<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل و بررسی الگوی سفرهای شهروندان پس از وقوع زلزله

خلاصه
هدف از این پژوهش تحلیل تقاضای سفر پس از زلزله در شهر تهران است. سفرهای مردم پس از یک فاجعه مانند زلزله میتواند نسبت به شرایطعادی کاملاً متفاوت باشد. عوامل تأثیرگذار در تصمیمگیری افراد در چنین شرایطی نسبت به قبل کاملاً تغییر کرده و بنابراین نمیتوان فرض کردکه تقاضای سفر بعد از زلزله بدون تغییر باقی بماند. سفرهای غیر امدادی، بخش اصلی این سفرها را تشکیل میدهد، بنابراین اگر بتوان این سفرها راپیشبینی و هدایت کرد، آنگاه میتوان سفرهای امدادی را بهگونهای مدیریت نمود که میزان تلفات به کمترین مقدار برسد. روش مورد استفاده دراین پژوهش برای جمعآوری داده، استفاده از پرسشنامه است. پرسشهای مورد نظر در ارتباط با ویژگیهای اقتصادی اجتماعی افراد و همچنین -سفرهایی که در شرایط پس از زلزله انجام میدهند خواهد بود. پس از برداشت اطلاعات مورد نیاز، الگوی سفرهای شهروندان پس از وقوع یک زلزله احتمالی در شهر تهران تحلیل و بررسی میشود.

کلمات کلیدی:

زلزله . مدیریت بحران . تقاضا . الگوی سفر

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله , مدیریت بحران , تقاضا , الگوی سفر ,
:: بازدید از این مطلب : 267
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 27 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رعایت مبانی مدیریت بحران زلزله در طراحی شهري جهت کاهش تلفات زلزله

خلاصه
گسترش خسارات ویرانگر ناشی از حوادث غیر مترقبه خصوصاً زلزله در دهه هاي اخیر، مهندسین زلزله و مدیران شهري را به یافتن راهکارهائی جهت کا هش بلاهاي ناشی از زلزله وادار نموده است . در همین ارتباط براي اولین بار پس از بروز حوادث خانمان سوز، سازمان ملل متحد براي مبانی مدیریت بحران را تدوین و تنظیم نمود . پس از آن در IDNDR مقابله با بحران هاي ناشی از زلزله در چهارچوب برنامه اي موسوم به کشورهاي مختلف دنیا و از جمله درکشور ما راهکارهاي فراوانی براي کنترل این بحران تدوین و برنامه ریزي گردید تا بتوان ضایعات ناشی از زلزله را هر چه بیشتر کاهش داد . این برنامه ها به پیشگیري هاي قبل از وقوع زلزله، اقدامات هنگام وقوع زلزله و عملیات پس از زلزله دسته بندي می شوند. از اقدامات ضروري که می تواند نقش اساسی در کاهش زیان ها داشته باشد، توجه به الگوهاي شهرسازي و راه هاي دسترسی با در نظر گرفتن معیار هاي مدیریت بحران می باشد . با توجه به زلزله خیز بودن کشور ایران و توسعه شهرك ها و شهرهاي جدید از یک طرف و همچنین  قرار گرف تن بخش هاي زیادي از مساحت شهرهاي سنتی در بافت هاي قدیمی و یا فرسوده و فقدان آئین نامه و مقررات استاندارد، لازم است به تدوین معیارهایی جهت بررسی و طراحی شهر ایمن از لحاظ معیارهاي مدیریت بحران پرداخته شود . بالا بودن تراکمهاي ساختمانی و جمعیتی، کیفیت پایین اب نیه در بدنه شبکه هاي ارتباطی ودرجه محصوریت بالادر شهرهاي بزرگ که منجر به از بین رفتن کارایی شبکه هاي ارتباطی، حجم بالاي تلفات انسانی و خسارتهاي مالی در مواقع زلزله می شود، توجه به نقش طراحی شهري در کاهش اثرات زلزلهرا ضروري ساخته است. این مقاله تلاش می کند که به بیان مخاطرات مرتبط با طراحی شهري و شبکه هاي ارتباطی از دیدگاه مدیریت بحران زلزله بپردازد، این بررسی ها می تواند شامل شکل و جانمائی سازه ها، دسترسی ها، امداد رسانی ها، پرهیز از ساخت و سازها در نواحی غیر ایمن، اثرات ساختگاه و موضوعات مرتبط با مسائل طراحی شهري و نواحی پرخطر باشد . 


کلمات کلیدي :

زلزله، مدیریت بحران، شبکه هاي ارتباطی، آسیب پذیري، امداد رسانی

نویسندگان :

آرمین دماوندي ، حسین رهنما ، مهدي مخبري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله , مدیریت بحران , شبکه هاي ارتباطی , آسیب پذیري , امداد رسانی ,
:: بازدید از این مطلب : 677
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

نقش ریزپهنه بندی در مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: شهر بابل)

درمقطعي از زمان زلزله ه بعنوان بلای طبيعي نام گذاری شد كه استفاده از عبارت بلا برای این پدیده مناسب نبوده و با شناخت بهتر و یافتن راه های مقابله مي توان ه بنحو قابل ملاحظه ای از مقدار خسارات حاصل از وقوع حوادث غيرمترقبه كاست. با توجه به افزایش وقوع سوانح طبيعي ه ب ویژه زلزله در سال های اخير درنقاط مختلف جهان و به تبع آن افزایش خسارات و آسيب های ناشي از وقوع این پدیده ها، موضوع كاهش آسيب ها و خسارات ناشي از سوانح و افزایش مقاومت و آمادگي در برابر آنها از اهميت خاصي برخوردار شده است. پيشگيری از وقوع بحران در مقایسه با اقدامات امدادی پس از زلزله اثربخشي بيشتری دارد و فازهای قبل ازبحران دارای اهميت خاصي هستند . كاهش آسيب پذیری شهرها در برابر زلزله دربلند مدت، زماني محقق خواهد د شكه ایمني شهردر برابر خطرات زلزله به عنوان یک هدف درتمام سطوح برنامه ریزی مدنظر قرار گيرد. به همين منظور و در جهت كاهش مخاطرات زلزله در شهرها، ضروری است تا مطالعات و تحقيقات جامعي در ارتباط با شناخت اثرات زلزله درسطوح شهری و تشخيص مناطق با خطرپذیری بالا انجام شود، از این رو نقش فرآیند ریزپهنه بندی بيش از پيش روشن مي شود. هدف این مطالعه معرفي كامل پروژه ریزپهنه بندی و ابعاد آن و نقش پر رنگ آن در مدیریت بحران زلزله مي باشد.


کلمات کلیدی:

ریزپهنه بندی، زلزله، مدیریت بحران، حوادث غیر مترقبه، نقشه های پهنه بندی

نویسندگان :

صادق رضائی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

عسکر جانعلیزاده (دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

 

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ریزپهنه بندی , زلزله , مدیریت بحران , حوادث غیر مترقبه , نقشه های پهنه بندی ,
:: بازدید از این مطلب : 1712
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه