<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تاثیر جانمایی میکروپایل بر طراحی فونداسیون های مرکب رادیه میکروپایل مستقر برخاک های ماسه ای

خلاصه
لایههای سطحي در بسیاری از شهرهای ساحلي جنوب دریای خزر را خاکهای ماسهای تشکیل داده است. این خاکها غالباً ریزدانه، شل تامتوسط، یکنواخت و اشباع هستند و با توجه به شرایط لرزهخیزی منطقه در بسیاری اعماق سطحي مستعد رخداد پدیده روانگرایي ميباشند. از طرفدیگر گسترش شهرها به ویژه شهرهای بندری و بزرگ سبب گسترش ساختمانهای بلند مرتبه در این شهرها شده است. از این رو در طراحيفونداسیون این سازهها، دو مقوله اصلي با عنوان تامین ظرفیت باربری مجاز و كنترل ناپایداری ناشي از احتمال رخداد روانگرایي مطرح ميباشد. ازجمله روشهای رایج در طراحي فونداسیونهای سازههای مذكور استفاده از میکروپایل بصورت تلفیق با پي رادیه است تا ضمن افزایش باربریفونداسیون، با ایجاد تزریق سیمان مشکل روانگرایي سایت را نیز رفع نماید. منتها در طراحي سیستم فونداسیون مركب رادیه-میکروپایل چند نکتهاساسي مورد ابهام یا نگراني مهندسین سازه ميباشد. سختي مناسب سیستم فونداسیون، اندركنش مناسب رادیه و میکروپایل، جانمایي مناسبمیکروپایلها و اندركنش مناسب خاک-سازه از جمله این موارد است. در این مطالعه با استفاده از روش عددی اجزای محدود و به كمک نرمافزارهای رایج تحلیل و طراحي فونداسیون، اندركنش خاک-رادیه-میکروپایل- روسازه از جنبههای مختلف از جمله تاثیر پارامترهای آرایشمیکروپایل، وجود دیوار برشي، ضخامت رادیه، سختي محوری سازهای و ژئوتکنیکي میکروپایل، سختي خاک بستر در طراحي این نوع از سیستمفونداسیون مورد ارزیابي قرار گرفته است. از مشخصات خاک ماسهای انزلي در مدلسازی استفاده شده است و سازههای آزمایشي با ابعاد ومشخصات متداول و مشابه سازههای موجود در این شهرستان در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داده است كه هم محور بودن میکروپایل )یا گروهمیکروپایل( با مركز ستون یا محور دیوارهای برشي در بسیاری موارد عملکرد فني و اقتصادی مناسبتری نسبت به سایر آرایشهای میکروپایلخواهد داشت.


کلمات کلیدی:

ماسه ی انزلی . میکروپایل . اندرکنش خاک رادیه میکروپایل . فونداسیون مرکب

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه ی انزلی , میکروپایل , اندرکنش خاک رادیه میکروپایل , فونداسیون مرکب ,
:: بازدید از این مطلب : 83
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقاوم سازي پی هاي سطحی با استفاده از دال بتنی و ریز شمع ها

خلاصه
مقاوم سازي پی هاي سطحی یکی از مهمترین بخشهاي مقاوم سازي سازه ها می باشد. که تا کنون روشهاي مختلفی براي آن ابداع گردیده است ، که روشهاي پی بندي و استفاده از شمع ها و ریز شمع ها از آن جمله اند. در بسیاري از این روشها مستقیما یا بصورت غیر مستقیم خود پی و یا خاك آن تعویض شده و پی با المان هاي سخت تري مانند شمع و یا ریز شمع دوخته می شود. در این مقاله روش جدیدي براي مقاوم سازي پی هاي سطحی بوسیله ریز شمع ها بدون اتصال مستقیم پیشنهاد می گردد و در این روش یک سري دال بتنی در اطراف پی مورد نظر احداث شده و این دالهاي بتنی خاك اطراف پی را تحت فشار می گذارد. عملکرد این روش بوسیله شبیه سازي سه بعدي مورد بررسی قرار گرفته شده است و در آن نشان داده شده است که اجراي این تمهیدات می تواند به خوبی ظرفیت باربري خاك را افزایش دهد. همچنین در این شبیه سازي پارامترهایی همچون طول میکروپایل ها قطر آنها آرایش و نحوه قرار گیري آنها در اطراف فونداسیون و میزان پیش کشیدگی در میکروپایل و در مورد ابعاد دال سطحی و در نهایت مقدار مشارکت میکروپایلها به تنهایی و عملکرد پایلها با دال بتنی بررسی گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از این روش تا حدود 4 برابر ظرفیت
باربري خاك را افزایش می دهد.

کلمات کلیدي:

مقاوم سازي ، دال بتنی ، مدلسازي عددي ، میکروپایل ، کاهش نشس

نویسندگان :

احمد نجف آبادیان ، حمید هاشم الحسینی ، محمود وفائیان

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاوم سازي , دال بتنی , مدلسازي عددي , میکروپایل , کاهش نشس ,
:: بازدید از این مطلب : 869
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

محصور سازي خاك توسط میکروپایل ها

خلاصه
مقاوم سازي پی هاي سطحی یکی از مهمترین بخشهاي مقاوم سازي سازه ها می باشد. که تا کنون روشهاي مختلفی براي آن ابداع گردیده است ، که روشهاي پی بندي و استفاده از شمع ها و ریز شمع ها از آن جمله اند. در بسیاري از این روشها مستقیما یا بصورت غیر مستقیم خود پی و یا خاك آن تعویض شده و پی با المان هاي سخت تري مانند شمع و یا ریز شمع دوخته می شود. در این مقاله روش جدیدي براي مقاوم سازي پی هاي سطحی بوسیله ریز شمع ها بدون اتصال مستقیم پیشنهاد می گردد و در این روش یک سري دال بتنی در اطراف پی مورد نظر احداث شده و این دالهايبتنی خاك اطراف پی را تحت فشار می گذارد. عملکرد این روش بوسیله شبیه سازي سه بعدي مورد بررسی قرار گرفته شده است و در آن نشان داده شده است که اجراي این تمهیدات می تواند به خوبی ظرفیت باربري خاك را افزایش دهد. همچنین در این شبیه سازي پارامترهایی همچون طول میکروپایل ها ، قطر آنها آرایش و نحوه قرار گیري آنها در اطراف فونداسیون و میزان پیش کشیدگی در میکروپایل و در مورد ابعاد دال سطحی و در نهایت مقدار مشارکت میکروپایلها به تنهایی و عملکرد پایلها با دال بتنی بررسی گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از این روش تا حدود 4 برابر ظرفیت باربري خاك را افزایش می دهد.


کلمات کلیدي:

مقاوم سازي ، دال بتنی ، مدلسازي عددي ، میکروپایل ، کاهش نشس

نویسندگان :

احمد نجف آبادیان ، حمید هاشم الحسینی ، محمود وفائیان

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاوم سازي , دال بتنی , مدلسازي عددي , میکروپایل , کاهش نشس ,
:: بازدید از این مطلب : 921
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازی خاک با استفاده ازميكروپايل، بررسي موردی در شهربابل

امروزه به منظور بهسازی زمينهای سست روشهای متنوعي به كار مي رود.یکي از مناسبترین روشها، استفاده از ميکروپایل است كه كاربرد آن به دليل طول و قطر كم، كاهش هزینه های اجرایي، آساني نصب و قابليت اجرا در زمين های محدود در حال افزایش است.در این مقاله با مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است. در ابتدا PLAXIS موردی،تاثيرات كاربرد ریزشمع بر بهبود خاک شهر بابل، با استفاده از نرمافزار المان محدود با در نظرگرفتن سطح مشترک خاک و ریزشمع و با دو اندازه مش (ریز و درشت) مدلسازی ،PLAXIS ریزشمع هایي با طول و قطرمختلف در شدند. سپس ظرفيت باربری و نشست خاک بابل كه عمدتاٌ مخلوطي از ماسه به همراه لای ميباشد، یکبار با حضور ریزشمع و بار دیگر بدون  آن، محاسبه و آناليز شد. نتایج آناليزها بيانگر تاثيردر نظر گرفتن اندركنش خاک-ریزشمع و مدل كردن سطح مشترک خاک -ریزشمع و اندازه مش در كاهش نشست و افزایش ظرفيت باربری خاک زیر پي ميباشد. در انتها، نتایج تحليل ظرفيت باربری و نشست قبل و بعد از اجرای ميکروپایل بصورت مقایسه ای نشان داده شدهاند .


کلمات کلیدی:

بهسازی، میکروپایل، ظرفیت باربری، مدل اجزاء محدود

نویسندگان :

عسکر جانعلی زاده(دانشیاردانشگاهصنعتی بابل)

فرزاد فرخ زاد(مربی موسسه آموزش عالیصنعتی مازندران)

مریم عظیمی (دانشجوی کارشناسی ارشدژئوتکنیک،موسسه غیرانتفاعی صنعتی بابل)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی , میکروپایل , ظرفیت باربری , مدل اجزاء محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1523
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 21 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی عددی اثر حضور میکروپایل در کاهش پتانسیل روانگرایی ماسه اشباع

  
یکي از آسانترین و سریعترین شاخص های ارزیابي مقاومت و پتانسيل روانگرایي اعماق مختلف زمين، آزمایشات صحرایي همچون نفوذ مخروط و نفوذ استاندارد است. در این مقاله اثر نصب ميکروپایل ها در ماسه اشباع، بکمک نرم افزار المان محدود بررسي شده است. نتایج حاصل از مدلسازی عددی با اطلاعات دریافتي از پروژه انجام شده، مقایسه گردیده و مدل نرم افزاری بسط داده شده است. نتایج نشان مي دهد مدلسازی عددی استعداد روانگرایي خاک را كمي بيشتر از آنچه در آزمایشات صحرایي اعلام شده، تخمين مي زند. بااعمال تغييراتي در فاصله ميکروپایل ها ( m3، m 0/8 و m 1/6 ) و نيز تغيير در شدت تزریق نتایج معناداری مبني بر رابطه ميزان اصلاح خاک با فاصله ميکروپایلها و شدت تزریق بدست آمده است. نتایج این پژوهش كه در قالب گراف هایي ارائه شده، نشان مي دهد با افزایش فشار تزریق اصلاح بيشتری متوجه خاک شده و هر چهفاصله ميکروپایل ها بيشتر شود، اصلاح خاک مستلزم فشار تزریق بيشتری خواهد بود. چون ارزیابي پتانسيل روانگرایي رابطه مستقيمي با عدد نفوذاستاندارد دارد؛ بنظر مي رسد مدلسازی عددی این آزمایش صحرایي و صحت سنجي آن با نتایج واقعي قبل و بعد نصب ميکروپایل، ضروری باشد.این روش مي تواند در كاهش هزینه های اجرایي پروژه، كاربردی باشد.

کلمات کلیدی:

میکروپایل، روانگرایی، مدلسازی عددی، ماسه اشباع، تزریق

نویسندگان :

سید ابوالحسن نائینی (دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی)

احسان طاهرآبادی (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش خاک وپی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میکروپایل , روانگرایی , مدلسازی عددی , ماسه اشباع , تزریق ,
:: بازدید از این مطلب : 2139
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه