<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

توسعه مدلی فازی به منظور پیش بینی مقاومت فشاری ماسه سنگ هابا استفاده ازترکیب کانی شناسی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاومت فشاری تک محوری . منطق فازی . ترکیب کانی شناسی

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت فشاری تک محوری , منطق فازی , ترکیب کانی شناسی ,
:: بازدید از این مطلب : 42
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از مدل های منطق فازی(مدل ممدانی و مدل ساگنو) جهت پیش بینی هدایت هیدرولیکی با استفاد از داده های ژئوفیزیکی مطالعه موردی: دشت مراغه-بناب

 

 

 

کلمات کلیدی :

آبهای زیرزمینی . هدایت هیدرولیکی . محاسبات نرم . منطق فازی . فازی ساگنو . فازی ممدانی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آبهای زیرزمینی , هدایت هیدرولیکی , محاسبات نرم , منطق فازی , فازی ساگنو , فازی ممدانی ,
:: بازدید از این مطلب : 770
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

انتخاب ماشين حفاری تونل در محيط های خاکی با روش منطق فازی

چكيده
در پروژههای احداث تونل در محیطهای خاکی ، انتخاب ماشین حفاری مناسب از مهمترین بخشهای پروژه است که موفقیت آمیز بودن پروژه راتا حد زیادی تضمین میکند. برای تعیین نوع ماشین حفاری در محیطهای خاکی ، باید عوامل مهمی چون نفوذپذیری ، دانهبندی ، درصد عبوریاز سرندهای مختلف و چسبندگی ، مورد بررسی ، تجزیه و تحلیل قرار گیرند. این تجزیه و تحلیل باید به صورتی دقیق و کامل انجام شود تا از بروزمشکلاتی چون گیر کردن ماشین حفاری در زیرزمین ، خسارتهای مالی پروژه ، نشست زیاد در سطح محیط شهری و ... جلوگیری شود. جهتانتخاب ماشین حفاری برای احداث تونل ، روشهای مختلفی تاکنون مورد استفاده متخصصان و مدیران پروژهها قرار گرفته است. برای مثال درهمین زمینه تهیه جداول، ارائه گزارشات زمینشناسی، بررسی دقیق محل حفاری و شناخت کل مسیر حفاری به وسیله گمانههای اکتشافی ، ازجمله اقدامات انجام شده در سالهای اخیر استهمچنین استفاده از نرمافزارهای مکانیک سنگی و نرمافزارهای ژئوتکنیکی نیز جز مراحل طراحیپروژههای حفاری در زمینهای خاکی است. تحلیل خروجی این نرمافزارها سرانجام به انتخاب ماشین حفاری ، طراحی نگهداری و نحوهی اجرا آنمیانجامد. در این مقاله سعی بر این است که روش انتخاب ماشین حفاری بر اساس منطق فازی شرح داده شود. پارامترها و میزان تاثیر هریک ازآنها به صورت فازی مورد بررسی قرار میگیرند. یک برنامه شبیهسازی نیز در محیط متلب بر همین اساس نوشته شده است که کاربران وطراحان میتوانند با وارد کردن پارامترهای ورودی که همان مشخصات خاک است ، ماشین حفاری مناسب شرایط زمین را انتخاب کنند. درخروجی برنامه سه نوع ماشین حفاری زمینهای خاکی ، فشار تعادلی زمین) EPB ( ، دوغابی ) Slurry ( و هوا فشرده ) Compressed Air ( امتیازدهی شده و درصد موفقیت آمیز بودن هر یک را در پروژه بیان میکند. از ویژگیهای این روش، تطبیق ماشین حفاری انتخاب شده در پروژههای موفق با ماشین حفاری معرفی شده توسط روش منطق فازی میباشد.


واژه های کليدی:

انتخاب ماشین حفاری . محیطهای خاکی . تونلسازی . منطق فازی

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انتخاب ماشین حفاری , محیطهای خاکی , تونلسازی , منطق فازی ,
:: بازدید از این مطلب : 545
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شناسایی و رتبه بندی ریسک های اجرای پروژه سد سازی با روش رتبه بندی فازی (در یک دوره خاص)

چکیده
یکی از راهکارهای مهم در بهبود عملکرد پروژه ها و کاهش هزینه ها استفاده از ارزیابی ریسک درپروژه ها می باشد. در بیشتر کشور های پیشرفته مدیریت ریسک پروژه ها در بدو قرارداد مورد توجه کارفرمایان و پیمانکاران قرار می گیرند و چه بسا تاثیر بسزایی در عملکرد پروژه ها دارند ولی متاسفانه در کشور ما تکنیک و فرایند مدیریت ریسک در حوزه های کارفرمایان و پیمانکاران یک حلقه مفقود بوده و سبب افزایش زمان و هزینه در پروژه ها و در نهایت باعث کاهش بهره وری در استفاده از منابع می باشد. رتبه بندی ریسکها به منظور استفاده از تمامی توان سازمان برای رویارویی بهتر با ریسک های مهم تر از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق ابتدا با تشکیل تیم خبره پروژه و در طی جلسات متعدد با آموزش مدیریت ریسک و برگزاری جلسات طوفان فکری و با استفاده از روش دلفی فازی ریسک های پروژه در یک دوره خاص براساس برنامه زمانبندی در حوزه های مختلف مورد بررسی α شناسایی گردیدند، سپس با استفاده از روش رتبه بندی اعداد فازی بر مبنای ارزش گذاری وزنی سطوح گوناگون قرار گرفته و اولویت بندی این ریسک ها بدست آمده است.

کلمات کلیدی :

ارزیابی ریسک . منطق فازی . روش دلفی . رتبه بندی

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ارزیابی ریسک , منطق فازی , روش دلفی , رتبه بندی ,
:: بازدید از این مطلب : 552
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل داده های ژئوشیمیایی ورقه 1:100000 قائن با استفاده از روش منطق فازی


تحلیل داده های ژئوشیمیایی ورقه 1:100000 قائن با استفاده از روش منطق فازی

کلمات کلیدی :

قائن، ژئوشیمی، رسوب آبراهه ای، منطق فازی، آنالیز شیمیایی.

نویسندگان :

علی شبانی ، محمد شیوا

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قائن , ژئوشیمی , رسوب آبراهه ای , منطق فازی , آنالیز شیمیایی , ,
:: بازدید از این مطلب : 949
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیش بینی عملکرد T.B.M در سنگ سخت به روش RME براساس منطق فازی (مطالعه موردی تونل انتقال آب بلند زاگرس قطعه یک (الف) )

 

پیش بینی عملکرد T.B.M در سنگ سخت به روش RME براساس منطق فازی (مطالعه موردی تونل انتقال آب بلند زاگرس قطعه یک (الف) )

 

کلمات کلیدی :

نرخ پیشروی ، مدل تجربی RME ، تونل انتقال آب بلند زاگرس ، منطق فازی

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نرخ پیشروی , مدل تجربی RME , تونل انتقال آب بلند زاگرس , منطق فازی ,
:: بازدید از این مطلب : 1288
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیش بینی نرخ نفوذ TBM با اندیس فابریک تودهسنگ

نرخ نفوذ TBM با استفاده از دو تکنیک آماری رگرسیون چندگانه خطی و منطق فازی برای بانک اطلاعاتی گردآوری شده از حفر 5 / 6 کیلومتر تونل خدماتی البرز پیش بینی شده است. برای این کار چهار پارامتر اندیس فابریک توده سنگ، مقاومت فشاری ماده سنگ، نیروی پیشران متوسط دیسک و زاویه محور تونل با صفحات ناپیوستگی برای ساخت مدل ها درنظر گرفته شد. نتایج حاصل از مدلسازی آماری و فازی برای تخمین نرخ نفوذ و مقایسه آن با مقادیر واقعی میدانی تطابق بسیار خوبی به ترتیب با ضریب همبستگی 89 و 90 % نشان داد. تطابق بهتر مدل فازی با مقادیر اندازه- گیری شده نسبت به مدل آماری خطی، نشان دهنده غیرخطی بودن مسأله عملکرد TBM و قابلیت منطق فازی در تحلیل چنین مسائل غیرخطی و پیچیده است.


واژه های کلیدی :

نرخ نفوذ TBM ، اندیس فابریک توده سنگ، رگرسیون چندگانه، منطق فازی.

نویسندگان :

منصور هدایتزاده ، کورش شهریار ، جعفر خادمی حمیدی 

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نرخ نفوذ TBM , اندیس فابریک توده سنگ , رگرسیون چندگانه , منطق فازی , ,
:: بازدید از این مطلب : 1398
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نرم افزار FRMR : بررسی عدم قطعیت در رده بندی ژئومکانیکی توده سنگ

طبقه بندی توده سنگ جزء اصلی طراحی تجربی معادن و تونل ها است. یکی از متداولترین سیستم های طبقه بندی توده سنگ RMR می باشد. از زمانی که RMR توسط بنیاوسکی ارائه شد چندین بار اصلاح گردیده است، با این وجود هنوز نیز دارای محدودیت هایی می باشد. یکی از مهمترین نواقص آن پیروی از منطق قطعی ( غیر فازی) است. RMR قادر به محاسبة عدم قطعیت و ابهام همراه با پارامترهای ژئوتکنیکی نیست. مطالعات ژئوتکنیکی به طور ذاتی همراه با عدم قطعیت است. با وجود آگاهی کامل از وجود ابهام و عدم قطعیت در مطالعات ژئوتکنیکی تا کنون مطالعات فراگیری برای فرموله کردن آن انجام نشده است. نرم افزار FRMR برای دستیابی به هدف فوق به کمک مجموعه های فازی تهیه شده است. نرم افزار FRMR از سه قسمت تشکیل شده که هر یک برای شرایط خاصی مناسب می باشداستفاده از این نرم افزار در تعیین امتیاز توده سنگ در معدن گل گهر موجب شد که ارزیابی پایداری دیواره های معدن با قطعیت و اطمینان بیشتری صورت گیرد. همچنین استفاده از این نرم افزار در تعیین امتیاز توده سنگ با نمونه های کمتر از حد معمول، کیفیت توده سنگ را تا اندازه قابل قبولی پیش بینی کرد. نتیجه این تحقیق نشان داد که FRMR می تواند به آسانی و با اطمینان بهتری در مناطقی که پارامترهای ورودی عدم قطعیت بالایی دارند به کار برده شود.


 واژه های کلیدی :

طبقه بندی توده سنگ، FRMR ، RMR ، عدم قطعیت ژئوتکنیکی، منطق فازی.

نویسندگان :

فرهاد صمیمی نمین

معراج رفیع

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران سال (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طبقه بندی توده سنگ , FRMR , RMR , عدم قطعیت ژئوتکنیکی , منطق فازی ,
:: بازدید از این مطلب : 1059
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پيش بيني عملكرد T.B.M در سنگ سخت به روش RME براساس منطق فازي (مطالعه موردي تونل انتقال آب نوسود قطعه يك (الف))

تونل انتقال آب نوسود بخشی از طرح انتقال آب به دشت های گرمسیری غرب کشور است که در سه بخش، قطعه یک (الف)، قطعه یک (ب) و قطعه دو به اجرا گذاشته شده است. منبع اصلی تأمین آب تونل، رودخانه سیروان می باشد که بخشی از حوزه آبریز آن در مرز ایران و عراق واقع که با امتیازدهی به 7 پارامتر سنگ به تعیین RME شده است. قطعه اول این تونل به طول 13.8 کیلومتر می باشد{ 2}. در این مقاله روش امتیازدهی کلاسیک و فازی در تونل انتقال آب نوسود مورد RME به روش TBM نرخ حفاری می پردازد، انتخاب و در نهایت پیش بینی عملكرد دستگاه LI-SH بیشینه نرخ حفاری 19 متر در روز در لیتولوژی 3 ،RME ژ پوهش و بررسی قرار گرفت. با توجه به بررسی صورت گرفته در روش کلاسیک با LI-SH با مقدار 11 متر در روز تعیین گردید. در روش منطق فازی، بیشینه نرخ حفاری در لیتولوژی 3 CZ و FZ و کمینه نرخ حفاری در لیتوژی  با مقدار 12.43 متر در روز پیش بینی گردید.

کلمات کلیدی:

نرخ پیشروی، مدل تجربی RME ،تونل انتقال آب نوسود، منطق فازی

نویسندگان :

کاظم برخورداری (استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد)

جواد غلام نژاد (دانشیار گروه استخراج دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد)

مجتبی بهرامیان (دانشیار گروه استخراج دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نرخ پیشروی , مدل تجربی RME , تونل انتقال آب نوسود , منطق فازی ,
:: بازدید از این مطلب : 1220
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تشخیص نوع خاک رسی بر مبنای آنالیز عددی نتایج مربوط به آزمایش تحکیم بر اساس منطق فازی

در این پژوهش مقداری خاک رس اشباع مربوط به منطقه فرودگاه واقع در شمال شهر همدان، تحت آزمایش تحکیم، در بارگذاریها و باربرداریهای مختلف ضریب تحکیم( و ارائه نمودارهای تغییر شکل و نشست ) cv در هر مورد مشخص میشود. با مشخص شدن پارامتر cv قرار گرفته و با ثبت نتایج مربوطه، پارامتر برحسب لگاریتم زمان، بر اساس منطق فازی نتایج را ابتدا آنالیز عددی نموده و نوع خاک رسی منطقه را مشخص مینماییم.


کلمات کلیدی :

رس اشباع، منطق فازی، آنالیز عددی، ضریب تحکیم

نویسندگان :

مهرداد پای وند (دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، گروه عمران، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان،ایران)

امید عبد المالکی (کارشناس رسمی مهندسی عمران، شرکت دژگستر غرب، تویسرکان، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رس اشباع , منطق فازی , آنالیز عددی , ضریب تحکیم ,
:: بازدید از این مطلب : 1690
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 23 مهر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه