<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اثر مدل رفتاري مورد استفاده در مدل سازي عددي ايستگاه زيرزميني x7 با فرض حفاري به روش پيش نگهدارنده طاق بتني

خلاصه
امروزه استفاده از مدل سازي هاي عددي در تحليل و طراحي فضاهاي زيرزميني توسعه قابل توجهي پيدا كرده است. در اين روش ها،دقت در انتخاب پارامترهاي ژئومكانيكي و همچنين مدل رفتاري مناسب جهت دستيابي به خروجي هاي مورد نظر مانند مكانيزمشكست و تغيير شكل هاي صحيح از اهميت ويژه اي برخوردار است. از جمله پركاربردترين مدل هاي رفتاري مورد استفاده در مدلسازي فضاهاي زيرزميني، مدل رفتاري موهركولمب است كه در اين مدل رفتاري ميزان سختي مصالح مستقل از سطح تنش وارده درنظر گرفته مي شود. اين امر باعث مي شود كه در مدلسازي حفاري فضاهاي زيرزميني، ميزان جابجايي ها خصوصا بالازدگي كف باخطا محاسبه گردد. براي رفع اين مشكل مي توان از مدل هاي رفتاري استفاده نمود كه در آنها سختي مصالح تابع سطح تنش واردهبه روش پيش نگهدارنده طاق بتني با فرض دو مدل رفتاري موهركولمب و مدل خاك x باشد. در اين مقاله شرايط حفاري ايستگاه 7مدل سازي شده و ميزان نشست سطح زمين و بالازدگي كف مورد Plaxis 3D Tunnel سخت شونده با استفاده از نرم افزاربررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل نشان مي دهد كه در تخمين بالازدگي كف و نتيجتاً تعيين الگوي كلي جابجايي، مدل رفتاري موهر كولمب در مقايسه با مدل رفتاري خاك سخت شونده داراي محدوديت هاي قابل توجهي مي باشد.

كلمات كليدي:

روش پيش نگهدارنده طاق بتني . نرم افزار Plaxis 3D Tunnel . نشست سطح زمين . بالازدگي كف . مدل رفتاري سخت شونده .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش پيش نگهدارنده طاق بتني , نرم افزار Plaxis 3D Tunnel , نشست سطح زمين , بالازدگي كف , مدل رفتاري سخت شونده , ,
:: بازدید از این مطلب : 366
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر مدل رفتاري مورد استفاده در مدل سازي عددي ايستگاه زيرزميني x7 با فرض حفاري به روش پيش نگهدارنده طاق بتني

خلاصه
امروزه استفاده از مدل سازي هاي عددي در تحليل و طراحي فضاهاي زيرزميني توسعه قابل توجهي پيدا كرده است. در اين روش ها، دقت در انتخاب پارامترهاي ژئومكانيكي و همچنين مدل رفتاري مناسب جهت دستيابي به خروجي هاي مورد نظر مانند مكانيزم شكست و تغيير شكل هاي صحيح از اهميت ويژه اي برخوردار است. از جمله پركاربردترين مدل هاي رفتاري مورد استفاده در مدل سازي فضاهاي زيرزميني، مدل رفتاري موهركولمب است كه در اين مدل رفتاري ميزان سختي مصالح مستقل از سطح تنش وارده در نظر گرفته مي شود. اين امر باعث مي شود كه در مدلسازي حفاري فضاهاي زيرزميني، ميزان جابجايي ها خصوصا بالازدگي كف با خطا محاسبه گردد. براي رفع اين مشكل مي توان از مدل هاي رفتاري استفاده نمود كه در آنها سختي مصالح تابع سطح تنش وارده به روش پيش نگهدارنده طاق بتني با فرض دو مدل رفتاري موهركولمب و مدل خاك x باشد. در اين مقاله شرايط حفاري ايستگاه 7 مدل سازي شده و ميزان نشست سطح زمين و بالازدگي كف مورد Plaxis 3D Tunnel سخت شونده با استفاده از نرم افزار بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل نشان مي دهد كه در تخمين بالازدگي كف و نتيجتاً تعيين الگوي كلي جابجايي، مدل رفتاري موهر كولمب در مقايسه با مدل رفتاري خاك سخت شونده داراي محدوديت هاي قابل توجهي مي باشد.

كلمات كليدي:

روش پيش نگهدارنده طاق بتني . نرم افزار Plaxis 3D Tunnel . نشست سطح زمين . بالازدگي كف . مدل رفتاري سخت شونده  

نویسندگان :

سعيد حجازي راد ، نويد گنجيان

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش پيش نگهدارنده طاق بتني , نرم افزار Plaxis 3D Tunnel , نشست سطح زمين , بالازدگي كف , مدل رفتاري سخت شونده ,
:: بازدید از این مطلب : 347
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزيابي تاثير هندسه و وزن ساختمان برنشست سطح زمين ناشي از تونلسازي مرحله اي با استفاده از روش عددي اجزاء محدود - مطالعه موردي پروژه تونل نيايش

با توجه به افزايش روزافزون جمعيت احداث سازه هاي زيرسطحي و تونلهاي حمل و نقل شهري بمنظور تامين زيرساخت هاي شهري ضروري ميباشد حفر تونل باعث تغيير شكل در سازه هاي سطحي و زيرسطحي شده از طرفي وجود ساختمان ها نيز برجابجايي زمين در اثر تونلسازي تاثير گذارند لذا بررسي و برآورد اثر متقابل تونلسازي و سازه هاي سطحي از لحاظ تاثير ي كه وجود سازه هاي سطحي بر پروفيل هاي نشست ناشي از تونلسازي دارد از اهميت ويژهاي برخوردار است در دهه هاي اخير محققين مطالعات خودرا با تمركز بر عوامل مختلفي انجام داده اند دراين مقاله سعي شده است كه تاثير هندسه و وزن ساختمان برمنحني هاي نشست سطح زمين در اثر حفر تونل بررسي گردد. بدين منظور از روش عددي اجزا محدود FEM استفاده شده است. نتايج نشان ميدهد كه با افزايش تعداد طبقات ساختمان و درنتيجه افزايش وزن ساختمان نشست در سطح زمين افزايش مي يابد.

كلمات كليدي:

نشست سطح زمين، جابجايي افقي، هندسه ساختمان، وزن ساختمان، تونلسازي مرحله اي، روش عددي اجزاي محدودFEM

نهمين همايش ملي تونل - 1390


نويسند‌گان:

[ مصطفي شريف زاده ] - دانشيار دانشگاه صنعتي اميركبير
[ فرشاد كوليوند ] - كارشناس ارشد مكانيك سنگ
[ مسعود قرباني ] - كارشناسي ارشد مكانيك سنگ
 

برای دانلود مقاله به ادامه بروید

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , نشست سطح زمين , جابجايي افقي , هندسه ساختمان , وزن ساختمان , تونلسازي مرحله اي , روش عددي اجزاي محدودFEM ,
:: بازدید از این مطلب : 2319
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه