<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تجزیه و تحلیل میدانی معیارهای موثر بر ساختگاه سدها از لحاظ ژئوتکنیکی جهت ارایه الگوی مناسب مدیریت ریسک آنها با استفاده از منطق فازی

 

 

 

کلمات کلیدی :

مدیریت ریسک . ساختگاه سد . TOPSIS فازی . روش AHP

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدیریت ریسک , ساختگاه سد , TOPSIS فازی , روش AHP ,
:: بازدید از این مطلب : 343
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد نظریه بازیها در مدیریت ریسک تونلسازی

چکیده
نظریه بازی مطالعه مدل های ریاضی درگیر و همکار درروش تصمی مگیری و انتخاب هوشمندانه و منطقی تصمی مگیرندگان در یک بازیاست. نظریه بازی، شاخه ای از ریاضیات کاربردی است که در علوم مختلف ازجمله اقتصاد، مهندسی، علوم رایانه و روابط بی نالمللمورداستفاده قرار می گیرد. نظریه بازی تلاش می کند تا رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت استراتژیک را مدل سازی کند. این موقعیت،زمانی پدید می آید که موفقیت یک فرد وابسته به راهبردهایی است که دیگران انتخاب می کنند. مسئله مدیریت و آنالیز ریسک در تونلاز سالها قبل موردتوجه سراسر جهان قرار گرفته است. برای آنالیز و مدیریت ریسک روش های مختلفی وجود دارند. ارزیابی ریسک ازقسمت های کلیدی مدیریت پروژه بوده و امکان رتبه بندی ریسک ها را بر اساس میزان بحرانی بودن آن ها و ارائه پاسخ مناسب فراهممی کند. فضاهای زیرزمینی به علت اینکه در محیطی با عدم قطعیت بالا هستند، ریسک های بالایی را نیز به دنبال دارند. از این روشناسایی ریسک ها و تعیین اولویت آن ها در صنعت تونلسازی و همچنین پاسخ مناسب به ریسکها یکی از چالشهای اساسی بهشمار می رود. در این مقاله به کمک نظریه بازی ها با ارائه یک مدل جدید برای مدیریت ریسک در پروژه ساخت تونل به منظور تعمیم وبهبود روش های قبلی، به صورت مطالعه موردی برای خط 3 متروی قطار شهری مشهد و داده ها و اطلاعات آن بررسی شده است. دراین تحقیق با مدل سازی ریسکهای موجود در پروژه تونلسازی خط 3 متروی مشهد و پاسخ به ریسکها به صورت اجزای بازی و حلبازی مورد نظر با توجه به نتایج به دست آمده یک رتبه بندی برای ریسکهای موجود و همچنین رتبهبندی پاسخ ریسکها براساس درجه اهمیت انجام شده است.


واژههای کلید
ی

رتبهبندی . مدلسازی . مدیریت ریسک . نظریه بازیها

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رتبهبندی , مدلسازی , مدیریت ریسک , نظریه بازیها ,
:: بازدید از این مطلب : 688
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معرفی دستورالعمل مدیریت ریسک برای کارهای زیرزمینی ITIG

چكیده
عملیات ساخت فضاهای زیرزمینی به علت عدم قطعیت مشخصههای زمین پیرامون با چالشهای بسیاری روبرو است. با توجه به نوپا بودنساخت فضاهای زیرزمینی در کشور، توسعه مناسب این صنعت در آینده مستلزم کاهش مخاطرات و هزینههای مربوطه میباشد. لذا نقشمدیریت ریسک به عنوان تنها ابزار حذف و یا کاهش مخاطرات پر رنگ تر گردیده است. دستورالعمل تدوین شده توسط توسط گروهبینالمللی بیمه تونلسازی یا به اختصار ITIG ، راهنمای مناسبی به عنوان ابزار مدیریت ریسک در پروژههای زیرزمینی بوده و استفاده از آندر کلیه پروژههای از این نوع توصیه میگردد. در این مقاله این دستورالعمل معرفی گردیده و به کارگیری همزمان فرآیند مدیریت ریسک مندرج در استاندارد PMBOK و دستورالعمل ITIG مورد بررسی قرار میگیرد.


واژه های کلیدی:

مدیریت ریسک . بیمه . کارهای زیرزمینی . PMBOK . ITIG .

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدیریت ریسک , بیمه , کارهای زیرزمینی , PMBOK , ITIG , ,
:: بازدید از این مطلب : 634
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 8 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شناسایی و ارزیابی ریسک های بحرانی در پروژه های مترویی مطالعه موردی خط 2 قطار شهری مشهد

چكيده
به مدیریت ریسک پروژهای انعطافپذیر اطلاق میگردد که متناسب با بزرگی و پیچیدگی شرایط پروژه تغییر مینماید. پروژههایساده ممکن است از روشهای تجزیه و تحلیل سادهتری استفاده کنند در حالی که پروژههای با پیچیدگی بیشتر ممکن است که ازتکنیکهای کاراتری استفاده نمایند. پروژههای زیربنایی بزرگ و پیچیده شامل عوامل ریسکزای مختلفی هستند و موفقیت در اجرایچنین پروژههایی وابستگی زیادی به مدیریت اثر بخش عوامل ریسکهای کلیدی دارد. در این مقاله با توجه به مطالعات موردیصورت گرفته در خط 2 قطار شهری مشهد، عوامل و متغیرهایی که باعث ریسک میشوند شناسایی شده و به این پروژه زیربنایی وزیرزمینی تخصیص داده شده است. با توجه به این منشا ریسکها، ریسکهای موجود با استفاده از روشهای گوناگونی که در ادامهتوضیح داده خواهد شد شناسایی شده و سپس با استفاده از نظرات کارشناسی به ارزیابی آنها پرداخته میشود. در پایان 11 ریسکبرتر از مجموع 67 ریسک شناسایی شده استخراج گردید و متناسب با حد آستانه پذیرش پروژه و مقادیر اقتضایی مدیریتی درنظر گرفته شده برای آنها پاسخهایی درنظر گرفته میشود.


واژههای کليدی:

مدیریت ریسک . پروژههای مترو . ماشین حفار مکانیزه TBM . ساختار شکست ریسک

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدیریت ریسک , پروژههای مترو , ماشین حفار مکانیزه TBM , ساختار شکست ریسک ,
:: بازدید از این مطلب : 350
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد نظریه بازیها در مدیریت ریسک تونلسازی

چکیده
نظریه بازی مطالعه مدل های ریاضی درگیر و همکار درروش تصمی مگیری و انتخاب هوشمندانه و منطقی تصمی مگیرندگان در یک بازیاست. نظریه بازی، شاخه ای از ریاضیات کاربردی است که در علوم مختلف ازجمله اقتصاد، مهندسی، علوم رایانه و روابط بی نالمللمورداستفاده قرار می گیرد. نظریه بازی تلاش می کند تا رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت استراتژیک را مدل سازی کند. این موقعیت،زمانی پدید می آید که موفقیت یک فرد وابسته به راهبردهایی است که دیگران انتخاب می کنند. مسئله مدیریت و آنالیز ریسک در تونلاز سالها قبل موردتوجه سراسر جهان قرار گرفته است. برای آنالیز و مدیریت ریسک روش های مختلفی وجود دارند. ارزیابی ریسک ازقسمت های کلیدی مدیریت پروژه بوده و امکان رتبه بندی ریسک ها را بر اساس میزان بحرانی بودن آن ها و ارائه پاسخ مناسب فراهممی کند. فضاهای زیرزمینی به علت اینکه در محیطی با عدم قطعیت بالا هستند، ریسک های بالایی را نیز به دنبال دارند. از این روشناسایی ریسک ها و تعیین اولویت آن ها در صنعت تونلسازی و همچنین پاسخ مناسب به ریسکها یکی از چالشهای اساسی بهشمار می رود. در این مقاله به کمک نظریه بازی ها با ارائه یک مدل جدید برای مدیریت ریسک در پروژه ساخت تونل به منظور تعمیم وبهبود روش های قبلی، به صورت مطالعه موردی برای خط 3 متروی قطار شهری مشهد و داده ها و اطلاعات آن بررسی شده است. دراین تحقیق با مدل سازی ریسکهای موجود در پروژه تونلسازی خط 3 متروی مشهد و پاسخ به ریسکها به صورت اجزای بازی و حلبازی مورد نظر با توجه به نتایج به دست آمده یک رتبه بندی برای ریسکهای موجود و همچنین رتبهبندی پاسخ ریسکها براساس درجه اهمیت انجام شده است.


واژههای کلیدی :

رتبهبندی . مدلسازی . مدیریت ریسک . نظریه بازیها .

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رتبهبندی , مدلسازی , مدیریت ریسک , نظریه بازیها , ,
:: بازدید از این مطلب : 490
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدیریت ریسک در سیستم های تامین آب شهری

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مدیریت ریسک . تحلیل ریسک . سیستم های تامین آب شهری . روش های تصمیم گیری چند معیاره

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدیریت ریسک , تحلیل ریسک , سیستم های تامین آب شهری , روش های تصمیم گیری چند معیاره ,
:: بازدید از این مطلب : 378
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پارامترهای بحرانی تاثیرگذار بر مدیریت ریسک پروژه های ساخت و ساز

خلاصه
مدیریت پروژه بیش از 3 دهه ی اخیر به یک روش سیستماتیک مرتبط با تمام جوانب پروژه های ساخت و ساز توسعه یافته است. هدف از اینمطالعه، تشخیص خطرهایی است که در پروژه های مختلف ساخت و ساز اتفاق می افتد و شدت ریسک شخصی و مالی را محاسبه می کند.روش کلی این مطالعه به طورگسترده متکی بر بررسی پرسشنامه ای است که از منابع مختلف جمع گردیده است. مرور کلی بر نوشته ها انجام شد تاپارامترهای ریسک که بر کاراریی ساخت و ساز صنعتی اثر می گذارد را تشخیص دهد. پرسش نام هی برای بررسی نمونه ی آزمایشی بر اساسنوشته های مربوطه در زمینه ی مدیریت ریسک ساخت و ساز فرموله شده است. پرسشنامه به سیصد و دوازده شرکت فرستاده شد. صد و پنجاه عدداز آن پاسخ داده شد. نسبت پاسخ 84 % است که در این نوع بررسی خوب به نظر می رسد. این تحقیق در جستجوی تشخیص و دسترسی به ریسک وبهبود چهارچوب مدیریت است که سرمایه گذاران/ توسعه دهندگان/ پیما نکاران م یتوانند هنگام کارهای قراردادی ساختمان بپذیرند. داده ها توسط آمارهای توصیفی و ANOVA تجزیه و تحلیل شده است.


کلمات کلیدی:

مدیریت ریسک . پروژه ساخت و ساز . پارامتر بحرانی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدیریت ریسک , پروژه ساخت و ساز , پارامتر بحرانی ,
:: بازدید از این مطلب : 235
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیاده سازی مدیریت ریسک پروژه با استفاده از مدلهای تصمیمگیری چند معیاره فازی ( مطالعه موردی پروژه تونل قطعه شرقی – غربی مترو خط 7 تهران)

چکیده
 امروزه ریسک و انواع گرایشهای مرتبط با آن مانند مطالعات ریسک و تحلیل ریسک در گستره متنوع موضوعاتی نظیر امور مالی سرمایهگذاری، تجارت، بیمه، ایمنی، بهداشت و درمان، پروژههای صنعتی و عمرانی، حتی مسائل سیاسی، اجتماعی و نظامی جایگاه را پیدا کرده است. در این پژوهش ابتدا به شناسایی ریسکهای داخلی، آنهایی که مرتبط با خود پروژه بوده و معمولا تحت کنترل مدیریت پروژه میباشند، از طریق مطالعات میدانی، چک لیست ، نظرات خبرگان و کارگروه مدیریت ریسک در پروژه جمع بندی گردید. پس از آن میزان اثرگذاری ریسکهای شناسایی شده بر اهداف پروژه از طریق تاثیر بر کیفیت،هزینه، زمان و ایمنی مورد ارزیابی برای این منظور با استفاده از روش بر اساس ریسکهای اولویت بندی شده، برنامه ریزی جهت پاسخ به ریسکها و کاهش اثر ریسکهای شناسایی شده در پروژه فازی رتبهبندی شدند. TOPSIS وزن شاخصها محاسبه و با استفاده از روش AHP گرفتند.

واژههای کلیدی:

مدیریت ریسک . شناسایی ریسک . رتبه بندی ریسک . TOPSIS .  فازی . AHP   

نویسندگان :

حسن اکبری ، سیدمحمدرضا ظهیرالاسلام زاده

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدیریت ریسک , شناسایی ریسک , رتبه بندی ریسک , TOPSIS , فازی , AHP ,
:: بازدید از این مطلب : 496
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه