<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پيش بينی عملكرد ماشين های بازویی حفر تونل (رودهدر) با استفاده از مدل سازی عصبی- فازی، فازی و رگرسيون خطی

چكيده
نرخ حفاری ماشین رودهدر یکی از شاخص های مهم در عملیات پیشروی در تونل ها و معادن زیرزمینی محسوب می شود. این پارامتر به دو عاملمهم مشخصات دستگاه و خواص ژئومکانیکی توده سنگ بستگی دارد و بر اساس آنها محققین مختلف، مدل های متنوعی را برای تعیین نرخ حفاریبه صورت تئوری و تجربی ارائه نموده اند. کاهش نرخ حفاری می تواند تبعات مختلفی همچون افزایش هزینه تجهیزات و سرویس دهی و طولانیشدن عمر حفاری را به همراه داشته باشد. با توجه به اهمیت مدیریت زمان و هزینه در پروژه های تونل سازی و معادن، پارامترهای تاثیر گذار بر اینعامل بایستی به گونه ای هماهنگ شوند تا نرخ حفاری در ماشین های بازویی به مقدار بهینه خود نزدیک شود. پارامترهای مختلفی بر نرخحفاریماشین رودهدر موثر می باشندکه مطالعه تاثیر هر یک از آنها بر این عامل به صورت واحد صحیح نیست بلکه باید تاثیر توامان آنها را در نظر گرفت.سیستم های انفیس، فازی و رگرسیون از جمله روش هایی هستند که با در نظر گرفتن مهم ترین عوامل موثر بر نرخ حفاری، می توانند سرعتحفاری ماشین بازویی را در عملیات حفاری تخمین بزنند. در این مقاله با استفاده از برداشت های میدانی ، پایگاه داده ای مربوط به 26 بخش از تونلپیشروی معدن مکانیزه پروده زغال سنگ طبس که عملا توسط ماشین رودهدر حفر شده اند، تهیه گردید. با مشخص نمودن متغیر های ورودی ومتغیر پاسخ در بین داده ها و کاربرد سیستم انفیس و فازی در نرم افزار متلب و رگرسیون، نرخ حفاری ماشین رودهدر در این معدن تحت شرایطمختلف حفاری پیش بینی شده است. هم چنین میزان ضریب تعیین یک به یک پارامترها نسبت به نرخ حفاری در نرم افزار spss بدست آمد کهمقدار آنها به ترتیب برای مقاومت فشاری تک محوری 298.6 ، مقاومت کششی برزیلی 29528 ، اندیس شکنندگی توده سنگ 29880 و زاویه بین امتداد تونل و ناپیوستگی 29.82 شده است. ضریب همبستگی کلینیز 29.00 می باشد.


واژه های کليدی:

رودهدر . رگرسیون خطی . مدل سازی عصبی- فازی . نرخ حفاری . معدن پروده طبس

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رودهدر , رگرسیون خطی , مدل سازی عصبی- فازی , نرخ حفاری , معدن پروده طبس ,
:: بازدید از این مطلب : 406
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عملکرد حفاری رودهدر در اجرای تونل بابلک سد البرز

استفاده روز افزون از ماشینهای حفاری مکانیزه در اجرای فضاهای زیرزمینی اعم از تونلهای ترافیکی، حفریات زیرزمینی وابسته به سد و تونلهای انتقال آب، ضرورت تحقیق و مطالعه در مورد نحوه عملکرد و عوامل موثر بر راندمان کارکرد ماشینهای حفاری مکانیزه را بیش از پیش آشکارمینماید. این مقاله، نتایج مطالعات انجام شده جهت بررسی عملکرد رودهدر در اجرای تونل بابلک سد البرز را تشریح می نماید. آب رودخانه بابلک، به وسیله یک تونل به طول 2600 متر به بالا دست محل سد اصلی منتقل خواهد شد. به منظور احداث تونل مذکور، دو دستگاه رودهدر مدل Kπ− 21 متعلق به شرکت ماشینسازی Kopeysk کشور روسیه مورد استفاده قرار گرفته است. شکل مقطع تونل نعل اسبی بوده که عمدتاً در تشکیلات مارنی قرار می گیرد. در این مقاله، ضمن بررسی اجمالی عوامل موثر بر کارکرد دستگاه حفار بازویی و نیز مرور روابط تجربی موجود، عملکرد واقعی ماشین حفاری مورد مطالعه قرارگرفته است. در این راستا، دادههای مربوط به توده سنگ درونگیر تونل از جمله پارامترهای مقاومتی سنگ بکر و نتایج طبقهبندیهای مهندسی توده سنگ به همراه اطلاعات عملیاتی ماشین حفار شامل سرعت پیشروی، زمانهای کارکرد دستگاه و نیز زمان- های مربوط به تأخیرات حین اجرای تونل در یک بازه زمانی شش ماهه مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت ظرفیت تولید واقعی رودهدر با نتایج مدل تجربی بیلگین مقایسه شده و با به دست آوردن ضرایب این معادله، کاربرد آن در یک بازه مقاومتی خاص مورد تایید قرار می گیرد.


واژههای کلیدی:

عوامل موثر بر ماشین حفار بازویی، نرخ حفاری، سرعت پیشروی

نویسندگان :

احسان محترمی ، احمد رمضان زاده

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عوامل موثر بر ماشین حفار بازویی , نرخ حفاری , سرعت پیشروی ,
:: بازدید از این مطلب : 1353
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه