<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اثر جریان نشت برروی شستشوی مصالح بدنه و پی سد خاکی درودزن به روش عددی

خلاصه
سدهای خاکی با هدف استفاده بهینه از مصالح محلی برای کنترل و ذخیره رواناب های سطحی احداث می گردد. یکی از مهمترین عوامل تخریب این سازه نشتاز داخل بدنه و زیر پی می باشد. بی توجهی به پدید ه های پیش پا افتاده در سدها خصوصا سدهای خاکی می تواند منجر به حوادث بزرگی گردد، محدود نمودننشت آب از پایین دست سدها از الزامات طراحی و اجرای مناسب آن می باشد. سد درودزن از نوع خاکی همگن و دارای زهکش مرکزی می باشد که حجمیحدود 069 میلیون متر مکعب دارد و در 58 کیلومتری شمال غرب شیراز قرار گرفته است. در این سد در 3 مقطع طولی و 4 مقطع عرضی در بدنه و پی سدپیزومترهای کاساگرانده )سیستم رفتار نگاری ( تعبیه گردیده اند. در این پژوهش تلاش شده است که با انجام آنالیز های اجزاء محدود در فضای نرم افزار Seep/w  و مقایسه نتایج داده های نرم افزار با سیستم رفتارنگاری )ابزار دقیق( سد، میزان نشت و اثر جریان نشت بر روی مصالح بدنه و پی سد درودزن را بدستآوریم . عملکرد این سد همگن در افت سطح آب در طول سد مناسب می باشد. اما به نظر می رسد که تکیه گاه سمت چپ سد دارای نشت بیش از حد مجاز میباشد و مصالح این ناحیه از سد نسبت به نواحی دیگر بدنه و پی سد ریزدانه تر بوده و همین امر باعث آب شستگی و فرسایش ذرات خاک درون بدنه سد شده است.


کلمات کلیدی:

نشت . شستشو . سد خاکی . درودزن . روش عددی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشت , شستشو , سد خاکی , درودزن , روش عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 111
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برآورد میزان نشت از طریق سدهای خاکی با استفاده از یک روش بدون شبکه بر مبنای توابع پایه نمایی

 

 

 

کلمات کلیدی :

روش بدون شبکه . توابع پایه نمایی . سدهای خاکی . نشت

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش بدون شبکه , توابع پایه نمایی , سدهای خاکی , نشت ,
:: بازدید از این مطلب : 553
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي انواع مش بندي در نرم افزار Seep/w و تاثير آن بر محاسبه نشت در سدهاي خاكي همگن با زهکش دودكشي (مطالعه موردي :سد خان آباد)

خلاصه
سد خان آباد یک سد همگن خاکی است و ساختگاه سد خان آباد بر روي رودخانه اسل شاه، در شرق استان لرستان و در فاصله 52 کیلومتري جنوب شهرستانالیگودرز قرار دارد. سد خان آباد به هدف تأمین آب کشاورزي شهرك ابوذر و اراضی خان آباد )به صورت پمپاژ از مخزن سد به مخزن شبکه و آبیاري تحت فشار(ساخته شده است. طراحی این سد بصورت هموژن و با زهکش هاي دودکشی صورت گرفته است. مسئله نشت یک موضوع مهم و ضروري در سدهاي خاکی می باشدکه با یک تعریف کلی از آن حجم آبی که از مخزن یک سد از دست می رود و نمی توان ازآن استفاده کرده وآن را مدیریت کنیم که در صورت تجاوز از مقدارمعینیامکان خرابی وشکست در سد وجود دارد لذا دراین راستا نرم افزارهاي زیادي براي پیشبینی و محاسبه دبی نشت تهیه گردیده اند که نسبت به مدل هاي آزمایشگاهی بهزمان و هزینه کمتري براي آنالیز نشت قبل از احداث سد خاکی نیاز دارند. در این تحقیق بررسی انواع مش بندي مثلثی و ترکیب مش بندي مثلثی-چهار گوش در نرمو تاثیر آن بر محاسبه نشت در سد خاکی همگن با زهکش دود کشی انجام شد. نتایج نشان می دهد وقتی مش بندي از نوع مثلثی باشد در مقایسه با SEEP/W افزارترکیب مش بندي مثلثی-چهار گوش، این امکان به نرم افزار داده می شود که نقاط بیشتري را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و نتایج دقیق تري را از فشار پیزومتریک ودبی نشت بدست آورد.

کلمات کلیدی:

نشت . سد خاکی خان آباد . نرم افزار SEEP/W . مش بندي .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشت , سد خاکی خان آباد , نرم افزار SEEP/W , مش بندي , ,
:: بازدید از این مطلب : 496
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی مدلسازی عددی جریان نشت در سدهای خاکی با استفاده از سیستم ابزار دقیق(مطالعه موردی :سد خان آباد)

خلاصه
نصب و قرائت ابزار دقیق يکي از روش هاي كاربردي در كنترل ايمني و پايداري سدهاي خاكي به شمار مي رود. در اين تحقیق به مقايسه داده هاي تئوري وعملي سطح ايستابي آب درون پیزومترهاي سد خاكي خان آباد در استان لرستان پرداخته مي شود. داده هاي عملي سطح ايستابي توسط دستگاه سوند اندازه گیري شدند
9702 متر بدست آمدند. مقايسه داده هاي محاسباتي و مشاهداتي / با تراز سطح آب درياچه 56 SEEP/W و داده هاي محاسباتي از مدلسازي سد مورد نظر در نرم افزارزياد است، ولي در كل مدل عددي توانست بخوبي مقدار نشت SEEP/W نشان داد كه در بعضي از پیزومترها اختلاف بین داده عملي و داده بدست آمده از نرم افزارجمع آوري شده در زهکش سد را شبیه سازي نمايد.

کلمات کلیدی:

نشت . ابزار دقیق . سد خاكي خان آباد . نرم افزار SEEP/W

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

ارزیابی مدلسازی عددی جریان نشت در سدهای خاکی با استفاده از سیستم ابزار دقیق:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشت , ابزار دقیق , سد خاكي خان آباد , نرم افزار SEEP/W ,
:: بازدید از این مطلب : 492
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي تاثير عمليات حفاري تونل T4 بر روي آبدهي چشمه سرآب گرم

چكيده
بخش عمد هاي از آب شرب شهرهاي قصرشيرين و سرپل ذهاب توسط چشمه سرآب گرم تامين مي شود. تونل انتقال آب T4 از حوضهگرمسيري از فاصله اي در حدود 0911 متري اين چشمه در حال حفاري است. با توجه به اهميت اين چشمه در تامين آب شربمنطقه، در اين مقاله به مطالعه اثر حفاري اين تونل بر آبدهي چشمه پرداخته شده است. نيمي از تونل از آبرفت هاي با نفوذپذيريمتوسط تا نسبتاً بالا عبور مي كند و باقيمانده مسير تونل در توده سنگ هاي با نفوذپذيري پايين قرار گرفته است و تنها در نواحي كهتونل از ميان لايه هاي ماسه سنگي و انيدريتي عبور مي كند نفوذپذيري توده سنگ نسبتاً قابل توجه است. در اين مقاله با استفاده ازمدلسازي عددي)نرم افزار Seep/w (به بررسي و محاسبه مقدار آب ورودي از مقاطع مختلف پرداخته شده است. نتايج نشان مي دهندكه احتمال ورود در حدود 01 تا 91 ليتر برثانيه آب به درون تونل وجود دارد. با توجه به آبدهي چشمه كه درپايينترين حالت در2 مترمكعب بر ثانيه است. اين مقدار ورود آب به درون تونل، در بيشترين حالت / حدود 911 ليتر برثانيه و در بيشترين حالت حدود 7حدود 01 درصد بر آبدهي چشمه اثر منفي خواهد داشت كه با توجه به حساسيت چشمه هم به لحاظ تامين آب شرب و هم مناسبات اجتماعي، ضروري است كه تمهيدات لازم در خصوص كاهش اين مقدار تاثير انديشيده شود.


واژه هاي کليدي:

تونل . چشمه . نشت . گرمسيري

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , چشمه , نشت , گرمسيري ,
:: بازدید از این مطلب : 635
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تاثير حفر تونل T4 (طرح گرمسيري) بر چاههاي کشاورزي منطقه

چكيده
يكي از مهم ترين مسائل پيش رو در عمليات حفاري تونل، تاثير عمليات حفاري بر روي سطح آب زيرزميني پيرامون تونل است كه درصورت نفوذ آب به درون تونل ممكن است باعث پايين آمدن سطح آب زيرزميني و به دنبال آن كاهش آبدهي چاههاي محدوده تاثيرتونل شود. در اين مقاله تلاش شده است تا به بررسي تاثير حفر تونل T4 ) از مجموعه تونل هاي طرح گرمسيري(، بر روي 0 حلقه چاهكشاورزي پرداخته شود. به اين منظور در راستاي هر كدام از چاهها نسبت به تونل، مقاطع نشت تهيه و بر مبناي آن محاسبات نشتبه روش عددي)المان محدود( انجام شده است. با توجه به قرارگيري بخش عمده اي از چاهها و تونل در محدوده آبرفتي، نفوذپذيرياين محدوده توسط آزمايش هاي لوفران برآورد و مدلسازي انجام شده است. نتايج مدلسازي نشان مي دهند كه از محدوده آبرفتيمنطقه در حدود 06 تا 06 ليتر بر ثانيه آب وارد تونل مي شود. از سوي ديگر بررسي مقدار آبدهي چاههاي پمپاژ در محدوده مويداين مطلب است كه با پمپاژ حدود 16 8 ليتر بر ثانيه سطح آب زيرزميني پايين آمده است. لذا تلفيق نتايج مدلسازي عددي و -اطلاعات حاصل از چاههاي پمپاژ، نشان مي دهد كه در صورت عدم اتخاذ تمهيدات مناسب در زمان حفاري تونل، احتمال پايين افتادن سطح آب زيرزميني و كاهش آبدهي چاهها وجود دارد .


واژه هاي کليدي:

تونل . چاه كشاورزي . نشت . گرمسيري.

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , چاه كشاورزي , نشت , گرمسيري , ,
:: بازدید از این مطلب : 567
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از آناليز برگشتي به منظور محاسبه مقدار آب ورودی به به تونلي در غرب کشور

چكيده
در اين مقاله تلاش شده است تا مقدار آب ورودي به درون تونل انتقال آبي در غرب كشور با استفاده از دادههاي واقعي مشاهده شدهآب در كيلومتراژهاي مختلف و مدلسازي عددي تخمين زده شود. براين اساس ابتدا با استفاده از نتايج آزمايشهاي نفوذپذييري واطلاعات زمينشناسي مقدارآب ورودي به تونل توسط روشهاي تحليلي و عددي )المان مجزا( محاسبه و سپس بااستفاده از آناليزبرگشتي و تدقيق اطلاعات مقدار آب ورودي براي كيلومتراژهاي پيش رو محاسبه شد. نتايج حاصل از معادلات تحليلي و عذددينشان ميدهند كه تا 055 متر ابتدايي تونل آب چنداني وارد تونل نخواهد شد از كيلومتر 055 تا 0055 كه تونل تودهسنگهاي5 ليتر / 5 تا 0 / سازند گرو را قطع ميكند مقدار آب ورودي محاسبه شده به تونل توسطروش عددي و تحليلي به ترتيب در حدود 4بر ثانيه بر متر برآورد شده است با توجه به حفاري تونل تا كيلومتر 0055 و بررسي مشاهدات واقعي نشت آب به تونل، صحت نتايج5 ليتر بر ثانيه بر متر اندازهگيري شده است. با / حد قابل قبولي تاييد شده است براين اساس مقدارآب ورودي به تونل در حدود 9استفاده از اين نتايج و به منظور تدقيق محاسبات براي كيلومتراژ 0055 تا 0055 ، به روش آناليز برگشتي مقادير نفوذپييري تدقيق ومقدار نشت آب براي مسير پيش رو تخمين زده شد كه براين اساس با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي براي يك كيلومتر پيش1 ليتر بر ثانيه برآورد شده است كه با توجه به مقدار تجمعي بالاي آن، ميبايست تمهيدات لازم / 5 تا 0 / رو مقدار نشت آب در حدود 6 انديشيده شود.


واژه های کليدی:

تونل . نشت . آناليز برگشتي . المان محدود

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , نشت , آناليز برگشتي , المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 575
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 6 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي تاثير عمليات حفاري تونل T4 بر روي آبدهي چشمه سرآب گرم

چكيده
بخش عمد هاي از آب شرب شهرهاي قصرشيرين و سرپل ذهاب توسط چشمه سرآب گرم تامين مي شود. تونل انتقال آب T4 از حوضهگرمسيري از فاصله اي در حدود 0911 متري اين چشمه در حال حفاري است. با توجه به اهميت اين چشمه در تامين آب شربمنطقه، در اين مقاله به مطالعه اثر حفاري اين تونل بر آبدهي چشمه پرداخته شده است. نيمي از تونل از آبرفت هاي با نفوذپذيريمتوسط تا نسبتاً بالا عبور مي كند و باقيمانده مسير تونل در توده سنگ هاي با نفوذپذيري پايين قرار گرفته است و تنها در نواحي كهتونل از ميان لايه هاي ماسه سنگي و انيدريتي عبور مي كند نفوذپذيري توده سنگ نسبتاً قابل توجه است. در اين مقاله با استفاده ازمدلسازي عددي)نرم افزار Seep/w (به بررسي و محاسبه مقدار آب ورودي از مقاطع مختلف پرداخته شده است. نتايج نشان مي دهندكه احتمال ورود در حدود 01 تا 91 ليتر برثانيه آب به درون تونل وجود دارد. با توجه به آبدهي چشمه كه در پايين ترين حالت در2 مترمكعب بر ثانيه است. اين مقدار ورود آب به درون تونل، در بيشترين حالت / حدود 911 ليتر برثانيه و در بيشترين حالت حدود 7حدود 01 درصد بر آبدهي چشمه اثر منفي خواهد داشت كه با توجه به حساسيت چشمه هم به لحاظ تامين آب شرب و هم مناسبات اجتماعي، ضروري است كه تمهيدات لازم در خصوص كاهش اين مقدار تاثير انديشيده شود.


واژه هاي کليدي :

تونل . چشمه . نشت . گرمسيري

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , چشمه , نشت , گرمسيري ,
:: بازدید از این مطلب : 600
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تاثير حفر تونل T4 (طرح گرمسيري) بر چاههاي کشاورزي منطقه

چكيده
يكي از مهم ترين مسائل پيش رو در عمليات حفاري تونل، تاثير عمليات حفاري بر روي سطح آب زيرزميني پيرامون تونل است كه درصورت نفوذ آب به درون تونل ممكن است باعث پايين آمدن سطح آب زيرزميني و به دنبال آن كاهش آبدهي چاههاي محدوده تاثيرتونل شود. در اين مقاله تلاش شده است تا به بررسي تاثير حفر تونل T4 ) از مجموعه تونل هاي طرح گرمسيري(، بر روي 0 حلقه چاهكشاورزي پرداخته شود. به اين منظور در راستاي هر كدام از چاهها نسبت به تونل، مقاطع نشت تهيه و بر مبناي آن محاسبات نشتبه روش عددي)المان محدود( انجام شده است. با توجه به قرارگيري بخش عمده اي از چاهها و تونل در محدوده آبرفتي، نفوذپذيرياين محدوده توسط آزمايش هاي لوفران برآورد و مدلسازي انجام شده است. نتايج مدلسازي نشان مي دهند كه از محدوده آبرفتيمنطقه در حدود 06 تا 06 ليتر بر ثانيه آب وارد تونل مي شود. از سوي ديگر بررسي مقدار آبدهي چاههاي پمپاژ در محدوده مويداين مطلب است كه با پمپاژ حدود 16 8 ليتر بر ثانيه سطح آب زيرزميني پايين آمده است. لذا تلفيق نتايج مدلسازي عددي و -اطلاعات حاصل از چاههاي پمپاژ، نشان مي دهد كه در صورت عدم اتخاذ تمهيدات مناسب در زمان حفاري تونل، احتمال پايين افتادن سطح آب زيرزميني و كاهش آبدهي چاهها وجود دارد .


واژه هاي کليدي :

تونل . چاه كشاورزي . نشت . گرمسيري

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , چاه كشاورزي , نشت , گرمسيري ,
:: بازدید از این مطلب : 519
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از روش توموگرافي لرزه اي جهت تعيين پتانسيل نشت از تكيه گاههاي سد بختياري

چكيده
به منظور ترسيم تصويري از زمين كه تحت تاثير امواج لرزه اي قرار گرفته است از توموگرافي اولين زمان رسيد استفاده مي شود. اين روش به طور وسيع در علوم زمين و زمين شناسي مهندسي بكار مي رود. در اين روش گيرنده ها اولين زمان رسيد موج مربوط به فرستنده هاي مصنوعي را كه در نزديكي اهداف اكتشافي قرار دارند دريافت مي كنند، اين زمان به منظور تعيين توزيع سرعت در بين فرستنده ها و گيرنده ها پردازش مي شود. اين مقاله برداشتهاي توموگرافي انجام يافته در ساختگاه سد بختياري را مورد بررسي قرار مي دهد. هدف اين بررسي پيدا كردن زونهاي كم سرعتي است كه منطبق با بخش هاي درزه دار با پتانسيل نشت در جناحين ساختگاه مي به سمت بالا يك زون كم GR باشد. تصاوير لرزه اي بدست آمده از توموگرافي اولين زمان رسيد نشان مي دهند كه از افق گالري 2 سرعت ديده مي شود. با اين وجود كيفت توده سنگ جناح چپ ساختگاه مناسب مي باشد. علي رغم شرايط بد در تكيه گاه راست نشان دهنده حضور آهكهاي با كيفت مناسب تر مي باشد. با وجود GR و 1 GR سرعت امواج لرزه اي بين دو گالري 2 ،GR2-GR بين 3 حضور زونهاي ضعيف در بعضي از توموگرام ها كيفت توده سنگ ساختگاه در مجموع خوب بوده و با طراحي پرده آب بند مناسب مي توان از نشت آب از اين زونها جلوگيري كرد.


كلمات كليدي:

توموگرافي . توموگرام . نشت . لرزه نگاري . محاسبات مستقيم . وارون سازي . كيفيت توده سنگ

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توموگرافي , توموگرام , نشت , لرزه نگاري , محاسبات مستقيم , وارون سازي , كيفيت توده سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 400
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 فروردين 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه