<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پيش بينی همگرایی در تونل انتقال آب چهل چاي با استفاده از روش عددي و شبكه عصبی مصنوعی

چكيده
در پروژه تونل انتقال آب چهل چای از همگراي يسنج جهت اندازه گیری میزان همگرايي تونل استفاده شده است. تونل انتقال آبچهلچای دارای طول 5763 متر و دارای 57 ايستگاه همگراييسنجي بوده است. داد ههای 57 ايستگاه همگرايي سنجي به همراهخصوصیات ژئوتکنیکي و درز هها در اين تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. لايه ورودی در شبکه عصبي متشکل از 6 نرون که شاملچسبندگي، مقدار سربار، زاويه اصطکاک داخلي توده سنگ، ضريب زبری سطح درزه، مقاومت فشاری ديواره درزه، زاويه اصطکاکداخلي درزه سنگ و مقدار RMR مي باشد؛ و همچنین خروجي اين شبکه میزان همگرايي که از نتايج ابزاردقیق همگرايي سنج تونلانتقال آب چهل چای تهیه شده است، بوسیله خصوصیات ژئوتکنیکي و درزه ای 76 ايستگاه، شبکه عصبي آموزش ديده و سپس 4ايستگاه ابتدايي همگرايي سنج که از ابتدای تونل تا متراژ 385 را شامل مي شود، به عنوان اعتبارسنجي میزان دقتشبکه عصبيآموزش ديده، استفاده شدند. همچنین در مدلسازی عددی که با استفاده از نرم افزار المان مجزای 3DEC استفاده شده است، ازابتدای تونل تا متراژ 385 مدلسازی شد و برای مقايسه نتايج همگرايي مدلسازی عددی و پین ها، نقاط شاهد در مدلسازی عددیمشابه واقعیت در ديواره تونل تعريف شدند. نتايج تحقیق نشان مي دهند شبکه عصبي مصنوعي در آموزش و تعمیم موفقیت داشته که5 تخمین بزند بنابراين پیش بیني همگرايي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي علاوه / توانسته داده های تست را با رگرسیون 83778بر صرفه جويي در وقت و هزينه، دارای خطای کمتر و کارآيي بهتری نسبت به ديگر روش مورد بحث مي باشد.


واژه هاي کليدي:

همگرايي . تونل انتقال آب . شبکه عصبي مصنوعي . 3DEC

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , همگرايي , تونل انتقال آب , شبکه عصبي مصنوعي , 3DEC ,
:: بازدید از این مطلب : 414
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پيش بينی همگرایی در تونل انتقال آب چهل چاي با استفاده از روش عددي و شبكه عصبی مصنوعی

چكيده
در پروژه تونل انتقال آب چهل چای از همگراي يسنج جهت اندازه گیری میزان همگرايي تونل استفاده شده است. تونل انتقال آبچهلچای دارای طول 5763 متر و دارای 57 ايستگاه همگراييسنجي بوده است. داد ههای 57 ايستگاه همگرايي سنجي به همراهخصوصیات ژئوتکنیکي و درز هها در اين تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. لايه ورودی در شبکه عصبي متشکل از 6 نرون که شاملچسبندگي، مقدار سربار، زاويه اصطکاک داخلي توده سنگ، ضريب زبری سطح درزه، مقاومت فشاری ديواره درزه، زاويه اصطکاکداخلي درزه سنگ و مقدار RMR مي باشد؛ و همچنین خروجي اين شبکه میزان همگرايي که از نتايج ابزاردقیق همگرايي سنج تونلانتقال آب چهل چای تهیه شده است، بوسیله خصوصیات ژئوتکنیکي و درزه ای 76 ايستگاه، شبکه عصبي آموزش ديده و سپس 4ايستگاه ابتدايي همگرايي سنج که از ابتدای تونل تا متراژ 385 را شامل مي شود، به عنوان اعتبارسنجي میزان دقت شبکه عصبيآموزش ديده، استفاده شدند. همچنین در مدلسازی عددی که با استفاده از نرم افزار المان مجزای 3DEC استفاده شده است، ازابتدای تونل تا متراژ 385 مدلسازی شد و برای مقايسه نتايج همگرايي مدلسازی عددی و پین ها، نقاط شاهد در مدلسازی عددیمشابه واقعیت در ديواره تونل تعريف شدند. نتايج تحقیق نشان مي دهند شبکه عصبي مصنوعي در آموزش و تعمیم موفقیت داشته که5 تخمین بزند بنابراين پیش بیني همگرايي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي علاوه / توانسته داده های تست را با رگرسیون 83778بر صرفه جويي در وقت و هزينه، دارای خطای کمتر و کارآيي بهتری نسبت به ديگر روش مورد بحث مي باشد.

واژه هاي کليدي :

همگرايي . تونل انتقال آب . شبکه عصبي مصنوعي . 3DEC

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , همگرايي , تونل انتقال آب , شبکه عصبي مصنوعي , 3DEC ,
:: بازدید از این مطلب : 461
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

كاهش هزينه محاسباتي در تحليل اجزا محدود تيرهاي تحت بارهاي استاتيكي

خلاصه
انتگرال گيري مستقيم از توانمندترين ابزار تحليل رفتار ديناميكي و لرزه اي سازه هاست. در سال 2008 ميلادي، روشي براي تبديل ركوردهايعددي شده اي مانند شتاب نگاشت زلزله به ركوردهايي با گام هاي بزرگ تر و كاهش هزينه محاسباتي تحليل هاي انتگرال گيري به ازاي فدا شدناندك دقت پاسخ هاي حاصل از انتگرالگيري پيشنهاد گرديد. اين روش با موفقيت در تحليل تاريخچه زماني انواع سازه ها در برابر انواع زلزله ها بااستفاده از انواع روش هاي انتگرال گيري مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به آنكه توجيه اصلي روش پيشنهادشده همگرايي پاسخ ها به سمتپاسخ هاي دقيق است، در اين مقاله كارايي روش پيشنهاد شده فوق الذكر به حل مسائل مقدار مرزيِ تحليل استاتيكي سازه هاي متشكل از تيرهايتحت بارهاي عددي شده بررسي شده است. مشاهدات بيانگر كارايي مناسب روش پيشنهاد شده در مورد اين مسائل است. برخي تفاوت هاي موجود در استفاده از روش و كارايي آن در تحليل هاي تاريخچه زماني و تحليل استاتيكي مجموعه تيرها مورد اشاره و بحث قرار گرفته است.


كلمات كليدي:

تير . تحليل اجزا محدود . دقت . هزينه محاسباتي . همگرايي

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تير , تحليل اجزا محدود , دقت , هزينه محاسباتي , همگرايي ,
:: بازدید از این مطلب : 309
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

طراحي مجدد سيستم نگهداري و تحليل پايداري ناحيه يك تونل نقره كمر به روش عددي تفاضل محدود نرم افزار FLAC3D

به منظور ارزيابي مهندسي توده هاي سنگي در محدوده تونل سه نوع طبقه بندي ژئومكانيكي متداول طبقه بندي RMR انديس كيفي تونل سازي در سنگ Q و شاخص مقاومت زمين شناسي GSI مورد استفاده قرارگرفته است با توجه به كيفيت و خصوصيات توده سنگ اطراف تونل نقره كمر كه در گروه سنگ هاي متوسط تا ضعيف قرار دارد مدل رفتاري الاستيك - پلاستيك هوك - براون و موهر - كولمب و مدل رفتاري پس از گسيختيگي كرنش نرم شوندگي براي توده سنگ فوق در طراحي ها و تحليل هاي پايداري در نظر گرفته شده است پارامترهاي پيك و پسماند مدل رفتاري هوك - براون، با استفاده از مقادير GSI res و RMRres محاسبه شدند. دراين تحقيق سعي شده از انواع روشهاي تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل استفاده شودكه بارزترين روشهاي بكار رفته روش تحليل عددي تفاضل محدود FLAC3D وروش تحليل اندركنش سنگ - حائل مي باشد.

 

كلمات كليدي:

تحليل پايداري، تفاضل محدود، پارامترهاي پيك و پسماند، همگرايي

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 عليرضا ابوالقاسمي  - كارشناس ارشد مكانيك سنگ
 
 اصغر لادريان  - استاديار دانشگاه اراك

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحليل پايداري , تفاضل محدود , پارامترهاي پيك و پسماند , همگرايي ,
:: بازدید از این مطلب : 1445
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

روشي تحليلي براي پيش بيني تغيير شكل نقاط اطراف تونل با توجه به فاصله از سينه كار حفاري در شرايط تنشهاي اوليه غيرهيدرواستاتيك

بطور كلي تغيير شكل وابسته به زمان توده سنگ را مي توان ناشي از خزش توده سنگ زمان نصب و خصوصيات سيستم حائل و پيشروي سينه كار حفاري دانست روشهاي متعددي از جمله تحليلي و تجربي به كار بسته شده اند تا تغيير مكان ها و تنشهاي اطراف تونل را با توجه به فاصله از سينه كار پيش بيني نمايند. مدلهاي تحليلي ارائه شده عمدتا برپايه مفروضات ساده كننده مانند كرنش صفحه اي شرايط تنش هيدرواستاتيك و غيره مي باشند واقعيت اين است كه اين مفروضات با آنچه درعمل اتفاق مي افتد تفاوت زيادي دارد دراين پژوهش ابتدا يكي از مدلهاي تحليلي معروف در اين زمينه بررسي شده است و سپس با اصلاح مدل مذكور براي حالت تنشهاي اوليه غيرهيدرواستاتيك مدلي جديد براي پيش بيني تغيير شكل نقاط اطراف تونل با توجه به فاصله از سينه كار حفاري در شرايط تنش هاي اوليه غيرهيدرواستاتيك بدست مي آيد.

 

كلمات كليدي:

تونل، همگرايي، سينه كار حفاري، پايداري اوليه، مدل تحليلي

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 احمد فهيمي فر  - عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير
 
 سامان فرضي سيزكوه  - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران مكانيك خاك و پي
 
 پيام فلكيني  - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران مكانيك خاك و پي

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , همگرايي , سينه كار حفاري , پايداري اوليه , مدل تحليلي ,
:: بازدید از این مطلب : 1700
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بهينه سازي روش حفاري تونل بزرگ مقطع بزرگراه فضيلت در توده سنگهاي لهيده

تونل فضيلت بخشي از پروژه بزرگراه 1/8 كيلومتري فضيلت بوده كه شهرك سعديه شيراز را به بلوار سرداران اين شهر وصل مي كند اين تونل با طول 540 متر و مقطع حفاري 195 متر مربع يكي از بزرگترين تونلهاي بزرگراهي در خاورميانه است كه درزمينهاي مارني با مقاومت پايين در حال اجراست مبناي طرح پيشنهادي و روش اجراي اين تونل براساس روش NATM قرار داده شده است سازه نگهبان اين تونل تركيبي از شاتكريت ، لتيس گيردر و راك بولت بوده و پوشش نهايي آن از بتن مسلح در جا به ضخامت ميانگين 70 سانتي متر تشكيل مي شود با توجه به نسبت پايين مقاومت توده سنگها به تنشهاي برجاي منطقه و وقوع ريزشهاي متوالي درهنگام حفر تونل كنترل مقادير بالاي همگرايي تونل و جلوگيري گسترش زون پلاستيك از چالشهاي عمده درساخت اين تونل بزرگ مقطع بود.

 

كلمات كليدي:

همگرايي، لهيدگي، روش اجرا، زون پلاستيك

نهمين همايش ملي تونل-1390

 

 علي شريف ديني  - كارشناس ارشد عمران موسسه عمران
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , همگرايي , لهيدگي , روش اجرا , زون پلاستيك ,
:: بازدید از این مطلب : 1545
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزيابي همگرايي تونل انتقال آب قمرود و تأثير آن بر عملكرد ماشين حفاريTBM

در اين مقاله با توجه به مطالعات زمين شناسي مهندسي، ميزان همگرايي مقطع تونـل در محـدودة كيلومتر 18 تا 36 با دو روش تحليلي ( روش كارانزا تورس - فرهارست ) و عددي ( مدلسازي با نرم افزار ) FLAC برآورد شد تا پس از مقايسة نتايج با مشاهدات عينـي در متراژهـاي حفـاري شـدة تونل، راهكارهايي مناسب براي حفاري ادامة مسير تونل، ارائة شود . بر اين اسـاس در حـدود يـك ( TBM ميليمتـر ( مقـدار اضـافه حفـاري 17/5 چهارم مسـير تونل مقدار همـگرايي مقطـع تونـل از بيشتر مي باشد . مقايسة نتايج تحليلها با مقادير اندازه گيري شده در بخـش حفـاري شـدة تونـل نشان مي دهد كه مقادير همگرايي اندازه گيري شده، بيشتر از مقادير پيش بيني شـده مـي باشـد . بررسي اين موضوع نشان مي دهد كـه اسـتفاده از روشـهاي تحلي لـي و عـددي مـذكور در تـوده سنگهاي شيستوز از دقت مناسبي برخوردار نيست و نياز به برداشت شرايط توده سنگ با تعداد پارامترهاي بيشتر با مقياس بزرگتر دارد .

 

كلمات كليدي:

همگرايي، TBM ، ماشينهاي سپري، روش تحليلي و عددي

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران

نويسند‌گان:

 ابراهيم فرخ -
 علي مرتضوي -
 غلامرضا شمسي -
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , همگرايي , TBM , ماشينهاي سپري , روش تحليلي و عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 1482
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 28 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزيابي مچاله شوندگي در توده سنگهاي مسير قطعه دوم تونل انتقال آب نوسود

تونل انتقال آب نوسود با طول بالغ بر 48 كيلومتر و قطر 6/73 متر در غرب ايران واقع است . بخش اعظم انتهايي مسير قطعه دوم اين تونل از سنگهاي شيلي و مارني با RMR حدود 26 و روباره 995 متري تشكيل شده است . اين موضوع شرايط را براي ظهور پديده مچاله شوندگي در قسمتهايي از مسير تونل مهيا نموده است . در اين تحقيق احتمال وقوع مچاله شوندگي با استفاده
از روشهاي مختلف ارزيابي شده و محدوده هاي مستعد مچاله شوندگي در تونل نشان داده شده است . نتايج تحقيق نشان مي دهد كه برخي از مناطق تونل استعداد مچاله شوندگي متوسط تا زياد را دارند .

 

كلمات كليدي:

تونل انتقال آب نوسود، مچاله شوندگي، همگرايي

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران

نويسند‌گان:

 احمد جعفري - استاديار دانشكده معدن دانشگاه تهران
 مصطفي ملائي - كارشناس ارشد استخراج معدن، موسسه مهندسين مشاور ايمن سازان
 حسن شمسي - كارشناس ارشد مكانيك سنگ، موسسه مهندسين مشاور ايمن سازان

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 
 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل انتقال آب نوسود , مچاله شوندگي , همگرايي ,
:: بازدید از این مطلب : 1495
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه