<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اثرات توپوگرافی محلی برپاسخ لرزه ای ساختگاه   

 

 

 

کلمات کلیدی :

پاسخ ساختگاه . اثرات توپوگرافی . توپوگرافی محیط اطراف . تفاضل محدود . عناصر محدود

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پاسخ ساختگاه , اثرات توپوگرافی , توپوگرافی محیط اطراف , تفاضل محدود , عناصر محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 271
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پردازش نگاشت زلزله به منظور شناخت خصوصيات ساختگاه

خلاصه
ارزيابي پاسخ زمين يكي از مسائل مهم در ژئوتكنيك لرزهاي است. در دو دههي اخير مهندسين ژئوتكنيك لرزهاي و زمينشناسي مهندسي، تلاشوافري جهت يافتن تكنيك مناسبي جهت تخمين و تحليل كاربردي پاسخ زمين تحت نيروي زلزله داشتهاند. در اين مطالعه سعي بر آن است بامروري اجمالي بر مطالعات و روشهاي تحليل ساختگاه، از ابزار پيشرفته پردازش سيگنالها براي فهم بهتر انتشار و غير خطي شدن امواج زلزلهاستفاده شود. اين مقاله، تاثيرات غير خطي شدن خاك بر تحليل ساختگاه را از منظر كلاسيك و پردازش سيگنال پيشرفته مورد بررسي قرار ميدهد.براي اين منظور يك مثال عددي پديده انتشار امواج در محيط خاك را مورد ارزيابي قرار ميدهد. ابتدا با استفاده از مقايسه طيفهاي پاسخ نگاشتخروجي، در حالات خطي و غير خطي تاثيرات ساختگاه مورد ارزيابي قرار ميگيرد و در نهايت با مقايسه طيف سه بعدي زمان-فركانس-انرژي آنها به بررسي خصوصيات و محتواي فركانسي متغير با زمان پرداخته ميشود.


كلمات كليدي:

پاسخ ساختگاه . پردازش سيگنال . رفتار غيرخطي . توزيع زمان- فركانس . حركت نيرومند زمين

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پاسخ ساختگاه , پردازش سيگنال , رفتار غيرخطي , توزيع زمان- فركانس , حركت نيرومند زمين ,
:: بازدید از این مطلب : 483
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 21 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي لرزهاي تأثير وجود تونل بر پاسخ ساختگاه زمين

خلاصه
شرايط ساختگاه در ميزان تأثير زلزله بر سازههاي سطحي و پاسخ سطح زمين بسيار پراهميت ميباشد. امروزه شاهد حفاري تونلهاييبا كاربريهاي مختلف در محيطهاي شهري ميباشيم كه وجود چنين حفراتي در نزديكي سطح زمين ميتواند منجر به تغيير پاسخزمين و بنابراين تغيير نيروي وارده به سازههاي سطحي نظير ساختمانهاي مسكوني گردد. به همين دليل، در اين مطالعه، به بررسياستفاده شده و لايه بندي و خصوصيات FLAC 2D تأثير تونلها بر پاسخ ساختگاه پرداخته ميشود. براي اين منظور از نرم افزارخاك با توجه به يك پروژه واقعي در شهر تهران انتخاب گرديده است. تونل در عمق، قطر و فواصل مختلف نسبت به سازه سطحيدر نظر گرفته شده است. در اين تحقيق ملاحظه گرديد كه با تغيير هر يك از عوامل گفته شده پاسخ سطح زمين تغيير ميكند. بنابراين لازم خواهد بود تا تاثير وجود حفرات زيرزميني در پاسخ لرزه اي سازههاي سطحي در نظر گرفته شود.


كلمات كليدي:

پاسخ ساختگاه . زلزله . تونل . روش عددي . تشديد

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پاسخ ساختگاه , زلزله , تونل , روش عددي , تشديد ,
:: بازدید از این مطلب : 452
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي لرزهاي تأثير وجود تونل بر پاسخ ساختگاه زمين

خلاصه
شرايط ساختگاه در ميزان تأثير زلزله بر سازههاي سطحي و پاسخ سطح زمين بسيار پراهميت ميباشد. امروزه شاهد حفاري تونلهايي با كاربريهاي مختلف در محيطهاي شهري ميباشيم كه وجود چنين حفراتي در نزديكي سطح زمين ميتواند منجر به تغيير پاسخ زمين و بنابراين تغيير نيروي وارده به سازههاي سطحي نظير ساختمانهاي مسكوني گردد. به همين دليل، در اين مطالعه، به بررسي استفاده شده و لايه بندي و خصوصيات FLAC 2D تأثير تونلها بر پاسخ ساختگاه پرداخته ميشود. براي اين منظور از نرم افزار خاك با توجه به يك پروژه واقعي در شهر تهران انتخاب گرديده است. تونل در عمق، قطر و فواصل مختلف نسبت به سازه سطحي در نظر گرفته شده است. در اين تحقيق ملاحظه گرديد كه با تغيير هر يك از عوامل گفته شده پاسخ سطح زمين تغيير ميكند. بنابراين لازم خواهد بود تا تاثير وجود حفرات زيرزميني در پاسخ لرزه اي سازههاي سطحي در نظر گرفته شود.


كلمات كليدي:

پاسخ ساختگاه . زلزله . تونل . روش عددي . تشديد

نویسندگان :

سعيده محمدي  . سعيد غفارپور جهرمي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پاسخ ساختگاه , زلزله , تونل , روش عددي , تشديد ,
:: بازدید از این مطلب : 418
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی ضرائب تقویت شتاب در سطح با استفاده از تحلیل یک بعدی پاسخ زمین و مقایسه با مطالعات مشابه (مطالعه موردی:خط شمالی-جنوبی مترو اصفهان)

شرایطمحلیساختگاهبرکلیهخصوصیاتمهمجنبشنیرومندزمینشاملدامنه،محتویفرکانسومدت،اثرقابلملاحظهایمیگذارد؛اینمسئلهبرایمهندسینمحاسبمهماستكهمحدودهاحتمالیپدیدهتشدیدسازهموردطراحیراشناساییكنند.روشهایعددی،یكیازروشهایمتداولبرای تحلیلپاسخزمینبهمنظورتبدیلحرکتسنگبستربهجنبشدرسطحزمینمیباشد.دراینپژوهش،ابتدابااستفادهازدادههایمختلفزمینشناسی،ژئوفیزیكوژئوتكنیكوضعیتلایههایزمیندرمنطقه مورد بررسی (مطالعه موردی)بصورت یک مقادیرشتابدرسطحزمین،براساس ، EERAبعدیمدلمیگردد،سپسباکاربردتاریخچههایزمانی شتابمتناسبو استفاده از نرم افزار روشخطیمعادل،محاسبهمیگردد. نهایتاً، با ترسیم منحنی تغییراتحداکثردامنهشتابدرسنگبستروسطحزمین، درساختگاه مورد مطالعه، ضرایب تقویت شتاب بدست آمده در سطح با سایر مطالعات مشابه، مقایسه می شود.


کلمات کلیدی :

پاسخ ساختگاه، جنبش نیرومند زمین، تشدید، شتاب سنگ بستر، خطی معادل

نویسندگان :

علی بقائی اردستانی (دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، گروه)

مریم هدهدی (استادیار دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)

البرز حاجیان نیا (استادیار دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پاسخ ساختگاه , جنبش نیرومند زمین , تشدید , شتاب سنگ بستر , خطی معادل ,
:: بازدید از این مطلب : 1517
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي رفتار لرزه اي اندركنش خاك- سازه

امواج زلزله پس از عبور از لايه هاي خاك بسته به نوع و ضخامت آن تشديد مي شوند. سازه هاي ساختماني بسته به نوع و عمق خاك زمين ساختگاه نسبت به سنگ بستر پاسخي متفاوت نسبت به وقتي كه همين ساختمان ها روي سنگ بستر واقعند، خواهند داشت. به منظور مطالعه ي اثرات پارامترهاي مختلف بر اندركنش لرزه اي خاك – سازه، چندين نوع خاك ماسه اي و رسي در عمق هاي مختلف از سنگ بستر تحت زلزله هاي واقعي با محتواي فركانسي متفاوت قرار  10و 20 طبقه بتن آرمه قرار گرفته و تحليل اندركنش خاك- سازه مدل ، گرفته اند. بر روي اين خاك ها، سازه هاي 5 انجام گرفت. Abaqus v. هاي فوق توسط برنامه المان محدود 6.8 از جمله نتايج اين مطالعه تعيين ضريب زمين ساختگاه مي باشد كه اثر تشديد شدگي امواج زلزله را هنگام عبور از لايه هاي خاك بيان مي كند و از نسبت برش پايه ساختمان هنگامي كه روي سطح خاك واقع شده بر برش پايه همان ساختمان هنگامي كه بر سنگ بستر واقع شده، قابل محاسبه مي باشد. همچنين نمودارهاي توزيع شتاب حداكثر در ترازهاي مختلف عمق خاك در دو حالت ميدان آزاد (بدون حضور سازه) و در موقع حضور سازه بر سطح خاك تهيه شده است. اين نمودار ها اثر تشديد يافتگي امواج زلزله را به خوبي نشان مي دهند.


كلمات كليدي :

Abaqus ميدان آزاد، اندركنش خاك- سازه، پاسخ ساختگاه، ضريب زمين ساختگاه ،

نویسندگان :

محمد علي رهگذر (استاديار گروه مهندسي عمران دانشكده فني و مهندسي دانشگاه اصفهان)

عليرضا جعفري جبلي (دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد نجف آباد)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , Abaqus , ميدان آزاد , اندركنش خاك , سازه , پاسخ ساختگاه , ضريب زمين ساختگاه ,
:: بازدید از این مطلب : 1585
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه