<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

طراحی سیستم نگهداری مغار نیروگاه برق آبی به روش عددی (موردمطالعه سدمعشوره)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل عددی . مغار . معشوره . Phase2 . FLAC   

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل عددی , مغار , معشوره , Phase2 , FLAC ,
:: بازدید از این مطلب : 44
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پایداری مغار ماك کار تيپر به کمک نرم افزار عددی UDEC

 

 

 


واژه های کليدی:

مغار . ماک کار تیپر . نر افاار UDEC . ناپیوستگی . قوس فشار .

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مغار , ماک کار تیپر , نر افاار UDEC , ناپیوستگی , قوس فشار , ,
:: بازدید از این مطلب : 470
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از شاتكریت به عنوان سيستم نگهداری دائم مغار مطالعه موردی: مغار پمپاژ تونل آب بر گلاب

چكيده
سیستم نگهداری نهایی مغار پمپاژ گلاب بر اساس مطالعات اولیه زمینشناسی مهندسی )قبل از حفر مغار(، بتن درجا به ضخامت 06سانتیمتر درنظر گرفته شده بود. با اتمام حفریات و شرایط چون ساخت زمینشناسی مهندسی تودهسنگ دربرگیرنده مغار،نویسندگان مقاله را بر آن داشت تا با انجام زمینشناسی مهندسی نهایی سیستم نگهداری دائم مغار را مورد بازنگری قرار دهند. دربررسی این موضوع جهت تعیین سیستم نگهداری دائم مناسب، پایداری سازه نگهبان در برابر بارهای استاتیكی و دینامیكی وارد برپوشش میبایست مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی به دو صورت تحلیل دینامیكی محیط و بارهای دینامیكی حاصل بر سیستمنگهداری و یا استفاده از تركیب بارهای مختلف بر روی بارهای استاتیكی حاصل میشود. استفاده از بتن به عنوان پوشش نهایی درحفریات زیرزمینی با ارتفاع زیاد دارای مشكلات اجرایی از لحاظ قالببندی و بتنریزی بوده و هزینههای قابل توجه ای را شاملمیشود. از این رو در این مقاله پایداری مغار پمپاژ گلاب توسط مدلسازی عددی سه بعدی بررسی شده است. با توجه به ناپیوستهبودن محیط، از نرمافزار المان مجزای سه بعدی جهت بررسی بارهای وارد بر نگهداری دائم مغار استفاده شده است. نتایج نشان دادهكه استفاده از شاتكریت مصلح میتواند به عنوان نگهدارنده دائم مورد استفاده قرار گیرد بطوریكه در نتیجه انجام این روش مشكلات قالببندی و بتنریزی پوشش نهایی از فرایند اجرایی حذف شده و منجر به كاهش هزینه در اجرای پوشش نهایی مغار میگردد.


واژههای کليدی:

نگهداری دائم . مغار . شاتكریت . مدلسازی عددی . المان مجزا

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نگهداری دائم , مغار , شاتكریت , مدلسازی عددی , المان مجزا ,
:: بازدید از این مطلب : 417
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی الگوی جابجایی جدار مغار سنگی در محیط های دارای تنش ناهمسانگرد

 

بررسی الگوی جابجایی جدار مغار سنگی در محیط های دارای تنش ناهمسانگرد

 

کلمات کلیدی :

تنش ، مغار ، ناهمسانگردی ، همگرایی ، FLAC3D

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تنش , مغار , ناهمسانگردی , همگرایی , FLAC3D ,
:: بازدید از این مطلب : 1034
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 19 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی خصوصیت هیدرولیکی تود هسنگ با استفاده از اتومات سلولی و در نظر گرفتن همسایگی المانها- مطالعه موردی مغار نیروگاه سیاه بیشه

بخش عمده ای از سازه های زیرزمینی در توده سنگهای شکسته قرار دارند و با توجه به اینکه شکستگی ها مسیرهای اصلی عبور جریان در توده سنگ ها هستند، فهم رفتار هیدرولیکی توده سنگ حائز اهمیت است. در این مقاله، رفتار هیدرولیکی توده سنگ درزدار به کمک روش اتومات سلولی در شرایط جریان آشفته مدلسازی شده است . روش اتومات سلولی، قابلیت زیادی در مدلسازی پدیده های فیزیکی پیچیده نظیر جریان سیال از توده سنگ متخلخل دارد. در این مقاله با استفاده از اتومات سلولی، شبکه کانالی در توده سنگ درزدار ساخته شد و بر اساس شبکه کانالی ساخته شده، جریان ورودی آب به داخل مغار محاسبه شد. مطالعه موردی به منظور اعتبارسنجی روش ارائه شده در مغار ترانسفورمر نیروگاه سیاه بیشه انجام شده است . به کمک اتومات سلولی مسیریاب، شبکه کانالی و شکستگ یهای هادی جریان مشخص شد و دبی جریان ورودی به داخل مغار محاسبه شد. نتایج به دست آمده از روش اتومات سلولی با داد ههای اندازه گیری شده و نتایج روش آماری مقایسه شد و مشخص شد که روش اتومات سلولی دارای خطای کمی است در حالی که روش آماری، دبی جریان را بیشتر از مقدار اندازه گیری، برآورد می کند و خطای آن بیشتراز روش اتومات سلولی است.


 واژه های کلیدی :

جریان درز، رفتار هیدرولیکی، شبکه شکستگی مجزا، مغار، اتومات سلولی

نویسندگان :

سمانه ضیائپور

صیاد قربانی

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران سال (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جریان درز , رفتار هیدرولیکی , شبکه شکستگی مجزا , مغار , اتومات سلولی ,
:: بازدید از این مطلب : 928
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحليل عددي اثر زلزله بر روي مغارهاي نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي سياه بيشه

نيروگاه 1000 مگاواتي تلمبه اي ذخيره اي سياه بيـشه در فاصـله تقريبـي 50 كيلـومتري شـمال تهران، متشكل از 2 سد با پوسته بتني و هسته سـنگي، تونـل هـاي انتقـال و مغارهـاي نيروگـاه ميباشد . به علت قرار گرفتن مغار سياه بيشه در پهنه لرزه اي - تكتونيكي البرز كه احتمـال وقـوع زمين لرزه در آن زياد است، تحليل پايداري اين مغار در برابر امواج زلزله ضروري مينمايد [.1] اين مجموعه شامل 3 مغار اصلي ميباشد كه به علت مجاورت و تأثير گذاري آنها بر يكديگر، در يك مدل واحد مورد بررسي قرار گرفته اند . سيستم نگهـداري ايـن مغـار تركيبـي از شـاتكريت و راك بولتهايي با ابعاد متفاوت و انواع مختلف است . در اين تحقيق تحليل پايداري ديناميكي به 2 روش انجام پذيرفته است . در روش اول ناحيه اطراف مغار به صورت ناپيوسته به روش المـان مجـزا و با نرم افزار UDEC در حالت 2 بعدي تحليل پايداري شـده اسـت . در روش دوم بـا فـرض محـيط پيوسته معادل به روش المان محدود با نرم افزار Phase 2 مغار مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و در نهايت مقادير بدست آمده از دو روش با يكديگر مقايسه شده اند . همچنين در اين تحقيـق پـارامتر هاي طراحي سازه در حالت استاتيك و در حالت ديناميك مورد مقايسه قرار گرفته اند.

 

كلمات كليدي:

زلزله، مغار، سياه بيشه، درزه، ديناميك

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله , مغار , سياه بيشه , درزه , ديناميك ,
:: بازدید از این مطلب : 1666
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

طراحي و ساخت مغار پمپاژ تونل انتقال آب گلاب - تحليل پايداري و انتخاب سيستم نگهداري

پروژه انتقال آب گلاب بخشي از طرح تامين و انتقال آب به حاشيه كوير مي باشد كه به منظور انتقال آب به حاشيه كوير مي باشد كه به منظور انتقال آب رودخانه زاينده رود به شهر كاشان در حال اجرا است طول اين تونل درمجموع حدود 11/5 كيلومتر و از رودخانه زاينده رود تا تصفيه خانه كاشان به اجرا گذاشته شده و شامل احداث تونل اصلي مغار پمپاژ در محل تقاطع تونل اصلي و دسترسي اجراي تونل دسترسي و ساخت سازه آبگير مشتمل برابنيه آبگيري كانال و سازه رسوب گير مي باشد مغار ايستگاه پمپاژ گلاب با ابعاد 16/03×18/4×61/4 متر داراي سطح مقطعي درحدود 273/25 متر مربع مي باشد هدف از اجراي اين مغار پمپاژ و انتقال آب تونل اصلي به لوله اي با قطر 1400 ميليمتر درداخل تونل دسترسي و از آنجا به تصفيه خانه كاشان مي باشد. در مقاله حاضر به بررسي كليات مربوط به روش اجرا و طراحي و تعيين سيستم نگهداري موقت مغار مذكور پرداخته شده است.

 

كلمات كليدي:

تونل انتقال آب گلاب، مغار، نگهداري موقت، تحليل عددي

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 روح الله طالبي  - كارشناسان ارشد مهندسي مكانيك سنگ دانشگاه صنعتي اميركبير
 ابراهيم فتحي  -

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل انتقال آب گلاب , مغار , نگهداري موقت , تحليل عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 1651
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تكنولوژي كاربري مغارهاي سنگي پوششي براي ذخيره سازي گاز طبيعي

ذخيره سازي زيرزميني گاز طبيعي عموما در ميادين نفتو گاز تخليه شده سفره هاي آب زيرزميني و مغارهاي نمكي انجام مي شود اين تكنولوژي هاي ذخيره سازي نيازمند شرايط زمين شناسي خاصي هستند ولي اين شرايط در بسياري از مناطق ايران استانهاي اردبيل، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و ... وجود ندارد ذخيره سازي مغارهاي سنگي با پوشش فلزي يا LRC(Lined Rock Cavern) جايگزيني مناسب براي اين نوع مناطق مي تواند باشد اين مغارهاي ذخيره سازي عموما داراي قطر 35-40 متر و ارتفاع 60 تا 100 متر هستند كه درعمق 90 تا 200 متري داخل زمين قرار ميگيرند ظرفيت حجم عملياتي ذخيره سازي آنها 12 تا 30 ميليون متر مكعب و حداكثر فشار ذخيره سازي 150-300 بار است. ساخت اين نوع مخازن بطور كلي شامل دو قسمت تاسيسات سطحي و زيرزميني مي باشند.

 

كلمات كليدي:

ذخيره سازي گاز، LRC، مغار، زيرزميني، تونل

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 سيدنورالدين سعادت ميرقديم  - كارشناس فني موسسه مهندسين مشاور ايمن سازان گروه تخصصي قائم قرار گاه
 
 احسان كوچكي  - كارشناس فني موسسه مهندسين مشاور ايمن سازان
 
 سيدمحمد ادهم هاشمي  - كارشناس فني موسسه مهندسين مشاور ايمن سازان
 
 سيدرشيد فاضل - مدير صنعت نفت و گاز گروه تخصصي قائم

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ذخيره سازي گاز , LRC , مغار , زيرزميني , تونل ,
:: بازدید از این مطلب : 1728
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي تاثير مراحل حفاري مغار توسعه بر پايداري مغار اصل فاز يك مسجد سليمان توسط نرم افزار phase 2 با نگرشي ويژه به نتايج ابزار دقيق

سد و نيروگاه برق آبي مسجد سليمان در 25 كيلومتري شمال شرقي شهر مسجد سليمان و 26 كيلومتري پايين دست سد شهيد عباس پور واقع مي باشد . در اين طرح چهار فضاي بزرگ زيرزميني كه شامل مغار اصلي و ترانسفورمر فاز يك و توسعه مي باشد، در نظر گرفته شده است . از جمله ويژگي هاي بارز اين طرح، حفاري و توسعه يك فضاي بزرگ، همزمان با نصب تجهيزات و بهره برداري يك فضاي بزرگ مجاور آن ( فاز يك ) مي باشد . در اين تحقيق با استفاده از برنامه Phase 2 و نتايج ابزاردقيق، تأثيرات مراحل حفاري مغار توسعه بر پايداري فضاهاي زيرزميني فاز مجاور مورد تحليل گرديده است . پس از مدلسازي مغارهاي نيروگاه و ترانسفورمر هر دو فاز كه در امتداد طولي هم واقع شده اند، داده هاي حاصل از ابزار دقيق ( سلول فشار ) نصب شده در فاز يك مورد بررسي قرار گرفته اند . براساس تجزيه و تحليل هاي انجام گرفته، در مراحل اوليه حفاري مغار طرح توسعه، تنشهاي ناحيه دراين بخش متمركزگرديده وبا پيشروي مراحل حفاري، توزيع تنشها يكنواخت مي گردد .

 

كلمات كليدي:

مغار، حفاري، پايداري، Phase 2، ابزار دقيق، سد مسجد سليمان

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسنده:

 حسن آقائي  - كارشناس ارشد استخراج معدن، كارشناس شركت مهندسي مشاور مهاب قدس

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مغار , حفاري , پايداري , Phase 2 , ابزار دقيق , سد مسجد سليمان ,
:: بازدید از این مطلب : 2418
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه