<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه عددی قاب های خمشی با جان سوراخ کاری شده

خلاصه
این مقاله یک سیستم نوین جذبکننده انرژی در قابهای خمشی فولادی را پیشنهاد میکند و مطالعات آزمایشگاهی و عددی آن را ارائه میکند.در این سیستم، یک لینک قابل تعویض با جان سوراخکاری شده در میانه تیر قرار میگیرد تا مانند یک فیوز برشی عمل نماید. این فیوز، مکان تشکیلمفاصل پلاستیک از دو انتهای تیر را به میانه تیر تغییر میدهد. بنابراین تسلیم فیوز در برش، پیش از تسلیم خمشی در دو انتهای تیر اصلی اتفاق میافتد.در نتیجه، سیستم پیشنهادی محدودیت آئیننامهای مبنی بر رعایت حداقل اندازه دهانه به عمق تیر را مرتفع مینماید. این ضابطه سختگیرانه به جهتاطمینان از تشکیل مفاصل پلاستیک در دو انتهای تیر در آییننامهها وضع شده است. علاوه بر این، قاب پیشنهادی مقدار جذب انرژی بیشتر و منحنی جذب انرژی پایدارتری را نسبت به قابهای خمشی متداول از خود نشان میدهد.


کلمات کلیدی:

لینک برشی . لینک قابل تعویض . قاب خمشی . مطالعه عددی . قابهای عمیق

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لینک برشی , لینک قابل تعویض , قاب خمشی , مطالعه عددی , قابهای عمیق ,
:: بازدید از این مطلب : 252
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه تحلیلی و عددی برآورد فشار سن یه کار در تونل های حفاری شده با ماشین EPB (مطالعه موردی: خط 2 متروی مشهد)

با توجه به رشد روز افزون جمعيت وگسترش سيستمهای حمل و نقل زيرزميني، كنترل تغييرمکانها و مقادير جابجاييهای ناشي از حفاری تونل در محيط های شهری از اهميت بالايي برخوردار است. از طرفي با توجه به افزايش مقادير جابجاييها به علت عدم اعمال فشار مناسب در سينه كار در (EPB) تونل، برآورد فشار لازم برای نگهداری سينه كار تونل به عنوان يکي از مه مترين عوامل در راندمان حفاری ماشين سپر فشار تعادلي زمين نواحي شهری به شمار مي رود. فشار نگهداری سينه كار تونل به عوامل متعددی نظير پارامترهای فيزيکي و مکانيکي خاک، شرايط آب زيرزميني، ضخامت پروفيل خاک بالای تونل، هندسه تونل و بارهای ترافيکي و سازهايبستگي دارد. در اين مقاله فشار سين هكار در خط 2 متروی مشهد با طولي و روشهای تحليلي محاسبه شده و در نهايت مقايسه ای بين Plaxis 3D Tunnel حدود 14 كيلومتر، با استفاده از نرم افزار المان محدود رو شهای تحليلي و روش عددی انجام گرديده است. نتايج نشان ميدهد در راستای اين تحقيق روش های عددی تطابق نسبتاً قابل قبولي باروش های تحليلي استفاده شده در اين تحقيق دارند.

کلمات کليدی:

فشار ن سیه کار، سپرفشار تعادلی زمین ،(EPB) مطالعه تحلیلی، مطالعه عددی ،Plaxis 3D Tunnel

نویسندگان :

سد ی امین علوی (دانشجوی كارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،اصفهان)

سهیل قره(استاديار گروه فني و مهندسي دانشگاه پيام نور، تهران)

مریم هدهدی (استاديار دانشکده مهندسي هسته ای و علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج فآباد)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فشار ن سیه کار , سپرفشار تعادلی زمین , (EPB) مطالعه تحلیلی , مطالعه عددی , Plaxis 3D Tunnel ,
:: بازدید از این مطلب : 1567
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی عملکرد لرزهای دیوارهای میخکوبی شده

از روش ميخ كوبي برای پایدارسازی موقت و دائمي گودهای حفاریشده و دیوارها استفاده مي شود. در بسياری از موارد، هزینة اجرای ميخ كوبي بسيار كمتر از سایر گزینههای پایدارسازی گود است و این موضوع یکي از دلایل گسترش فناوری ميخکوبي مي باشد. از سوی دیگر به دليل انعطاف پذیری بيشتر در قياس با سایر سيستم های حفاظت گود، عملکرد دیوارهای ميخکوبي شده در برابر زلزله مناسب مي باشد؛ از این رو، این سيستم ها برای كارهای ژئوتکنيکي در مناطق لرزه خيز توصيه مي شود. برای بررسي استاتيکي رفتار سيستم ميخکوبي شده، اثر پارامترهای مختلف مانند ارتفاع دیوار، طول و فاصله نيل ها، زاویه نصب آنها و... در نظر گرفته شده است. برای تحليل دیناميکي نيز، اثر خصوصيات ركوردهای زلزله بر روی پاسخ تغيير مکان افقي دیوار، نيروی محوری ميخ ها و مدهای گسيختگي از اهميت قابل توجهي برخوردار است. در این تحقيق، نظرات محققين مختلف راجع به طراحي لرزه ای سيستم های گودبرداری بر اساس روش ميخکوبي بيان شده است. در ادامه با استفاده از یک نرم افزار اجزای محدود، فركانس ارتعاش آزاد سيستم ميخ كوبي شده در مطالعه موردی به ازای تحریک های مختلف محاسبه شده است. همچنين پاسخ طيفي شتاب، سرعت و تغييرمکان نيز برای تحليل های مختلف استخراج شده و مورد بررسي واقع شده است. نتایج این تحقيق نشان مي دهد كه فركانس غالب تحریک لرزه ای، نقش قابل توجهي در تغيير پاسخ لرزه ای سيستم دارد. بر همين اساس انتخاب یک ركورد مناسب در دستيابي به نتایج مطمئن برای تحليل لرزه ای گوهای ميخ كوبي شده تاثير قابل ملاحظه ای دارد.

کلمات کلیدی:

دیوار میخکوبی شده،تحلیل لرزهای، مطالعه عددی، پاسخ تغییرمکان،محتوای فرکانسی

نویسندگان :

ماندانا محیطی اصلی (دانشجوی كارشناسي ارشد ژئوتکنيک دانشگاه خوارزمي كرج)

علی قنبری (دانشيار گروه مهندسي عمران دانشگاه خوارزمي كرج)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار میخکوبی شده , تحلیل لرزهای , مطالعه عددی , پاسخ تغییرمکان , محتوای فرکانسی ,
:: بازدید از این مطلب : 1493
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه