<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تاثیر پارامترهاي مختلف بر نشستدینامیکی فونداسیون واقع بر شیب شیروانی مسلح

خلاصه
در این مقاله به مطالعهي نشست فونداسیون نواري بر روي تاج شیب شیروانی مسلح شده با ژئوگریدتحت اثر تحریک دینامیکی پرداخته شده است. به روش تفاضلات محدود، انجام گرفته است. سپس مقایسهاي از نشست دینامیکی بر اثر تغییر در شرایط هندسی Flac این بررسی توسط نرم افزار مسئله، فواصل المانهاي ژئوگرید و نیز مشخصات مکانیکی خاك و سرعت موج دینامیکی صورت گرفته است. یک مدل مبنا در نظر گرفته شده  است، با فرض ثابت بودن برخی پارامترها، نشست دینامیکی، تحت اثر پارامتر متغییر مورد نظر بررسی میگردد. نتایج نشان میدهد که افزایش چسبندگی و فاصلهي لبه فونداسیون از لبه تاج شیروانی، سبب کاهش قابل توجه، و افزایش دامنهي موج سرعت سبب افزایش قابل توجه نشست ناشی از تحریک دینامیکی میشود.

کلمات کلیدي:

نشست دینامیکی، فونداسیون نواري، تحریک دینامیکی، شیب شیروانی مسلح، نرم افزار Flac

نویسندگان :

محمدعلی کشاورز کرمانی ، محمدحسین باقريپور

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست دینامیکی , فونداسیون نواري , تحریک دینامیکی , شیب شیروانی مسلح , نرم افزار Flac ,
:: بازدید از این مطلب : 1036
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 5 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه روش های ارائه شده در تعیین ضرائب ظرفیت باربری ونشست پی های سطحی تحت بارهای لرزه ای

پيهای سطحي كه بر روی خاكهای غير روانگرا قرار مي گيرند ممکن است تحت بارهای لرزهای دچار كاهش ظرفيت باربری و یا افزایش نشست گردند. تعيين ظرفيت باربری پي های سطحي اغلب توسط روش استاتيکي محاسبه ميشود؛ همچنين نشست را بيشتر برای بارهای استاتيکي در نظر ميگيرند و تأثير زلزله و بارهای دیناميکي را در تعيين ظرفيت باربری پيها و نشست الاستيک كمتر مورد توجه قرار دادهاند. در این مقاله روش های موجود برای تعيين ظرفيت باربری و نشست پي های سطحي تحت بارهای لرزه ای بررسي شده است و آنچه كه در این روش ها مشاهده مي شود، این است كه ضرائب ظرفيت باربری تحت تاثير نيروهای اینرسي توده خاک كاهش مي یابند و همچنين ظرفيت باربری پي مورد نظر، با اعمال نيروی زلزله كاهش مي یابد و با افزایش شتاب افقي زلزله، این كاهش، بيشتر نمایان ميشود همچنين با افزایش زاویه اصطکاک داخلي خاک، اثر نيروی اینرسي در كاهش ظرفيت باربری لرزه ای كم مي شود.


کلمات کلیدی:

پی سطحی، ظرفیت باربری لرزه ای، نشست دینامیکی، گوه گسیختگی، نیروی اینرسی

نویسندگان :

مهدی و یسفی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه یاسوج)

ناصرعلیپور مازندرانی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه یاسوج)

منصور پرویزی (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پی سطحی , ظرفیت باربری لرزه ای , نشست دینامیکی , گوه گسیختگی , نیروی اینرسی ,
:: بازدید از این مطلب : 1364
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی مروری تاثیر نیروی دینامیکی بر رفتار پیهای سطحی با روشهای عددی

با توجه با لرزه خيزی كشور ایران و حاكم بودن نيروی جانبي لرزهای ناشي از زلزله در طراحي سازهها مطالعه پاسخ دیناميکي پيها تحت اثر نيروی زلزله، از مسایل مهم طراحي مقاوم در برابر زلزله و مسایل اندركنشي خاك و سازه ميباشد . نتایج تحليلهای دیناميکي بر اثر تغيير پارامترهای مختلف خاك زیر پي و چگونگي تأثير این پارامترها راهکاری مناسب برای طراحي بهينه پي، بهسازی و افزایش ظرفيت باربری خاك ميباشد. در این تحقيق، مطالعات محققين مختلف جهت تحليل عددی پيهای سطحي با نرم افزارهای FLAC و PLAXIS مورد بررسي قرار گرفته و مقایسهای از نشست دیناميکي ناشي از نيروی زلزله بر اثر تغيير پارامترهای مختلف خاك نظير زاویه اصطکاك داخلي، چسبندگي، دانسيته، ضریب پواسون، مدول الاستيسيته و ميزان سربار صورت پذیرفته است. نتایجي كه از تحليلهای به عمل آمده حاصل گردیده نشان ميدهد كه شدت سربار نسبت به پارامترهای ذكر شده دیگر تاثير بيشتری بر نشست دیناميکي پي دارد. همچنين افزایش زاویه اصطکاك، ضریب پواسون، چسبندگي و مدول الاستيسيته سبب كاهش نشست دیناميکي ميشود. از ميان پارامترهای ذكر شده دانسيته تاثير كمي بر نشست دیناميکي پي های سطحي دارد.

کلمات کلیدی:

پی سطحی، نیروی زلزله ، نشست دینامیکی، ظرفیت باربری دینامیکی، روش های عددی

نویسندگان :

حامد طاهریان (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان)

محمد اسمعیل مداح (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان)

محمود نیکخواه شهمیرزادی (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پی سطحی , نیروی زلزله , نشست دینامیکی , ظرفیت باربری دینامیکی , روش های عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 1442
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه