<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقایسه شکست مصالح دانه ای گردگوشه ترک دار و بدون ترک تحت بارگذاری تک محوری فشاری بامحصورشدگی جانبی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مصالح دانه ای . گردگوشه . شکست . ترک . محصورشدگی جانبی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مصالح دانه ای , گردگوشه , شکست , ترک , محصورشدگی جانبی ,
:: بازدید از این مطلب : 77
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه تجربی و تحلیلی مصالح خود تراکم در حالت ایده آل

خلاصه
انجام عملیات تراكم در خاكریزی یا سنگریزی برای جلوگیری از نشست اهمیت بالایي دارد ولي در برخي از پروژه ها از جمله پروژه های دریائيبدلیل مشکلات و محدودیتهای اجرائي، انجام عملیات تراكم به راحتي مقدور نميباشد. در شرایطي كه امکان تراكم وجود ندارد، توصیه ميشودیا خودتراكم استفاده شود. مصالح خود تراكم از دیدگاه نظری، شامل مصالح درشت دانهای هستند كه )Single size( كه از مصالح تک اندازهدارای محدودة دانه بندی بزرگي نیستند. در اینصورت تخلخل مصالح در متراكم ترین حالت تفاوت زیادی با حالت سست ندارد و در هنگام ریختندر شرایط به نسبت متراكم قرار ميگیرند، در نتیجه توده مصالح در آینده دچار تغییر حجم كمتری ميشود. در تحقیق حاضر با جایگزیني مصالحواقعي با گوی های فلزی، شرایط ایدهآل مصالح با دانه بندی های متفاوت )نسبت قطر بزرگترین دانه به كوچکترین دانه برابر با یک، دو، چهار وهشت( در شرایط بارش مختلف بررسي شده است. فراهم آوردن مصالح تک دانه در پروژههای واقعي عملي نیست و لازم است كه اندازه مصالحدارای محدودة كوچکي باشد. تاثیر تغییرات محدودة دانه بندی با آزمایش روی مصالح ایدهآل )گوی های فلزی( بررسي گردید. استفاده از مصالحایدهآل یا گوی فلزی به این دلیل بوده است كه مباني مصالح خود تراكم بصورت ایدهآل و بدون تاثیر شکل مصالح بررسي شود. مطابق آزمایشهای انجام گرفته در تحقیق حاضر مشاهده شد كه بدون انجام عملیات تراكم، حتي مصالح ایدهآل نیز در شرایط كاملاً خود تراكم قرار نميگیرند.لیکن با رعایت نکات لازم مي توان به شرایط نسبتاً متراكم تر رسید.


کلمات کليدی:

تراکم . مصالح خود تراکم . مصالح دانه ای . تخلخل

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تراکم , مصالح خود تراکم , مصالح دانه ای , تخلخل ,
:: بازدید از این مطلب : 98
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی فاکتورهای شکست مختلف در اندازه گیری میزان شکست مصالح دانه ای به روش آزمایشگاهی و عددی

خلاصه
به منظور بررسي شکست مصالح دانهای نیاز به پارامتری است كه بتواند میزان شکست را به صورت كمي اندازه گیری كند كه این پارامتر فاكتورشکست نامیده ميشود. فاكتورهای شکست ارائه شده توسط محققان بر پایه پارامترهای مختلفي از جمله منحني دانهبندی و انرژی هستند. فاكتورهایشکست بررسي شده در این پژوهش عبارتند از: فاكتور شکست لیو، مارسال، هاردین و ایناو. آزمایشات بر روی مصالح دانهای در اندازه شن و در دوشکل مکعبي و استوانهای كه به ترتیب بیانگر سنگدانههای تیزگوشه و گردگوشه بودند، با استفاده از بتن پودری واكنشپذیر) RPC ( و در محفظهاستوانهای فولادی تحت آزمایش فشاری تک محوری محصور شده در بارهای فشاری مختلف انجام شد. نتایج نشان ميدهند فاكتور شکست لیو باتوجه به مبنای مشاهدهای آن، دقیقترین مقادیر شکست را ارائه ميدهد. لیکن امکان كاربرد آن در شرایط عملي امکانپذیر نميباشد. از طرفي بامقایسه فاكتورهای شکست، فاكتور شکست ایناو نزدیکترین مقادیر را به شرایط واقعي نشان ميدهد كه بر مبنای منحني دانهبندی و بُعد فركتالمصالح ميباشد . مدلسازی عددی آزمایشات صورت گرفته به روش اجزای گسسته ضمن تایید نتایج حاصله، امکان ارزیابي شکست دانه ها دربارگذاری های مختلف را فراهم مي آورد. با استفاده از این مدل عددی و فاكتور شکست ایناو، میتوان رفتار و مقدار شکست مصالح را در هر سطح بارگذاری دلخواه به ازای كمترین مقادیر خطا نسبت به شرایط واقعي ارزیابي نمود.


کلمات کلیدی:

فاکتور شکست . مصالح دانه ای . مکانیک شکست . روش اجزای گسسته . بتن پودری واکنش پذیر

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فاکتور شکست , مصالح دانه ای , مکانیک شکست , روش اجزای گسسته , بتن پودری واکنش پذیر ,
:: بازدید از این مطلب : 74
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی اثر دانه بندی و سرعت حرکت مصالح دانه ای بر پدیده جداشدگی

خلاصه
مصالح دانهای کاربردهای فراوانی در ساخت وسازهای عمرانی دارند که از آن میان میتوان به کاربرد آنها در روسازی راهها، ساخت بتن وآسفالت و فیلتر سدها اشاره کرد. یکی از مشکلاتی که در استفاده از مصالح دانهای ظاهر میشود مسئله جداشدگی مصالح است که به نحوچشمگیری بر عملکرد آنها تاثیر گذار است. بطور کلی تمایل مصالح دانهای به جداشدن و قرارگرفتن در لایههای مختلف به دلیل تفاوت درمشخصههای فیزیکی را جداشدگی مینامند. همانطور که عنوان شد اختلاف در خواص فیزیکی اجزای تشکیل دهنده مصالح دانهای باعث میشودزمانیکه اینگونه مصالح تحت یک فرایند اختلاط یا جابهجایی قرارگیرند، ذرات از یکدیگر جدا شوند. برای جداشدگی مصالح دانهای مکانیزمهایمختلفی تشخیص داده شدهاند و شاخص شناسایی متفاوتی برای این پدیده تعریف شدهاست. در این مقاله سعی شدهکه از طریق انجام یکسریازمایش توسط یک سامانه ساده با ایجاد تغییرات در سرعت حرکت ذرات، اثر این تغییر سرعت در پدیده جداشدگی مصالح دانهای مورد بررسیقرار گیرد. نتایج حاصل از آزمایشها بیانگر اثر افزایش سرعت مصالح بر کاهش جداشدگی میباشد که بوسیله شاخص جداشدگی بصورت کمی مورد ارزیابی قرار گرفته است.


کلمات کلیدی:

جداشدگی . مصالح دانه ای . مطالعه آزمایشگاهی . ویژگی مصالح

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جداشدگی , مصالح دانه ای , مطالعه آزمایشگاهی , ویژگی مصالح ,
:: بازدید از این مطلب : 99
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 30 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی شکست و خردشدگی مصالح دانه ای تحت تاثیر بار فشاری محوری درشرایط محصور

شکست و خردشدگي مصالح دانه ای تحت تاثير تنش های بسيار زیاد، یکي از مسائلي است كه بر روی پارامترهای محيط خاكي و سنگریزه ای تاثير مي گذارد چنين پدیده ای در زیر سازه هایي نظير سدهای خاكي، سنگریزه ای و بالاست راه آهن كه لایه های زیرین، تحت تاثير فشار ناشي از لایه های فوقاني قرار دارند، رخ مي دهد و موجب تغيير خصوصيات مصالح مي شود. در این تحقيق به بررسي تاثير شکل دانه ها در ميزان خردشدگي مصالح دانه ای، تحت بار محوری فشاری پرداخته شده است. بدین منظور دانه هایي به شکل مکعب و استوانه با استفاده از بتن پودری واكنش پذیر كه دارای مقاومت بالایي است و مي تواند خصوصيات فيزیکي و مکانيکي همانند دانه های سنگي را داشته باشد، ساخته شده اند و درصد شکست و نحوه ی شکست مصالح، تحت تاثير بار محوری فشاری، بررسي شده است.


کلمات کلیدی:

شکست، مصالح دانه ای، بار محوری فشاری

نویسندگان :

وحید محمدنژاد (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی سهند)

مهرداد امامی تبریزی (عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی سهند)

حسن افشین (عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی سهند)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شکست , مصالح دانه ای , بار محوری فشاری ,
:: بازدید از این مطلب : 1302
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 21 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه