<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

توسعه مدلی فازی به منظور پیش بینی مقاومت فشاری ماسه سنگ هابا استفاده ازترکیب کانی شناسی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاومت فشاری تک محوری . منطق فازی . ترکیب کانی شناسی

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت فشاری تک محوری , منطق فازی , ترکیب کانی شناسی ,
:: بازدید از این مطلب : 46
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر دانه بندی درمیزان درصد رزین ومقاومت فشارشی خمشی وکششی سنگ های گرانیتی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سنگ مصنوعی . مقاومت فشاری تک محوری . مقاومت خمشی . ضایعات

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سنگ مصنوعی , مقاومت فشاری تک محوری , مقاومت خمشی , ضایعات ,
:: بازدید از این مطلب : 54
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ومقایسه ی ویژکی های فیزیکی ومکانیکی ماسه سنگ ها (مطالعه موردی سازندهای شوریجه وکشف رود)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ماسه سنگ . مقاومت فشاری تک محوری . ویژگی های فیزیکی ومکانیکی . ارتعاش فراصوت

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه سنگ , مقاومت فشاری تک محوری , ویژگی های فیزیکی ومکانیکی , ارتعاش فراصوت ,
:: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تثبیت خاک رس CL با افزودن نانو کربنات کلسیم

خلاصه
بسیاری از پروژههای بزرگ عمراني در ارتباط مستقیم با انواع خاکهای رسي ای هستند كه دارای نشست زیاد و ظرفیت باربری كم ميباشند، یکياز روشهای موثر برای افزایش ظرفیت باربری در این رسها استفاده از مواد افزودني ميباشد. از گذشتههای دور تثبیت خاکهای رسي با استفادهاز مصالحي نظیر سیمان، آهک، قیر و خاكستر انجام ميشود. تثبیت خاک با استفاده از مواد نانو یکي از جدیدترین راهکارهایي است كه ویژگيتثبیت شده با نانو كربنات كلسیم )نانو CL های خاک را بهبود ميبخشد. در این مقاله به منظور بررسي رفتار مکانیکي و فیزیکي خاک رس آهک(، آزمایشهای حدود اتربرگ، تراكم استاندارد و مقاومت فشاری تک محوری بر روی نمونهها انجام شده است. در ساخت و آماده سازی4 و 5 درصد وزني خاک استفاده شده تا میزان تغییرات به وجود آمده با افزایش درصد نانو ،۳ ،2 ، نمونهها از درصدهای مختلف نانو ذرات شامل 114 و 21 روز عمل آوری شدند. همچنین آزمایش های ،7 ، ذرات بررسي شود و در آزمایش تک محوری نمونه ها پس از ساخت به مدت 1بر روی ماده نانو آهک مصرفي انجام شدند و تركیبات شیمیایي نانو ذرات مشخص شدند. نتایج بدست آمده از مقاومت فشاری X-Ray و SEMبرای دورههای عملآوری مختلف نشان ميدهد كه درصد بهینه استفاده از نانو آهک، ۳% وزني خاک با دوره عمل آوری 21 روز، ميباشد.


کلمات کلیدی:

تثبیت خاک رس CL . نانو کربنات کلسیم . مقاومت فشاری تک محوری . تراکم استاندارد . حدود اتربرگ

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک رس CL , نانو کربنات کلسیم , مقاومت فشاری تک محوری , تراکم استاندارد , حدود اتربرگ ,
:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر تخلخل و دانه بنذی بر روی قابلیت حفاری

 

تاثیر تخلخل و دانه بنذی بر روی قابلیت حفاری

 

کلمات کلیدی :

قابلیت حفاری ، دانه بندی ، تخلخل ، مقاومت فشاری تک محوری ، مدل سازی فیزیکی

نویسندگان :

سجاد سرلک ، محمد تاجی ، محمد عطایی ، مسعود نصیری

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

لات یّت حفاسی دا ٝ٘ تٙذی تخ خّ مٔاٚ تٔ فاسی ته حٔٛسی ذٔ ػاصی فیضیىی - - - -
1 . دا ٘دٛی واسؿٙاػی اسؿذ اػتخشاج عٔذ .ٖ sarlaksajad@yahoo.com
2 . دوتشی تخللی اػتخشاج عٔذ .ٖ taji@ymail.com
3 .دوتشی تخللی اػتخشاج عٔذ .ٖ m_ataei@yahoo.com
4 . دا ٘دٛی واسؿٙاػی اسؿذ اػتخشاج عٔذ .ٖ m_nasiri@gmail.com:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قابلیت حفاری , دانه بندی , تخلخل , مقاومت فشاری تک محوری , مدل سازی فیزیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1173
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر جنس دانهها بر مقاومت فشاری تکمحوری ماسه بادرفتی تثبیت شده با پسماند نفتی پالایشگاهها

گستره قابل توجهي از بيابانهای ایراناز ماسههای بادرفتي تشکيل شده است كه از خاكهای مسئلهدار به شمار ميآیند. بنابراین تثبيت، و بررسي عوامل موثر بر تثبيت آنها با مواد مختلف، همواره مورد توجه محققين بوده است. از جمله تثبيت كنندههای مناسب برای این نوع خاكها موادهيدروكربني سنگين، نظير پسماندنفتي پالایشگاهها ميباشد. در این تحقيق، در راستای مطالعه عوامل موثر بر مقاومت ماسه های بادرفتي تثبيت شده بر روی دو نمونه XRF با پسماند نفتي، اثر جنس ماسه بر مقاومت فشاری تکمحوری نمونه های تثبيت شده بررسي شد. از این رو، با انجام آزمایش ماسه تهيه شده از بيابانهای استان اصفهان، مشخص گردید ماسه ها از دو جنس متفاوت سيليسي و كربناته ميباشند. سپس نمونه های تثبيت شده از هر دو نوع ماسه تهيه و در نهایت تحت آزمایش مقاومت فشاری تکمحوری قرار گرفت. نتایج نشان ميدهد جنس دانه های ماسه بر مقاومت نمونه  های تثبيت شده اثر قابل توجهي دارد، به طوریکه در درصد بهينه اختلاط، مقاومت ماسه سيليسي تثبيتشده، 10 درصد بيش از مقاومت ماسه كربناته ميباشد.


کلمات کلیدی:

تثبیت، ماسه بادرفتی، پسماند نفتی، جنس، مقاومت فشاری تک محوری

نویسندگان :

غیاث الدین یاری (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجفآباد)

البرز حاجیاننیا (استادیار دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجفآباد)

مریم هدهدی (استادیار دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجفآباد)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , ماسه بادرفتی , پسماند نفتی , جنس , مقاومت فشاری تک محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 1291
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی تاثیر نانوسیلیس بر خصوصیات مهندسی خاک رس تثبیت شده با آهک

در سالهای اخير تکنولوژی نانو در حد گسترده و با سرعت بالایي در تمامي زمينه ها به كارگرفته شده است. اما متأسفانه بدليل جدید بودن این موضوع وعدم وجود مرجعي كامل در مهندسي ژئوتکنيک و تحقيقات پراكنده و ناكافي نيازبه شناخت، نحوه كاربرد وميزان تاثير نانو ذرات در این حوزه مي باشد.یکي از كاربردهای فناوری نانو مي تواند در بهبود خصوصيات مکانيکي و افزایش بهره برداری مصالح خاكي باشد. بدین منظور در این تحقيق تاثير افزودن نانو سيليس و آهک با درصد های مختلف بر خاک رس انجام گرفته است كه نتایج نشان دهنده بهبود قابل توجه خصوصيات خميری،تراكمي و مقاومتي خاک رس با افزودن اندک نانو سيليس به مخلوط خاک و آهک مي باشد. از نتایج این تحقيق مي توان در پروژه هایي كه نياز به بهبود خواص مهندسي خاک مي باشد استفاده كرد.


کلمات کلیدی:

نانوسیلیس، اصلاح خاک، افزودنی، زمان عمل آوری، مقاومت فشاری تک محوری .

نویسندگان :

محمدعلی پاشاباوندپوری (دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هرسین، گروه مهندسی عمران، کرمانشاه، ایران)

 

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نانوسیلیس , اصلاح خاک , افزودنی , زمان عمل آوری , مقاومت فشاری تک محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 1449
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی روشهای رگرسیون چندمتغیره خطی و شبکه عصبی مصنوعی جهت تعیین مقاومت فشاری تکمحوری و مدول الاستیسیتهی سنگ کنگلومرا

تعيين دقيق برخي از خواص مکانيکي سنگ ها، مانند مقاومت فشاری تک محوری (Uniaxial Compressive Strength, UCS) و مدول الاستيسيته (E)،  به زمان و هزینه قابل توجهي برای جمع آوری و آماده سازی نمونه های مناسب و آزمون های آزمایشگاهي نياز دارد. بنابراین برای به حداقل رساندن زمان و هزینه مي توان از روابط تجربي كه به طور گستردهای برای برآورد خواص پيچيده سنگ ها از داده های حاصل از روش های آسان بهره مي گيرد، استفاده نمود. هدف از این مطالعه بررسي روش های شبکه عصبي مصنوعي (Artificial Neural Network, ANN) ورگرسيون چندمتغيره خطي (Multiple linear regression, MLR) به منظور برآورد UCS و E مي باشد. متغيرهای مستقل شاخص مقاومت
بار نقط های ((50)Point Load Strength Index, Is )، سرعت موج (Pressure wave velocity, Vp) ، تخلخل (n)، چگالي (dγ) ودرصد رطوبت (water content, Wn) به عنوان پارامترهای ورودی به منظور پيش بيني متغيرهای وابسته (UCS و E) در هر دو روش استفاده شده اند. روش MLR ، UCS و E 1 را به ترتيب با ضرایب تعيين 58 = 2R 1/ و 31 = 2R پيش بيني نموده است. استفاده از شبکه عصبي پرسپترون چندلایه Multilayer Perceptron, MLP) 1) ، ضرایب تعيين را تا سطح قابل قبولي ( 95 = 2R برای UCS 1/ و 99 = 2R برای E) بهبود بخشيد. نتایج این مطالعه نشان مي دهد كه روش ANN ، عملکرد بهتری در پيش بيني UCS و E نسبت به روش MLR دارد.

کلمات کلیدی:

مقاومت فشاری تک محوری، مدول الاستیسیته، کنگلومرا، رگرسیون چندمتغیره خطی، شبکه عصبی

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت فشاری تک محوری , مدول الاستیسیته , کنگلومرا , رگرسیون چندمتغیره خطی , شبکه عصبی ,
:: بازدید از این مطلب : 1722
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 خرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه