<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي رفتار و راههاي تنظيم ميانقاب مهندسي

خلاصه
در اين تحقيق رفتار نوعي ميانقاب بتني مورد بررسي قرار مي گيرد كه مقاومت آن قابل تنظيم است و شكل پذيري و قابليت جذب انرژي آن نيزچند برابر ميانقاب معمولي مي باشد. براي دستيابي به چنين عضوي كه ميانقاب مهندسي ناميده مي شود لايه اي لغزان در ارتفاع مياني به ميانقاباضافه مي شود. مقاومت لايه لغزان كه فيوز نام دارد و ميانقاب را به دو قسمت تقسيم مي نمايد، با تغيير پيش كشيدگي تعدادي پيچ به مقدار دلخواهتنظيم مي گردد. سوراخهاي روي قطعات اين لايه به گونه اي است كه امكان لغزش در راستاي طولي ميانقاب وجود دارد ولي لغزش در راستايعمود بر صفحه ديوار ممكن نيست.1 برابر مقادير متناظري ميانقاب مشابه معمولي (فاقد فيوز / نتايج آزمايش نشان مي دهد كه شكل پذيري و مقاومت ميانقاب مهندسي به ترتيب 5 و 84 برابر شتاب ثقل زمين را در جهت برون صفحه خود تحمل نمايد. / لغزان) است. از طرف ديگر اين نوع ميانقاب مي تواند تا حدود 5به طور خلاصه ميانقاب بتني داراي لايه لغزان كه درون قاب فولادي قرار گرفته است را ميتوان براي مقاومت دلخواه تنظيم نمود. اين نوع ميانقابداراي شكل پذيري قابل رقابت با ساير اعضاي سازه اي و قابليت جذب انرژي بالايي است ضمن اينكه در جهت برون صفحه نيز مقاومت قابلتوجهي دارد. بنابراين چنين ميانقابي را ميتوان ميانقاب مهندسي ناميد و بنابراين توصيه مي گردد به جاي ديوارهاي معمولي از اين نوع ميانقاب در سازه ها استفاده شود.


كلمات كليدي :

ميانقاب مهندسي . مقاومت . ميرايي . تنظيم . قاب فولادي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ميانقاب مهندسي , مقاومت , ميرايي , تنظيم , قاب فولادي ,
:: بازدید از این مطلب : 441
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تاثير آلودگي نفت خام بر برخي از ويژگيهاي ژئوتكنيكي خاك ماسه اي

خلاصه
نشت نفت خام به داخل خاك باعث تغييراتي در خصوصيات ژئوتكنيكي آن ميشود. در گذشته مطالعات محدودي در ارتباط با بررسي پارامترهاي4 و 6 درصد آلودگي و ،2 ، ژئوتكنيكي خاكهاي آلوده انجام شده است. در اين تحقيق از ميان ويژگيهاي ژئوتكنيكي ، پارامترهاي مقاومتي در 0تراكم پذيري تحت دو سطح انرژي تراكم توسط آب و نفت خام روي خاك ماسهاي رس دار بررسي شده است. نتايج حاصل نشان دهنده آن است كه با افزايش ميزان آلودگي، مقاومت خاك افزايش و تراكم پذيري آن كاهش يافته است.


كلمات كليدي:

نفت خام . ماسه . مقاومت . تراكم پذيري.

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

بلافاصله پس از پرداخت هزینه لینک دانلود توسط سیستم فعال و در اختیار شما قرار می گیرد و یک کد رهگیری جهت پیگیری احتمالی درخواست، به شما داده می شود. همچنین بعد از چند ثانیه به صفحه مورد نظر جهت دریافت مقاله انتقال داده خواهید شد.

 قیمت:4900 تومان

پک جامع آموزش نرم افزار دیتاماین (DATAMINE+ Datamine NPV Scheduler

پک جامع آموزش نرم افزار یودک (UDEC)

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ دو بعدی (FLAC 2D)

پک جامع آموزش نرم افزار راک ورکس (ROCKWORKS)

پک جامع آموزش نرم افزار پلکسز (PLAXIS)

پک جامع آموزش نرم افزار PLAXIS 3D TUNNE

پک جامع آموزش نرم افزار PHASE 2

پک جامع آموزش نرم افزار SLIDE

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ سه بعدی (FLAC 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار سورپک (Gemcom Surpac)

پک جامع آموزش نرم افزار Plaxis 3D Foundation

پک جامع آموزش نرم افزار UNWEDGE

پک جامع آموزش نرم افزار Swedge

پک جامع آموزش نرم افزار تریدک (3DEC)

پک جامع آموزش نرم افزار MODSIM

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی سه بعدی (PFC 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار آباکوس (ABAQUS)

پک جامع آموزش نرم افزار ژئواستادیو (Geostudio)

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی دو بعدی (PFC 2D)

پک جامع سنجش از دور به همراه آموزش نرم افزار ER Mapper

پک جامع آموزش نرم افزار دیپس (Dips)

پک جامع آموزش نرم افزار میکروماین (Micromine)

پک جامع آموزش نرم افزار تراوش سه بعدی (SEEP 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار 2013 PLAXIS 3D

پک جامع آموزش نرم افزار جم کام ویتل (GEMCOM Whittle)

پک جامع آموزش نرم افزار دیپ سویل (Deep Soil)

پک جامع آموزش نرم افزار سورفر (Surfer)

پک جامع آموزش نرم افزار میداس جی تی اس (MIDAS GTS NX 2016)

پک جامع آموزش نرم افزار جمکام جمز (GEMCOM GEMS)

پک جامع آموزش نرم افزار سپ (SAP 2000)

پک جامع آموزش نرم افزار جمکام ماینکس (GEMCOM GEOVIA Minex)

منبع: http://www.irock1.ir:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نفت خام , ماسه , مقاومت , تراكم پذيري , ,
:: بازدید از این مطلب : 490
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تاثير آلودگي نفت خام بر پارامترهاي مقاومتي خاك رسي

خلاصه
نفت خام ميتواند سبب تغيير پارامترهاي ژئوتكنيكي خاك شود. در اين تحقيق اثر نفت خام بر تراكمپذيري، پلاستيسيته و پارامترهاي مقاومتيخاك رسي بررسي شده است. آزمايشات تراكم در دو سطح انرژي تراكم استاندارد و 0,33 انرژي استاندارد، و پارامترهاي مقاومتي با آزمايشاتبرش مستقيم تحكيم يافته زهكشي شده انجام گرفتهاند. نتايج نشان دهنده آن است كه با افزايش ميزان آلودگي، تراكمپذيري افزايش و پلاستيسيت ه و مقاومت خاك كاهش مييابد كه ميزان كاهش مقاومت در تنشهاي تحكيمي بالاتر نمايانتر است.


كلمات كليدي:

نفت خام . رس . مقاومت . تراكمپذيري . پلاستيسيته

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نفت خام , رس , مقاومت , تراكمپذيري , پلاستيسيته ,
:: بازدید از این مطلب : 502
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ناپایداری دینامیکی ساختمانهای بتنی با سیستم قاب خمشی با استفاده از آنالیز افزایش یابنده دینامیکی (IDA)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ناپایداری دینامیکی . دینامیکی غیر خطی افزایش یابنده . قاب خمشی متوسط . مقاومت . سختی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ناپایداری دینامیکی , دینامیکی غیر خطی افزایش یابنده , قاب خمشی متوسط , مقاومت , سختی ,
:: بازدید از این مطلب : 331
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر FRP در تونل هاي راه و راه آهن تحت اثر بارهاي استاتيكي (مطالعه موردي)

خلاصه
تونل ها به دليل مدفون بودن و همچنين دارا بودن طول زياد، از سازه هاي حساس و آسيب پذير چه در زمان حفر و چه بعد از حفاري به شمار ميروند كه پايداري آنها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. تونل ها همواره نيازمند سازه اي پايدار در برابر نيروهاي جانبي وارده هستند و از اينرو بكارگيري افزودني ها، پليمرها و يا ورق ها جهت تقويت سازه اي آن همواره مورد توجه محققين بوده است. با توجه به نقش مهم سازه اي تونلو دشواري هاي موجود در جهت تعميرات و نگهداري، استفاده از مسلح كننده ها در لاينينگ تونل ها امري بسيار مهم به نظر مي رسد. در اينتغييرات تنش و FLAC و با استفاده از نرم افزار FRP پژوهش تونل قلاجه به عنوان مطالعه موردي مورد بررسي قرار گرفته و با درنظرگيريمي FRP موجب افزايش مقاومت تونل در برابر تنش به نسبت بدون FRP كرنش تونل مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج بيان گر اين است كه FRP مسلح شده باشد به نسبت بدون FRP گردد كه اين نشان دهنده افزايش مقاومت مي باشد، همچنين تغيير شكل هاي تونل در حالتي كه بانتايج بسيار موثري بر روي تونل و به خصوص تنش ها و تغيير شكل هاي آن دارد FRP بسيار كمتر مي باشد. در مجموع مي توان اظهار داشت كه و استفاده از اين مسلح كننده در تونل ها با توجه به هزينه منطقي آن نيز توصيه مي گردد.

كلمات كليدي:

تونل قلاجه . لاينينگ . مقاومت . FRP

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل قلاجه , لاينينگ , مقاومت , FRP ,
:: بازدید از این مطلب : 410
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل آماري رابطههاي پیشنهاد شده براي تعیین مقاومت فشاري ستون هاي بتنی محصور شده با  FRP

خلاصه
به طور گستردهاي در صنعت ساختمان رو به افزایشاست. یکی از کاربردهاي این کامپوزیتها در مقاومسازي FRP استفاده از کامپوزیتهاي براي افزایش عملکرد فشاري محوري اعضاي بتنی تأثیر زیادي دارد. هدف از این FRP و ترمیم ستونهاي بتن آرمه است. استفاده از روکش استفاده شده FRP است. مدلهاي تجربی موجود به منظور پیشبینی مقاومت و شکل پذیري بتن محصور شده با FRP پژوهش، ارزش گذاري و نامطمئنی همراه با این مدل ها بر مبناي اطلاعات آزمایشگاهی موجود تخمین زده میشود. در این پژوهش به منطور ارزیابی دقت مدلهاي این مدلها با نتایج آزمایشگاهی سایر پژوهشگران مقایسه و میزان دقت هر رابطه مشخص می- ، FRP تجربی تعیین مقاومت فشاري ستونهاي محصور شده به گردد. نتایج نشان میدهد که تعدادي از این روابط نه تنها داراي خطاي زیادي میباشند، بلکه در جهت اطمینان نیز نمیباشند. یعنی ظرفیت ستون را بیش از میزان واقعی تخمین میزند.

کلمات کلیدي:

ستون بتنی، مقاومت، کامپوزیت FRP

نویسندگان :

محمد کارکن ، عباس معلمی اوره، مجتبی آقامیري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ستون بتنی , مقاومت , کامپوزیت FRP ,
:: بازدید از این مطلب : 625
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر مسلح کننده پت روی رفتار مکانیکی ماسه

بازیافت ضایعات پلاستيکي بطری های آب درسراسر جهان به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. مطالعه حاضر روشي را برای استفاده از ضایعات پلاستيکي به عنوان تقویتکننده در ماسه ارائه ميکند . تست سه محوری تحکيم یافته زهکشي شده روی ماسه یکنواخت مسلح شده با لایههای پت به منظورتعيين رفتار مکانيکي خاک انجام شده است. نتایج نشان ميدهند كه پت، مقاومت حداكثر و كرنش محوری متناظر با آن را افزایش ميدهد. همچنين ميزان اتساع را كاهش ميدهد. الگوی شکست به صورت شکم دادگي ميان لایههای نمونه مسلح شده است.


کلمات کلیدی:

پت، ماسه، تست سه محوری، مقاومت

نویسندگان :

کویستان سلیمی (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش خاک و پی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

محمود قضاوی (دانشیار گروه عمران، دانشکده عمران ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پت , ماسه , تست سه محوری , مقاومت ,
:: بازدید از این مطلب : 1282
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

دانلود مقاله مسلح شده بالاستیک بررسی تأثیر شکل خورده لاستیک در تقویت مقاومت برشی خاک ماسه

 

در این پزوهش تأثیر شکل خورده لاستیک در مسلح سازی خاک ماسهای بررسی می شود. لاستیک از جمله موادی است که برای تسلیح خاک
ماسهای قابل بهره برداری است. هدف این تحقیق بررسی مقایسه رفتار الیاف رشتهای و خردههای ورقهای لاستیک در مسلح سازی خاک ماسهای
میباشد. به این منظور آزمایش تراکم استاندارد و آزمایش برش مستقیم روی نمونههای مسلح با الیاف رشتهای و خردههای ورقهای لاستیک
ودارای اندازه ها و در صد های حجمی مختلف استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل تسلیح خاک با الیاف رشتهای موجب افزایش بیشتر
مقاومت برشی و شکل پذیری نمونه ها می شود.
کلمات کلیدی: تثبیت، ماسه ، لاستیک، جنس، مقاومت برشی

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , مسلح شده , بالاستیک , بررسی , تأثیر , شکل , خورده لاستیک , تقویت , مقاومت , برشی , خاک , ماسه ,
:: بازدید از این مطلب : 1593
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر رزین شیمیایی و سیمان بر بهسازی یک نوع خاک رسی

بهسازی خاكهای رسي هميشه مورد توجه محققين بوده است.روش های مختلفي از جمله روشهای مکانيکي و شيميایي جهت بهسازی آنها پيشنهاد شده است.بهسازی، سبب بهبود خواص مکانيکي خاكها، نظير افزایش ظرفيت باربری و مقاومت برشي ميگردد. در این كار تحقيقاتي، بهسازی یک خاک رسي با استفاده ازسيمان و یک نوع رزین شيميایي مورد بررسي قرار گرفت. آزمایشات آزمایشگاهي، روی نمونههای تهيه شده از خاک طبيعي  8سيمان و رزین و زمانهای عمل آوری 28،۱4،7 روزه در دستگاه برش مستقيم انجام شده است. %،7 %، و مخلوط خاک طبيعي با درصد های % 5 نتایج نشان داده است كه افزودن رزین و سيمان موجب افزایش مقاومت خاک ميگردد واز مقایسه نتایج، استنباط ميشودكه این افزایش مقاومت، تابعي از درصد رزین وسيمان و زمان عمل آوری ميباشد.و از طرفي با مقایسه نتایج،مشاهده ميشود كه سيمان نسبت به رزین تاثير بيشتری بر بهسازی خاک دارد.


کلمات کلیدی:

رزین شیمیایی،سیمان،خاک رسی،مقاومت،زمان عمل آوری

نویسندگان :

فرشته خسروی علی بابالو (دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی دانشگاه تهران)

علی رئیسی استبرق (استادیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رزین شیمیایی , سیمان , خاک رسی , مقاومت , زمان عمل آوری ,
:: بازدید از این مطلب : 1703
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

عملکرد نانورس بر مقاومت خاکهای رسی تحت اثر یک سیکل یخبندان

این مطالعه قصد دارد با بررسي آزمایشگاهي ، اثر نانو رس را بر مقاومت خاک هاي رسي در معرض یک سيکل یخبندان بررسي نماید . نمونه 6 و بدون نانورس با آب مخلوط شده و استوانه هایي با قطر ، 4/5 ، 1 ، 0/ خاک رس از زمين مورد نظر انتخاب گردید و سپس در درصدهاي 5 7/ 1/10 و ارتفاع 66 از آنها تهيه گردید كه در شرایط بدون یخبندان و یک سيکل یخبندان قرار داده شده اندو سپس تحت آزمایش تک محوري قرار گرفتند .سپس با استفاده از نرم افزار spss مورد آناليز قرار گرفتند . یافته ها نشان دادند كه ميانگين مقاومت فشاري خاكهاي بدون نانو به طور  6درصد نانو رس ميباشد همچنين افزوده شدن به درصد یا كاهش مقدار نانو رس تفاوت معناداري را ، 4/5 ، 1 ، 0/ معناداري كمتر از خاكهایي با 5 نشان دادو از سوي دیگر مقاومت فشاري خاكهاي بدون سيکل یخبندان به طور معناداري بالاتر از خاكهایي با یک و دو و سه سيکل یخبندان  ميباشد . داشت كه این ميتواند بعلت این باشد كه با افزودن نانو رس افزایش سطح ویژه در نمونه ها خواهيم داشت و به تبع آن افزایش بار الکتریکي باعث افزایش جذب آب ميگردد كه شاید تا حدودي دليل موثر نبودن افزایش نانو رس در مقاومت خاک باشد . بنابراین نتایج گویا ميباشند كه افزودن نانو رس بر مقاومت فشاري خاكها بدون سيکل یخبندان تاثير گذار بوده و مقاومت نمونه هاي با نانو رس به طور معنا داري بيشتر است همچنين در طي سيکل با افزایش نانو رس مقاومت خاک كاهش مي یابد.


کلمات کلیدی:

نانو رس، خاک، یخ بندان، مقاومت، عملکرد

نویسندگان :

محسن زاهدی (استادیار، دانشگاه رازی، گروه مهندسی عمران، کرمانشاه، ایران)

محمد شریفیپور (استادیار، دانشگاه رازی، گروه مهندسی عمران، کرمانشاه، ایران)

فرزاد جهانبخشی (دانشگاه رازی، گروه مهندسی عمران، کرمانشاه، ایران)

رامین بیات (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه راه و ترابری، زنجان، ایران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نانو رس , خاک , یخ بندان , مقاومت , عملکرد ,
:: بازدید از این مطلب : 1445
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه