<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي رفتار و راههاي تنظيم ميانقاب مهندسي

خلاصه
در اين تحقيق رفتار نوعي ميانقاب بتني مورد بررسي قرار مي گيرد كه مقاومت آن قابل تنظيم است و شكل پذيري و قابليت جذب انرژي آن نيزچند برابر ميانقاب معمولي مي باشد. براي دستيابي به چنين عضوي كه ميانقاب مهندسي ناميده مي شود لايه اي لغزان در ارتفاع مياني به ميانقاباضافه مي شود. مقاومت لايه لغزان كه فيوز نام دارد و ميانقاب را به دو قسمت تقسيم مي نمايد، با تغيير پيش كشيدگي تعدادي پيچ به مقدار دلخواهتنظيم مي گردد. سوراخهاي روي قطعات اين لايه به گونه اي است كه امكان لغزش در راستاي طولي ميانقاب وجود دارد ولي لغزش در راستايعمود بر صفحه ديوار ممكن نيست.1 برابر مقادير متناظري ميانقاب مشابه معمولي (فاقد فيوز / نتايج آزمايش نشان مي دهد كه شكل پذيري و مقاومت ميانقاب مهندسي به ترتيب 5 و 84 برابر شتاب ثقل زمين را در جهت برون صفحه خود تحمل نمايد. / لغزان) است. از طرف ديگر اين نوع ميانقاب مي تواند تا حدود 5به طور خلاصه ميانقاب بتني داراي لايه لغزان كه درون قاب فولادي قرار گرفته است را ميتوان براي مقاومت دلخواه تنظيم نمود. اين نوع ميانقابداراي شكل پذيري قابل رقابت با ساير اعضاي سازه اي و قابليت جذب انرژي بالايي است ضمن اينكه در جهت برون صفحه نيز مقاومت قابلتوجهي دارد. بنابراين چنين ميانقابي را ميتوان ميانقاب مهندسي ناميد و بنابراين توصيه مي گردد به جاي ديوارهاي معمولي از اين نوع ميانقاب در سازه ها استفاده شود.


كلمات كليدي :

ميانقاب مهندسي . مقاومت . ميرايي . تنظيم . قاب فولادي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ميانقاب مهندسي , مقاومت , ميرايي , تنظيم , قاب فولادي ,
:: بازدید از این مطلب : 415
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل ديناميكي سدهاي خاكي با توجه به ويژگيهاي لرزه زمين ساخت استان مازندران

خلاصه
بررسي دقيق پايداري سدهاي خاكي در برابر زلزله، از پيچيدهترين مسائل در حوزة سازههاي خاكي ميباشد. تنوع خواص ديناميكي بدنة سدهايخاكي و تفاوتهاي اساسي ويژگيهاي زلزله از قبيل محتواي بسامدي، مدت اثر زلزله و بيشينه دامنه، عواملي هستند كه در واكنش ديناميكي سد نقشمهمي ايفا ميكنند. در اين پژوهش، عواملي مانند اثرات ارتفاع سد، ميرايي مصالح، ويژگيهاي لرزه زمين ساخت استان مازندران با استفاده از نرمبررسي ميگردد. بر اساس نتايج مشاهده ميگردد كه با افزايش ميرايي، نشست و جابهجايي افقي در تاج سد كاهش ميPLAXIS V افزار 8.02يابد و نشست، در نزديكي تاج، بيشينه مقدار را دارا ميباشد. همچنين با افزايش ارتفاع سد، براي شتابنگاشتهاي گوناگون، از بيشينه شتاب افقي، كاسته ميشود.


كلمات كليدي:

سد خاكي . لرزه خيزي . تحليل ديناميكي . شتابنگاشت ساختگي . ميرايي .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاكي , لرزه خيزي , تحليل ديناميكي , شتابنگاشت ساختگي , ميرايي , ,
:: بازدید از این مطلب : 323
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 10 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر تنش همه جانبه بر روي پارامترهاي ديناميكي زبالههاي جامد شهري (مطالعه موردي: مركز دفن كهريزك)

خلاصه
جهت تحليل پايداري يك مركز دفن زباله بايد خصوصيات زبالهها كه معرف المانهاي اصلي سازهاي هستند، مورد تحليل و بررسي قرارگيرد. تاكنون تحقيقات زيادي بر روي خصوصيات زبالههاي جامد شهري انجام نشده است و به علت متفاوت بودن خصوصيات زبالهها از كشوري بهكشور ديگر و حتي از مركز دفن زبالهاي به مركز دفن زباله ديگر، نميتوان نتايج بدست آمده را تعميم داد كه اين امر سبب ميشود تا تحقيقات محليبر روي خصوصيات زبالههاي جامد شهري صورت گيرد. به علت لرزهخيزي كشور ايران، رفتار كوتاه مدت زبالههاي جامد شهري در پايداري مراكزدفن زباله در طي بارهاي لرزه اي كنترل كننده ميباشد؛ به همين علت دانستن رفتار ديناميكي اين مصالح ضروري ميباشد. در اين مقاله ضمن بدستآوردن پارامترهاي ديناميكي زبالههاي جامد شهري مركز دفن كهريزك تهران با استفاده از آزمايشهاي سه محوري سيكليك، اثر تنش همه جانبهبر روي اين پارامترها نيز مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان دهنده افزايش مدول برشي و كاهش ميرايي با افزايش تنش همه جانبه مي دباشد.


كلمات كليدي:

مركز دفن زباله . نرخ كرنش برشي . تنش تحكيم . مدول برشي . ميرايي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مركز دفن زباله , نرخ كرنش برشي , تنش تحكيم , مدول برشي , ميرايي ,
:: بازدید از این مطلب : 656
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 15 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از مصالح مركب خاكي با خاصيت ميرايي بالا جهت ايزولاسيون لرزهاي ژئوتكنيكي سازهها

خلاصه
ايزولاسيون لرزهاي ژئوتكنيكي مورد بررسي قرار Flac در اين مقاله به كمك مدل سازي عددي به روش تفاضلهاي محدود به كمك نرمافزارميگيرد. اين كار با تعبيه يك لايه مصالح مركب خاكي (براي مثال تركيب خاك و لاستيك) با خاصيت ميرايي بيشتر از خاكهاي معمولي در زيرپي سازه انجام ميشود. نتايج تحليلهاي ديناميكي كامل نشان دادند كه اين روش ميتواند يك راهكار موثر براي كاهش اندازه شتاب انتقال يافته بهسازه باشد. بدين صورت كهبه جاي بزرگنمايي امواج در حين عبور از لايه خاكي، شاهد كوچكنمايي خواهيم بود. تحليلها نشان دادند كه هرچقدر ضخامت لايه ميراگر بيشتر باشد نرخ كوچكنمايي نيز بيشتر خواهد شد. مقدار كوچكنمايي براي دو زلزله مختلف مورد استفاده در اينتحقيق تقريبا به يك اندازه ملاحظه گرديد. همچنين تحليل اندركنش مستقيم سازه و خاك نشان داد كه در محدوده حداكثر شتاب ورودي زلزله از1 برابري مقدار جابهجايي نسبي (دريفت) طبقه سازه ميگردد.


كلمات كليدي:

ايزولاسيون لرزهاي ژئوتكنيكي . مدلسازي عددي . ميرايي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ايزولاسيون لرزهاي ژئوتكنيكي , مدلسازي عددي , ميرايي ,
:: بازدید از این مطلب : 420
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثير مشخصات خاك بر ظرفيت باربري و نشست لرزهاي شالودههاي نواري

خلاصه
با توجه به قرارگيري كشور ايران در منطقهي زلزله خيزي از جهان و وقوع زلزلههايي همچون بم، منجيل و طبس انتظار ميرود بررسي ديناميكيپارامترهاي مختلف خاك زير شالوده بتواند كمك بزرگي به مقاوم سازي سازهها در برابر اين پديده بنمايد. لذا سعي بر آن شده تا تأثير پارامترهايمختلف خاك همچون چسبندگي، زاويه اصطكاك و ميرايي كه كمتر در تحقيقات انجام شده مورد توجه بوده بر روي ظرفيت باربري و نشست شالوده سنجيده شود. در اين تحقيق تأثير اين پارامترها در قالب دو نوع خاك ماسهاي و رسي وهريك در سه حالت سست، متوسط و متراكم بر رويبه روش تفاضل محدود بررسي شده كه FLAC2D يك پي سطحي واقع بر خاكهاي مذكور تحت اثر مؤلفهي افقي زلزله با استفاده از نرم افزاردر نهايت مشخص گرديد هرچه خاك رسي و ماسهاي متراكمتر باشد و پارامترهاي نامبرده شده از عدد بالاتري برخوردار باشند ظرفيت باربري آنبيشتر و نشست كمتري را تجربه ميكند كه از اين نتايج اينطور برداشت ميشود كه هرچه خاكهاي با تراكم بالاتر انتخاب كنيم از سازههاي با درجه اطمينان بالاتر برخوردار خواهيم بود.

واژههاي كليدي:

ظرفيت باربري . نشست . زاويه اصطكاك داخلي . چسبندگي . ميرايي . FLAC2D  

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفيت باربري , نشست , زاويه اصطكاك داخلي , چسبندگي , ميرايي , FLAC2D ,
:: بازدید از این مطلب : 532
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر تنش همه جانبه بر روي پارامترهاي ديناميكي زبالههاي جامد شهري (مطالعه موردي: مركز دفن كهريزك)

خلاصه
جهت تحليل پايداري يك مركز دفن زباله بايد خصوصيات زبالهها كه معرف المانهاي اصلي سازهاي هستند، مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. تاكنون تحقيقات زيادي بر روي خصوصيات زبالههاي جامد شهري انجام نشده است و به علت متفاوت بودن خصوصيات زبالهها از كشوري به كشور ديگر و حتي از مركز دفن زبالهاي به مركز دفن زباله ديگر، نميتوان نتايج بدست آمده را تعميم داد كه اين امر سبب ميشود تا تحقيقات محلي بر روي خصوصيات زبالههاي جامد شهري صورت گيرد. به علت لرزهخيزي كشور ايران، رفتار كوتاه مدت زبالههاي جامد شهري در پايداري مراكزدفن زباله در طي بارهاي لرزه اي كنترل كننده ميباشد؛ به همين علت دانستن رفتار ديناميكي اين مصالح ضروري ميباشد. در اين مقاله ضمن بدست  آوردن پارامترهاي ديناميكي زبالههاي جامد شهري مركز دفن كهريزك تهران با استفاده از آزمايشهاي سه محوري سيكليك، اثر تنش همه جانبه بر روي اين پارامترها نيز مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان دهنده افزايش مدول برشي و كاهش ميرايي با افزايش تنش همه جانبه مي باشد.


كلمات كليدي:

مركز دفن زباله . نرخ كرنش برشي . تنش تحكيم . مدول برشي . ميرايي

نویسندگان :

نادر شريعتمداري ، محسن كرامتي ، مرتضي صباغي ، محسن صادق عابدين

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مركز دفن زباله , نرخ كرنش برشي , تنش تحكيم , مدول برشي , ميرايي ,
:: بازدید از این مطلب : 265
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از مصالح مركب خاكي با خاصيت ميرايي بالا جهت ايزولاسيون لرزهاي ژئوتكنيكي سازهها

خلاصه
ايزولاسيون لرزهاي ژئوتكنيكي مورد بررسي قرار Flac در اين مقاله به كمك مدل سازي عددي به روش تفاضلهاي محدود به كمك نرمافزار ميگيرد. اين كار با تعبيه يك لايه مصالح مركب خاكي (براي مثال تركيب خاك و لاستيك) با خاصيت ميرايي بيشتر از خاكهاي معمولي در زير پي سازه انجام ميشود. نتايج تحليلهاي ديناميكي كامل نشان دادند كه اين روش ميتواند يك راهكار موثر براي كاهش اندازه شتاب انتقال يافته به سازه باشد. بدين صورت كه به جاي بزرگنمايي امواج در حين عبور از لايه خاكي، شاهد كوچكنمايي خواهيم بود. تحليلها نشان دادند كه هر چقدر ضخامت لايه ميراگر بيشتر باشد نرخ كوچكنمايي نيز بيشتر خواهد شد. مقدار كوچكنمايي براي دو زلزله مختلف مورد استفاده در اين تحقيق تقريبا به يك اندازه ملاحظه گرديد. همچنين تحليل اندركنش مستقيم سازه و خاك نشان داد كه در محدوده حداكثر شتاب ورودي زلزله از/ 1 تا 4 / 0/6 استفاده از لايه ميراگر منجر به كاهش 9 g 0/1 تا 1 برابري مقدار جابهجايي نسبي (دريفت) طبقه سازه ميگردد.


كلمات كليدي:

ايزولاسيون لرزهاي ژئوتكنيكي . مدلسازي عددي . ميرايي

نویسندگان :

هادي فصيحي ، محمود حسنلوراد

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ايزولاسيون لرزهاي ژئوتكنيكي , مدلسازي عددي , ميرايي ,
:: بازدید از این مطلب : 385
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثير مشخصات خاك بر ظرفيت باربري و نشست لرزهاي شالودههاي نواري

خلاصه
با توجه به قرارگيري كشور ايران در منطقهي زلزله خيزي از جهان و وقوع زلزلههايي همچون بم، منجيل و طبس انتظار ميرود بررسي ديناميكيپارامترهاي مختلف خاك زير شالوده بتواند كمك بزرگي به مقاوم سازي سازهها در برابر اين پديده بنمايد. لذا سعي بر آن شده تا تأثير پارامترهاي مختلف خاك همچون چسبندگي، زاويه اصطكاك و ميرايي كه كمتر در تحقيقات انجام شده مورد توجه بوده بر روي ظرفيت باربري و نشست شالوده سنجيده شود. در اين تحقيق تأثير اين پارامترها در قالب دو نوع خاك ماسهاي و رسي وهريك در سه حالت سست، متوسط و متراكم بر روي به روش تفاضل محدود بررسي شده كه FLAC2D يك پي سطحي واقع بر خاكهاي مذكور تحت اثر مؤلفهي افقي زلزله با استفاده از نرم افزار در نهايت مشخص گرديد هرچه خاك رسي و ماسهاي متراكمتر باشد و پارامترهاي نامبرده شده از عدد بالاتري برخوردار باشند ظرفيت باربري آن بيشتر و نشست كمتري را تجربه ميكند كه از اين نتايج اينطور برداشت ميشود كه هرچه خاكهاي با تراكم بالاتر انتخاب كنيم از سازههاي با درجه اطمينان بالاتر برخوردار خواهيم بود.

واژههاي كليدي:

ظرفيت باربري . نشست . زاويه اصطكاك داخلي . چسبندگي . ميرايي . FLAC2D

نویسندگان :

ايمان الهياري ، محمود نيكخواه شهميرزادي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفيت باربري , نشست , زاويه اصطكاك داخلي , چسبندگي , ميرايي , FLAC2D ,
:: بازدید از این مطلب : 365
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعة پارامترهاي رفتار لرزه اي ديوارهاي خاك مسلح با استفاده از آزمايش ميز لرزة1g

جهت بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر روي پاسخ لرزه اي ديوارهاي خاك مسلح تعدادي آزمايش مدل فيزيكي با  1بر روي ديوارهاي خاك مسلح به ارتفاع 1 متر انجام پذيرفته است. جهت مطالعة پارامتريك، در g استفاده از ميزلرزه آزمايشهاي مختلف، پارامترهاي حركت ورودي، مصالح مورد استفاده و هندسه مدل تغيير داده شده است و با معرفي يك روش جديد، حلق ههاي هيسترزيس تنش كرنش سيكليك براي توده خاك مسلح ترسيم و پارامترهاي رفتار لرز هاي محاسبه گرديده است. نتايج حاكي از كاهش (D) و نسبت ميرايي (G) ديوار خاك مسلح مشتمل بر مدول سختي برشي در حدود 20 درصد براي محدوده D با كاهش تنش همه جانبه و افزايش كرنش برشي بوده و بيانگر ثابت بودن مقدار G تغييرات مدول برشي در Gglobal 10 مي باشد. همچنين با تعريف يك پارامتر جديد بنام - 10 تا 3 - كرنشهاي برشي 2 ارتفاع ديوار و نسبت به كرنش برشي با استفاده از يك تابع نمايي واحد تعريف گرديده و تغييرات اين پارامتر جديد نسبت به پارامترهاي مدل فيزيكي محاسبه و ارائه گرديده است. نتايج، حاكي از تشابه روند تغييرات در مودهاي تغيير با افزايش طول و  Gglobal شكل واژگوني و شك مدادگي بوده و نمايانگر افزايش مقدار سختي مسلح كننده م يباشد.


كلمات كليدي:

پاسخ لرز هاي، مدل فيزيكي، ديوار خاك مسلح، سختي برشي، ميرايي

نویسندگان :

محسن صابرماهاني (دكتراي ژئوتكنيك، مدير فني شركت سامان پي)

عباس قلندرزاده (استاديار دانشكدة عمران، دانشگاه تهران)

علي فاخر (دانشيار دانشكدة عمران، دانشگاه تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پاسخ لرز هاي , مدل فيزيكي , ديوار خاك مسلح , سختي برشي , ميرايي ,
:: بازدید از این مطلب : 1301
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 7 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه