<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بهسازي زمین به روش ابر تراکم، انواع آن و عوامل مؤثر در طراحی روش ابر تراکم

چکیده
روش ابر تراکم یکی از روش هاي بهسازي دائم خاك بدون افزودن ماده خارجی به خاك می باشد که عبارت است از رها کردن کوبه هاي سنگین از ارتفاع زیاد می باشد. عبارت ابر تراکم گرفته شده از ترکم دینامیکی در خاك هاي درشت دانه و تحکیم دینامیکی در خاك هاي ریز دانه و چون این دو روش در کلیات یکسان هستند عبارت ابر تراکم را جایگزین کرده اند. تراکم شدید دینامیکی، تراکم با انرژي کم و جایگزینی و اختلاط از انواع روش هاي ابر تراکم می باشند. عوامل مؤثر در طراحی این روش به دو عامل مهم بستگی دارد که عبارتند از : . عوامل (DRM( دینامیکیِ مربوط به زمین . عوامل مربوط به تجهیزات کار.

کلمات کلیدي:

ابر تراکم ، DRM ، نفوذپذیري، زهکش، عمق تاثیر، شعاع بهینه.

نویسندگان :

محمد رضا عطرچیان ، بهروز احمدي ، بهمن احمدي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ابر تراکم , DRM , نفوذپذیري , زهکش , عمق تاثیر , شعاع بهینه , ,
:: بازدید از این مطلب : 494
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آب بندي کانال هاي انتقال آب بوسیله ساروج

خلاصه
در نتیجه ایجاد صنعتی نوپا با عنوان صنعت ساختمان در عصر حاضر و توسعه شتابان این صنعت در بسیاري از کشورها خصوصاً در کشور ایران، حجم تقاضاي برخی مصالح ساختمانی طی بازه زمانی کوتاهی چندین برابر گردید که در این میان افزایش مصرف سیمان و فولاد شاخص تر می باشد. بنابراین صرف نظر از آلودگی هاي زیست محیطی، افزایش سرمایه گذاري و مصرف سوخت در کارخانه هاي تولیدي مصالح را پیش رو خواهیم داشت. فرایند تولید سیمان بدلیل اینکه داراي بالاترین حجم تولید در بین مصالح ساختمانی در جهان است، اهمیت بسزایی دارد. عمده ترین کاربرد سیمان، بکارگیري آن بمنظور ساخت ملات بتن می باشد؛ از این رو بهترین راهکار موجود جهت کنترل مصرف سیمان، یافتن جایگزین هاي مناسب براي ملات بتن است و در این زمینه استفاده از منابع و مصالح طبیعی ایده بسیار کارآمد و پرثمري می باشد. پژوهش هاي انجام گرفته تا کنون به این مسئله اشاره دارد که نمی توان به ملاتی دست یافت که از نظر باربري، عملکردي نظیر ملات بتن داشته باشد. اما مطالعات انجام گرفته در این پژوهش نشان می دهد که در میان مصالح ساختمانی منسوخ، ملاتی با نام علمی آهک سیاه (ساروج) وجود دارد که از منظر نفوذپذیري عملکردي مشابه ملات بتن داشته و در گذشته با توجه به خاصیت آن به عنوان روکش در سازه هایی که در تماس مستقیم با آب بوده اند (سازه هاي هیرولیکی) مورد استفاده قرار می گرفته است. در این پژوهش ابتدا با استناد به طرح هاي اختلاط باقی مانده از دوران کهن نمونه هایی از ملات ساروج ساخته شده و مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته و سپس با افزایش دامنه مطالعات و با اتکا به نتایج آزمایش هاي انجام گرفته، طرح اختلاط جدیدي متناسب با مواد اولیه صنعتی موجود در بازار که جایگزین انواع طبیعی خود شدند، مطرح شد که آزمایش هاي انجام گرفته بر روي نمونه هاي جدید نشان دهنده آن است که ملات آهک سیاه با اصلاحاتی در طرح اختلاط می تواند گزینه مناسبی جهت بکارگیري به عنوان پوشش ناتراوا (لاینینگ) کانال هاي انتقال آب می باشد.


کلمات کلیدي:

سازه هیدرولیکی، ملات آهک سیاه، ملات ساروج، پوشش ناتراوا، نفوذپذیري

نویسندگان :

حسین جاماسبی ، محمد پورمحمدي اباتري ، علیرضا مردوخ پور

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه هیدرولیکی , ملات آهک سیاه , ملات ساروج , پوشش ناتراوا , نفوذپذیري ,
:: بازدید از این مطلب : 616
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی امکان استفاده از پودر ضایعات سنگی در مهندسی عمران

خلاصه
در این مطالعه تجربی،بر روي تاثیرات استفاده از پودر ضایعات سنگی به صورت مصالح ریز دانه در مشخصات مکانیکی بتن وبرخی دیگر از مص الح ساختمانی تحقیق شده است . همچنین با توجه به جلوگیري از آلودگی محیط زیستبه خصوصدر مناطق با تولید بیشاز حد سنگواستفاده کم از این ضایعات منابع طبیعی می توان راهکارهایی براي استفاده بهینه از آنها به کار برد. بنابراین با در نظر گرفتن مقاومت طبیعی این مصالح در سد هاي بتن غلتکی به عنوان یکجایگزین براي مصالح ریزدانه بسیار کاربرد دارد. در این مطالعه، مواد مورد نیاز آزمایش از شهرستان بروجرد واقع در یکی از استان هاي ایران برداشت شده است، که در تست نفوذپذیري، نتایج آن آورده شده و زمانی که پودر زباله سنگی در خاكبا درصد ها ي مختلف ترکیب می  شود، با افزایش میزان پودر، مقدار ضریب نفوذ پذیري کاهش می یابد .علاوه بر این،در این مقاله با تمرکز ب ر استفاده بهینه ا ز ضایعا ت سنگ به صورت پودر در پروژه هاي عمرانی پیشنهادات سازنده اي فراهم می کند.


کلمات کلیدي:

پودر ضایعات سنگی، نفوذپذیري، سد بتن غلتکی، مصالح ساختمانی، آلودگی محیط زیست

نویسندگان :

آرمین روح بخشان ، مسعود دهقانی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پودر ضایعات سنگی , نفوذپذیري , سد بتن غلتکی , مصالح ساختمانی , آلودگی محیط زیست ,
:: بازدید از این مطلب : 1192
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر تغییر ساختار ناشی از ثابت دي الکتریک آلاینده هاي آلی بر نشستپذیري و نفوذپذیري بنتونیت تحکیم عادي یافته

خلاصه
حضور آلاینده در سیال منفذي خاك منجر به تغییر در خواص فیزیکی و رفتاري خاك میشود. مطابق نظریهي لایهي دوگانه، ثابت ديالکتریک به عنوان پارامتر کلیدي در فرآیند اندرکنش رس و مواد آلی مطرح میباشد. در این مقاله اثر آلایندههاي آلی متفاوت بر تغییرات نشستپذیري و ضریب نفوذپذیري بنتونیت تحکیم عادي یافته مورد مطالعه قرار گرفتهاست. نتایج نشان میدهد که کاهش ثابت ديالکتریک سیال منفذي منجر به فشرده شدن لایهي دوگانه و در نتیجه کاهش نیروي دافعهي بین ذرهاي میشود. در این راستا تمایل پولکهاي رسی براي نگهداري و جذب آب کاهش یافته و از این رو، حضور سیال آلی با ثابت ديالکتریک کم، رفتار خمیري خاك را کاهش میدهد. در ازاي کاهش 81 درصدي ثابت دي الکتریک، میزان ضریب نفوذپذیري خاك تا 56 برابر افزایش مییابد.


کلمات کلیدي:

بنتونیت، ثابت دي الکتریک، نفوذپذیري، آلاینده آلی، تحکیم

نویسندگان :

وحیدرضا اوحدي ، محمد سعید فخیمجو

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک آذر (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بنتونیت , ثابت دي الکتریک , نفوذپذیري , آلاینده آلی , تحکیم ,
:: بازدید از این مطلب : 756
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 21 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیرات سیكلهای يخبندان و ذوب بر رفتار ژئوتكنیک زيستمحیطی خاكهای آلوده به فلزاتسنگین

در طراحي مراكز دفن زباله، توجه به آلودگي های جامد و مايع اهميت قابل توجهای دارد. شيرابه )پساب( توليد شده از ضايعات، توسط آب حاصل از بارش به اعماق زمين مي رود. پوششهايي از جنس رس متراكم شده از انتقال پساب به سطوح زيرين جلوگيری ميکند. اين رس متراكم شده معمولاً حاوی كانيهای رسي مونتموريلونيت است . پساب ناشي از زبالههای شهری و خصوصاً زبالههای صنعتي حاوی درصد زيادی از فلزات هستند. خاک رسي به علت سطح مخصوص زياد با فلزات سنگين وارد واكنش ميشود، در نتيجه بر اثر جذب آلاينده توسط Zn وPb سنگين نظير پولکهای رسي، نيروهای دافعه بين پولکها كاهش يافته و با ايجاد ساختار درهم، نفوذپذيری خاک افزايش مي يابد . از طرفي وقوع سيکلهای متناوب يخبندان و ذوب ساختار خاک را تغيير داده، در نهايت نفوذپذيری خاک را افزايش ميدهد. اين افزايش نفوذپذيری باعث انتقال مايعات حاوی فلزات سنگين به آبهای زيرزميني مي شود. در اين راستا هدف از اين پژوهش مطالعه تأثير سيکلهای يخبندان و ذوب بر رفتار ژئوتکنيك زيستمحيطي بنتونيت آلوده شده به فلزات سنگين است . برای اين منظور ابتدا نمونه بنتونيت با غلظتهای مختلفي از فلزات سرب و روی آلوده شد و سپس تحت سيکلهای مختلف يخبندان و ذوب قرار گرفت. سپس آزمايشهايي نظير تحکيم يك بعدی، حد رواني و تورم انجام شد. نتايج نشان مي دهد كه سيکل های يخبندان و ذوب باعث كاهش جذب آب و كاهش تورم پذيری بنتونيت آلوده شده مي شود، لازم است اين موضوع درتعيين ضخامت رسي مراكز دفن زباله در مناطق سردسيرمورد توجه قرار گيرد.


كلمات كليدي:

فلزات سنگين، سيكلهاي یخبندان و ذوب، بنتونيت،لایه دوگانه، نفوذپذیري

نویسندگان :

وحيدرضا اوحدي (استاد گروه عمران، دانشكده مهندسي دانشگاه بوعلي سينا)

ليدا كارگر اسدآبادي (دانشجویكارشناسيارشدعمران-مكانيكخاكوپيدانشگاهبوعليسينا)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فلزات سنگين , سيكلهاي یخبندان و ذوب , بنتونيت , لایه دوگانه , نفوذپذیري ,
:: بازدید از این مطلب : 1382
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي نشست پذیری و نفوذپذیری خاك های رسي تسليح شده با الياف پلي پروپيلن درآزمایش تحکيم

امروزه استفاده از روش های مختلف جهت تسليح خاک ها و بهبود مشخصات مقاومتي آنها در پروژه های عمراني كاربرد گسترده ای پيدا كرده است. ازجمله این روش ها استفاده از الياف مصنوعي مي باشد، این موضوع در مطالعه و بررسي نشس تپذیری خاک های ریزدانه، در نشست زیر شالوده های اكثر سازه های عمراني از اهميت ویژه ای برخوردار است. همچنين از پارامترهای مهم خاک های ریزدانه بررسي نفوذپذیری و اثر الياف بر آن مي باشد، در این مقاله با انجام آزمایش های تحکيم ی كبعدی بر روی نمونه های ریزدانه تسليح شده با الياف پروپيلن به بررسي تغييرات نشس تپذیری و ضریب نفوذپذیری این خا کها پرداخته شده، همچنين اثر طول و درصد وزني الياف مورد استفاده جهت تسليح این خاک ها بر پارامترهای اشاره شده مورد ارزیابي قرار گرفته است.


كلمات كليدي:

تحکيم ،نشست پذیري، نفوذپذیري، تسليح خاك رس، الياف پلي پروپيلن

نویسندگان :

قادر باقري (عضو هيئت علمي دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان)

حميد شعبانزاده (عضو هيئت علمي دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان)

علي وفا (دانشجوی كارشناسي ارشد خاک و پي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحکيم , نشست پذیري , نفوذپذیري , تسليح خاك رس , الياف پلي پروپيلن ,
:: بازدید از این مطلب : 1362
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار هیدرولیکی توده هاي آبرفتی بستر سد خاکی دهشیر زنجان با توجه به نتایج آزمایش هاي لفران

شناخت مشخصات فیزیکی و مکانیکی پی ساختگاه سدهاي خاکی براي طراحی یک سازه بهینه از دیدگاه فنی و اقتصادي اهمیت ویژه اي دارد. یکی از مهمترین پارامترهاي مورد نیاز طراحی در سازه هاي بزرگ به ویژه سازه هاي آبی، میزان نفوذ پذیري زمین در محل ساختگاه می باشد. در این راستا، متداو لترین روش جهت تعیین نفوذپذیري رسوبات آبرفتی، آزمایش لفران می باشد. جهت دستیابی به میزان نفوذپذیري، حفاري در خا ك هاي آبرفتی یا لایه هاي سن گ داراي ترك هاي زیاد انجام می گیرد. نمونه هاي به دست آمده، به علت آسی بهایی که کم و بیش در حین حفاري به آن ها وارد شده، کاملا سالم نیستند وکیفیت آن ها براي تعیین مشخصات و خصوصیات لایه هاي خاك مناسب نیستند. در چنین مواردي با انجام آزمایش هاي نفوذپذیري در محل گمانه ها می تواند اطلاعات ارزشمندي درباره لایه هاي خاك به دست آورد. به دلیل وجود تغییرات در لایه هاي مختلف خاك از نظر نفوذپذیري و کوچک بودن ابعاد گمانه هاي نفوذپذیري، نتایج به دست آمده از این آزمایش ها را نمی توان با اطمینان به کل منطقه مورد مطالعه تعمیم داد، بنابراین تفسیر نتایج بدست آمده از آزمایشهاي نفوذپذیري صحرایی از اهمیت بسزایی برخوردار است . در این مقاله به بررسی نتایج آزمایش هاي لفران انجام گرفته در پروژه مطالعات ژئوتکنیک سد خاکی دهشیر زنجان و نفوذپذیري لایه هاي خاك در محل ساختگاه پرداخته می شود. در این پروژه پس از حفاري گمانه هاي اکتشافی در محل سد، بدلیل آبرفتی بودن ساختگاه سد، در اعماق مختلف آزمایش هاي لفران انجام گرفته است. نتایج بدست آمده از این آزمایش ها براي اعماق مختلف مورد بررسی قرار گرفته و با تفسیر نتایج این آزمای شها، وضعیت نفوذپذیري لای ه هاي خاك در محل ساختگاه سد ارزیابی شده است.


کلمات کلیدي:

رفتار هیدرولیکی، سد دهشیر، آزمایش لفران، رسوبات آبرفتی، نفوذپذیري

نویسندگان :

حمید شعبانزاده (دانشجوي دکتري عمران، عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

قادر باقري (دانشجوي دکتري عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

سیامک کریمی (دانشجوي کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار هیدرولیکی , سد دهشیر , آزمایش لفران , رسوبات آبرفتی , نفوذپذیري ,
:: بازدید از این مطلب : 1408
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 16 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر شکل و خصوصیات درزه ها بر جریان سیال درون سنگ هاي درزه دار

توده سنگ را می توان به صورت یک سري بلوك هاي سنگ بکر که توسط ناپیوستگی هایی از هم مجزا شده اند توصیف کرد. ناپیوستگی ها می توانند به عنوان رساناي هیدرولیکی عمل کنندو مسیري براي انتقال سیالات فراهم نمایید.جریان سیال در توده سنگ به ویژگی هاي سنگ بکر و ناپیوستگی ها ارتباط دارد.در تحلیل رفتار هیدرولیکی توده سنگ سه مدل به کار می رود:جریان درون سنگ متخلخل،جریان درون درزه هاي سنگ،جریان درون سنگ متخلخل و درزه هاي سنگ.مدلی که در این مقاله استفاده می شود مدل جریان درون درزه هاي سنگ می باشد به این معنی که فرض می شود ماده سنگ نفوذناپذیر بوده و جریان از درون درزه هاي سنگ عبور می کند.با توجه به این فرض با پیشنهاد روشی نفوذپذیري توده سنگ به دست می آوریم و با روابط که توسط محققین مختلف بدست آمده مقایسه میگردد. واثر شکل ترك، زاویه ترك و عمق سنگ بررسی می گردد.


کلمات کلیدي:

درزه، قانون دارسی ، باز شدگی هیدرولیکی درزه ، نفوذپذیري،دبی

نویسندگان :

محمد جعغر حسن پور حقیقی (دانشجوي کارشناسی ارشد خاك و پی دانشگاه شیراز)

نادر هاتف (استادبخش راه ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , درزه , قانون دارسی , باز شدگی هیدرولیکی درزه , نفوذپذیري , دبی ,
:: بازدید از این مطلب : 1406
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ارتباط میان نفوذ پذیري و خورند دوغاب با ناپیوستگی هاي موجود در توده سنگ ساختگاه سد سیمره

به طور کلی جهت پایداري سدها کنترل مقدار نشت باید مورد توجه قرار گیرد. لذا به منظور طراحی ایمن چنین سازه هایی داشتن اطلاعات کافی در ارتباط با نفوذ پذیري توده سنگ الزامی است. مهمترین روش جهت تعیین مقدار نفوذپذیري در است. که با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش می توان مقایسه اي کمی از (W.P.T) توده هاي سنگی آزمایش لوژان مقدار نفوذ پذیري برجا بدست آورد. براي تعیین مقدار نفوذ پذیري روش هاي دیگري نیز توسط محققان مختلف از جمله را (K) ارائه شده است که به طور مستقیم مقدار نفوذپذیري (SPI) 2004 ) تحت عنوان شاخص نفوذپذیري ثانویه ) Foyo ارائه می کند. غالبامقدار نفوذ پذیري توده سنگ تحت تاثیر خصوصیات ناپیوستگی هاي موجود قرار می گیرد. حین انجام آزمایش فشار آب در بسیاري از مقاطع در گمانه هاي اکتشافی ارتباط مستقیم و منطقی میان مقدار نفوذ پذیري و مقدار خورند و تزریق (SPI) سیمان حین فرایند تزریق دیده نمی شود. در این مقاله ارتباط میان نفوذ پذیري توده سنگ بر مبناي پارامتر پذیري آن با خصوصیات توده سنگ نظیر درزه داري مورد بررسی قرار می گیرد.


کلمات کلیدي:

نفوذپذیري، تزریق، نشت، لوژان.

نویسندگان :

احسان معتمدالشریعتی (احسان معتمدالشریعتی، شرکت پرلیت)

رسول اجل لوئیان (دکتر رسول اجل لوئیان، عضو هیات علمی پروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان)

فرهاد داودیان (دکتر رسول اجل لوئیان، عضو هیات علمی پروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نفوذپذیري , تزریق , نشت , لوژان ,
:: بازدید از این مطلب : 1425
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

اصلاح نفوذپذیری خاک های سیلتی با استفاده از پلیمر پلی وینیل استات

این مقاله اصلاح رفتار نفوذپذیری خاک های سيلتي را با استفاده از پليمر پلي وینيل استات نشان مي دهد. نمونه های خاک با مقادیر متفاوتي از پليمر ( 0 ، 0/5 ،1 ، 1/5 ، 2 ، 2/5 ، 3 ، 4 ، 5 در صد نسبت به خاک خشک ) مخلوط شدند وآزمایش نفوذپذیری بر روی نمونه ها انجام شد.آزمایش های نفوذپذیری نشان داد كه ضریب نفوذپذیری نمونه های تهيه شده با درصدهای مختلف پليمر، نسبت به خاک بدون پليمركاهش یافت و البته نفوذپذیری در 4 درصد پليمر، كمترین مقدار را داشت .

 

کلمات کلیدي:

پلیمرپلي وینیل استات، نفوذپذیري

نویسندگان :

غلامرضا تدین فر (استادیار و عضو هیات علمي گروه مهندسي عمران، دانشگاه حكیم سبزواري)

وحید تدین فر (دانشجوي مهندسي عمران دانشگاه حكیم سبزواري)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پلیمرپلي وینیل استات , نفوذپذیري ,
:: بازدید از این مطلب : 1860
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 خرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه