<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسیو مطالعه مقاوم سازي سازه هاي مصالح بنایی با تع بیه میلگردهاي قائم درداخل دیوار

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاوم سازي . مصالح بنایی . میلگرد تقویتی . تحلیل غیر خطی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاوم سازي , مصالح بنایی , میلگرد تقویتی , تحلیل غیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 435
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی تاثیر روکش ملات کامپوزیتی الیافی توانمند HPFRCC بر افزایش ظرفیت قاب های خمشی بتن مسلح آسیب دیده

خلاصه
استفاده از بتن های ویژه با توانمندی و عملکرد بالا HPFRCC بعنوان یکی از این روش های مقاوم سازی سازه های بتنی آسیب دیده است. در اینمقاله ، مقاوم سازی آزمایشگاهی قاب های بتن مسلح آسیب دیده تقویت شده با کامپوزیت های الیافی توانمند ) HPFRCC ( و تحت بارهای ثقلیو جانبی قرارگرفته را ارائه می دهد. پس از آزمایش نمونه اول قاب مرجع و بدست آوردن ظرفیت نهایی ، نمونه دوم تا 100 درصد ظرفیت باربرینهایی قاب مرجع تحت نیروی افقی قرار گرفت و آسیب اولیه دید. نمونه آسیب دیده با بتن HPFRCC حاوی الیاف PPS در نواحی بحرانی بهصورت لایه ای و ژاکت نازک بتنی مقاوم سازی شد. نتایج آزمایشات نشان داد که قاب آسیب دیده تقویت شده با ژاکت بتنی تغییرمکان های بیشتری نسبت به قاب سالم تحمل کرده و ظرفیت ماکزیمم، شکل پذیری، جذب انرژی بیشتری نسبت به قاب مرجع افزایش یافته است.


کلمات کليدي:

بتن اليافی توانمند بر پایه مصالح سيمانی) HPFRCC ( . قاب بتنی . شکل پذیري . جذب انرژي . مقاوم سازي

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن اليافی توانمند بر پایه مصالح سيمانی) HPFRCC ( , قاب بتنی , شکل پذیري , جذب انرژي , مقاوم سازي ,
:: بازدید از این مطلب : 371
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار منشورهای بتونی غلاف دار به منظور مقاوم سازی ستون های مربع-مستطیل

خلاصه
اتكاي سازه به ستون و نقش محوري ستون در پاسخ لرزه اي سازه باعث تمركز عمده برنامه هاي مقاوم سازي در اين عضو سازه اي شده است. در ميان روش هاي مختلف مقاوم سازي بكارگيري غلاف فولادي هم اكنون به صورت يك روش متداول درآمده است. در اين تحقيق 63 نمونه بتوني 8تهيه كرده و آزمايشات را براي تقويت مقاومت فشاري محوري و كاهش تغيير شكل هاي *8 cm² مستطيلي با نسبت آب به سيمان متغير به ابعاد محوري اجرا مي كنيم. غلاف هاي فولادي با ضخامت ورق يكسان و شكل مقطع مستطيلي و دايروي مي باشند. در نهايت نتايج حاكي ازكارايي مطلوب غلاف فولادي دايروي است، در حاليكه غلاف فولادي مستطيلي براي ترميم نمونه هاي بتوني مستطيلي و افزايش مقاومت اوليه آنها از كارايي خوبي برخوردار نيست و در غلاف هاي دايروي به كار بردن ملات پر كن سيماني بر ملات پركن گوگردي ارجحيت دارد.


کلمات کليدی:

مقاوم سازي، ستون هاي بتوني، غلاف فولادي، انعطاف پذيري

نویسندگان :

سيد بهزاد رحيمي ، دکتر عبدالرحيم جلالي ، ماریا محمدحسيني خياوی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاوم سازي , ستون هاي بتوني , غلاف فولادي , انعطاف پذيري ,
:: بازدید از این مطلب : 747
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر بازشو بررفتاردیوارهاي با مصالح بنایی غیر مسلح تقویت شده با مصالح FRP تحت اثر بارگذاري رفت وبرگشتی

خلاصه
در بسیاري از مناطق لرزه خیز جهان از جمله ایران تعداد زیادي از ساختمان هاي بنایی وجود دارد که بسیاري از آنها براي بارهاي لرزه اي طراحی نشده اند. زلزله هاي اخیر نشان داده است که این ساختمانها در برابر بارهاي لرزه اي آسیب پذیرند و نیاز به مقاوم سازي دارند.به همین دلیل تکنیک هاي ترمیم و تقویت دیوارها و همچنین آزمایش نمونه هاي واقعی ومدل هاي مقیاس شده توجه محققین را به خود معطوف داشته است. یکی از روشهاي بهسازي جدید که طی دو دهه اخیر متداول شده است، استفاده از مصالح کامپوزیتی با استحکام بالا می باشد. مصالح کامپوزیتی ، داراي با ANSYS پتانسیل زیاد در بهبود شکل پذیري و مقاوم سازي سازه هاي بنایی هستند.در این مقاله نتایج آنالیز غیر خطی المان محدود نرم افزار نتایج آزمایش انجام گرفته برروي دیوار بنایی غیر مسلح مقایسه شده وصحت مدلسازي مورد ارزیابی قرارگرفته است. اثر بازشو برروي رفتار سازه تحت اثر توأم بارهاي قائم و سیکلی داخل صفحه مورد بررسی GFRP در آرایش هاي مختلف FRP هاي بنایی غیر مسلح تقویت شده با مصالح در افزایش مقاومت جانبی وبهبود رفتار داخل صفحه دیوارهاي GFRP وتحلیل قرارگرفته است. نتایج نشان دهنده کارایی مؤثر کامپوزیت ها بنایی غیر مسلح همراه با بازشو می باشند.

کلمات کلیدي:

سازه بنایی ، مقاوم سازي، بارگذاري رفت وبرگشتی ، GFRP ، بازشو

نویسندگان :

سجاد روشن لاري  ، بابک شکرالهی زاده

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه بنایی , مقاوم سازي , بارگذاري رفت وبرگشتی , GFRP , بازشو ,
:: بازدید از این مطلب : 936
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و مقایسه فناوري ها و روش هاي نوین مقاوم سازي بناهاي تاریخی

خلاصه
هدف از این مقاله روش هاي تقویت و مقاوم سازي آثار ارزنده تاریخی است که از میان روش هایی که جنبه کاربردي دارند در این مقاله به سه روش اشاره شده است که-2 روش تقویت و مقاوم سازي با استفاده از جدا سازي پایه اي 3- روش (fiber reinforced polymer) FRP شامل: 1-روش مقاوم سازي بناهاي تاریخی با استفاده از (chemical injection) تقویت و مقاوم سازي با استفاده از تزریق شیمیایی میباشد و در نهایت این سه روش را با یکدیگر مقایسه گردیده است.

کلمات کلیدي:

تزریق شیمیایی،جدا سازي پایه اي ،اف آر پی (FRP) ، مقاوم سازي

نویسندگان :

محمد علی حق شناس ، وحید شعبانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تزریق شیمیایی , جدا سازي پایه اي , اف آر پی (FRP) , مقاوم سازي ,
:: بازدید از این مطلب : 503
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی وارائه طرح سخت کننده در دیوارهاي برشی فولادي

چکیده:
یکی از سیستم هاي نوین بهسازي لرزه اي ساختمان ها استفاده از دیوار هاي برشی فولادي با اتلاف انرژي بسیار بالا وسازگاري مناسب با محدودیت هاي معماري است.یکی از مشکلات این سیستم کمانش خارج از صفحه اي می باشد که در اثر میدان کششی ایجاد شده در ورق رخ میدهد.این نوشته با بررسی چند مدل متفاوت از پیکربندي سخت کننده ها در روي ورق با استفاده از روش اجزاي محدود به انالیز غیر خطی مدل ها و مقایسه نمودار هاي ظرفیت انها پرداخته است.


کلمات کلیدي:

انالیز غیر خطی ; دیوار برشی فولادي ، سخت کننده ، مقاوم سازي

نویسندگان :

حسین هادیان کمرودي  , وحید حاج نوروزي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انالیز غیر خطی , دیوار برشی فولادي , سخت کننده , مقاوم سازي ,
:: بازدید از این مطلب : 561
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

راهکار جدیدي در مقاوم سازي ساختمانهاي با مصالح بنایی توسط کامپوزیتهاي مسلح شده به الیاف( FRP)

خلاصه
با توجه به زلزله هاي به وقوع پیوسته اخیر در کشور که منجر به خسارتهاي مالی و جانی بسیار زیادي شده است، بازنگري درآیین نامه هاي طراحی و ساخت اینگونه ساختمانها، ضروري و غیر قابل اجتناب می باشد. بررسی آمار مرگ و میر وخسارات در ساختمانها موید این مطلب است که، ساختمانهاي با مصالح بنایی بیشترین صدمات ناشی از زلزله را به خود دیده است. آسیب هاي وارده به این ساختمانها عموما ناشی از عدم توجه به ضوابط آیین نامه 2800 در طراحی، و سهل انگاري در اجرا بوده و لذا می بایست مقاوم سازي این ساختمانها مورد توجه هر چه بیشتر قرار گیرد. گزینه مناسبی جهت بهسازي و مقاوم سازي دیوار با مصالح بنایی می باشد. سهولت ( FRP) استفاده کامپوزیتهاي مسلح شده به الیاف استفاده، عدم نیاز به نیروي کار ماهر، سبکی و ضخامت کم، آن را راهکارمناسبی جهت مقاوم سازي بدون برهم زدن عملکرد عادي فضا   ساخته و به همین منظور مورد توجه معماران به ویژه در ترمیم و بهسازي بناهاي قدیمی قرارگرفته است. در این مقاله ابتدا رفتار لرزه اي ساختمان هاي با مصالح بنایی معرفی شده است. بعد از آن روش هاي رایج و متداول مقاوم سازي به اختصار مرور گردیده و در ادامه روشی جدید جهت مقاوم سازي ارائه شده است.

واژه هاي کلیدي:

ساختمانهاي با مصالح بنایی، مقاوم سازي، رفتار لرزه اي، کامپوزیتهاي FRP

نویسندگان :

حسن آقا براتی  ،ایرج رسولان  ، محمد جواد صفائیان

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ساختمانهاي با مصالح بنایی , مقاوم سازي , رفتار لرزه اي , کامپوزیتهاي FRP ,
:: بازدید از این مطلب : 753
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقاوم سازي پی هاي سطحی با استفاده از دال بتنی و ریز شمع ها

خلاصه
مقاوم سازي پی هاي سطحی یکی از مهمترین بخشهاي مقاوم سازي سازه ها می باشد. که تا کنون روشهاي مختلفی براي آن ابداع گردیده است ، که روشهاي پی بندي و استفاده از شمع ها و ریز شمع ها از آن جمله اند. در بسیاري از این روشها مستقیما یا بصورت غیر مستقیم خود پی و یا خاك آن تعویض شده و پی با المان هاي سخت تري مانند شمع و یا ریز شمع دوخته می شود. در این مقاله روش جدیدي براي مقاوم سازي پی هاي سطحی بوسیله ریز شمع ها بدون اتصال مستقیم پیشنهاد می گردد و در این روش یک سري دال بتنی در اطراف پی مورد نظر احداث شده و این دالهاي بتنی خاك اطراف پی را تحت فشار می گذارد. عملکرد این روش بوسیله شبیه سازي سه بعدي مورد بررسی قرار گرفته شده است و در آن نشان داده شده است که اجراي این تمهیدات می تواند به خوبی ظرفیت باربري خاك را افزایش دهد. همچنین در این شبیه سازي پارامترهایی همچون طول میکروپایل ها قطر آنها آرایش و نحوه قرار گیري آنها در اطراف فونداسیون و میزان پیش کشیدگی در میکروپایل و در مورد ابعاد دال سطحی و در نهایت مقدار مشارکت میکروپایلها به تنهایی و عملکرد پایلها با دال بتنی بررسی گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از این روش تا حدود 4 برابر ظرفیت
باربري خاك را افزایش می دهد.

کلمات کلیدي:

مقاوم سازي ، دال بتنی ، مدلسازي عددي ، میکروپایل ، کاهش نشس

نویسندگان :

احمد نجف آبادیان ، حمید هاشم الحسینی ، محمود وفائیان

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاوم سازي , دال بتنی , مدلسازي عددي , میکروپایل , کاهش نشس ,
:: بازدید از این مطلب : 841
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

محصور سازي خاك توسط میکروپایل ها

خلاصه
مقاوم سازي پی هاي سطحی یکی از مهمترین بخشهاي مقاوم سازي سازه ها می باشد. که تا کنون روشهاي مختلفی براي آن ابداع گردیده است ، که روشهاي پی بندي و استفاده از شمع ها و ریز شمع ها از آن جمله اند. در بسیاري از این روشها مستقیما یا بصورت غیر مستقیم خود پی و یا خاك آن تعویض شده و پی با المان هاي سخت تري مانند شمع و یا ریز شمع دوخته می شود. در این مقاله روش جدیدي براي مقاوم سازي پی هاي سطحی بوسیله ریز شمع ها بدون اتصال مستقیم پیشنهاد می گردد و در این روش یک سري دال بتنی در اطراف پی مورد نظر احداث شده و این دالهايبتنی خاك اطراف پی را تحت فشار می گذارد. عملکرد این روش بوسیله شبیه سازي سه بعدي مورد بررسی قرار گرفته شده است و در آن نشان داده شده است که اجراي این تمهیدات می تواند به خوبی ظرفیت باربري خاك را افزایش دهد. همچنین در این شبیه سازي پارامترهایی همچون طول میکروپایل ها ، قطر آنها آرایش و نحوه قرار گیري آنها در اطراف فونداسیون و میزان پیش کشیدگی در میکروپایل و در مورد ابعاد دال سطحی و در نهایت مقدار مشارکت میکروپایلها به تنهایی و عملکرد پایلها با دال بتنی بررسی گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از این روش تا حدود 4 برابر ظرفیت باربري خاك را افزایش می دهد.


کلمات کلیدي:

مقاوم سازي ، دال بتنی ، مدلسازي عددي ، میکروپایل ، کاهش نشس

نویسندگان :

احمد نجف آبادیان ، حمید هاشم الحسینی ، محمود وفائیان

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاوم سازي , دال بتنی , مدلسازي عددي , میکروپایل , کاهش نشس ,
:: بازدید از این مطلب : 888
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقاوم سازي فونداسیون و دیوارهاي سازه اي به روش میکرو شمع هاي در جا درمقابله با بار دینامیکی ناشی از انفجار

خلاصه
در این مقاله ابتدا به تشریح روش مقاوم سازي پی و دیوار با استفاده از میکرو شمع هاي در جا پرداخته شده سپس به نحوه اجراي آن در کشور روسیه اشاره می شود و در ادامه شیوه مقاوم سازي فونداسیون ها برحسب نوع پی و دیوار هاي ساختمان ها پرداخته شده است. از نتایج این روش می توان به میزان بهبود پارامترهاي خاك در روش میکرو شمع اشاره کرد.


کلمات کلیدي:

میکرو شمع ها، مقاوم سازي، تقویت پی و دیوار، نشست

نویسندگان :

امیررضا مدرس نیا ،اسماعیل معصومی، اردلان شهامت نژاد، مریم مرادي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میکرو شمع ها , مقاوم سازي , تقویت پی و دیوار , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 839
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه