسه اي، ژئوسنتتیک

نویسندگان :

فریبا بهروزسرند (دانشجوي دکتراي خاك و پی، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز)

مسعود حاجی علیلوي بناب (استادیارگروه خاك و پی، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز)

هوشنگ کاتبی (استادیارگروه خاك و پی، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , PIV , مدلسازي فیزیکی , مکانیزم گسیختگی , خاك ماسه اي , ژئوسنتتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1398
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه