<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تغییر مکان افقی و ممان خمشی شمع در بارگذاري دینامیکی با استفاده از نرم افزار ANSYS

چکیده
با گسترش تکنولوژي، پروژه هاي گسترده و وسیعی طراحی و اجرا می شوند . اجرايپیهاي عمیق در شرایط وجود نیروه اي قابل ملاحظه قائم و عدم وجود خاك مناسب درمجاورت سطح زمین اجتناب ناپذیر می باشد، که در شرایط بروز زلزله و تاثیر بار نامنظمدینامیکی ناشی از آن موضوع بصورت بحرانی مطرح می گردد . در این پژوهش سعی شدهاست با مدلسازي نمونه هاي متفاوت از پی عمیق که در آن مشخص ات هندسی شمع منفرد وگروه، نوع خاك اطراف، تراز آب زیر زمینی، لایه بندي خاك و مشخصات مرزهاي مدل،متغیر منظور گردیده و با اعمال یک نیروي ثابت استاتیکی، همزمان تحت تأثیر زلزله قراربه انجام رسیده است . نت ایج ANSYS گرفته و تحلیل دینامیکی آن با استفاده از نرم افزاربدست آمده در خصوص مقادیر تغییر مکان افقی شمع و ممان خمشی موثر جداره شمع ها بایگدیگر مقایسه شده است.

 

کلمات کلیدي:

زلزله . شمع . تحلیل استاتیکی . نرم افزار ANSYS . میراگر.

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله , شمع , تحلیل استاتیکی , نرم افزار ANSYS , میراگر , ,
:: بازدید از این مطلب : 515
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روشهاي کاهش انرژي زلزله و بررسی علل پایداري ساختمان ها در زلزله 8,9 ریشتري ژاپن

خلاصه
در سالهاي اخیر بحث افزایش ایمنی سازه ها در برابر زلزله هاي شدید، توجه محققین بسیاري را به خود جلب کرده است از جمله روشهاي کاهش شدت لرزه اي سازه استفاده از میراگرها می باشد میراگرها با جذب و مستهلک ساختن انرژي ورودي و افزایش شکل پذیري، تکانه زلزله را کاهش می دهند که در این میان نحوه چیدمان میراگرها نیز یکی از عوامل مهم در بهبود عملکردسازه ها می باشد. از روشهاي دیگر کاهش انرژي زلزله کاهش وزن سازه می باشد که در نتیجه کاهش نیروي لرزه اي وارد شده حاصل می گردد. یکی دیگر از این روش ها نصب جداگرها می باشد که با افزایش جابجایی سازه و کاهش شتابلرزه اي نیروي زلزله را کاهشمی دهد. در این مقاله سعی شده با بررسی اجمالی زلزله حادث شده در 11 مارس 2011 ژاپن، روشهاي موجود در کنترل ارتعاش ساز ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و روشهاي نوین اجرایی در کنترل ارتعاش سازه ها در کشور ژاپن و موثرترین روشها بعد از زلزله مورد ارزیابی قرار گیرد.


کلمات کلیدي:

کاهش انرژي زلزله، میراگر، زلزله ژاپن

نویسندگان :

هومن صاعدي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کاهش انرژي زلزله , میراگر , زلزله ژاپن ,
:: بازدید از این مطلب : 511
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 2 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازي دینامیکی نوار با خم اولیه به عنوار میراگر جهت کاهش پاسخ هاي سازه

خلاصه
در این مطالعه نوع جدیدي از سیستم استهلاك انرژي لرزه اي با استفاده از نوارهاي با خم اولیه در بادبند سازه بکار برده شده است. در این فرایند قابهاي خمشی 5 و 7 طبقه شبیه سازي شده اند که ارتفاع طبقات و طول دهانه ها 3 متر می باشد. براي مقایسه نتایج مدلها به دو صورت بادبندي شده (با میراگر) و بدون بادبند (بدون میراگر) با نوارهاي با خم اولیه در بادبند سازه ها بکاربرده شده اند. مدل رفتاري فولاد نرمه در این بررسی از نوع مدل دو خطی تنش-کرنش است. پاسخهاي سازه با میراگر و بدون میراگر تحت اثر بار دینامیکی با هم مقایسه گردیده است. در این بررسی شرایط مرزي جدیدي براي میراگر به جهت بهبود عملکردهاي لرزه اي در حالت شبیه سازي سه بعدي ارائه گردیده است و مجموعه اي از تحلیل هاي غیرخطی دینامیکی صورت گرفته است که نتایج حاکی از کارایی مناسب و موثر نوارهاي با خم اولیه در جهت کاهش پاسخ هاي سازه اي نظیر برش پایه، پاسخ شتاب طبقات، جابجایی طبقات و پاسخ سرعت طبقات می باشد.


کلمات کلیدي:

نوارهاي با خم اولیه، پاسخ سازه، میراگر، استهلاك انرژي ، سازه هاي بادبندي

نویسندگان :

ابراهیم اصغري کریمی ، علی نیک کار ، حامد نظري ، فرشاد غلامی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نوارهاي با خم اولیه , پاسخ سازه , میراگر , استهلاك انرژي , سازه هاي بادبندي ,
:: بازدید از این مطلب : 583
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 2 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معرفی و بررسی جداساز هاي لرزه اي

خلاصه
در سالهاي اخیر استفاده از مفاهیم انرژي در طراحی مقاوم لرزهاي رایج شده است و دانشمندان مقدار انرژي ورودي را به عنوان یک پارامتر قابل اعتماد براي تعریف پتانسیل خسارت یکسان زمینلرزه بیان کردهاند براي آنکه تمام انرژي موجهاي حاصل از زلزله به سازه انتقال نیابد از روشهاي متعددي میتوان استفاده کرد،که عمل مجزاسازي پایه و شالوده به عنوان یک تکنیک طراحی روبهرشد و بکار رفته در ساختمانها و پلهاي مناطق زلزلهخیز شناخته شده است. جداسازي لرزهاي یک روش طراحی مقاوم است که به جاي افزایش ظرفیت لرزهاي سازه، بر مبناي مفهوم کاهش نیاز لرزهاي قرار دارد. جداسازي لرزهاي یک روش ساده سازهاي براي کاهش یا حذف پتانسیل خسارت زمین لرزه می باشد و در عین حال یک روش طراحی مقاوم محسوب می گردد که به جاي افزایش ظرفیت لرزهاي سازه، بر مبناي مفهوم کاهش نیاز لرزهاي پایه ریزي شده است. این فناوري را می توان براي کنترل و کاهش خطرپذیري در سازهها و تأسیسات مهم حیاتی که در هنگام وقوع زلزله باید بدون وقفه عملکرد مطلوبی داشته باشند مورد استفاده قرار داد. در این مقاله با معرفی چند جداساز لرزه اي و مدلسازي انجام شده به بررسی اثر جداسازهاي لرزه اي در پی پرداخته شده است و درانتها پس از تجزیه وتحلیل مشخص گردید، استفاده از جداسازهاي لرزه اي اثراتی همچون، کاهش تغییر مکان هاي نسبی طبقات وکاهش خسارات سازه اي و غیر سازه اي را به همراه خواهد داشت. در این روش هدف اصلی، جلوگیري از انتقال مستقیم نیروي زلزله از پی به سازه است. نتایج فوق به علت تغییر بعضی از خواص دینامیکی سازه، یعنی افزایش پریود و میرایی آن بدست میآید، چرا که با افزایش پریود سازه، شتاب سازه در اثر حرکات زمین کاهش یافته و تغییر شکلها به طور محسوسی افت پیدا میکند. 


کلمات کلیدي:

زلزله، میراگر، سیستم هاي جداساز، دینامیک سازه

نویسندگان :

آلاله شاکري ، محمد برارپور

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله , میراگر , سیستم هاي جداساز , دینامیک سازه ,
:: بازدید از این مطلب : 950
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی روش بهسازي لرزه اي سازه هاي فولادي با استفاده از کاهش سختی و میراگرهاي ویسکوز در ساختمانهاي نامنظم در ارتفاع

چکیده
روش استفاده از کاهش سختی به همراه میراگرهاي ویسکوز از جمله روش هاي جدید در بهسازي ساختمانها میباشد. در این روش با استفاده از کاهش سختی برش پایه کم میشود و با استفاده از میراگرهاي ویسکوز عمدتا نیازهاي لرزه اي کاهش مییابد. محققان به صورت محدود از این روش بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود استفاده کردند . تاکنون این روش بهسازي لرزه اي ساختمان هاي نا منظم استفاده نشده است. روش بهسازي لرزه اي در سالهاي اخیر دچار تحولات زیادي شده است. در این تحقیق قابهاي فولادي 5 طبقه نامنظم در ارتفاع تحت 7 زوج شتاب نگاشت آنالیزهاي دینامیکی غیر خطی شدند سپس با استفاده از این روش بهسازي شدند. در نهایت در نقطه اي که میاگین 80 درصد انرژي سازه توسط میراگرها اتلاف میشود به بررسی سازه پرداخته شد و این نتیجه حاصل شد که این روش میتواند به طور موثري در کاهش پاسخهاي سازه موثر باشد.


کلمات کلیدي:

میراگر، کاهش سختی، بهسازي، تحلیل دینامیکی غیر خطی

نویسندگان :

علیرضا میرزا گل تبار ، سید بنیامین وحدت هولاري ، سید قاسم جلالی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میراگر , کاهش سختی , بهسازي , تحلیل دینامیکی غیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 1045
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه