<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

آناليز پايداري شيروانی ها خاکی با استفاده از ريزشمع به روش نرم افزار المان محدود

 

 

 

کلمات کلیدی :

پايداري شيروانی ها . ريزشمع ها . نرم افزار المان محدود . ضریب اطمینان

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
ىٗ اص سا ىّاس اّ و تٌشل پ ٘گ ش٘ا دس پا ذٗاسػاص ؿ ش٘ اٍ اّ، اػتفاد اص س ضٗؿوع اّ هما مٍ دس تم تَٗ دسرا صه ي٘ اػت. دس ا يٗ پظ ؾٍّ تا
اػتفاد اص س ؽٍ الواى هحذ دٍ دس هح ط٘ د تعذ ،ٕ ت ا زًام هطالعات پاساهتشهٗ تا تغ ش٘٘ ع اَهل هؤحش ها ذًٌ هىاى، ط لَ فاكل گزاس ت ي٘ ؿوع اّ تت پشداخت ؿذ احش شّ وذام تش تغ ش٘٘ات ضش ةٗ اطو اٌ٘ى پا ذٗاس ؿ ش٘ اٍ ه سَد تشسػ لشاس گشفت اػت. ذّف اص ا زًام ا يٗ همال آ اًل ض٘ پا ذٗاس ؿ ش٘ اٍ اًّٖ خاو تا اػتفاد اص س ضٗؿوع ت س ؽٍ شًم افضاس الواى هحذ دٍ ه تٖاؿذ. پغ اص ا زًام تحل ل٘ اّ عذد ه ض٘اى ضش ةٗ اطو اٌ٘ى پا ذٗاس ؿ ة٘
دس حالت اّ هختلف لشاس گ ش٘ س ضٗؿوع اّ دس هٗ سدفٗ هىاى لشاسگ ش٘ س ضٗؿوع اّ دس ط لَ ؿ ة٘ ه سَد تشسػ لشاس گشفت. تًا ذٗ تذػت آهذ اص ا يٗ پظ ؾٍّ تا تًا ذٗ اسائ ؿذ دس همالات هعتثش هما ؼٗ ه ؿٖ دَ ه ض٘اى تاح ش٘گزاس س ضٗؿوع اّ ه سَد تشسػ لشاس خ اَ ذّ گشفت وّچ يٌ٘ ه ض٘اى
ت ثْ دَ پا ذٗاس ؿ ة٘ تا س ؽٍ ه سَد تحج دس ا يٗ پظ ؾٍّ س ؽٍ اػتفاد اص ؿوع دس پا ذٗاسػاص ؿ ة٘ هما ؼٗ خ اَ ذّ ؿذ دس تً ز٘ ت تْش يٗ هىاى
لشاس گ ش٘ سدفٗ س ضٗس ضٗؿوع تشا داؿتي ت ٘تش يٗ همذاس ضش ةٗ اطو اٌ٘ى پا ذٗاس تشا خان هاػ ا ؼًثت ت خان سػ دس هىاى ضًد ىٗتش ا زًام گشفت اػت. )PLAXIS( ؼًثت ت تاد ؿ ة٘ لشاس داسد. هذلؼاص ا يٗ پا اٗى اًه تا شًم افضاس پلىؼغ٘
کلمات کلیذی: پایذاری شیرياوی اَ، ریسشمع اَ، ورم افسار المان محذيد، ضریة اطمیىان:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پايداري شيروانی ها , ريزشمع ها , نرم افزار المان محدود , ضریب اطمینان ,
:: بازدید از این مطلب : 68
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه و بررسی خصوصیات دال هاي مجوف بادکنکی نسبت به دال هاي توپر و چگونگی طراحی آن

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

دال مجوف بادکنکی . دال توپر . نرم افزار المان محدود . ظرفیت برشی . بتن آرومه

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دال مجوف بادکنکی , دال توپر , نرم افزار المان محدود , ظرفیت برشی , بتن آرومه ,
:: بازدید از این مطلب : 654
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری تیر تیموشنکو با مقطع ثابت با استفاده از روش اختلاف محدود مرکزی

خلاصه
یکی از مهمترین مباحث در طراحی اعضای سازهای، تعیین مقادیر بار کمانشی میباشد. در این مقاله از روش اختلاف محدود مرکزی با دقت مرتبهدو برای تحلیل پایداری تیر تیموشنکو با سطح مقطع ثابت استفاده شده و تأثیر تعداد المانهای به کار رفته در روش عددی مذکور بر مقدار بار کمانشیمدهای اول تاسوم بررسی شده است. بدین منظور، معادلات پایداری حاکم بر تیر تیموشنکو که در حضور پارامترهای سختی خمشی و برشی سطحمقطع به یکدیگر وابسته هستند، با استفاده از شرایط مرزی حاکم بر تغییر شکل عمودی، از یکدیگر مستقل گشته و در نهایت یک معادله دیفرانسیلمرتبه دو که تنها وابسته به پارامتر تغییر شکل دورانی عضو است، حاصل میشود. در ادامه، معادله حاصل شده براساس فرضیات حاکم بر روش تفاوتمرکزی حل میگردد. در نهایت نتایج بهدست آمده از روش عددی ارائه شده با مقادیر حاصل شده از نرم افزار المان محدود Abaqus مقایسه میشود.


کلمات کلیدی:

بار کمانشی . تیر تیموشنکو با مقطع ثابت . ستون فولادی . روش اختلاف محدود مرکزی . نرم افزار المان محدود

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بار کمانشی , تیر تیموشنکو با مقطع ثابت , ستون فولادی , روش اختلاف محدود مرکزی , نرم افزار المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 351
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحلیل شبه استاتیکی اثر زلزله بر تونل توسط نرم افزار PLAXIS

با توجه به كارایي بالای تونلها در حمل و نقل، انتقال آب و ...، همچنين افزایش چشمگير استفاده از آن در سالهای اخير بخصوص در مناطق لرزهخيز از جمله ایران، بررسي و مطالعه رفتار اینگونه سازهها در برابر تحریکات دیناميکي ناشي از حركت شدید زمين مورد توجه مهندسين ژئوتکنيک قرار گرفته است. در این مقاله رفتار یک تونل با استفاده از نرمافزار المان محدود Plaxis به صورت شبهاستاتيکي بررسي شده و تاثير مقادیر ضرایب شبهاستاتيکي افقي و قائم( v,khk) در 52 حالت بر جابجایيها، نيروها و تنشهای قائم و افقي ایجاد شده در تاج، كف و كناره تونل تحليل ميشود. نتایج نشان ميدهد كه بطور كلي تاثير شتاب افقي( hk ) روی نيروهای محوری و برشي و همچنين تنشهای نرمال و برشي بخصوص در دو نقطه كف و تاج تونل بيشتر است.


کلمات کلیدی:

تحلیل شبه استاتیکی، تونل، نرم افزار المان محدود

نویسندگان :

مسعود عامل سخی (استادیار گروه عمران،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه)

توحید شیری (کارشناسی ارشد عمران، گرایش خاک و پی، دانشگاه ارومیه)

هادی علی اشرفی (دانشجوی دکترای عمران، گرایش خاک و پی، دانشگاه ارومیه)

سعید حسینزاده (کارشناسی ارشد عمران، گرایش خاک و پی، دانشگاه ارومیه)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل شبه استاتیکی , تونل , نرم افزار المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1791
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه