<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقايسه ي تحليل و پايداري شبه ديناميكي تونل با استفاده از برنامه هاي PLAXIS و FLAC

خلاصه
از مهمترين مراحل طراحي و تحليل پايداري تونل، پيش بيني ميزان جابجايي محيط تونل و تنش هاي آن است. در اين مقاله براي تونل با ابعاد ودرحالت ديناميكي صورت PLAXIS و اجزاءمحدود توسط نرم افزار FLAC نگهدارنده مشخص دو نوع آناليز تفاضل محدود توسط نرم افزار0 لحاظ گرديده، رفتار ماده الاستيك– پلاستيك فرض شده و / گرفته است و نتايج حاصل از دو روش با هم مقايسه شده اند. ضريب زلزله حدود 2 سطح شكست توسط معيار موهر – كلمب مدل سازي شده است.

كلمات كليدي:

تونل . نشست . پايداري . Flac . Plaxis .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , نشست , پايداري , Flac , Plaxis , ,
:: بازدید از این مطلب : 576
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر ارتفاع بحراني ديوارهاي حائل بر پايداري آن و گسيختگي خاك زير ديوار با مطالعه موردي بر روي ديوار حائل مسكن مهر سربيشه

خلاصه
لغزش و ناپايداري در گودبرداريها و ترانشهها همواره يكي از عوامل تهديدكنندهايست كه ايمني سازهها و شريانهاي حياتي نظير گودبرداري پروژههاي عظيم،بزرگراهها و ... را به مخاطره مياندازد. يكي از روشهاي جلوگيري از وقوع اين ناپايداريها استفاده از سيستمهاي پايداركننده نظير سازههاي نگهبان و ديوارهاي حائلاست. يكي از مباحث مهم در ارتباط با ديوارهاي حائل، پايداري اين ديوارها در برابر لغزش و واژگوني است كه پارامترهايي همچون ارتفاع و نوع مقطع ديوارحائل برآن تاثيرگذار است. در اين مقاله سعي بر آن شده است كه با استفاده از مدلسازي عددي به بررسي اثر ارتفاع ديوار حائل بر پايداري آن در حالات بحراني وهمچنين تغييرمقاطع كه شامل تغيير در عمق مدفون ديوار، ضخامت، طول پاشنه و پنجه و اثر آن بر پايداري ديوار، پرداخته شود. همچنين در انتهاي مقاله با بررسي يك پروژه موردياجرا شده، مقاطع مختلف ديوار حائل مسكن مهر سربيشه و اثر بحرانيترين حالت ارتفاع مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت براي ديوارهاي حائل با ارتفاع بيش از 8يا 9 متر ميتوان براي افزايش پايداري ديوار عمق مدفون ديوار را افزايش دادو يا از پشتبندهايي براي افزايش ايمني در پايداري ديوار استفاده كرد.


كلمات كليدي:

ديوار حائل . مدلسازي عددي . پايداري . ارتفاع بحراني

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ديوار حائل , مدلسازي عددي , پايداري , ارتفاع بحراني ,
:: بازدید از این مطلب : 451
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه و تحليل پايداري بند انحرافي بر اساس آئين نامه US Army و نشريه 198 (مطالعه موردي سازه بند انحرافي رودخانه چنگوله)

خلاصه
سرريز بند انحرافي به منظور بالا آمدن تراز آب رودخانه و انحراف جريان آب مي باشد. در اين مقاله، طراحي وكنترل پايداريسرريز بند انحرافي بر روي رودخانه چنگوله واقع در استان ايلام مورد بررسي قرار گرفته است. نوع سرريز بند انحرافي با توجه بهمحل، شرايط توپوگرافي منطقه و همچنين با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادي، مسائل فني و اجرايي انتخاب مي گردد كه پس ازونشريه 198 سازمان US Army بررسيهاي مذكور، سرريز لبه پهن ملاك طراحي واقع شد و پايداري آن بر اساس آئين نامهمديريت و برنامه ريزي مورد مقايسه قرار گرفت. در اين راستا، پس از بازديد هاي ميداني، گمانه هايي با اعماق متفاوت در محدودهمورد مطالعه جهت استخراج پارامترهاي خاك، حفاري گرديد. با توجه نتايج حاصله، تحليل هاي پايداري، تراوش و نشست سازههاصورت پذيرفت و در پايان با در نظر گرفتن معيارهاي اقتصادي، سرريز لبه پهن Plaxis و Seep ،Slope/W توسط نرم افزارهاي US Army مطابق آئين نامه  طراحي و اجرا گرديد.

كلمات كليدي:

بند انحرافي . پايداري . تراوش . GEO STUDIO و PLAXIS .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بند انحرافي , پايداري , تراوش , GEO STUDIO و PLAXIS , ,
:: بازدید از این مطلب : 609
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددي رفتار ژئوتكنيكي خاكريز جاده ساختهشده با مصالح سبك

خلاصه
يكي از چالشهاي مهم در ساخت خاكريز جادهها، احداث آنها بر روي بسترهاي سست ميباشد. اين چالشها بطور ويژه بصورت عدم تأمين باربريكافي و يا نشست قابل ملاحظه بروز پيدا ميكند. راهحلهاي مختلفي جهت حل اين مسأله در ادبيات مهندسي ارائه شده است كه عمده آنها مبتنيبر بهسازي و اصلاح شرايط خاك بستر، بمنظور تأمين باربري و كاهش نشست است. در اين رابطه ميتوان به روشهايي مانند تراكم، تزريق،پيشبارگذاري، اجراي ستونهاي سنگي و سيماني، اجراي ريزشمعها و استفاده از ژئوسينتتيكها اشاره كرد. از ديگر روشها استفاده از مصالح سبكاست. در اين تحقيق به بررسي تأثير استفاده از دو نوع مصالح سبك شامل ليكا و ژئوفوم در رفتار خاكريز جاده در مقايسه با مصالح خاكي، با استفادهاز محاسبات عددي به روش المان محدود پرداخته شده است. بدين منظور خاكريز جاده شهيد كلانتري در ناحيه ساحل غرب درياچه اروميه دركيلومتر 20 كه داراي بستر سست ناشي از رسوبات درياچهاي است، مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد كه استفاده از مصالح سبك در مقايسه با مصالح متعارف خاكي، به ميزان قابل توجهي موجب كاهش نشست و افزايش پايداري ميشود.


كلمات كليدي:

مصالح سبك . خاكريز جاده . محاسبات عددي . نشست . پايداري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مصالح سبك , خاكريز جاده , محاسبات عددي , نشست , پايداري ,
:: بازدید از این مطلب : 657
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آناليز پايداري در مقابل چرخش سدهاي زيرزميني با استفاده از نرم افزار GeoStudio و مقايسه آن با نرم افزار PLAXIS

خلاصه
يكي از مهمترين سازههاي ذخيره آب سدهاي زيرزميني بوده كه با توجه به حذف تبخير آب از داخل مخزن آنها مي تواند مورد توجهطرح هاي منابع آب به ويژه در طرحهاي آبخيزداري باشد. از جمله موارد مطرح در آناليز اين سازهها كنترل پايداري آنها در مقابلچرخش ناشي از آبشستگي پاي آنها ميباشد. به همين منظور، در اين مقاله پايداري اين سازههاي در مقابل چرخش ناشي از آبشستگيپاي آنها در يك مطالعه موردي سد زيرزميني بر روي رودخانه چنگوله مهران مورد بررسي قرار ميگيرد. به منظور مدل سازي پايدارياين نرمافزار روشي جهت بررسي ضريب اطمينان Slope استفاده شده كه در آن با استفاده از ماژول GeoStudio مورد نظر از نرمافزاردر مقابل چرخش سازه هاي سد زيرزميني ارائه شد. بر اساس اين نتايج به منظور جلوگيري از گذشتن سطح لغزش از داخل بدنه سدزيرزميني بتني بايد سطح لغزش مورد نظر تعريف گردد و سپس پايداري آنها در مقابل لغزش بررسي شود. پس از بررسيهاي نيز مدل سازي شد. نتايج نشان داد ضريب اطمينان سازه مورد نظر در مقابل لغزش برابر PLAXIS انجام شده نتايج لغزش در نرم افزار1/9 بوده كه نشان از اطمينان پذير بودن سازه مورد نظر ميباشد.

كلمات كليدي:

پايداري . چرخش . ضريب اطمينان . نرم افزار GeoStudio . نرم افزار PLAXIS

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پايداري , چرخش , ضريب اطمينان , نرم افزار GeoStudio , نرم افزار PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 449
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه و تحليل پايداري بند انحرافي بر اساس آئين نامه US Army و نشريه 198 (مطالعه موردي سازه بند انحرافي رودخانه چنگوله)

خلاصه
سرريز بند انحرافي به منظور بالا آمدن تراز آب رودخانه و انحراف جريان آب مي باشد. در اين مقاله، طراحي وكنترل پايداري سرريز بند انحرافي بر روي رودخانه چنگوله واقع در استان ايلام مورد بررسي قرار گرفته است. نوع سرريز بند انحرافي با توجه به محل، شرايط توپوگرافي منطقه و همچنين با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادي، مسائل فني و اجرايي انتخاب مي گردد كه پس از ونشريه 198 سازمان US Army بررسيهاي مذكور، سرريز لبه پهن ملاك طراحي واقع شد و پايداري آن بر اساس آئين نامه مديريت و برنامه ريزي مورد مقايسه قرار گرفت. در اين راستا، پس از بازديد هاي ميداني، گمانه هايي با اعماق متفاوت در محدوده مورد مطالعه جهت استخراج پارامترهاي خاك، حفاري گرديد. با توجه نتايج حاصله، تحليل هاي پايداري، تراوش و نشست سازهها صورت پذيرفت و در پايان با در نظر گرفتن معيارهاي اقتصادي، سرريز لبه پهن Plaxis و Seep ،Slope/W توسط نرم افزارهاي US Army طراحي و اجرا گرديد.

كلمات كليدي:

بند انحرافي . پايداري . تراوش . GEO STUDIO  .  PLAXIS     

نویسندگان :

محمد عرب عامري ، حسين عرب عامري ، سميه اكبرنژاد

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بند انحرافي , پايداري , تراوش , GEO STUDIO , PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 508
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددي رفتار ژئوتكنيكي خاكريز جاده ساختهشده با مصالح سبك

خلاصه
يكي از چالشهاي مهم در ساخت خاكريز جادهها، احداث آنها بر روي بسترهاي سست ميباشد. اين چالشها بطور ويژه بصورت عدم تأمين باربري كافي و يا نشست قابل ملاحظه بروز پيدا ميكند. راهحلهاي مختلفي جهت حل اين مسأله در ادبيات مهندسي ارائه شده است كه عمده آنها مبتني بر بهسازي و اصلاح شرايط خاك بستر، بمنظور تأمين باربري و كاهش نشست است. در اين رابطه ميتوان به روشهايي مانند تراكم، تزريق، پيشبارگذاري، اجراي ستونهايسنگي و سيماني، اجراي ريزشمعها و استفاده از ژئوسينتتيكها اشاره كرد. از ديگر روشها استفاده از مصالح سبك است. در اين تحقيق به بررسي تأثير استفاده از دو نوع مصالح سبك شامل ليكا و ژئوفوم در رفتار خاكريز جاده در مقايسه با مصالح خاكي، با استفاده از محاسبات عددي به روش المان محدود پرداخته شده است. بدين منظور خاكريز جاده شهيد كلانتري در ناحيه ساحل غرب درياچه اروميه در كيلومتر 20 كه داراي بستر سست ناشي از رسوبات درياچهاي است، مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد كه استفاده از مصالح سبك در مقايسه با مصالح متعارف خاكي، به ميزان قابل توجهي موجب كاهش نشست و افزايش پايداري ميشود.


كلمات كليدي:

مصالح سبك . خاكريز جاده . محاسبات عددي . نشست . پايداري

نویسندگان :

كاظم بدو ، حميد كنعاني

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مصالح سبك , خاكريز جاده , محاسبات عددي , نشست , پايداري ,
:: بازدید از این مطلب : 363
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آناليز پايداري در مقابل چرخش سدهاي زيرزميني با استفاده از نرم افزار GeoStudio و مقايسه آن با نرم افزار PLAXIS

خلاصه
يكي از مهمترين سازههاي ذخيره آب سدهاي زيرزميني بوده كه با توجه به حذف تبخير آب از داخل مخزن آنها مي تواند مورد توجه طرح هاي منابع آب به ويژه در طرحهاي آبخيزداري باشد. از جمله موارد مطرح در آناليز اين سازهها كنترل پايداري آنها در مقابل چرخش ناشي از آبشستگي پاي آنها ميباشد. به همين منظور، در اين مقاله پايداري اين سازههاي در مقابل چرخش ناشي از آبشستگي پاي آنها در يك مطالعه موردي سد زيرزميني بر روي رودخانه چنگوله مهران مورد بررسي قرار ميگيرد. به منظور مدل سازي پايداري اين نرمافزار روشي جهت بررسي ضريب اطمينان Slope استفاده شده كه در آن با استفاده از ماژول GeoStudio مورد نظر از نرمافزار در مقابل چرخش سازه هاي سد زيرزميني ارائه شد. بر اساس اين نتايج به منظور جلوگيري از گذشتن سطح لغزش از داخل بدنه سدزيرزميني بتني بايد سطح لغزش مورد نظر تعريف گردد و سپس پايداري آنها در مقابل لغزش بررسي شود. پس از بررسيهاي نيز مدل سازي شد. نتايج نشان داد ضريب اطمينان سازه مورد نظر در مقابل لغزش برابر PLAXIS انجام شده نتايج لغزش در نرم افزار1/9  بوده كه نشان از اطمينان پذير بودن سازه مورد نظر ميباشد.

كلمات كليدي:

پايداري . چرخش . ضريب اطمينان . نرم افزار GeoStudio . نرم افزار PLAXIS  

نویسندگان :

مرتضي زنگانه . محمد عرب عامري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پايداري , چرخش , ضريب اطمينان , نرم افزار GeoStudio , نرم افزار PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 423
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي موردي پل دسترسي برج ميلاد، نخستين نشيمن گاه ژئوگريدي پل در ايران

پس از استفاده موفق از خاك مسلح ژئوگريدي، اكنون از اين فن آوري براي تحمل بار عرشه پل در كوله هاي پل استفاده مي شود. در اين مقاله سعي بر آن شده است كه علاوه بر معرفي مزاياي اين روش، به معرفي نخستين نمونه از آن در ايران پرداخته شود و با مدل سازي آن حساسيت آن را بر اساس پارامتر هاي مختلف موثر در آن سنجيده شود. در نهايت با مقايسه قرائت هاي ميداني از تغيير شكل آن و مقايسه آن با مدل ها، از نحوه عملكرد آن باخبر شد.


كلمات كليدي:

كوله پل، ژئوگريد، تغيير شكل، پايداري

نویسندگان :

امين سلمان زاده زنوز (دانشجوي كارشناسي ارشد راه و ترابري)

سيد عليرضا ميرلطيفي (مدير مهندسي شركت بسپارپي ايرانيان)

ايرج رحماني (عضو هيئت علمي پژوهشكده حمل و نقل )

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كوله پل , ژئوگريد , تغيير شكل , پايداري ,
:: بازدید از این مطلب : 1359
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 18 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي رفتار و پايداري تونلها در محيط سنگي

پايداری تونلها با توجه به شکل پيچيده، محيط بيثبات و پيچيدگي قابل توجه در توزيع تنش ها به روش متداول تحليل سازه ها قابل بررسي نيست. روابط تجربي ميتوانند بخشي از نياز طراحان را پاسخگو باشند. اما برای دستيابي به رفتار دقيق سازهای تونل در محيط سنگي روش های مدلسازی عددی كارايي بيشتری را ارائه ميكنند. در اين روشها در نظر گرفتن كليه عوامل موثر بر پايداری تونل امکانپذير است. همچنين ميتوان از اين روشها برای طراحي بهينه و مناسب تونلها و سيستم پشتيباني آنها در محيط سنگي بهره برد. روشهای مدلسازی عددی شامل روشهای پيوسته و ناپيوسته ميشوند. بديهي است كه هر يک از روشهای ذكر شده دارای معايب و مزايايي هستند. استفاده از اين روشها با توجه به شرايط توده سنگ، مشخصات و شرايط طراحي تونل محدود ميشوند. در اين مقاله برای درک بهتر رفتار و اثر پارامترهای مختلف بر پايداری تونلهای سنگي و نحوه مدلسازی اين محيط، نتايج مطالعات پژوهشگران به شکل خلاصه گردآوری و تحليل شده است.


کلمات کليدي:

پايداري، تونلهاي سنگي، المان محدود، ناپيوستگي

نویسندگان :

مهدي مرادي (دانشجوي دکتري عمران سازه دانشگاه ملاير)

واحد قياسي (استاديار گروه عمران دانشگاه ملاير)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پايداري , تونلهاي سنگي , المان محدود , ناپيوستگي ,
:: بازدید از این مطلب : 1500
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه