<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحليل برگشتي پارامترهاي ژئوتكنيكي پروژه خط 7 متروي تهران، قطعه شرقي – غربي

خلاصه
تحليل پايداري تونلها و فضاهاي زيرزميني با استفاده از روشهاي عددي پيشرفت قابل توجهي كرده است. اما به دليل غير قابل اعتماد بودن دادههايورودي،گاهي اوقات پيش بيني رفتار خاك و ارزيابي پايداري، دقت چندان زيادي ندارند. از طرفي اندازهگيري دقيق پارامترهاي مكانيكي، ساختارزمين شناسي توده خاك،حالت اوليه تنش و ساير پارامترهاي موثر بسيار دشوار است و نتايج آزمايشهاي برجا و آزمايشگاهي پراكندگي محسوسيدارند. براي رفع چنين مشكلي از پژوهشهاي صحرايي و تكنيكهاي برگشتي استفاده ميشود. در اين مقاله روش مستقيم تحليل برگشتي بر اساسالگوريتم جستجوي تك متغيره براي تعيين پارامترهاي ژئوتكنيكي در قطعه شرقي- غربي پروژه خط هفت متروي تهران استفاده شده است. تحليلهايانجام شده است.نتايج تحليلها نشان ميدهند كه مقدار متوسط ضريب تنش منطقه 0.5 ، متوسط مدول Flac3D عددي با استفاده از نرم افزار الاستيسيته 45 مگاپاسكال ، زاويه اصطكاك داخلي 30 و چسبندگي 40 كيلوپاسكال ميباشد.


كلمات كليدي:

تحليل برگشتي . روش تك متغيره . خط 7 متروي تهران . پارامترهاي ژئوتكنيكي .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحليل برگشتي , روش تك متغيره , خط 7 متروي تهران , پارامترهاي ژئوتكنيكي , ,
:: بازدید از این مطلب : 353
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين پارامترهاي ژئوتكنيكي مسير متروي خط 2 اصفهان با تكيه بر نتايج آزمايشهاي صحرايي و آزمايشگاهي

خلاصه
مطالعات و تهيه نقشههاي زمينشناسي مهندسي و ژئوتكنيكي، اطلاعات بنيادي طرحهاي عمراني، مديريت و برنامهريزي كاربردي زمين و طراحي و ساخت و نگهداري سازههاي مهندسي را فراهم ميآورد. در اين مقاله، مسير متروي خط 2 اصفهان به طول 24 كيلومتر به ناحيههاي مختلف تقسيمبندي شده و پارامترهاي ژئوتكنيكي آنها بر اساس آزمايشات صحرايي و آزمايشگاهي محاسبه و برآورد شده است. در طول مسير مورد نظر، بيش از 72 گمانه با اعماق بيش از 30 متر حفاري مغزهگيري شده است. در اين پروژه پرسيومتري، لوفران و دانهول و آزمايشهاي آزمايشگاهي نيز شامل رطوبت، دانهبندي، ،SPT آزمايشهاي صحرايي شامل تكمحوري، سه محوري، برش تند و كند، تحكيم و تورم آزاد و فشار تورم و نفوذپذيري است. بر اساس اين مطالعات، زمين مسير تونلهاي خط 2 به لايه رس بالايي، لايه درشت دانه مياني و لايه رسي تحتاني تقسيمبندي شده است. در نهايت براي سه لايه مذكور مقادير مدول الاستيسيته، نسبت پواسن، چسبندگي و زاويه اصطكاك جهت طراحيها ارائه شده است.


كلمات كليدي:

پارامترهاي ژئوتكنيكي . آزمايشهاي صحرايي . آزمايشهاي آزمايشگاهي . مسير تونل . متروي خط 2 اصفهان

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پارامترهاي ژئوتكنيكي , آزمايشهاي صحرايي , آزمايشهاي آزمايشگاهي , مسير تونل , متروي خط 2 اصفهان ,
:: بازدید از این مطلب : 435
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير پارامترهاي ژئوتكنيكي بر روي سازه هاي نگهبان مهاربندي شده و بدون مهار

خلاصه
امروزه با افزايش نياز به استفاده مناسب از فضا در مناطق شهري، احداث سازه هاي زيرزميني امري ضروري مي نمايد. نكته مهم در احداث سازه ه ايزيرزميني جلوگيري از نشست زمين در حين حفاري است كه اين نياز به وسيله سازه هاي نگهبان تامين مي گردد. به منظور نگهداري ديواره هايگودبرداريشده انواع مختلف سازه هاي نگهبان مورد استفاده قرار مي گيرد. چالش اصلي مهندسان در طراحي سازه هاي نگهبان تحليل دقيق رفتارخاك و سازه و برآورد نشست ها و تغييرشكل ها مي باشد. براي اين منظور بايد پارامترهاي ژئوتكنيكي تاثير گذار بر روي تغيير شكل ها بدرستيو همچنين سازه نگهبان بدون مهار با (Anchoring) شناسايي و اعمال شوند. در اين تحقيق دو نوع سازه نگهبان مهاربندي شده با مهار كششيمدل سازي شده و تاثير تغييرات پارامترهاي ژئوتكنيكي بر روي تغييرشكل آنها مورد بررسي قرار گرفته است. در Plaxis2D استفاده از نرم افزارنهايت تاثير پارامترهاي ژئو تكنيكي بصورت نمودارهاي مقايسه اي ارائه شده است، همچنين ساختار تغييرشكل ديوار گود در حالت مهاربندي شدهو بدون مهار ارائه شده است. نتايج نشان مي دهد با افزايش يكي از پارامترهاي مقاومتي خاك تاثير تغييرات ساير پارامترها در تغيير شكل هاي گودبرداري كاهش مي يابد.


كلمات كليدي:

گودبرداري . سازه نگهبان . مهار كششي . پارامترهاي ژئوتكنيكي . تغييرشكلها

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , سازه نگهبان , مهار كششي , پارامترهاي ژئوتكنيكي , تغييرشكلها ,
:: بازدید از این مطلب : 482
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل برگشتي پارامترهاي ژئوتكنيكي پروژه خط 7 متروي تهران، قطعه شرقي – غربي

خلاصه
تحليل پايداري تونلها و فضاهاي زيرزميني با استفاده از روشهاي عددي پيشرفت قابل توجهي كرده است. اما به دليل غير قابل اعتماد بودن دادههاي ورودي،گاهي اوقات پيش بيني رفتار خاك و ارزيابي پايداري، دقت چندان زيادي ندارند. از طرفي اندازهگيري دقيق پارامترهاي مكانيكي، ساختار زمين شناسي توده خاك،حالت اوليه تنش و ساير پارامترهاي موثر بسيار دشوار است و نتايج آزمايشهاي برجا و آزمايشگاهي پراكندگي محسوسي دارند. براي رفع چنين مشكلي از پژوهشهاي صحرايي و تكنيكهاي برگشتي استفاده ميشود. در اين مقاله روش مستقيم تحليل برگشتي بر اساس الگوريتم جستجوي تك متغيره براي تعيين پارامترهاي ژئوتكنيكي در قطعه شرقي- غربي پروژه خط هفت متروي تهران استفاده شده است. تحليلهاي انجام شده است.نتايج تحليلها نشان ميدهند كه مقدار متوسط ضريب تنش منطقه 0.5 ، متوسط مدول Flac3D عددي با استفاده از نرم افزار الاستيسيته 45 مگاپاسكال ، زاويه اصطكاك داخلي 30 و چسبندگي 40 كيلوپاسكال ميباشد.


كلمات كليدي:

تحليل برگشتي . روش تك متغيره . خط 7 متروي تهران . پارامترهاي ژئوتكنيكي

نویسندگان :

ليلا وليزاده  ،جواد غلامنژاد

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحليل برگشتي , روش تك متغيره , خط 7 متروي تهران , پارامترهاي ژئوتكنيكي ,
:: بازدید از این مطلب : 565
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين پارامترهاي ژئوتكنيكي مسير متروي خط 2 اصفهان با تكيه بر نتايج آزمايشهاي صحرايي و آزمايشگاهي

خلاصه
مطالعات و تهيه نقشههاي زمينشناسي مهندسي و ژئوتكنيكي، اطلاعات بنيادي طرحهاي عمراني، مديريت و برنامهريزي كاربردي زمين و طراحي و ساخت و نگهداري سازههاي مهندسي را فراهم ميآورد. در اين مقاله، مسير متروي خط 2 اصفهان به طول 24 كيلومتر به ناحيههاي مختلف تقسيمبندي شده و پارامترهاي ژئوتكنيكي آنها بر اساس آزمايشات صحرايي و آزمايشگاهي محاسبه وبرآورد شده است. در طول مسير مورد نظر، بيش از 72 گمانه با اعماق بيش از 30 متر حفاري مغزهگيري شده است. در اين پروژه پرسيومتري، لوفران و دانهول و آزمايشهاي آزمايشگاهي نيز شامل رطوبت، دانهبندي، ،SPT آزمايشهاي صحرايي شامل تكمحوري، سه محوري، برش تند و كند، تحكيم و تورم آزاد و فشار تورم و نفوذپذيري است. بر اساس اين مطالعات، زمين مسير تونلهاي خط 2 به لايه رس بالايي، لايه درشت دانه مياني و لايه رسي تحتاني تقسيمبندي شده است. در نهايت براي سه لايه مذكور مقادير مدول الاستيسيته، نسبت پواسن، چسبندگي و زاويه اصطكاك جهت طراحيها ارائه شده است.

كلمات كليدي:

پارامترهاي ژئوتكنيكي . آزمايشهاي صحرايي . آزمايشهاي آزمايشگاهي . مسير تونل . متروي خط 2 اصفهان.

نویسندگان :

بهنام ابره ، مرتضي قارونينيك ، عزت الله قطره ساماني

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پارامترهاي ژئوتكنيكي , آزمايشهاي صحرايي , آزمايشهاي آزمايشگاهي , مسير تونل , متروي خط 2 اصفهان , ,
:: بازدید از این مطلب : 509
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير پارامترهاي ژئوتكنيكي بر روي سازه هاي نگهبان مهاربندي شده و بدون مهار

خلاصه
امروزه با افزايش نياز به استفاده مناسب از فضا در مناطق شهري، احداث سازه هاي زيرزميني امري ضروري مي نمايد. نكته مهم در احداث سازه هاي  زيرزميني جلوگيري از نشست زمين در حين حفاري است كه اين نياز به وسيله سازه هاي نگهبان تامين مي گردد. به منظور نگهداري ديواره هاي گودبرداري شده انواع مختلف سازه هاي نگهبان مورد استفاده قرار مي گيرد. چالش اصلي مهندسان در طراحي سازه هاي نگهبان تحليل دقيق رفتار خاك و سازه و برآورد نشست ها و تغييرشكل ها مي باشد. براي اين منظور بايد پارامترهاي ژئوتكنيكي تاثير گذار بر روي تغيير شكل ها بدرستي و همچنين سازه نگهبان بدون مهار با (Anchoring) شناسايي و اعمال شوند. در اين تحقيق دو نوع سازه نگهبان مهاربندي شده با مهار كششي مدل سازي شده و تاثير تغييرات پارامترهاي ژئوتكنيكي بر روي تغييرشكل آنها مورد بررسي قرار گرفته است. در Plaxis2D استفاده از نرم افزار نهايت تاثير پارامترهاي ژئو تكنيكي بصورت نمودارهاي مقايسه اي ارائه شده است، همچنين ساختار تغييرشكل ديوار گود در حالت مهاربندي شده و بدون مهار ارائه شده است. نتايج نشان مي دهد با افزايش يكي از پارامترهاي مقاومتي خاك تاثير تغييرات ساير پارامترها در تغيير شكل هاي  گودبرداري كاهش مي يابد.


كلمات كليدي:

گودبرداري . سازه نگهبان . مهار كششي . پارامترهاي ژئوتكنيكي . تغييرشكلها

نویسندگان :

رين خسروي ، آرمين صاحب كرم علمداري، نويد اسمعيلي چوبر

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , سازه نگهبان , مهار كششي , پارامترهاي ژئوتكنيكي , تغييرشكلها ,
:: بازدید از این مطلب : 443
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي پايداري تونل فاضلاب تهران

تونل فاضلاب روي شرقي تهران، پروژه اي در حال اجرا در قسمت شرق تهران مي باشد . اين تونل بالغ بر 23 كيلومتر است كه 8300 متر آن در قالب قطعه 3 ، از تير ماه 1383 به مدت پيش بيني شده 721 روز به اجرا گذاشته شده است . در حفاري اين قطعه از روش دستي و براي تحكيم موقت آن از شاتكريت مسلح به شبكه و قابهاي فولادي در فواصل مختلف استفاده مي شود . طبق گزارشات ژئوتكنيكي اوليه خاك ، مسير تونل به چهار كلاس مختلف كه داراي شرايط نگهدار متفاوت مي باشند، تقسيم بندي شده است . از آنجايي كه تعيين كلاس نگهداري، از مسائلي است كه تاثير بسزايي در هزينه هاي پروژه دارد، تحقيق حاضر، براي تخمين اجزاي لازم براي تحكيم اوليه تونل به نحوي كه ايستايي موقت تا زمان اجراي پوشش نهايي تامين گردد، انجام شده است. در اين تحقيق نرم افزار كامپيوتري مورد استفاده Plaxis بوده كه توانايي فراهم آوردن شرايط خاك را دارد . مقادير ژئوتكنيكي بدست آمده از آزمايشات مكانيك خاك به عنوان پارامترهاي ژئوتكنيك در مدل سازي مورد استفاده قرار گرفتند . ابتدا در طول مسير ضعيفترين پارامترها، انتخاب شدند و پس از مدل سازي با ضعيف ترين پارامتر ها، براي مدلهاي ناپايدار، شرايط واقعي گمانه پياده شد و با ساخت مدلهاي تدقيق شده، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . نتايج حاصل نشانگرآن است كه 90 در صد مسير بدون اعمال سازه نگهبان از پايداري اوليه برخوردار است و كل مسير با اعمال 10 سانتيمتر شاتكريت مسلح به شبكه فولادي از ضريب اطمينان كافي به لحاظ پايداري، برخوردار ميگردد . همچنين تاثير زياد فاكتور چسبندگي مصالح در وقوع تغيير شكل هاي بارز در مدل رياضي، شايان توجه است.

 

كلمات كليدي:

سازه نگهبان، پارامترهاي ژئوتكنيكي، پايداري تونل، Plaxis

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسند‌گان:

 بهرام بهمني فر  - كارشناسي مهندسي معدن گرايش استخراج، دانشگاه تهران و كارشناسي ارشد مد
 زهره تقوي  -

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه نگهبان , پارامترهاي ژئوتكنيكي , پايداري تونل , Plaxis ,
:: بازدید از این مطلب : 2093
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه