<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه و بررسي تأثير نوع بافت پارچه فيلتر پلي استر بر كارايي مدار فيلتراسيون مجتمع چادرملو

چكيده
در مدار فيلتراسيون خطوط فرآوري مجتمع چادرملو كنسانتره هاي مغناطيسي وغيرمغناطيسي به منظور جداسازي جامد وكاهش رطوبتوارد مرحله فيلتراسيون مي شون د . با توجه به پيوسته بودن مدار فرآوري وامكان نياز به شستشوي كيك فيلتر در مدار فيلتراسيون، بهمنظور كاهش رطوبت ذ رات ريز از فيلترهاي تحت خلاء استوانه اي گردان استفاده شده اس ت . انتخاب واسطه فيلتراسيون غالباً مهمترينمسأله براي تضمين كارايي فيلتر مي باش د . نوع وبافت پارچه فيلتر بر روي ظرفيت فيلتر وميزان رطوبت كيك وزلالي آب خروجي فيلترتأثير مي گذارد . پارچه هاي فيلتر جد ي د تهيه شده از الياف مصنوعي پلي استر وپلي اتيلن نسبت به پارچه هاي نخي قديمي دوامبيشتروكارايي بالاتري نسبت به ذرات خيلي ريز دارن د . بدليل حضور بيش ا ز 80 درصد ذرات كوچكتر ا ز 60 ميكرون درخوراك مدارفيلتراسيون وكم بودن زلالي فيلتريت، 5 نوع پارچه پلي استربا بافت ه اي متفاوت مورد آزمايشات صنعتي قرار گرف ت . مقايسه نتايج با1 درصد وميانگين افزايش / حالت مبنا نشان داد كه پارچه فيلتر پلي استر با بافت جناغي فشرده با ميانگين كاهش درصد رطوبت 833 درصد نسبت به حالت مبنا، بهترين كارايي را به دنبال / 1 ميليمتر وميانگين كاهش درصد جامد فيلتريت 14 / ضخامت كيك فيلتر 86داشت.


كلمات كليدي:

فيلتراسيون . فيلترخلاء استوانه اي گردان . پارچه فيلتر . رطوبت كيك . ضخامت كيک

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فيلتراسيون , فيلترخلاء استوانه اي گردان , پارچه فيلتر , رطوبت كيك , ضخامت كيک ,
:: بازدید از این مطلب : 272
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

انتخاب پارچه فيلتر مناسب مدار فيلتراسيون كارخانه زغالشويي زرند

چكيده
جداسازي جامد از مايع يكي از فرآيندهاي مهم در كانه آرايي است. در صنعت فرآوري زغالسنگ نيز فيلتر كردن پالپ كنسانترهفلوتاسيون، نقش مهمي در كارايي به واسطه كنترل ميزان رطوبت محصول نهايي دارد. در كارخانه زغالشويي زرند، كنسانتره مدار%(20- 20 )% وارد مدار فيلتراسيون مي شود و پس از آبگيري با رطوبت ( 25 - فلوتاسيون با نرخ جريان 50 تن بر ساعت با درصد جامد ( 25به خش ككن يا محوطه هواخش ككني منتقل م يشود. از آنجاييكه واسطه بكارگرفته شده براي فيلتر كردن در كارايي عمليات بسيار مؤثراست، انتخاب پارچه فيلتر مناسب نه تنها باعث افزايش كارايي عمليات م يشود، بلكه صرفه جويي اقتصادي نيز مي تواند به همراه داشتهباشد. پارچه فيلترهاي فعلي مورد استفاده در كارخانه، كيكي با ضخامت 5 تا 8 ميليمتر توليد م يكند كه مقدار ناچيزي است علاوه بر اينقدرت رهايي خوبي براي كيك فراهم نمي كند. در اين تحقيق از دو نوع واسطه فيلتركردن با بافت هاي اطلسي و مورب از جنسپلي پروپيلن و پل يآميد 12 استفاده شد. طراحي آزمايش به گون هاي بود كه در يك دستگاه فيلتر شامل 8 عدد ديسك، در سه ديسك آنسه نوع پارچه متفاوت نصب گرديد و بطور همزمان نمون هبرداري از كيك هر يك بعمل آمد. جهت كاهش خطاي آزمايش 30 نمونه از هر17 ميليمتر بدست آمد ولي براي پارچه / 20 و 6 / پارچه گرفته شد. ضخامت كيك براي دو نوع پارچه با بافت اطلسي و مورب به ترتيب 26 ميليمتر بود. انحراف معيار ضخامت كيك پارچه هاي جديد يك سوم انحراف معيار كيك پارچه هاي قديمي بود كه / موجود ضخامت 5نشان از يكنواختي كار آنهاست. تفاوت معني داري در سطح اطمينان 95 % براي رطوبت كيك حاصل از سه نوع پارچه مشاهده نشد. باتوجه به نتايج رضايت بخش پيشنهاد گرديد كه پارچ ههاي قديمي با پارچ ههاي جديد جايگزين شوند.

كلمات كليدي:

پارچه فيلتر . زغالشويي . كارخانه زغالشويي زرند              

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پارچه فيلتر , زغالشويي , كارخانه زغالشويي زرند ,
:: بازدید از این مطلب : 288
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه و بررسي تأثير نوع بافت پارچه فيلتر پلي استر بر كارايي مدار فيلتراسيون مجتمع چادرملو

چكيده
در مدار فيلتراسيون خطوط فرآوري مجتمع چادرملو كنسانتره هاي مغناطيسي وغيرمغناطيسي به منظور جداسازي جامد وكاهش رطوبت وارد مرحله فيلتراسيون مي شون د . با توجه به پيوسته بودن مدار فرآوري وامكان نياز به شستشوي كيك فيلتر در مدار فيلتراسيون، به منظور كاهش رطوبت ذ رات ريز از فيلترهاي تحت خلاء استوانه اي گردان استفاده شده اس ت . انتخاب واسطه فيلتراسيون غالباً مهمترين مسأله براي تضمين كارايي فيلتر مي باش د . نوع وبافت پارچه فيلتر بر روي ظرفيت فيلتر وميزان رطوبت كيك وزلالي آب خروجي فيلتر تأثير مي گذارد . پارچه هاي فيلتر جد ي د تهيه شده از الياف مصنوعي پلي استر وپلي اتيلن نسبت به پارچه هاي نخي قديمي دوام بيشتروكارايي بالاتري نسبت به ذرات خيلي ريز دارن د . بدليل حضور بيش ا ز 80 درصد ذرات كوچكتر ا ز 60 ميكرون درخوراك مدار فيلتراسيون وكم بودن زلالي فيلتريت، 5 نوع پارچه پلي استربا بافت ه اي متفاوت مورد آزمايشات صنعتي قرار گرف ت . مقايسه نتايج با 1درصد وميانگين افزايش / حالت مبنا نشان داد كه پارچه فيلتر پلي استر با بافت جناغي فشرده با ميانگين كاهش درصد رطوبت 83 3درصد نسبت به حالت مبنا، بهترين كارايي را به دنبال / 1 ميليمتر وميانگين كاهش درصد جامد فيلتريت 14 / ضخامت كيك فيلتر 86 داشت.


كلمات كليدي:

فيلتراسيون،فيلترخلاء استوانه اي گردان،پارچه فيلتر،رطوبت كيك،ضخامت كيك

نویسندگان :

علي ملايجردي ، حسن حاجي امين شيرازي ، عباس سام ، فرهاد عزيز افشاري

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فيلتراسيون , فيلترخلاء استوانه اي گردان , پارچه فيلتر , رطوبت كيك , ضخامت كيك ,
:: بازدید از این مطلب : 540
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

انتخاب پارچه فيلتر مناسب مدار فيلتراسيون كارخانه زغالشويي زرند

چكيده
جداسازي جامد از مايع يكي از فرآيندهاي مهم در كانه آرايي است. در صنعت فرآوري زغالسنگ نيز فيلتر كردن پالپ كنسانتره فلوتاسيون، نقش مهمي در كارايي به واسطه كنترل ميزان رطوبت محصول نهايي دارد. در كارخانه زغالشويي زرند، كنسانتره مدار %(20- 20 )% وارد مدار فيلتراسيون مي شود و پس از آبگيري با رطوبت ( 25 - فلوتاسيون با نرخ جريان 50 تن بر ساعت با درصد جامد ( 25 به خش ككن يا محوطه هواخش ككني منتقل م يشود. از آنجاييكه واسطه بكارگرفته شده براي فيلتر كردن در كارايي عمليات بسيار مؤثر  است، انتخاب پارچه فيلتر مناسب نه تنها باعث افزايش كارايي عمليات م يشود، بلكه صرفه جويي اقتصادي نيز مي تواند به همراه داشته باشد. پارچه فيلترهاي فعلي مورد استفاده در كارخانه، كيكي با ضخامت 5 تا 8 ميليمتر توليد م يكند كهمقدار ناچيزي است علاوه بر اين قدرت رهايي خوبي براي كيك فراهم نمي كند. در اين تحقيق از دو نوع واسطه فيلتركردن با بافت هاي اطلسي و مورب از جنس پلي پروپيلن و پل يآميد 12 استفاده شد. طراحي آزمايش به گون هاي بود كه در يك دستگاه فيلتر شامل 8 عدد ديسك، در سه ديسك آن سه نوع پارچه متفاوت نصب گرديد و بطور همزمان نمون هبرداري از كيك هر يك بعمل آمد. جهت كاهش خطاي آزمايش 30 نمونه از هر 17ميليمتر بدست آمد ولي براي پارچه / 20 و 6 / پارچه گرفته شد. ضخامت كيك براي دو نوع پارچه با بافت اطلسي و مورب به ترتيب 2 6ميليمتر بود. انحراف معيار ضخامت كيك پارچه هاي جديد يك سوم انحراف معيار كيك پارچه هاي قديمي بود كه / موجود ضخامت 5 نشان از يكنواختي كار آنهاست. تفاوت معني داري در سطح اطمينان 95 % براي رطوبت كيك حاصل از سه نوع پارچه مشاهده نشد. با توجه به نتايج رضايت بخش پيشنهاد گرديد كه پارچ ههاي قديمي با پارچ ههاي جديد جايگزين شوند.


كلمات كليدي:

پارچه فيلتر، زغالشويي، كارخانه زغالشويي زرند

نویسندگان :

رضا كازراني نژاد ، محمد جاوري ، صمد بنيسي

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پارچه فيلتر , زغالشويي , كارخانه زغالشويي زرند ,
:: بازدید از این مطلب : 508
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 آبان 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه