<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

طبقه بندي مهندسي توده سنگ معدن چغارت با استفاده از ضريب مقاومت ويژه الكتريكي

خلاصه
يكي از روش هاي تخمين مقاومت توده سنگ روشهاي ژئو الكتريكي است كه با استفاده از آن مي توان خصوصيات مختلف توده سنگ را محاسبه نمود.از مزاياي اين روش ها مي توان به ساده بودن و كم هزينه بودن اين روش ها، استفاده از آنها در هرشرايط و در اعماق مختلف نام برد. به اين منظورفاصله داري و جهت داري درزه ها براي هر كدام از ،(RQD) شاخص كيفي سنگ ،(UCS) پارامترهاي ژئومكانيكي نظير مقاومت تراكمي تك محورهانجام گرفته (Q) و مهندسي (RMR) معدن چغارت مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس اين اطلاعات، طبقه بندي هاي ژئومكانيكي IV- و 2 III ، I سه پلهو در انتها نيز مقادير مقاومت ويژه الكتريكي در اين سه پله اندازه گيري شد. نتيجه بررسي پارامترهاي فوق با يكديگر بيانگر رابطه ميان هر كدام از اينسيستم هاي طبقه بندي با مقاومت ويژه الكتريكي است.


واژه هاي كليدي:

سيستم هاي طبقه بندي . روش هاي ژئوالكتريكي . مقاومت ويژه الكتريكي . معدن چغارت

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سيستم هاي طبقه بندي , روش هاي ژئوالكتريكي , مقاومت ويژه الكتريكي , معدن چغارت ,
:: بازدید از این مطلب : 533
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بقه بندي مهندسي توده سنگ معدن چغارت با استفاده از ضريب مقاومت ويژه الكتريكي

خلاصه
يكي از روش هاي تخمين مقاومت توده سنگ روشهاي ژئو الكتريكي است كه با استفاده از آن مي توان خصوصيات مختلف توده سنگ را محاسبه نمود.از مزاياي اين روش ها مي توان به ساده بودن و كم هزينه بودن اين روش ها، استفاده از آنها در هرشرايط و در اعماق مختلف نام برد. به اين منظورفاصله داري و جهت داري درزه ها براي هر كدام از ،(RQD) شاخص كيفي سنگ ،(UCS) پارامترهاي ژئومكانيكي نظير مقاومت تراكمي تك محورهانجام گرفته (Q) و مهندسي (RMR) معدن چغارت مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس اين اطلاعات، طبقه بندي هاي ژئومكانيكي IV- و 2 III ، I سه پلهو در انتها نيز مقادير مقاومت ويژه الكتريكي در اين سه پله اندازه گيري شد. نتيجه بررسي پارامترهاي فوق با يكديگر بيانگر رابطه ميان هر كدام از اينسيستم هاي طبقه بندي با مقاومت ويژه الكتريكي است.


واژه هاي كليدي:

سيستم هاي طبقه بندي . روش هاي ژئوالكتريكي . مقاومت ويژه الكتريكي . معدن چغارت

نویسندگان :

امين نصيري اصل ، عليرضا ياراحمدي بافقي ،احمد قرباني

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سيستم هاي طبقه بندي , روش هاي ژئوالكتريكي , مقاومت ويژه الكتريكي , معدن چغارت ,
:: بازدید از این مطلب : 677
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مقايسه مدلسازي هندسي ديواره جنوب شرقي معدن چغارت به روش آماري محدود و نامحدود دربرنامه3DGM

مدل سازي هندسي ناپيوستگيها، اساس مدل سازيهاي مکانيکي و تحليلهاي پایداري یک توده سنگ درزهدار ميباشد. یکي از روشهاي ارائه شده جهت مدلسازي هندسي، روش آماري است. از نظر شکل و ابعاد ناپيوستگيها روشهاي آماري خود به دو دسته اصلي سيستم ناپيوستگيهاي نامحدود و محدود تقسيم ميشوند. برنامه 3DGM داراي قابليت مدلسازي سه بعدي هندسي تودهسنگهاي درزهدار به روش آماري محدود و نامحدود ميباشد. با انتخاب دیواره جنوب شرقي معدن چغارت به عنوان مورد مطالعاتي و مقایسه مدل محدود و نامحدود این بلوك تکتونيکي ملاحظه شد كه در نظر گرفتن گسترش ناپيوستگيها در مدلسازي هندسي بسيار مهم بوده و عدم درنظر گرفتن آن باعث افزایش مقدار شدت
درزهداري در بلوك مورد مطالعه و نيز توليد تعداد غير واقعي بلوك در مجموعه بلوكي منتج از شبيهسازي ميشود.


کلمات کلیدی:

مدلسازی هندسی ناپیوستگی، روش آماری، برنامه 3DGM ، معدن چغارت

نویسندگان :

هادی گودرزی (فارغالتحصیل کارشناسی ارشد مکانیک سنگ)

علیرضا یاراحمدی (عضو هیئت علمی دانشکده فنیومهندسی معدن و متالوژی دانشگاه یزد)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازی هندسی ناپیوستگی , روش آماری , برنامه 3DGM , معدن چغارت ,
:: بازدید از این مطلب : 1379
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

برنامه ريزي توليد بلند مدت جهت استخراج سنگ آهن از معدن سنگ آهن چغارت بافق

معدن چغارت يكي از مهمترين معادن سنگ آهن كشور است كه بخش مهمي از نياز كارخانه ها و صنايع فولاد كشور را تامين مي كند. جهت تامين خوراك با كيفيت و كميت مناسب براي كارخانه فرآوري اين معدن، بايد برنامه ريزي خاصي جهت استخراج سنگ آهن در نظر گرفته شود. اين برنامه ريزي مي تواند بر سه نوع كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت باشد. در برنامه ريزي بلند مدت، ترتيب استخراج بلوك هاي كانسنگ و باطله در بازه هاي يكساله يا چند ساله مشخص مي شود. د رمعادن روباز بزرگ گام اول در برنامه ريزي بلند مدت، طراحي پيشروي ها است. پيشروي ها نحوه استخراج پيت نهايي را نشان مي دهند. در اين مقاله پس از تعيين محدوده نهايي معدن چغارت، پيت هاي لانه اي با استفاده از تئوري ويتل طراحي شد. سپس با لحاظ محدوديت حداقل فضاي كارايي ماشين آلات ، شش پيشروي براي اين معدن طراحي گرديد. اين پيشروي ها، نحوه توسعه پيت را نشان داده و ميتواند مبناي برنامه ريزي هاي ساليانه معدن قرار گيرد تا بنوان سنگ آهن با كيفيت و كميت مناسب به كارخانه فرآوري ارسال نمود.

 

كلمات كليدي:

سنگ آهن، معدن چغارت، برنامه ريزي توليد، پيشروي، پيت هاي لانه اي

نويسند‌گان:

 محمد حسين شفيع نادري  - دانشكده معدن و متالورژي دانشگاه يزد
 
 جواد غلام نژاد - دانشكده معدن و متالورژي دانشگاه يزد

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات استخراجی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سنگ آهن , معدن چغارت , برنامه ريزي توليد , پيشروي , پيت هاي لانه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 1695
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه