<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی فشار جبهه کار ونشست سطحی درتونل سازی مکانیزه درمناطق شهری (مطالعه موردی تقاطع ایستگاه خط 1باخط 7 متروتهران)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

باخط 7 متروتهران . تونل سازی شهری . ایستگاه خط 1متروتهران . نشست سطحی . فشار سینه کار

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , باخط 7 متروتهران , تونل سازی شهری , ایستگاه خط 1متروتهران , نشست سطحی , فشار سینه کار ,
:: بازدید از این مطلب : 59
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری و نشست سطحی تونل مترو با استفاده از نرم افزار Flac3D و مدل های تجربی

 

 

کلمات کلیدی :

نشست سطحی . FLAC 3D . TBM . NATM . مدل تجربی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست سطحی , FLAC 3D , TBM , NATM , مدل تجربی ,
:: بازدید از این مطلب : 326
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 9 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی تاثیر پارامترهای برجای خاک بر میزان نشست سطحی زمین ناشی از تونل سازی (مطالعه موردی بخش شمالی خط 1 متروی اصفهان)

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل حساسیت . نشست سطحی . ودول الاستیسیته . ضریب پواسون . زاویه اصطکاک داخلی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل حساسیت , نشست سطحی , ودول الاستیسیته , ضریب پواسون , زاویه اصطکاک داخلی ,
:: بازدید از این مطلب : 475
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی تاثیر پارامترهای هندسی و ضریب پوآسون لاینینگ تونل بر نشست سطح زمین ناشی از تونل سازی (مطالعه موردی بخش شمالی خط 1 متروی اصفهان)

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل حساسیت . نشست سطحی . میزان سربار . ضریب پواسون لاینینگ . قطر تونل

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل حساسیت , نشست سطحی , میزان سربار , ضریب پواسون لاینینگ , قطر تونل ,
:: بازدید از این مطلب : 455
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثير نحوه استقرار و عمق تونل هاي دوقلو برنشست هاي سطحی زمين در محيط هاي شهري

چكيده
در سال های اخیر به دلیل گسترش فضاهای شهری استفاده از سازه های زیرزمینی به خصوص تونل ها به منظور حم لونقلرشد چشمگیری داشته است. گاهی شرایط ژئوتکنیکی و زیرزمینی موجب ساخت تونل ها به صورت دوقلو می شود، به همیندلیل لازم است با اتخاذ شیوه های مناسب، مقدار نشست و تغیر شکل های احتمالی در اثر فرایند ساخت تونلهای دوقلو راپیش بینی و کنترل نمود. شیوه نوین ساخت تونل های دوقلو از طریق دستگاه حفاری TBM است که امکان کنترل دقیقپروسه ساخت تونل را فراهم می کند. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش عمق استقرار تونل های دوقلو، فاصله دو تونلاز هم در یک توده خاک با لایه بندی متفاوت به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش و میزان نشست سطح زمین به عنوانمتغیر وابسته در نرم افزار المان محدود آباکوس به صورت 3D مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر آن استعمق استقرار تونل ها تأثیر بسزایی در پاسخ تونل زمین دارد، به نحو یکه در شرایط بدون اعمال سربار افزایش عمق حفاری -خصوصاً تا عمق 2D باعث افزایش 00 درصدی نشست سطحی نسبت به حالت 1D می گردد. در حالتی که فاصله بین تونل هااز عمق 3D به 2D کاهش داشته بدون اعمال سربار مقدار نشست ها به طور متوسط حدود 2 برابر کمتر است. از سوی دیگرعمق بیشتر از 2D تا 3D تأثیر افزایش عمق به مراتب کمتر می شود. علت افزایش نشست سطحی با افزایش عمق حفاری ناشی از افزایش تنش های ناشی از سازه و وزن توده خاک بالای تونل براثر افزایش عمق حفاری بوده است.


واژه هاي کليدي:

تونل دوقلو . ماشین حفاری TBM . عمق حفاری . نشست سطحی

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل دوقلو , ماشین حفاری TBM , عمق حفاری , نشست سطحی ,
:: بازدید از این مطلب : 640
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی میزان نشست زمین در مناطق شهری در اثر حفر تونلهای کم عمق

چكیده
جابجایی زمین از مسایل اجتنابناپذیر در حفاریها، ساخت تونلها و فضاهای زیرزمینی در نزدیکی سطح زمین است. حفر تونل در هر عمقی ازخاک منجر به تغییر سیستم توزیع تنشها، رها شدن تنشهای برجا و نشست سطح زمین میشود. این مسئله در مورد تونلهای کمعمق حفرشده در مناطق شهری و به خصوص به هنگام عبور از زیر مناطق مسکونی از اهمیت ویژهای برخوردار است. بنابراین اطلاع از نحوه رفتار تونل ونشستهای ناشی از آن از الزامات طراحی این نوع سازههای زیرسطحی میباشد. به دلیل عبور از زیرمناطق مسکونی، برآورد میزان آسیبهایاحتمالی به سازهها مهم بوده و یکی از قسمتهای اساسی اجرای چنین پروژههایی محسوب میشود.احداث تونلهای کمعمق سبب ایجاد کرنش در اطراف فضای حفاری میشود که این امر باعث آسیب بر سازههای اطراف تونل میگردد. در دهه-های اخیر روشهای تجربی، تحلیلی و عددی بسیاری توسط پژوهشگران مختلف در قالب مقالههای علمی با هدف تخمین حداکثر جابجایی درسطح زمین و در امتداد محور تونل ارائه شده است.در این پایاننامه با مدلسازی سهبعدی بخش فوقانی تونل خط دو قطار شهری کرج با نرمافزار اجزاء محدود پلاکسیس، میزان نشست برآورد شدهاست. این تحلیل عددی در شرایط بدون حضور سازه سطحی) Greenfield 3/ ( انجام شده است. میزان ماکزیمم نشست حاصل در سطح زمین 94 سانتیمتر را ثبت کردهاند، مقدار معقولی / سانتیمتر به دست آمده است. در ادامه با مقایسه نتایج حاصل با نتایج رفتارنگاری پروژه که نشست 4ارزیابی میگردد.


واژههای کلیدی:

پلاکسیس . نشست سطحی . رفتارنگاری

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پلاکسیس , نشست سطحی , رفتارنگاری ,
:: بازدید از این مطلب : 507
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثير نحوه استقرار و عمق تونل هاي دوقلو برنشست هاي سطحی زمين در محيط هاي شهري

چكيده
در سال های اخیر به دلیل گسترش فضاهای شهری استفاده از سازه های زیرزمینی به خصوص تونل ها به منظور حم لونقلرشد چشمگیری داشته است. گاهی شرایط ژئوتکنیکی و زیرزمینی موجب ساخت تونل ها به صورت دوقلو می شود، به همیندلیل لازم است با اتخاذ شیوه های مناسب، مقدار نشست و تغیر شکل های احتمالی در اثر فرایند ساخت تونلهای دوقلو راپیش بینی و کنترل نمود. شیوه نوین ساخت تونل های دوقلو از طریق دستگاه حفاری TBM است که امکان کنترل دقیقپروسه ساخت تونل را فراهم می کند. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش عمق استقرار تونل های دوقلو، فاصله دو تونلاز هم در یک توده خاک با لایه بندی متفاوت به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش و میزان نشست سطح زمین به عنوانمتغیر وابسته در نرم افزار المان محدود آباکوس به صورت 3D مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر آن استعمق استقرار تونل ها تأثیر بسزایی در پاسخ تونل زمین دارد، به نحو یکه در شرایط بدون اعمال سربار افزایش عمق حفاری -خصوصاً تا عمق 2D باعث افزایش 00 درصدی نشست سطحی نسبت به حالت 1D می گردد. در حالتی که فاصله بین تونل هااز عمق 3D به 2D کاهش داشته بدون اعمال سربار مقدار نشست ها به طور متوسط حدود 2 برابر کمتر است. از سوی دیگرعمق بیشتر از 2D تا 3D تأثیر افزایش عمق به مراتب کمتر می شود. علت افزایش نشست سطحی با افزایش عمق حفاری ناشی از افزایش تنش های ناشی از سازه و وزن توده خاک بالای تونل براثر افزایش عمق حفاری بوده است.


واژه هاي کليدي :

تونل دوقلو . ماشین حفاری TBM . عمق حفاری . نشست سطحی

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل دوقلو , ماشین حفاری TBM , عمق حفاری , نشست سطحی ,
:: بازدید از این مطلب : 505
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل نشست های سطحی ناشی از حفاری با TBM به روش عددی و تجربی مطالعه موردی خط 2 متروی مشهد


چکیده
حفاری در محیط های شهری با دو مشکل اساسی روبرو است ، اولا ناپایداری سینه کار است که بیشتر مرتبط با فشار اعمال شده به جبهه حفاری بوده وثانیا جابجایی ها و نشست های اطراف مسیر حفاری می باشد . مشکل اول با اعمال فشار به سینه کار برطرف می شود اما در بسیاری از موارد نمی توان نشست های ایجاد شده در سطح زمین را به راحتی کنترل کرد . در این مقاله به بررسی میزان نشست های سطحی در اثر حفاری پرداخته شده است . این بررسی شامل مقایسه میزان TBM در محیط های شهری با دستگاه تمام مقطع نشست بر اساس روابط تجربی- تحلیلی و تحلیل های عددی به روش اجزای محدود می باشد که در نهایت با مقادیر نشست های واقعی که بر اساس ابزاربندی های انجام شده در مسیر خط 2 مترو مشهد ، مقایسه گردیده و نرم افزار اجزای MC و نتایج صحت سنجی شده است . در مدلسازی صورت گرفته از مدل رفتاری مورکولمب PLAXIS2D محدود استفاده گردیده است .

کلمات کلیدی :

تونل TBM . نشست سطحی . مدلسازی عددی . مدل رفتاری مورکولمب MC

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل TBM , نشست سطحی , مدلسازی عددی , مدل رفتاری مورکولمب MC ,
:: بازدید از این مطلب : 369
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر حفر تونل هاي شهري در محل تقاطع خطوط مترو بر سازه هاي مجاور با استفاده از روشهاي عددي

خلاصه
امروزه توسعه شبکه حمل و نقل عمومی درون شهري، از الزامات اساسی شهرهاي بزرگ به حساب می آید که بخش عمده آن مربوط به گسترش شبکه مترو می باشد. با توجه به توسعه خطوط مترو، عبور تونل هاي حفر شده از روي یکدیگر به صورت متقاطع امري اجتناب ناپذیر است. به طور کلی حفاري تونل منجر به حذف توده اي از خاك و سنگ محل و ایجاد تغییرات در وضعیت تنش در اطراف آن می گردد. از جمله پدیده هاي ناشی از این دست خوردگی، امکان وقوع نشست در سطح زمین است. این موضوع به ویژه در محل تقاطع خطوط به دلیل حذف توده عظیمی از خاك از اهمیت بالایی برخوردار بوده و تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است. در این تحقیق با به کارگیري روش هاي عددي و استفاده از و با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی موهر- کولمب، به بررسی وضعیت نشست سطحی در محل تقاطع خطوط مترو FLAC3D نرم افزار پرداخته شده و پارامترهاي مختلف خاك و تونل که در میزان نشست سطحی موثرند به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.

کلمات کلیدي:

نشست سطحی، حفر تونل، خطوط مترو ،FLAC3D

نویسندگان :

محمود اسناوندي ، محمدرضا حسنلو  ، سید وحید حسینی تودشکی  ، مریم منصوریار

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست سطحی , حفر تونل , خطوط مترو , FLAC3D ,
:: بازدید از این مطلب : 712
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 5 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر تونل بر روی نشست های سطحی زمین ناشی از گسلش

خلاصه
خرابی های ناشی از فعالیت گسل ها را می توان به دو نوع تقسیم کرد: گسیختگی دینامیکی و گسیختگی شبه استاتیکی. در سال های اخیر محققان بیشتر بر روی گسیختگی های دینامیکی مطالعه کرده اند ولی پس از وقوع سه زلزله ویرانگر 9111 Kocaeli و Duzce ترکیه و Chi-Chi تایوان و مشاهده موارد متعدد گسیختگی سطحی ناشی از گسلش در زیر سازه های عمرانی، نیاز به بررسی های بیشتر پیراموناین نوع گسیختگی بیش از پیش احساس شد. در برخی موارد خاص در پروژه هایی همانند راه ها، تونل ها، خطوط لوله و ... مهندسانمجبور به اجرای پروژه بر روی گسل ها می باشند که در این نواحی علاوه بر طراحی لرزه ای، تاثیر گسیختگی ناشی از گسلش در محل برخورد نیز باید در طراحی لحاظ شود. در این مقاله با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود FLAC 3D ابتدا مدلی از یک آبرفت درشت دانه با چسبندگی کم ایجاد شده و بااعمال جابجایی 9 متری گسل مستقیم با زاویه شیب ° 03 ، نشست های سطحی زمین محاسبه شده است، سپس همین مدل با وجود یک تونل حفر شده،54 و ° 13 ( قرار گرفته و نشست های سطحی زمین محاسبه شده است. در هر دو آنالیز از ° ، تحت تاثیر جابجایی گسل با سه زاویه تقاطع مختلف )° 3 مدل رفتاری موهر کولمب استفاده شده و توسعه باند برشی مورد مقایسه قرار گرفته است. بررسی نتایج مدل ها نشان می دهد که میزان تاثیر وجود تونل بر روی نشست های سطحی ناشی از گسلش به زاویه تقاطع امتداد گسل با تونل بستگی دارد و نیز کوچکترین جابجایی گسل، سبب افزایش شدید تنش ها در پوشش نگهدارنده تونل می شود.


کلمات کلیدی:

گسل مستقیم، تونل، گسلش، نشست سطحی، مدل سازی عددی

نویسندگان :

مهدی سرایلو  ، رضا مهین روستا

 

نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گسل مستقیم , تونل , گسلش , نشست سطحی , مدل سازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 738
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 31 ارديبهشت 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه