<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی شکل هندسی تونل بر پاسخ دینامیکی سطح زمین

خلاصه
امروزه با پیشرفت صنعت حمل و نقل، تونل هاي زیرزمیني نقش بسزایي در جوامع شهري ایفا مي كنند و نیاز به احداث اینگونه سازه ها امرياجتناب ناپذیر است. از سویي دیگر تونل هاي زیرزمیني نقش عمده اي در بهبود عملکرد جوامع شهري و به ویژه صنعت حمل و نقل دارند، بنابراین باید به گونه اي طراحي شده كه در برابر بارهاي مؤثر از مقاومت كافي برخوردار باشند. در مناطق شهري، تونل هاي نزدیک به سطح زمین مي توانند بر رفتار سازه هاي موجود مانند ساختمان ها، جاده ها، راه آهن ها، غیره و بالعکس تأثیرگذار باشند. بنابراین، لازم است مهندسان طراح با بهره گیري از ابزار و روش هاي مناسب، به تعیین هرچه دقیقتر پاسخ سطح زمین پیرامون تونل پرداخته و در راستاي كمینه سازي این مقادیر عمل نمایند. در مطالعه ي حاضر به بررسي شکل هندسي تونل بر پاسخ سطح دینامیکي سطح زمین پرداخته شده است. براي رسیدن به این هدف با بهره گیري از نرم افزار المان محدود ABAQUS اثر پارامترهاي هندسه پوشش تونل )دو هندسه نعلي و دایره اي شکل(، چهار نسبت ارتفاع روباره ) d( به عرض تونل ) a ( ) 50 / 0 ، 1 ، 2 و 4 ( بررسي گردید و با توجه به نیروها، تغییر شکل ها و تنش هاي ایجاد شده در محیط مدلسازي، رفتار پاسخ سطح زمین در حضور تونل هاي زیرزمیني ارزیابي گردید. صحتسنجي روشاجزاء محدود مورد استفاده با شبیهسازي یک تونل ساخته شده در محیط آزمایشگاه كه توسط جیانگ و همکاران ) 2010 ( انجام شد، مورد بررسي قرار گرفت و تطابق مناسبي بین نتایج آزمایشگاهي و عددي مشاهده شد. مهمترین نتایج حاصل نشان ميدهد با افزایش نسبت عمق روباره به عرض تونل، شتاب ایجاد شده در خاک پیراموني هر دو تونل با مقطع دایرهاي و نعل اسبي در حال كاهش ميباشد. همچنین با افزایش نسبت عمق روباره به عرض تونل شتاب ایجاد شده در خاک پیرامون تونلهاي با مقطع دایروي بمراتب بیشتر از مقادیر متناظر در تونلهاي نعل اسبي شده است. بطوریکه بیشترین اختلاف بین بیشینه شتاب ایجاد شده در خاک پیرامون تونل در حالت نسبت عمق روباره به عرض تونل 1 ایجاد شده است؛ به عبارتي در حالت عمق روباره به عرض تونل 1 ، بیشینه شتاب ایجاد شده در خاک پیرامون تونل با مقطع دایرهاي به میزان 5۳ درصد از مقدار متناظرش در تونل با مقطع نعل اسبي بیشتر شده است.

کلمات کلیدی:

تونل نعل اسبی . تونل دایره ای . روش اجزاء محدود . پاسخ دینامیکی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل نعل اسبی , تونل دایره ای , روش اجزاء محدود , پاسخ دینامیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 70
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل و بررسی پاسخ دینامیکی گروه شمع تحت اثر تونل زنی در شرایط لرزه ای

 

 

 

کلمات کلیدی :

پاسخ دینامیکی . اندرکنش خاک شمع تونل . گروه شمع . Plaxis

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پاسخ دینامیکی , اندرکنش خاک شمع تونل , گروه شمع , Plaxis ,
:: بازدید از این مطلب : 119
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پاسخ دینامیکی تاثیر تونل های شهری بر ممان خمشی و جابجایی افقی کروه شمع در برابر انتشار امواج زمین لرزه

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

پاسخ دینامیکی . ممان خمشی . جابجایی افقی . نرم افزار المان محدود (Plaxis)

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پاسخ دینامیکی , ممان خمشی , جابجایی افقی , نرم افزار المان محدود (Plaxis) ,
:: بازدید از این مطلب : 430
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه حساسیت تحریک سیستم تحت بار انفجار به کمک روشهای عددی

 

 

 

کلمات کلیدی :

بار انفجار . روشهای عددی . معادله حرکت . پاسخ دینامیکی . همگرایی روشهای عددی

 

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بار انفجار , روشهای عددی , معادله حرکت , پاسخ دینامیکی , همگرایی روشهای عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 695
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل دینامیکی خرپای دو بعدی با استفاده از روش باقیمانده وزنی زمانی

 

 

 


کلمات کلیدي:

روش باقی مانده وزنی زمانی . انتشار موج . توابع پایه نمایی . پاسخ دینامیکی . روش الماى محدود طیفی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش باقی مانده وزنی زمانی , انتشار موج , توابع پایه نمایی , پاسخ دینامیکی , روش الماى محدود طیفی ,
:: بازدید از این مطلب : 283
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد میراگرجرمی نیمه فعال در کاهش پاسخ دینامیکی سکوي جکت سیري

خلاصه
در کاهش پاسخ دینامیکی لرزه اي (SATMD : Semi Active Tuned Mass Damper) در این مطالعه اثر میراگر جرمی نیمه فعال مدلسازي و ،SACS سکوي جکت سیري واقع در خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا جکت سیري با استفاده از نرم افزار و دو (TMD) آنالیز گردید و مشخصات دینامیکی آن بدست آمد. میراگر جرمی نیمه فعال بکارگرفته شده ترکیبی از یک میراگرجرمی غیرفعال به منظور بررسی تاثیر این ابزار بر روي ارتعاشات ناشی از تحریک ،SATMD می باشد. پس از جانمایی و طراحی MR ابزار کنترلر نیمه فعال زلزله، پاسخ سکو در دو حالت با و بدون ابزار کنترلر تحت اعمال شتاب نگاشت کوبه به سکو بدست آمد. به منظور کنترل و بهینه سازي LQG ازالگوریتم SATMD عملکرد بهره گرفته شده است. 

کلمات کلیدي:

سکوي جکت، خلیج فارس، پاسخ دینامیکی ،SATMD ،شتاب نگاشت کوبه، الگوریتم LQG

نویسندگان :

تورج تقی خانی ، سمیرا بابایی ، شیلا آریانا ، آرش یگانه فلاح

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سکوي جکت , خلیج فارس , پاسخ دینامیکی , SATMD , شتاب نگاشت کوبه , الگوریتم LQG ,
:: بازدید از این مطلب : 998
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر جرم سنگین متمرکز روي رفتار لرزه اي سازه هاي بلند

خلاصه
مدل شده است تا تاثیر جرم سنگینروي رفتار لرزه اي این سازه مورد ارزیابی قرار گیرد. s در این تحقیق، سازه بلندي با استفاده از نرم افزار  که وسیله جذب انرژي غیر فعال است جهت کاهش اثر بار بادها در سازه هاي بلند بکار برده (TMD) همچنین یک میراگر جرمی تنظیم شده می شود.این میراگر معمولا در طبقه بالاي سازه نصب و با تغییر رفتار دینامیکی سازه، پاسخ آن را بهبود می بخشد.در نهایت به بررسی تغییر مکان نسبی و شتاب طبقات می پردازیم.


کلمات کلیدي:

سازه بلند، میراگرجرمی تنظیم شده، تحلیل تاریخچه زمانی، پاسخ دینامیکی

نویسندگان :

جواد سلاجقه ،ادیبه پورطاهري ، امید رسولی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه بلند , میراگرجرمی تنظیم شده , تحلیل تاریخچه زمانی , پاسخ دینامیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 912
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه