<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تأثير فاصله بين جبهه كار تونل هاي دوقلو روي نشست هاي سطحي زمين نرم در تونل سازي سپري EPB

خلاصه
توسعه شهرهاي بزرگ به علت افزايش ترافيك شهري، نيازمند توسعه سيستم حمل و نقل است. يكي از راههاي توسعه سيستم حمل و نقل، ايجاد سيستم حمل ونقل زيرزميني است. حال سيستم حمل و نقل زيرزميني اغلب نيازمند احداث تونل در اعماق كم زمينهاي خاكي است. در اثر احداث تونل، وضعيت تنش درخاك اطرافش تغيير خواهد كرد. اين امر منجر به ايجاد جابه جايي هايي در خاك اطراف تونل و در طي آن گسترش اين جابه جاييها تا سطح زمين ميشود.در چند دهه اخير، استفاده از تونل سازي به روش سپري در زمين هاي خاكي و سنگي، افزايش چشمگيري داشته است. در اثر تونل سازي سپري در زمينهايخاكي، افت حجمي ناشي از جابجاييهاي زمين در جبهه كار تونل (ناشي از ناپايداري جبهه كار تونل)، امتداد سپر و نيز فضاي خالي دنباله سپر و در طي آن گسترش اين افت حجمي تا سطح زمين از عوامل موثر در افزايش نشستهاي سطحي زمين در طي پيشروي تونل است. در سالهاي اخير، استفاده از سپر فشارجهت كاهش جابجاييهاي زمين در جبهه كار تونل (پايدار سازي جبهه كار تونل)، رشد قابل توجهي داشته است. لذا در اين تحقيق با (EPB) تعادلي زمين روي بخشي از خط شمالي- جنوبي متروي اصفهان به بررسي تأثير فاصله طولي Plaxis 3D Tunnel مطالعات عددي سه بعدي توسط نرم افزار اجزاي محدود در اعماق مختلف و با فواصل (EPB) بين جبهه كار تونل هاي دوقلو روي نشستهاي سطحي زمينهاي خاكي در طي پيشروي تونلها با سپر فشار تعادلي زمين محور تا محور مختلف پرداخته شد.

كلمات كليدي:

تونل سازي سپري . EPB . تونلهاي دوقلو . نشست زمين . روش المان محدود .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل سازي سپري , EPB , تونلهاي دوقلو , نشست زمين , روش المان محدود , ,
:: بازدید از این مطلب : 491
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثير فاصله بين جبهه كار تونل هاي دوقلو روي نشست هاي سطحي زمين نرم در تونل سازي سپري EPB

خلاصه
توسعه شهرهاي بزرگ به علت افزايش ترافيك شهري، نيازمند توسعه سيستم حمل و نقل است. يكي از راههاي توسعه سيستم حمل و نقل، ايجاد سيستم حمل و نقل زيرزميني است. حال سيستم حمل و نقل زيرزميني اغلب نيازمند احداث تونل در اعماق كم زمينهاي خاكي است. در اثر احداث تونل، وضعيت تنش در خاك اطرافش تغيير خواهد كرد. اين امر منجر به ايجاد جابه جايي هايي در خاك اطراف تونل و در طي آن گسترش اين جابه جاييها تا سطح زمين ميشود. در چند دهه اخير، استفاده از تونل سازي به روش سپري در زمين هاي خاكي و سنگي، افزايش چشمگيري داشته است. در اثر تونل سازي سپري در زمينهاي خاكي، افت حجمي ناشي از جابجاييهاي زمين در جبهه كار تونل (ناشي از ناپايداري جبهه كار تونل)، امتداد سپر و نيز فضاي خالي دنباله سپر و در طي آن گسترش اين افت حجمي تا سطح زمين از عوامل موثر در افزايش نشستهاي سطحي زمين در طي پيشروي تونل است. در سالهاي اخير، استفاده از سپر فشار جهت كاهش جابجاييهاي زمين در جبهه كار تونل (پايدار سازي جبهه كار تونل)، رشد قابل توجهي داشته است. لذا در اين تحقيق با (EPB) تعادلي زمين روي بخشي از خط شمالي- جنوبي متروي اصفهان به بررسي تأثير فاصله طولي Plaxis 3D Tunnel مطالعات عددي سه بعدي توسط نرم افزار اجزاي محدود در اعماق مختلف و با فواصل (EPB) بين جبهه كار تونل هاي دوقلو روي نشستهاي سطحي زمينهاي خاكي در طي پيشروي تونلها با سپر فشار تعادلي زمين محور تا محور مختلف پرداخته شد.

كلمات كليدي:

تونل سازي سپري . EPB . تونلهاي دوقلو . نشست زمين . روش المان محدود

نویسندگان :

محمد عفتي دارياني ، ابوذر علي ياري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل سازي سپري , EPB , تونلهاي دوقلو , نشست زمين , روش المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 685
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي پديده نشست زمين و تأثير آن بر روي گسيختگي لوله هاي جدار چاههاي آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه بندي تغييرات دانه بندي لايه هاي زمين

نشست منطقه اي زمين در اثر برداشت بي رويه آب زيرزميني در نقاط مختلفي از جهان و دشت هاي زيادي از ايران گزارش گرديده است. در اين تحقيق رابطه بين افت سطح آب و نشست زمين و تأثير آن بر گسيختگي جدار چاه هاي آب مورد بررسي قرار گرفته است. دشت مشهد در طول 40 سال گذشته با افت 60 متري سطح آب مواجه بوده است. اين افت سبب نشست زمين در محدوده اي از دشت شده است. آثار نشست به صورت گسيختگي و كج شدگي لوله هاي جدار نمايان بوده و موجب ايجاد مشكلاتي بسياري از جمله تخريب سازههاي زير سطحي گرديده است. در اين مقاله بر تصاوير اينترفروگرام و با توجه به پارامترهاي زمين شناسي، ، GPS اساس آمارهاي چندين ساله، داده هاي ايستگاههاي  عوامل تأثيرگذار بر گسيختگي لوله هاي جدار چاههاي محدوده شهر مشهد كه سالانه خسارتهاي فراواني را بوجود مي آورد مورد بررسي قرار گرفته است. جهت مقايسه و تعيين علل نشست پروفيل دانهبندي عميق لايه هاي زمين در نقاط مشكلدار و بدون مشكل، همچنين نقشه پهنهبندي دانهبندي در سه سطح مختلف نسبت به سطح آب زيرزميني بمنظور بررسي وضعيت كنوني و پيشبيني چگونگي تداوم پديده نشست و تخريب ناشي از آن در آينده، در محدوده مورد ArcGIS بررسي با استفاده از نرم افزار تهيه شده است.


كلمات كليدي:

نشست زمين، پهنه بندي دانه بندي خاك مشهد، آبهاي زيرزميني، گسيختگي لوله جدار.

نویسندگان :

سيد محمد موسوي مداح (دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد)

محمد غفوري (استاد دانشكده علوم پايه و عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

غلامرضا لشكري پور (استاد دانشكده علوم پايه و عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

سلمه افشار (دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست زمين , پهنه بندي دانه بندي خاك مشهد , آبهاي زيرزميني , گسيختگي لوله جدار , ,
:: بازدید از این مطلب : 1436
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي نشست زمين ناشي از حفاري مرحله اي تونلهاي دوقلوي شهري به روش تجربي و عددي - مطالعه موردي تونل اميركبير

تونلسازي درمناطق كم عمق شهري همواره داراي مخاطراتي است كه مهمترين آنها نشست سطح زمين و تاثير آن بر سازه هاي روزميني ميباشد دراينمقاله جهت پيش بيني ميزان نشست زمين در مسير حفاري بخش TU تونل اميركبير تهران از روشهاي تجربي پك و روش عددي تفاضل محدود نرم افزار Plaxis استفاده شدها ست در روش تجربي پارامترهاي شكل هندسي تونل و عمق حفاري از سطح زمين تاثير گذار ميب اشد درحاليكه در روش عددي علاوه بر پارامترهاي فوق پارامترهاي ژئوتكنيكي زمين محل حفاري و مشخصات سيستم نگهداري نيز در محاسبات پيش بيني نشست زمين به كار برده مي شود. دراين مقاله ابتدا نشست زمين ناشي از حفر گالري مركزي در هر سه مرحله حفاري به روش تجربي و عددي محاسبه و پس از مقايسه نتايج بدست آمده با مقادير واقعي اين روش براي حفاري تمام مقاطع تونل درنظر گرفته شده است كه با افزايش گالري هاي حفاري شده و ايجاد ستون درگالري مركزي كهنقش مهمي در توزيع تنش خاك و كاهش نشست زمين دارد.

 

كلمات كليدي:

تونلسازي شهري، حفاري مرحله اي، نشست زمين، تونل اميركبير

نهمين همايش ملي تونل - 1390

نويسند‌گان:

 حميدرضا جوادي بوسجين  - دانشجوي كارشناسي ارشد راه و ترابري
 مرتضي جوادي اصطهباناتي  - دانشجوي دكتراي مكانيك سنگ
 علي اكبر گلشني  - استاديار دانشگاه تربيت مدرس
 حميد شيرزاد حقيقت  - كارشناس ارشد مهندسي استخراج معدن
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونلسازي شهري , حفاري مرحله اي , نشست زمين , تونل اميركبير ,
:: بازدید از این مطلب : 1432
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

استفادها ز روشهاي تحليلي و عددي براي تخمين نشست سطح زمين ناشي از حفاري مكانيزه قطعه شرقي - غربي تونل خط هفت متروي تهران

لزوم بررسي و تخمين ميزان نشست سطح زمين از مهمترين اصول طراحي تونلهاي كم عمق شهري مي باشد كه در صورت صحت مطالعات مي توان با اقدامات مقتضي مانع از بروز خ سارات برسازههاي سطحي و زيرسطحي شد دراين تحقيق پس از بررسي روش حفاري و عوامل تاثير گذار روش انتخاب شده بر ميزان نشست سطحي چهار مقطع از قطعه شرقي - غربي خط 7 متروي تهران به عنوان مقاطع با پتانسيل نشست سطحي بيشتر انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفت. اين بخش از پروژه مترو در نهشته هاي آبرفتي جوان تهران قرار داشته و بيشتر شامل خاكهاي ريزدانه ابرفت D مي باشد مسئله نشست زمين لزوما به يك طراحي در فضاي سه بعدي نياز دارد لذا نرم افزار FLAC 3DFLAC براي مطالعه پتانسيل نشست سطح زمين در طول مسير تونل مورد مطالعه انتخاب و استفاده شد. همچنين روشهاي تحليلي ساگاستا، لوگاناتان و پولوس ورويت و بوكر، و روش تجربي و تصادفي پك نيز براي بررسي بيشتر بروز پديده نشست زمين در مقاطع مورد مطالعه به كارگرفته شد.

 

كلمات كليدي:

نشست زمين، خط هفت متروي تهران، روشهاي عددي ، نرم افزار FLAC3D، روشهايتحليلي، روشهاي تجربي

نهمين همايش ملي تونل - 1390

 


نويسند‌گان:

[ ميثم رازي فر ] - كارشناس ارشد مهندسي معدن شرك مهندسي قدس نيرو
[ سيامك هاشمي ] - دكتر ژئوتكنيك
[ مهدي حسيني ] - استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني ره
[ حميدرضا يزدي نژاد ] - كارشناس زمين شناسي
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست زمين , خط هفت متروي تهران , روشهاي عددي , نرم افزار FLAC3D , روشهايتحليلي , روشهاي تجربي ,
:: بازدید از این مطلب : 2627
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه