<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي اثر زاويه ميخها با افق در پايدارسازي شيبهاي منتهي به جاده به روش ميخ- كوبي، مطالعه موردي جاده ايلام-صالحآباد

خلاصه
با پيشرفتهاي به وجود آمده در راهسازي و راه آهن و عبور راهها از مناطق كوهستاني، مشكلات اجرايي زيادي براي مهندسان بهوجود آمده، كه از جمله آنها، پايدارسازي شيبها در شرايط سخت محيطي است. ميخكوبي خاك يك روش تسليح درجاي خاكاست، سيستمهاي مهاربندي و ميخكوبي خاك (نيلينگ)، جهت پايدارسازي و نگهداري سازههاي خاكي طراحي ميشوند، تا توسطالمانهاي كششي تعييرمكانهاي سازه را محدود نمايند. در اين پژوهش به صورت موردي شيب منتهي به جاده مسير ايلام-صالحآبادبعد از تونل راهكربلا در نظر گرفته شده است، پس از مدلسازي شيب منتهي به جاده نتايج نشست به دست آمده از نرمافزار در دو نقطهبر روي شيب شيرواني با نتايج ابزاردقيق مقايسه شده و انطباق خوبي بين نتايج حاصل شده است. در ادامه به بررسي اثر زاويه شيبميخها با افق بر روي ضريب اطمينان و نيروي كششي ميخها پرداخته شد كه مشاهده شد با افزايش شيب ميخها با افق از زاويه صفر تا0 درجه، ضريب اطمينان و نيروي كششي ميخها افزايش و پس از آن با افزايش در زاويه شيب ميخها، ضريب اطمينان كاهش نيروي كششي ميخها بدون تغيير باقي ميماند.


كلمات كليدي:

ميخكوبي . شيب جاده . نيروي كششي ميخ . ضريب اطمينان

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ميخكوبي , شيب جاده , نيروي كششي ميخ , ضريب اطمينان ,
:: بازدید از این مطلب : 560
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعات مقياس واقعي تأثير فشار تزريق بر مقاومت بيرون كشيدگي و رفتار خزشي ميخهاي گروتي در خاك مارن زيتوني

خلاصه
هر مفاهيم طراحي يك سازه نگهبان ميخكوبي شده بر اساس انتقال نيروي كششي توليد شده در مسلح كننده ميباشد. مكانيزم انتقال باربين ميخ و خاك، به پارامترهاي بسيار نظير تكنيك نصب، روش حفاري، نوع گروت مصرفي، فشار تزريق، اندازه و شكل مسلح كننده،مشخصات هندسي خاك محل، نفوذپذيري خاك و مشخصههاي مقاومت برشي خاك بستگي دارد. امروزه بحث گودبرداريهاي عميقبه دليل استفاده بهينه از اعماق زمين به عنوان فضاهاي مفيد، اهميت فوقالعادهاي داشته كه نحوه مهار آنها مخصوصاً در خاكهايريزدانه چسبنده با توجه به تزريقپذيري كم و پلاستيسيته بالا، عموماً مشكلآفرين بوده است. با توجه به رفتار متفاوت خاكهاي مارنيدر كوتاه و بلند مدت، در اين تحقيق مقاومت كششي و رفتار خزشي ميخها در گونهاي از اين نوع خاك كه عموماً در دسترس ميباشد،مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا تعداد 6 عدد ميخ به قطر 11 و به طول 400 سانتيمتر در حالت قائم و 4 ميخ با همانمشخصات در حالت افقي با زاويه 15 درجه نسبت به افق در مقياس واقعي در سايت تحقيقاتي اجرا و اثر فشار تزريق بر مقاومت كششي و ميليمتر و دستگاه ثبت داده / رفتار خزشي ميخها با دستگاه جك كشش ميخ كه ويژه طرح ساخته شده و به ابزار اندازهگيري با دقت 01مجهز ميباشد، مورد بررسي قرارگرفت كه نتايج حاكي از افزايش تقريباً 35 تا 40 درصدي مقاومت كششي و بهبود رفتار خزشي ميخها در حالت استفاده از تزريق تحت فشار نسبت به تزريق ثقلي در ميخهاي قائم و افقي اجرا شده ميباشند.


كلمات كليدي:

مارن زيتوني . ميخكوبي . فشار تزريق . مقاومت بيرون كشيدگي . خزش.

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مارن زيتوني , ميخكوبي , فشار تزريق , مقاومت بيرون كشيدگي , خزش , ,
:: بازدید از این مطلب : 619
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي مهار گود تحت شرايط لرزه اي با نگرشي بر ديوارهاي ميخكوبي شده

خلاصه
پايداري خاك جداره هاي گودبرداري شده، به عنوان يكي از مباحث مهم در مهندسي ژئوتكنيك مطرح مي باشد. ديوارهاي ميخكوبي شدهسيستم هاي يكپارچه و با انعطاف پذيري بالا مي باشندكه قابليت تحمل تغيير شكل هاي بزرگ را دارند، زمانيكه بعنوان سازه هاي نگهبان دائممورد استفاده قرار مي گيرند، بررسي رفتار لرزه اي آنها حائز اهميت مي باشد. با توجه به قرار گيري كشور ايران دركمربند زلزله و پهنه بنديزلزله با خطر نسبي زياد در اكثر نقاط كشور، ضرورت تحقيق در خصوص پايداري ديوارهاي ميخكوبي شده تحت شرايط لرزه اي را بيشترو با بكار گيري شتاب نگاشت تصحيح شده زلزله Plaxis آشكار مي سازد. در اين تحقيق به روش عددي اجزاء محدود و استفاده از نرم افزارمنجيل، با انجام مطالعات پارامترهاي مقاومت برشي خاك و طول ميخكوبي، به بررسي پايداري گود ميخكوبي شده، تحت شرايط لرزه ايپرداخته شده است. از نتايج اين تحقيق درخصوص پاسخ ديناميكي ديوار ميخكوبي شده در برابر شتاب اعمالي، نشان داده شده است،كه پاسخ شتاب افقي در تاج ديوار بيشتر از پاي ديوار مي باشد، و پاسخ شتاب افقي در خاك درشت دانه، بيشتر از مقادير متناظر آن در خاكريز دانه بدست آمده است. همچنين افزايش پارامترهاي مقاومت برشي خاك، باعث كاهش نيروي محوري بوجود آمده در ميخ ها و افزايش ضريب ايمني شده است. بيشترين مقدار جابجايي جانبي در تاج ديوار بوجود آمده و به سمت پاي ديوار كاهش مي يابد. استفاده از ميخهاي طويل تر در بخش هاي بالايي ديوار، باعث كاهش تغييرشكل هاي ديوار شده است، و در قسمت هاي پايين ديوار بدليل كاهش سطحگسيختگي، مي توان طول ميخ ها را كوتاهتر انتخاب نمود.

كلمات كليدي:

مهارگود . شرايط لرزه اي . ميخكوبي . اجزاء محدود . Plaxis  .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهارگود , شرايط لرزه اي , ميخكوبي , اجزاء محدود , Plaxis , ,
:: بازدید از این مطلب : 739
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر زاويه ميخها با افق در پايدارسازي شيبهاي منتهي به جاده به روش ميخ- كوبي، مطالعه موردي جاده ايلام-صالحآباد

خلاصه
با پيشرفتهاي به وجود آمده در راهسازي و راه آهن و عبور راهها از مناطق كوهستاني، مشكلات اجرايي زيادي براي مهندسان بهوجود آمده، كه از جمله آنها، پايدارسازي شيبها در شرايط سخت محيطي است. ميخكوبي خاك يك روش تسليح درجاي خاكاست، سيستمهاي مهاربندي و ميخكوبي خاك (نيلينگ)، جهت پايدارسازي و نگهداري سازههاي خاكي طراحي ميشوند، تا توسطالمانهاي كششي تعييرمكانهاي سازه را محدود نمايند. در اين پژوهش به صورت موردي شيب منتهي به جاده مسير ايلام-صالحآبادبعد از تونل راهكربلا در نظر گرفته شده است، پس از مدلسازي شيب منتهي به جاده نتايج نشست به دست آمده از نرمافزار در دو نقطهبر روي شيب شيرواني با نتايج ابزاردقيق مقايسه شده و انطباق خوبي بين نتايج حاصل شده است. در ادامه به بررسي اثر زاويه شيبميخها با افق بر روي ضريب اطمينان و نيروي كششي ميخها پرداخته شد كه مشاهده شد با افزايش شيب ميخها با افق از زاويه صفر تا30 درجه، ضريب اطمينان و نيروي كششي ميخها افزايش و پس از آن با افزايش در زاويه شيب ميخها، ضريب اطمينان كاهش ونيروي كششي ميخها بدون تغيير باقي ميماند.


كلمات كليدي:

ميخكوبي . شيب جاده . نيروي كششي ميخ . ضريب اطمينان

نویسندگان :

محمد اميري ، ساويز سام ، مهديه دارابي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ميخكوبي , شيب جاده , نيروي كششي ميخ , ضريب اطمينان ,
:: بازدید از این مطلب : 639
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعات مقياس واقعي تأثير فشار تزريق بر مقاومت بيرون كشيدگي و رفتار خزشي ميخهاي گروتي در خاك مارن زيتوني

خلاصه
هر مفاهيم طراحي يك سازه نگهبان ميخكوبي شده بر اساس انتقال نيروي كششي توليد شده در مسلح كننده ميباشد. مكانيزم انتقال بار بين ميخ و خاك، به پارامترهاي بسيار نظير تكنيك نصب، روش حفاري، نوع گروت مصرفي، فشار تزريق، اندازه و شكل مسلح كننده، مشخصات هندسي خاك محل، نفوذپذيري خاك و مشخصههاي مقاومت برشي خاك بستگي دارد. امروزه بحث گودبرداريهاي عميق به دليل استفاده بهينه از اعماق زمين به عنوان فضاهاي مفيد، اهميت فوقالعادهاي داشته كه نحوه مهار آنها مخصوصاً در خاكهاي ريزدانه چسبنده با توجه به تزريقپذيري كم و پلاستيسيته بالا، عموماً مشكلآفرين بوده است. با توجه به رفتار متفاوت خاكهاي مارني در كوتاه و بلند مدت، در اين تحقيق مقاومت كششي و رفتار خزشي ميخها در گونهاي از اين نوع خاك كه عموماً در دسترس ميباشد، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا تعداد 6 عدد ميخ به قطر 11 و به طول 400 سانتيمتر در حالت قائم و 4 ميخ با همان مشخصات در حالت افقي با زاويه 15 درجه نسبت به افق در مقياس واقعي در سايت تحقيقاتي اجرا و اثر فشار تزريق بر مقاومت كششي و0 ميليمتر و دستگاه ثبت داده / رفتار خزشي ميخها با دستگاه جك كشش ميخ كه ويژه طرح ساخته شده و به ابزار اندازهگيري با دقت 01 مجهز ميباشد، مورد بررسي قرارگرفت كه نتايج حاكي از افزايش تقريباً 35 تا 40 درصدي مقاومت كششي و بهبود رفتار خزشي ميخها در حالت استفاده از تزريق تحت فشار نسبت به تزريق ثقلي در ميخهاي قائم و افقي اجرا شده ميباشند.


كلمات كليدي:

مارن زيتوني . ميخكوبي . فشار تزريق . مقاومت بيرون كشيدگي . خزش

نویسندگان :

غلام مرادي ، سيامك زادكريم

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مارن زيتوني , ميخكوبي , فشار تزريق , مقاومت بيرون كشيدگي , خزش ,
:: بازدید از این مطلب : 312
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عوامل موثر بر نتايج بدست آمده از نرم افزار PLAXIS در محاسبه تغييرشكل گودهاي ميخكوبي شده

خلاصه
براي ديواره هاي ميخكوبي شده، هم در كف گود و هم در تاج گود معمولا PLAXIS نتايج تغييرشكلهاي محاسباتي بدست آمده از نرم افزار داراي اختلافاتي با نتايج بدست آمده از مدلهاي آزمايشگاهي يا اندازه گيريهاي واقعي مي باشند. در اين مقاله مدلسازي عددي ديواره گود صورت گرفته و پروفيل تغييرشكل بدست آمده از نرم افزار با نتايج بدست آمده از مطالعات PLAXIS ميخكوبي شده با استفاده از نرم افزار 8.6 موردي توسط انحراف سنج برخي پروژه هاي واقعي مورد مقايسه قرار گرفته اند. در اين مطالعه به بررسي عوامل موثر بر نتايج مدلسازي عددي اعم (MC و يا موهر – كلمب HS مدل رفتاري خاك (خاك سخت شونده ،( geogrid و plate ) از نوع المان استفاده شده براي شبيه سازي ميلگرد تكنيكهاي خاص مدلسازي كف گود و پاي ديواره پرداخته شده و با انجام مدلسازي هاي متعدد گودهاي ميخكوبي شده واقعي ،اثر هر يك مورد بررسي قرار گرفته است.

كلمات كليدي:

گودبرداري . ميخكوبي . پروفيل تغييرشكل . مدلسازي عددي . PLAXIS

نویسندگان :

ياسين بهادران ، حميدرضا الهي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , ميخكوبي , پروفيل تغييرشكل , مدلسازي عددي , PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 551
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي مهار گود تحت شرايط لرزه اي با نگرشي بر ديوارهاي ميخكوبي شده

خلاصه
پايداري خاك جداره هاي گودبرداري شده، به عنوان يكي از مباحث مهم در مهندسي ژئوتكنيك مطرح مي باشد. ديوارهاي ميخكوبي شده سيستم هاي يكپارچه و با انعطاف پذيري بالا مي باشندكه قابليت تحمل تغيير شكل هاي بزرگ را دارند، زمانيكه بعنوان سازه هاي نگهبان دائم مورد استفاده قرار مي گيرند، بررسي رفتار لرزه اي آنها حائز اهميت مي باشد. با توجه به قرار گيري كشور ايران دركمربند زلزله و پهنه بندي زلزله با خطر نسبي زياد در اكثر نقاط كشور، ضرورت تحقيق در خصوص پايداري ديوارهاي ميخكوبي شده تحت شرايط لرزه اي را بيشتر و با بكار گيري شتاب نگاشت تصحيح شده زلزله Plaxis آشكار مي سازد. در اين تحقيق به روش عددي اجزاء محدود و استفاده از نرم افزار منجيل، با انجام مطالعات پارامترهاي مقاومت برشي خاك و طول ميخكوبي، به بررسي پايداري گود ميخكوبي شده، تحت شرايط لرزه اي پرداخته شده است. از نتايج اين تحقيق درخصوص پاسخ ديناميكي ديوار ميخكوبي شده در برابر شتاب اعمالي، نشان داده شده است، كه پاسخ شتاب افقي در تاج ديوار بيشتر از پاي ديوار مي باشد، و پاسخ شتاب افقي در خاك درشت دانه، بيشتر از مقادير متناظر آن در خاك ريز دانه بدست آمده است. همچنين افزايش پارامترهاي مقاومت برشي خاك، باعث كاهش نيروي محوري بوجود آمده در ميخ ها و افزايش ضريب ايمني شده است. بيشترين مقدار جابجايي جانبي در تاج ديوار بوجود آمده و به سمت پاي ديوار كاهش مي يابد. استفاده از ميخ هاي طويل تر در بخش هاي بالايي ديوار، باعث كاهش تغييرشكل هاي ديوار شده است، و در قسمت هاي پايين ديوار بدليل كاهش سطح گسيختگي، مي توان طول ميخ ها را كوتاهتر انتخاب نمود.

كلمات كليدي:

مهارگود . شرايط لرزه اي . ميخكوبي . اجزاء محدود . Plaxis

نویسندگان :

عيسي شوش پاشا ، سعيد ايزدپناه  ، احسان غرقابي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهارگود , شرايط لرزه اي , ميخكوبي , اجزاء محدود , Plaxis ,
:: بازدید از این مطلب : 697
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

آخرين دستاوردهاي پايدارسازي شيروانيها با روش هاي ميخكوبي و انكراژ

با افزايش جمعيت در مناطق پرتراكم شهري تعداد طبقات زيرزمين و همچنين عمق گودبرداري ها رو به افزايش است. امروزه يكي از شاخه هايعلمي- اجرايي مهندسي عمران، حفاظت از ديواره گودبرداريها، شيروانيها و همچنين سازههاي موجود در مجاورت آ نها ميباشد . در صورتعدم بكارگيري روش مناسب ممكن است پايدارسازي ديوارهها خسارات جبران ناپذيري ببيند. در حفاظت ديواره گودبرداريهاي عميق،روشهايميخكوبي و انكراژ، چه از نظر اقتصادي و چه از نظر ايمني قابل دفاع ميباشند كه با توجه به شرايط مقتضي در ساختگاه، ميتوانند به صورتجداگانه و يا توأماً اجرا شوند.از جمله موارد تاثيرگذار در طراحي و اجراي سيستمهاي حفاظت ديواره گودبرداري، سطح ايستابي آب زيرزميني،موقتي و دائمي بودن طراحيها، مسئله خوردگي مصالح، يافتن فاصله بهينه مهارها و. . . مي باشد.در مقاله حاضر با بررسي تحقيقات اخير در زمينهطراحي دو روش فوق الذكر، آخرين پيشرفت ها و دستاوردها مورد بحث قرار ميگيرند. در اين راستا به آخرين ديدگاهها در مباحث نرم افزارهايمورد استفاده در طراحي (بررسي سه بعدي) ،خوردگي ميل مهارها در طراحي ديوارهاي دائمي، استفاده از مصالح نوين بجاي مهار فولادي، زاويه وفاصله بهينه مهارها اشاره شده است.

 

كلمات كليدي:

ميخكوبي، انكراژ، پايدارسازي شيرواني، حفاظت ديواره گودبرداري

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ميخكوبي , انكراژ , پايدارسازي شيرواني , حفاظت ديواره گودبرداري ,
:: بازدید از این مطلب : 1592
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 خرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه