<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزيابي آزمايشگاهي مشخصه هاي مكانيكي خاك مسلح با زوائد نخ تاير و مقايسه نتايج با برخي مدلهاي تئوري

خلاصه
در اين مقاله رفتار نوعي خاك ماسه اي مسلح با الياف پليمري نخ تاير بررسي مي شود. اين الياف جزء ضايعات كارخانه لاستيك سازي مي باشد كه دارايمقاومت كششي زياد و ماندگاري بسيار طولاني در خاك مي باشند هدف اين تحقيق ارزيابي تأثير ميزان طول و درصد الياف در رفتار تنش-كرنش وروي نمونه هاي مسلح با الياف داراي طول و درصدهاي وزني مختلف و همچنين CU مقاومت برشي خاك مي باشد. به اين منظور از آزمايش سه محوريروي بخشي از نمونه هاي مسلح استفاده شده است. همچنين نتايج بدست آمده از آزمايشهاي سه محوري و مدل تئوري رنجان با هم مقايسه CBR آزمايش شده اند. بر اساس نتايج حاصل تسليح خاك موجب افزايش مقاومت فشاري، مقاومت برشي، ظرفيت باربري و شكل پذيري نمونه ها مي شود.

كلمات كليدي:

خاك مسلح . الياف . آزمايش سه محوري . CBR . مقاومت برشي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك مسلح , الياف , آزمايش سه محوري , CBR , مقاومت برشي ,
:: بازدید از این مطلب : 411
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اصلاح رفتار مقاومتي خاك با استفاده از الياف طبيعي

خلاصه
جهت بررسي و اندازهگيري تأثير متغيرهاي مختلفي چون نوع الياف، درصد وزني (نسبت وزن خشك الياف به وزن خشك خاك) و طول اليافبر بهبود رفتار برشي خاك ماسهاي تسليح شده (با توزيع تصادفي)، از الياف طبيعي همچون كاهجو و كنف در آزمايش برش مستقيم استفاده شد.11 درصد است. اما در رطوبت - نتيجه شاخص در اين آزمايشات، افزايش مقاومت برشي مخلوط ماسه با توزيع تصادفي الياف در بازه رطوبتي 14بيشتر رفتار خاك مسلح متفاوت ميگردد. افزايش طول الياف تا 20 ميليمتر با ثابت ماندن درصد الياف مقاومت برشي را افزايش ميدهد؛درحاليكه افزايش بيشتر طول، كاهش مقاومت را در پي دارد.

كلمات كليدي:

الياف طبيعي . خاك مسلح . مقاومت برشي . برش مستقیم .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الياف طبيعي , خاك مسلح , مقاومت برشي , برش مستقیم , ,
:: بازدید از این مطلب : 491
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پيش بيني رفتار ماسه در مسيرهاي تنش تقريباً زهكشي شده

خلاصه
نمونه هاي ماسه با حالت شل مستعد از دست دادن تمام يا بخش قابل ملاحظه مقاومت برشي در زمان زمين لرزه مي باشند. پديده هايي از اين دستبا نام روانگرايي شناخته مي شوند و مسئول آسيب هاي گسترده به سازه هاي طبيعي و ساخته دست انسان بوده اند. يافته هاي ميداني و آزمايشگاهينشان مي دهند كه فرض زهكشي نشده بودن رفتار ماسه در زمان زمين لرزه يك ساده سازي آرماني بوده و در زمان زمين لرزه و پس از آن،زهكشي به صورت محدود امكانپذير است. داده هاي آزمايشگاهي موجود نشان داده اند كه تامين امكان زهكشي محدود و افزايش حجم در نمونههاي ماسه بارگذاري شده مي تواند موجب گذار رفتار پايدار ماسه به ناپايدار و افت شديد مقاومت برشي شود. در اين مقاله، توانايي يك مدلرفتاري كشسان-خميري وابسته به حالت در شبيه سازي روانگرايي نمونه هاي ماسه در مسير هاي تنش زهكشي شده، زهكشي نشده و تقريباًزهكشي شده بررسي مي گردد. نشان داده مي شود كه مدل رفتاري مي تواند رفتار نمونه هاي ماسه اي را در مسيرهاي تنش تقريبا زهكشي شده را بخوبي پيش بيني نمايد.


كلمات كليدي:

ماسه . مسير تنش زهكشي شده . مسير تنش زهكشي نشده . مقاومت برشي . مدل رفتاري . پارامتر حالت

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه , مسير تنش زهكشي شده , مسير تنش زهكشي نشده , مقاومت برشي , مدل رفتاري , پارامتر حالت ,
:: بازدید از این مطلب : 337
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پيش بيني رفتار ماسه در مسيرهاي تنش تقريباً زهكشي شده

خلاصه
نمونه هاي ماسه با حالت شل مستعد از دست دادن تمام يا بخش قابل ملاحظه مقاومت برشي در زمان زمين لرزه مي باشند. پديده هايي از اين دست با نام روانگرايي شناخته مي شوند و مسئول آسيب هاي گسترده به سازه هاي طبيعي و ساخته دست انسان بوده اند. يافته هاي ميداني و آزمايشگاهي نشان مي دهند كه فرض زهكشي نشده بودن رفتار ماسه در زمان زمين لرزه يك ساده سازي آرماني بوده و در زمان زمين لرزه و پس از آن، زهكشي به صورت محدود امكانپذير است. داده هاي آزمايشگاهي موجود نشان داده اند كه تامين امكان زهكشي محدود و افزايش حجم در نمونه هاي ماسه بارگذاري شده مي تواند موجب گذار رفتار پايدار ماسه به ناپايدار و افت شديد مقاومت برشي شود. در اين مقاله، توانايي يك مدل رفتاري كشسان-خميري وابسته به حالت در شبيه سازي روانگرايي نمونه هاي ماسه در مسير هاي تنش زهكشي شده، زهكشي نشده و تقريباً زهكشي شده بررسي مي گردد. نشان داده مي شود كه مدل رفتاري مي تواند رفتار نمونه هاي ماسه اي را در مسيرهاي تنش تقريبا زهكشي شده را بخوبي پيش بيني نمايد.


كلمات كليدي:

ماسه . مسير تنش زهكشي شده . مسير تنش زهكشي نشده . مقاومت برشي . مدل رفتاري . پارامتر حالت

نویسندگان :

محمد صالح يقطين ، علي لشكري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه , مسير تنش زهكشي شده , مسير تنش زهكشي نشده , مقاومت برشي , مدل رفتاري , پارامتر حالت ,
:: بازدید از این مطلب : 344
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه رابطه همبستگی بین عدد نفوذ استاندارد (N-SPT )وپارامترهای مقاومت برشی خاکهای رسی با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک (مطالعه موردی مسکن مهر رشت)

در این تحقيق ارتباط بين پارامترهای مقاومت برشي خاكهای ریزدانه φ و C با عدد نفوذ استاندارد (N-SPT )در حدود 72 گمانه اراضي 176انجام Gpdotnet و نرم افزار (GP) هکتاری مسکن مهر رشت مورد بررسي قرار گرفته است، كه این بررسي با استفاده ا ز برنامه ریزی ژنتيک پذیرفته است. بسط نتایج این تحقيق در مناطقي با خاک مشابه، نياز به انجام آزمایشهای پرهزینه و زمان بر را از بين مي برد وبا كمترین هزینه و زمان مي توان با انجام آزمایش نفوذ استاندارد اطلاعات مفيد درباره خاک آن منطقه بدست آورده و همچنين پارامترهای مقاومت برشي خاک را تخمين زد. نتایج حاصل از این تحقيق نشان مي دهد كه چسبندگي خاكهای رسي منطقه مورد مطالعه بر خلاف زاویه اصطکاک دانه های خاک، رابطه معنا داری با N-SPTو دیگر پارامترهای ورودی این مطالعه برقرار مي كند.

کلمات کلیدی:

آزمایش نفوذ استاندارد، برنامه ریزی ژنتيک (GP) ،مقاومت برشي، آزمایش برش مستقيم

نویسندگان :

رضا صدیقی حسن کیاده(دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی،واحدزنجان،گروه عمران،زنجان،ایران)

زهرا مردانی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدزنجان،گروه عمران،زنجان،ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش نفوذ استاندارد , برنامه ریزی ژنتيک (GP) , مقاومت برشي , آزمایش برش مستقيم ,
:: بازدید از این مطلب : 1556
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تاثير دانه بندي و ابعاد نمونه بر روي پارامترهاي مقاومت برشي خاك هاي درشتدانه در آزمايش سه محوري

در تعيين پارامترهاي مقاومت برشي خاك ها، آزمايش سه محوري يكي از كاملترين آزماي شها مي باشد كه با اين آزمايش مي توان رفتار خاك را در شرايط مختلف بررسي كرد. يكي از مهمترين مسائل تاثيرگذار در نتايج آزماي شهاي سه محوري جهت تعيين پارامترهاي مقاومت برشي خاك ها، ابعاد نمونه هاي تحت آزمايش مي باشد. جهت انجام آزمايش سه محوري در خاك هاي درشت دانه از محفظه هاي بزرگ استفاده مي گردد كه مستلزم استفاده از تجهيزات سه محوري بزرگ و حجم زياد خاك جهت انجام آزمايش مي باشد. در صورت استفاده از محفظه هاي كوچك جهت انجام آزمايش، بدليل كوچك بودن نمونه هاي تحت آزمايش، به مقدار نمونه كمي نياز بوده و روند انجام آزمايش ها تسريع مي گردد، در نتيجه هزينه انجام آزمايش ها نسبت به سه محوري بزرگ مقياس كاهش پيدا مي كند. در آزمايش سه محوري كوچك لازم است اصلاحاتي روي نمونه هاي مورد استفاده جهت انجام آزمايش صورت گيرد كه اين اصلاحات باعث حذف قسمتي از بخش درشت دانه خاك مي گردد و در نتايج آزمايش تأثيرگذار مي باشد. در صورت استفاده از اين نتايج بدليل پايين تر بودن پارامترهاي مقاومت برشي حاصل از آزمايش سه محوري كوچك به جاي آزمايش سه محوري بزرگ در خاك هاي درشت دانه، طراحي انجام گرفته غير اقتصادي خواهد بود. به منظور كاهش هزينه هاي انجام آزمايش ها و همچنين اقتصادي تر شدن طرح ها مي توان ضمن جايگزيني آزمايش سه محوري كوچك به جاي آزمايش سه محوري بزرگ در خاك هاي درشت دانه، نتايج بدست آمده را اصلاح كرد. در اين مقاله با انجام آزمايش هاي سه محوري بر روي نمونه هايي با ابعاد مختلف، نتايج حاصل و ارتباط بين آن ها مورد بررسي قرار گرفته است.


كلمات كليدي:

مقاومت برشي، خاك هاي درشت دانه، آزمايش سه محوري، ابعاد نمونه، دانه بندي

نویسندگان :

حميد شعبانزاده (عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان)

قادر باقري (دانشجوي دكتري عمران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اصفهان)

مهدي سرايلو (عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت برشي , خاك هاي درشت دانه , آزمايش سه محوري , ابعاد نمونه , دانه بندي ,
:: بازدید از این مطلب : 1450
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 9 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحليل پايداري استاتيكي و ديناميكي فضاهاي زيرزميني در محيطهاي ناپيوسته با استفاده از مدل توسعه يافته موهر - كولمب

يكي از معمول ترين مدلهاي رفتاري براي بيان مشخصات زمين كه بطور عمده از خاك و سنگ تشكيل يافته مدل پلاستيك موهر كولمب MC مي باشد اين مدل در بيان دقيق رفتار درزه ها كاستي هاي زيادي دارد به منظور غلبه برضعفهاي عنوان شده در مورد مدل موهر - كولمب مدل غيرخطي بارتون - بنديس BB بعنوان يك مدل ساختاري constitutive model براي درزه ها توسعه داده شده است هرچندمدل بارتون - بنديس بيان معقولتري از رفتار ناپيوستگي ها را ارائه ميدهد اما با اين حال گستردگي استفاده از مدل BB محدود بوده و معمولا مدل مور كولمب بطور گسترده اي در مسائل ژئومكانيك مورد استفاده قرار ميگيرد دراين پژوهش الگوريتمي جهت پياده سازي زبري درزه در مدل خطي موهر - كولمب توسعه داده شده و در تحليل پايداري يك مغار زيرزميني در شرايط استاتيكي و ديناميكي لرزه اي در محيط نرم افزار UDEC استفاده شده است.

 

كلمات كليدي:

مكانيك تماس، مقاومت برشي، زبري درزه، مدل ساختاري، تحليل استاتيكي و ديناميكي

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 علي بنكدار  - كارشناس ارشد مهندسي مكانيك سنگ
 علي مرتضوي  - دانشيار دانشگاه صنعتي اميركبير دانشكده مهندسي معدن و متالورژي

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مكانيك تماس , مقاومت برشي , زبري درزه , مدل ساختاري , تحليل استاتيكي و ديناميكي ,
:: بازدید از این مطلب : 2507
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه