<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تثبيت خاك هاي دانه اي با پليمرهاي مايع

خلاصه
بهبود كيفيت خاكها از ديرباز مورد توجه مهندسان عمران قرار گرفته است. ازجمله راهكارهاي جديد براي بهبود خواص مقاومتي خاك، افزودنپليمرهاي مايع براي تثبيت آن ميباشد. مقاله حاضر به بررسي و اندازهگيري تاثير متغيرهايي نظير نوع دانهبندي خاك، درصدهاي متفاوت پليمر ورطوبت و طول زمان بر رفتار مقاومتي خاك تثبيت شده با پليمر پليوينيلاكريليك پرداخته است. نتيجه شاخص اين آزمايشها تاثير پارامترهاي ذكر3 و ارتفاع 7 سانتيمتر ساخته شدهاند. آزمايشها نشان / شده بر مقاومت خاك تثبيت شده ميباشد. نمونههاي آزمايشگاهي، از استوانههايي با قطر 5 داد افزودن پليمر به خاك سبب افزايش خواص مقاومتي خاك مورد نظر ميشود.


كلمات كليدي:

تثبيت خاك . پليمرهاي مايع . خاك دانهاي . مقاومت فشاري

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبيت خاك , پليمرهاي مايع , خاك دانهاي , مقاومت فشاري ,
:: بازدید از این مطلب : 542
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی خواص مکانیکی بتن ساخته شده از سنگدانه های سنگین مگنتیت با درصد های مختلف الیاف فولادی

خلاصه
بتن های تهیه شده با سنگدانه های سنگین به طور ویژه به عنوان سپر محافظ در مقابل انواع تشعشعات استفاده می شود، اما از این نوع بتن جهتساخت بتن های وزنی، وزنه های تعادل و موارد مشابه افزایش بار مرده ی سازه بدون افزایش حجم می باشد استفاده می شود و افزودن الیاففولادی باعث ارتقای خواص مکانیکی بتن می گردد. در این تحقیق 54 نمونه ی مکعبی، استوانه ای و دالی شکل حاصل از 6 سری طرح اختلاطحاوی سنگدانه های معمولی و سنگدانه های سنگین مگنتیت، با درصد های 0 ، 1 و 2 الیاف فولادی و با نسبت آب به سیمان 52 / 0 ساخته شد. نمونههای ساخته شده پس از دوره نگهداری، تحت آزمایش های فشاری، کشش برزیلی و برشی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بتن سنگین مگنتیتی با الیاف فولادی خواص فشاری، کششی و برشی بهتری را نسبت به بتن معمولی از خود نشان می دهد.


کلمات کلیدي:

بتن سنگین . الیاف فولادي . مقاومت فشاري . مقاومت برزیلی . مقاومت برشی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن سنگین , الیاف فولادي , مقاومت فشاري , مقاومت برزیلی , مقاومت برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 301
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر الياف پليمري ضايعاتي و سيمان بر بهبود خواص ماسه بد دانه بندي شده

خلاصه
استفاده از مواد ضايعاتي امروزه بسيار مورد توجه مي باشد. كاربرد اين مواد از يك سو منجر به كاهش آلودگي محيط زيست مي گردد و از سوي ديگر به اقتصاد طرح كمك مي نمايد. از طرفي تثبيت خاك با سيمان به دليل سهولت دسترسي و نتايج مثبت مشاهده شده بخصوص در مورد ماسه بسيار پر كاربرد است. در اين تحقيق در خصوص استفاده از الياف پليمري ضايعاتي و سيمان بطور مجزا و توام در جهت بهبود خواص مكانيكي خاكهاي ماسه اي بحث و بررسي مي شود. در اين راستا خصوصيات مكانيكي ماسه تثبيت شده با سيمان و مسلح شده توسط ضايعات الياف پلي پروپيلن با درصدهاي وزني مختلف بررسي و با يكديگر مقايسه شده اند و نسبت بهينه هر يك اعلام گرديده است. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه كاربرد الياف پيشگفته با درصد وزني مناسب ( 2/. % )، پيوند مناسبي را با مخلوط خاك و سيمان ايجاد نموده كه منجر به افزايش قابل توجه مقاومت فشاري و ظرفيت باربري اساس ماسه سيماني مي شود.


كلمات كليدي:

تثبيت، خاك مسلح، الياف پلي پروپيلن، مقاومت فشاري، ماسه

نویسندگان :

آرش روشن راد ، عليرضا كلانتري

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبيت , خاك مسلح , الياف پلي پروپيلن , مقاومت فشاري , ماسه ,
:: بازدید از این مطلب : 622
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روند تولید واستفاده از خرده لاستیک هاي فرسوده در بتن،آسفالت و قطعات بتنی

خلاصه
باتوجه به افزایش روز افزون استفاده از خودروها،به تبع آن تولید لاستیک هاي فرسوده نیز افزایش پیدا نموده است. بعنوان مثال تنها در ایالات متحده هر سال 270 میلیون لاستیکفرسوده تولید میگرددودر کشور ما نیز تخمین زده میشود که هر سال بیشاز 10 میلیون تایر فرسوده از دایره مصرف خارج شود.بازیافت این لاستیک ها وپژوهش در خصوص استفاده بهینه از آنها از اهمیت خاصی برخوردار است یکی از راههاي موثر استفاده وکاربرد این مواد در مهندسی عمران است. در این مقاله سعی شده است روند بازیافت لاستیک هاي فرسوده با توجه به بازدید عینی صورت گرفته وهمچنین ذکر برخی ازتحقیقات صورت گرفته در خصوص بررسی خصوصیات بتن حاوي ذرات خرده لاستیکی واستفاده خرده لاستیک در آسفالت آورده شودودر نهایت تولید آزمایشی جدول پرسی با استفاده از خرده لاستیک صورت گیرد.


کلمات کلیدي:

خرده لاستیک، بتن، مقاومت فشاري، آسفالت.

نویسندگان :

عبدالکریم عباسی دزفولی ،رضامنابی ، علی سلیمانی ورپشتی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خرده لاستیک , بتن , مقاومت فشاري , آسفالت ,
:: بازدید از این مطلب : 666
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از آهکو پوزلان براي بهبود ظرفیت باربري خاکهاي ماسه سیلتی

خلاصه
خاکهاي ماسه سیلتی از مهمترین رسوبات مناطق کویري می باشد که در بخشهاي وسیعی از جهان و به ویژه نواحی مرکزي ایران پراکنده اند. این نوع خاك ها از مقاومت و ظرفیت باربري کمتري برخوردار بوده و مخصوصاً در اثر تماس با آب دچار افت شدید مقاومت و نشست قابل ملاحظه اي می گردند. نظر به برنامه هاي توسعه اي و زیربنایی نظیر احداث پروژه هاي راهسازي، کانالهاي انتقال آب، خطوط راه آهن در این مناطق، تثبیت و بهبود خواص ژئوتکنیکی این گونه خاکها امري ضروري و اجتناب ناپذیر است. این پژوهش با هدف بهبود ظرفیت باربري خاك ماسه لاي دار با افزودن پوزولان و آهک و تعیین مقادیر مناسب افزودنی هاي ذکر شده انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا نمونه هاي مختلفی با افزودن 4 مقدار درصد به خاك مورد مطالعه، تهیه گردیدند. سپس ،5 ،3 ،1 ، 15 درصد و 5 مقدار مختلف آهک شامل؛ 0 ،10 ،5 ، مختلف پوزولان شامل؛ 0 بر روي تیمارهاي مورد بررسی (CBR) آزمایشهاي آزمایشگاهی شامل؛ آزمایشات شناسائی، تراکم، مقاومت فشاري و نسبت باربري کالیفرنیا تنها براي 14 روز عمل آوري شدند. نتایج آزمایشهاي CBR 14 و 28 روز و نمونه هاي ، انجام گرفت. نمونه هاي آزمایش مقاومت فشاري براي 7 تراکم نشان داد که با افزودن پوزولان و آهک به خاك ماسه لاي دار، وزن واحد حجم خشک حداکثر کاهش و مقدار رطوبت بهینه افزایش می نسبت به خاك طبیعی افزایش می یابد. بر اساس نتایجمشخص CBR یابد. همچنین با افزودن پوزولان و آهک، مقاومت فشاري محصور نشده و شد که خاك ماسه لاي دار می تواند بطور موفقیت آمیزي با پوزولان و آهک تثبیت شود.


کلمات کلیدي:

خاك ماسه سیلتی، مقاومت فشاري، پوزولان، آهک

نویسندگان :

مسعود مهدیه ، نادر عباسی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك ماسه سیلتی , مقاومت فشاري , پوزولان , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 648
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهبود خواص بتن حاوي پوزولان طبیعی بش آقاج با استفاده ازمیکروسیلیس و نانوسیلیس

خلاصه
در دهههاي اخیر رسیدن به مقاومت و دوام بالا در بتن از اهداف دست اندرکاران کارهاي بتنی بوده و مطالعات گستردهاي براي تحقق این اهداف صورت پذیرفته است. از طرفی دیگر مهندسان براي انتخاب مصالح بتن، نه فقط جذابیتهاي فنی و اقتصادي را در نظر میگیرند، بلکه جنبههاي زیست محیطی و صرفه جویی انرژي را نیز محلوظ میدارند . در زمینه بتن و مصالح تشکیل دهنده آن استفاده از پوزولانهاي طبیعی و مصنوعی از گامهاي موثري است که در زمینه توسعه پایدار برداشته شده است. امروزه استفاده از میکروسیلیس و نانو سیلیس در بتن به دلیل بهبود خواص سیمان از نظر مقاومت و دوام کاملاً متداول شده است. از طرفی استفاده از پوزولانهاي طبیعی در بتن به دلیل فراوانی، ارزان بودن وکاهش آلودگی محیط زیست توجه محققان را در سالهاي اخیر به خود جلب کرده است. استفاده توام از این مواد افزودنی میتواند علاوه بر بالا بردن خواص مد نظر در بتن از لحاظاقتصادي نیز مقرون به صرفه باشد. در این مقاله با توجه به پارامتر مقاومت فشاري 28 روزه به بررسی نقش میکروسیلیس و نانو سیلیس در بتن حاوي پوزولان بش آقاج میپردازیم. در 15و 20 درصد وزنی سیمان استفاده و براي بهبود خواص آنها از میکروسیلیس با نسبتهاي ،10 ، این تحقیق از پودر پوزولان بش آقاج با نسبتهاي 0  و 20 درصد و نانوسیلیس با نسبتهاي 1 و 2 درصد استفاده شده است .در مرحله نخست تاثیر جایگزینی سیمان پرتلند با پوزولان بش آقاج بر مقاومت فشاري 28 روزه مورد ارزیابی قرار میگیرد و در مرحله بعد با افزودن درصدهاي مختلف میکروسیلیس و نانوسیلیس به طرحهاي حاوي پوزولان طبیعی در مرحله اول، مقاومت فشاري را تعیین و نسبت به مرحله نخست مقایسه شدهاند. نتایج نشان میدهد که با افزودن پودر پوزولان بش آقاج مقاومت فشاري 28 روزه نمونههاي بتنی کاهش مییابد ولی با افزودن میکروسیلیس و نانو سیلیس مقاومت فشاري 28 روزه نمونههاي بتنی افزایش مییابد. همچنین مشاهده میشود که استفاده توام پوزولان طبیعی ومصنوعی، میتواند افت مقاومت فشاري ناشی از مصرف پوزولان طبیعی را بهبود بخشد.


کلمات کلیدي:

پوزولان بش آقاج، بتن، میکروسیلیس، نانوسیلیس، مقاومت فشاري

نویسندگان :

مصطفی رستمی ، محمدرضا سهرابی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوزولان بش آقاج , بتن , میکروسیلیس , نانوسیلیس , مقاومت فشاري ,
:: بازدید از این مطلب : 613
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر شکل سنگدانه بر مقاومت فشاري بتن

خلاصه
شکل و نحوه توزیع سنگدانه ي مورد استفاده در بتن تاثیر بسزائی در خواص مکانیکی آن خواهد داشت . در تحقیق حاضر مقاومت فشاري بتن هاي ساخته شده با سنگدانه هایی که داراي شکل هاي متفاوت هستند مورد آزمایش قرار گرفته و تاثیر این پارامتر بر مقاومت فشاري بتن بررسی شده است. نتایح آزمایش ها حاکی از آن می باشد که شکل سنگدانه ها باعث افزایش یا کاهش مقاومت فشاري بتن می شود .در این پژوهش آزمایشگاهی سعی شد تا تاثیرشکل سنگدانه بر مقاومت فشاري و اسلامپ بتن مورد بررسی قرارگردد .جهت بررسی این عوامل با استفاده از دستگاه سنگ شکن و به کارگیري تدابیري سنگدانه هایی گرد گوشه و تیز گوشه فراهم شد و در 2 طرح اختلاط متفاوت 24 نمونه مکعبی ساخته شد.پس از بررسی و تحلیل داده ها اثر شکل سنگدانه ها در مقاومت فشاري بتن و اسلامپ آن تعیین و با دانسته هاي موجود مقایسه گردید.


کلمات کلیدي :

مقاومت فشاري ، شکل سنگدانه ، مصالح مصرفی

نویسندگان :

دکتر محسن تدین ، پارسا مهاجري  ،محمدرضا شعبانیان

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت فشاري , شکل سنگدانه , مصالح مصرفی ,
:: بازدید از این مطلب : 620
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 19 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیشبینی مقاومت فشاري بتن بدون اسلامپ:مطالعه مقایسهاي بین مدلهاي شبکه عصبی و ویونت

خلاصه
بتن بدون اسلامپ، بتنی است که اسلامپ آن خیلی کم و یا صفر باشد که براي اهداف پیش سازي بهکار میرود. حساسیت بتن بدون اسلامپ نسبت به اجزاي تشکیل دهنده، نسبت اجزاي تشکیل دهنده، درصد تراکم و ... پیش بینی مقاومت فشاري را دشوار میکند. در این تحقیق با در نظر گرفتن ساختار بتن به عنوان متغیر ورودي، شبکه عصبی و ویونت براي پیشبینی مقاومت 28 روزهي بتن بدون اسلامپ آموزش و امتحان داده شدند. هدف اصلی این مقاله ارزیابی توانایی روش شبکه عصبی و حالت خاصی از شبکه عصبی موجکی تحت عنوان ویونت در پیشگویی مقاومت فشاري بدون اسلامپ میباشد. نتایج عددي بدست آمده حاکی از آن است که نه تنها شبکههاي عصبی و ویونت در تخمین مقاومت فشاري از قابلیت بالایی برخوردارند بلکه شبکه ویونت نسبت به شبکه عصبی پیشخورد عملکرد بهتري را داشته است.


کلمات کلیدي:

مقاومت فشاري، بتن بدون اسلامپ، شبکه عصبی، موجک، ویونت

نویسندگان :

افشین پورتقی ، مهدیه ساعدي ، رضا کارکن آزاد  ، حسن امینی راد

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت فشاري , بتن بدون اسلامپ , شبکه عصبی , موجک , ویونت ,
:: بازدید از این مطلب : 578
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر شرایط نگهداري روي خواص مکانیکی بتن حاوي پودر پوزولان چکنه و نانو سیلیس

خلاصه
در این تحقیق، اثر نانوسیلیس برخواص مکانیکی بتن حاوي پودر پوزولان چکنه مورد مطالعه آزمایشگاهی قرارگرفته است. با توجه به اثرات بهبود دهنده پوزولان ها بر خواص مکانیکی ملات سیمان و بتن، کاربرد این مواد به عنوان جایگزین بخشی از سیمان، با هدف بهبود خواص سیمان، روز به روز گسترش می یابد. مزایاي فنی، اقتصادي، زیست محیطی و دوام در محیطهاي سولفاتی استفاده از پوزولان ها غیر قابل انکار است. از  طرفی صنعت بتن نیز با توجه به نیازهاي خود، از نظر استحکام، مقاومت ، دوام و... می تواند از استفاده کنندگان مهم مواد نانو ساختار باشد. نمونه- هاي بتنی در دوشرایط متفاوت آب شرب و محیط سولفاتی (آب دریاي عمان) عملآوري شدهاند. پس از عمل آوري در این دو محیط، مقاومت فشاري و کششی آنها را اندازه گیري وبا هم مقایسه شده است. نانوسیلیس و پوزولان چکنه(خراسان رضوي) به عنوان یک نوع افزودنی با درصدهاي مختلف جایگزین سیمان، به بتن اضافه شده است. نانو سیلیس با اصلاح ریز ساختار بتن و ایجاد تراکم بیشتر و همچنین به خاطر فعالیت پوزولانی بسیار زیادي که دارد، باعث بهبود خواص مکانیکی بتن خصوصاٌ در محیطهاي سولفاتی می شود. در این تحقیق استفاده از پوزولان طبیعی چکنه به جاي بخشی از سیمان مصرفی، منجر به کاهش مقاومت فشاري بتن در هر دو محیط می گردد. این پدیده در سنین پایین محسوس تر است. همچنین نمونههاي عمل آوري شده در شرایط آب دریاي عمان نسبت به آب شرب کاهش مقاومت فشاري و کششی داشتهاند. این کاهش مقاومت با افزایش پوزولان چکنه تا حدودي جبران میشود. اما ترکیب پوزولان چکنه و نانو سیلیس به طور چشمگیري نرخ کاهش مقاومت فشاري با عمل آوري درشرایط آب دریاي عمان نسبت به آب شرب را کم میکند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند که نانوسیلیس به خاطر سطح مخصوص بسیار زیادش وهمچنین فعالیت پوزولانی بالا می تواند بهسرعت با هیدروکسید کلسیم واکنش داده و با تولید منجر به بهبود خواص مکانیکی بتن هاي حاوي پوزولان چکنه گردد. نانو سیلیس نقش مؤثرتري در جبران کاهش مقاومت کششی ،C-S-H ژل (عمل آوري در شرایط آب دریاي عمان نسبت به شرب) نسبت به پوزولان چکنه داشته است. درصد کاهش مقاومت کششی نمونههاي شامل ترکیب پوزولان چکنه و نانو سیلیس کمتر ازدرصد کاهش مقاومت فشاري نمونههاي شامل ترکیب پوزولان چکنه و نانو سیلیس با عمل آوري 90 روزه در شرایط آب دریاي عمان نسبت به آب شرب است.


کلمات کلیدي:

مقاومت فشاري، مقاومت کششی، پوزولان چکنه، نانو سیلیس، آب دریاي عمان

نویسندگان :

حمید خوش اندام، محمدرضا سهرابی ، محمود میري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت فشاري , مقاومت کششی , پوزولان چکنه , نانو سیلیس , آب دریاي عمان ,
:: بازدید از این مطلب : 947
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از بتن پلاستیک با دانه بندي مشخص مصالح سنگی در اجراي بتن لاینینگ

خلاصه
بتن پلاستیک از مخلوط مصالح سنگی (شن و ماسه)، سیمان، بنتونیت، آب و در برخی موارد از پرکنندههایی مانند خاك رس بدست میآید. استفاده از بتن پلاستیک براي ساخت دیوار آب بند در سدهاي خاکی یکی از روشهاي کاهش تراوش آب و کنترل زه آب در پی سدها میباشد. تغییرو بهبود مشخصات بتن پلاستیک مانند کاهش ضریب ارتجاعی و افزایش شکل پذیري به منظور تشابه با رفتار خاك بستر که سبب کاهش ترك خوردگی و افزایش عمر بهره برداري لاینینگ می گردد، باعث شد تا ایده دنبال کردن آزمایش و بررسی بتن پلاستیکی با طرح اختلاط مناسب جهت استفاده در لاینینگ کانالها به ذهن متبادر گردد. نتایج نشان می دهد افزایش نسبت آب به سیمان به مقدار بیشتري نسبت به افزایش Kg/m بنتونیت به سیمان از مقاومت 25 فشاري بتن کم می کند، بخصوص در زمانیکه میزان بنتونیت از 20 به 3افزایش می یابد.


کلمات کلیدي:

بتن پلاستیک، مدول الاستیسیته، بنتونیت، مقاومت فشاري، پوشش لاینینگ.

نویسندگان :

سید حسین موسوي ، حسین صبور کازران ، محمود فغفور مغربی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن پلاستیک , مدول الاستیسیته , بنتونیت , مقاومت فشاري , پوشش لاینینگ , ,
:: بازدید از این مطلب : 729
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 24 مرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه