<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی اثر ارتفاع بحرانی دیوارهاي حائل بر پایداري آن و گسیختگی خاك زیر دیوار با مطالعه موردي بر روي دیوار حائل مسکن مهر سربیشه

خلاصه
لغزش و ناپایداري در گودبرداريها و ترانشهها همواره یکی از عوامل تهدیدکنندهایست که ایمنی سازهها و شریان هاي حیاتی نظیر گودبرداري پروژه هاي عظیم،بزرگراهها و ... را به مخاطره میاندازد. یکی از روشهاي جلوگیري از وقوع این ناپایداريها استفاده از سیستمهاي پایدارکننده نظیر سازههاي نگهبان و دیوارهاي حائلاست. یکی از مباحث مهم در ارتباط با دیوارهاي حائل، پایداري این دیوارها در برابر لغزش و واژگونی است که پارامترهایی همچون ارتفاع و نوع مقطع دیوارحائل برآن تاثیرگذار است. در این مقاله سعی بر آن شده است که با استفاده از مدلسازي عددي به بررسی اثر ارتفاع دیوار حائل بر پایداري آن در حالات بحرانی و همچنین تغییرمقاطع که شامل تغییر در عمق مدفون دیوار، ضخامت، طول پاشنه و پنجه و اثر آن بر پایداري دیوار، پرداخته شود. همچنین درانتهاي مقاله با بررسی یک پروژه موردياجرا شده، مقاطع مختلف دیوار حائل مسکن مهر سربیشه و اثر بحرانیترین حالت ارتفاع مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت براي دیوارهاي حائل با ارتفاع بیش از 8یا 9 متر میتوان براي افزایش پایداري دیوار عمق مدفون دیوار را افزایش دادو یا از پشتبندهایی براي افزایش ایمنی در پایداري دیوار استفاده کرد.


کلمات کلیدي:

دیوار حائل . مدلسازي عددي . پایداري . ارتفاع بحرانی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار حائل , مدلسازي عددي , پایداري , ارتفاع بحرانی ,
:: بازدید از این مطلب : 56
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پایداري شیب و رابطه ي بین نیروي گسیختگی با طول میخ کوبی در محیط دو بعدي با استفاده از نرم افزار Geo5

خلاصه
با توجه به اینکه تمام زیر ساخت هاي مهندسی مخصوصا شیب هاي خاکی، همگی بر روي سطح زمین بنا می شوند، لذاایمنی آنها بسیار حائز اهمیت می باشد. بررسی نوع ناپایداري در شیروانی هاي خاکی و راهکارهاي مقابله با آنها از اهمیتبسزایی برخوردار است. در این میان، میخکوبی خاك به عنوان یک سیستم مسلح کننده توده خاك در جهت افزایشسختی و مقاومت در برابر گسیختگی به عنوان یک روش مناسب و عملی پیشنهاد می گردد. در این پژوهش مصالح شیبخاکی مفروض شده و پایداري آن کنترل می شود و سپس با اعمال نیرو (به عنوان متغییر) به لبه شیب، با استفاده از نرم افزاراندازه طولی میخ ها بررسی می گردد. دو روش مهم براي تحلیل پایداري شیب ها شامل روش تعادل حدي و روش Geo5 عددي می باشد که در این پژوهشروش عددي مورد استفاده قرار گرفته است.


کلمات کلیدي:

شیب خاکی . طول میخکوبی . پایداري . گسیختگی .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیب خاکی , طول میخکوبی , پایداري , گسیختگی , ,
:: بازدید از این مطلب : 446
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روشهاي متداول پایدارسازي گودبرداري ها در مناطق شهري

خلاصه
تحقیقات درزمینه روشهاي متداول گودبرداري در مناطق شهري باعث ارائه راه حلهاي ساده، اقتصادي و باضریب ایمنی بالا میگردد.این مقاله پس Plaxis  از بیان مزایا و معایب روشهاي متداول گودبرداري جهت انتخاب گزینه مناسب هرموقعیت، به مدلسازي گودبرداري توسط نرمافزار 8.2درزمینه پایداري درمقایسه Plaxis بدون هرگونه تقویت و مطالعه پارامتریک میپردازد، ضمن آنکه صحت این نرم افزار نیز کنترل میشود و نتایج10 % درجهت اطمینان اختلاف دارد. پس ازآن به بررسی مکانیزم عملکرد تیرکهاي افقی ومایل-متداولترین روش گودبرداري- -% باتئوریها حدود 5پرداخته شده است. نتایج مدلسازیها در مطالعه پارامتریک نشان میدهد که افزایش پارامترهاي مقاومتی وسختی خاك و شیب برم باعث کاهش تغییرمکان جانبی دیواره گود و افزایش مدول الاستیسیته سبب کاهش ماکزیمم حرکت دیواره گود میشود.


کلمات کلیدي:

گودبرداري . پایداري . تغییرمکان . تیرکهاي افقی و مایل . تحلیل اجزا محدود

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , پایداري , تغییرمکان , تیرکهاي افقی و مایل , تحلیل اجزا محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 494
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه عوامل موثر و شاخصهاي اقتصادي حملونقل پایدار شهري

خلاصه
با ازدیاد جمعیت و توسعه شهرنشینی، تمایل افراد و بخشهاي مختلف جامعه جهت دسترسی به تسهیلات حملونقل، به طور روزافزون افزایش یافته است. توجه انسانها از دیرباز به مقوله جابجایی مسافر و کالا از یک سو و افزایش تقاضا و نیازهاي جوامع از سوي دیگر، منجر به رشد و تقویت معضلات اقتصادي نظیر هزینههاي کلان مستقیم و غیرمستقیم وارد آمده به کاربران و گردانندگان مانند هزینههاي تصادفات، آلودگی هوا و صوت، تراکم وسایلنقلیه و انرژي، عدم برابري و رفاه، بهرهوري و کارایی در حملونقل درونشهري گردیده  است. اگرچه مفهوم توسعه با رویکرد اقتصادي از مدتها پیش مورد توجه کشورهاي جهان بوده است، لیکن با ورود ادبیات توسعه پایدار در مجامع بینالمللی و مقبولیت آن، در سالیان اخیر تلاشهاي فراوانی در خصوص تبیین و تعمیم مقوله اقتصادي توسعه پایدار در سایر بخشها ازجمله حملونقل شده است. در مقاله حاضر، با درنظرگیري عوامل موثر در حملونقل شهري از دیدگاه اقتصادي، جهت تسهیل در امر سیاستگذاري و برنامهریزي توسط مسئولین و سازمانهاي دستاندرکار حملونقل، شاخصهاي جامعی جهت اندازهگیري و ارزیابی وضعیت کنونی سامانههاي حملونقل شهري ارائه شده است.


کلمات کلیدي:

حملونقل پایدار شهري، پایداري، شاخصهاي اقتصادي

نویسندگان :

مهدي استادي جعفري ، محسن طاهرينژاد ، حامدرضا حیدري میآبادي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حملونقل پایدار شهري , پایداري , شاخصهاي اقتصادي ,
:: بازدید از این مطلب : 545
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

راهکارهاي اجرایی براي معماري پایدار با نگرش به هزینه اجرا

خلاصه
براي تحقق یک جامعه پایدار باید محیط کالبدي انسان یا در حقیقت فضاي زیستی آن نیز پایدار باشد.به عبارت دیگر پایداري تنها یک سبک یا گرایشی محدود به زمان مشخص نخواهد بود؛بلکه اصل چهارمی به اصول سه گانه ویتروویوس در اهداف معماري خواهدافزود.در این مقاله  کوشش شده است راهبردها و راهکارهایی در راستاي تحقق بخشیدن به این هدف تدوین شود. براي ارزیابی میزان موفقیت بنا در جهت پاسخ گویی به این هدف سیستمهاي مختلفی در دنیا تدوین گشته و مورد استفاده قرارمی گیردکه درهرکدام پارامترهایی رابراي تدقیق ارزیابی تعریف نموده اند. در این مطالعه راهبردهاي پایداري در ده بخش تقسیم بندي شده که می تواند جنبه هاي مختلف هدف پایداري را در بر بگیرد. این بخشها عبارتند از: حمل و نقل و سایت، ساختمان و انرژي،روشنایی ، آسایش حرارتی ، مواد و مصالح ، کیفیت هواي داخل ،مصرف آب ،نوع بهره وري ساکنین ،مدیریت ساخت وساز و مدیریت نگهداري. نمونه موردي دراین مطالعه معماري منطقه شمال کشور می باشدکه با بررسی مشخصات معماري این منطقه در چهارچوب اصول دهگانه، راهکارهاي پیشنهادي تدوین می شود. این پیشنهادات در هر بخش بر اساس ارزش و هزینه اقتصادي و تکنولوژیکی اجرا به سه دسته کم هزینه، با هزینه متوسط و با هزینه بالا طبقه بندي شده است. این راهکارها از پیشنهادات ساده بدون هزینه بالا تا روشهاي فوق مدرن را شامل می شود که براي برنامه ریزي مراحل مختلف فرایند طراحی ساخت و بهره برداري می تواند مورد توجه قرار گیرد.این مطالعه موردي می توانددرسایرمناطق اقلیمی نیزانجام پذیرد.


کلمات کلیدي:

پایداري،مصرف انرژي،اقلیم،هزینه اجر

نویسندگان :

رضا امیري فرد ، مونا تاج بخش

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداري , مصرف انرژي , اقلیم , هزینه اجر ,
:: بازدید از این مطلب : 603
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معماري پایدار،رویکردي نوین در صنعت ساختمان قرن21

خلاصه
معماري پایدار یکی از جریان هاي مهم معماري معاصر است؛ جریانی که عکس العملی منطقی در برابر مسائل و مشکلات به وجود آمده عصر صنعت به شمار می رود. معماري پایدار تاییدي است بر روابط معماري و فعالیتهاي وجودي حیات آدمی ،سیاست جوامع ورویدادها ، واقعیتها و مرجعیت ها ،و چیزي به همان اندازه مقاومت مردان و زنان و نهضت هاي اجتماعی در برابر جریا نهایی که این وقایع را نادیده می گیرند . انسان یکی از مظلومان عصر کنونی است یکی از دلایل این مظلومیت نوع نگاه معماران به انسان می باشد که به گفته جان لنگ مدل اندام واره اي عمده نقش انسان در معماري تجدد بوده است . لذا بمنظور رفع برخی از ناهنجاري هاي رفتاري به انسان توجهی بیشتر گردیده و نیازهاي روانی او نیز بعضاً مورد توجه قرار گرفته است. انسان که خود جزیی از اکوسیستم و طبیعت است می بایست بگونه اي معماري نماید که آفرینشهاي او نیز جزیی از اکوسیستم قرار گیرد تا بتواند در آن ضمن پایداري به تکامل نیز دست یابد نه تنها به اکوسیستم آسیب نرسانده بلکه از آسیب ها نیز در امان باشد .و این با نگرشی جامع به انسان و محیط امکان پذیر است و در عین حال فن آوري صرفه جویی در انرژي در طراحی پایدار ،روندي است روبه تحول که بسیار پر اهمیت است. دراین مقاله سعی شده به تعاریفی از معماري پایدار واهدافی که این مقوله در صنعت ساختمان دنبال می کند،پرداخته شده.در نهایت به شاخص هایی که در معماري پایدار موجود است وهمچنین اصولی که این مبحث درگیر آن شده است ،می پردازیم تا بدین وسیله زمینه اي براي هر چه مطرح کردن پایداري فراهم سازیم ومعماري را از این افول معنوي که دچارش شده نجات دهیم.


کلمات کلیدي:

معماري پایدار ،معماري مدرن ،پایداري، شاخصه هاي پایداري

نویسندگان :

زهره نایبی فهندري ، راضیه نایبی فهندري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري پایدار , معماري مدرن , پایداري , شاخصه هاي پایداري ,
:: بازدید از این مطلب : 604
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نظري بررویکرد پایداري در معماري سنتی ایران- الگوها وضوابط پایداري معماري سنتی ایران

خلاصه
واژه پایدار براي توصیف جهانی به کار می رود که در آن انسان و طبیعت بتوانند با در نظر گرفتن نیازهاي حال و حقوق نسل هاي آینده و با حفاظت از محیط زیست و بدون ایجاد آثار مخرب جدي بر آن ادامه حیات دهند. توسعه پایدار به معنی ارائه راهکارهایی در مقابل الگوهاي فانی کالبدي، اجتماعی و اقتصادي است که از بروز مسائلی چون افزایش بی رویه جمعیت، فقر، نابودي منابع و محیط زیست، تداخل در اکوسیستم کره زمین و در نتیجه خسارات ناشی از اثرهاي زیانبار نابودي محیط زیست جلوگیري کند. پایداري استفاده موثر و بهینه از منابع شامل طبیعت، انسان و فناوري است، به طور کلی همزمان با برآورده شدن نیازهاي امروز بشر،متضمن برآورده شدن نیازهاي آیندگان نیز باشد. به همین منظور در این تحقیق سعی گردیده است تا با معرفی رویکردي از پایداري، نظري نیز بر الگوهاي معماري سنتی ایران شود تا تاریخ غنی معماري گذشتمان راهکاري بر معماري امروز ما گردد _ که امروزه شاهد جدایی وصف ناپذیر آن می باشیم _ ودر این میان به اختصار می توان به دو راهکار ساده که در طراحی بومی و سنتی ابنیه گذشته ما رایج بوده است اشاره کرد : 1- پیروي از ضوابط طراحی اقلیمی با توجه به جهت گیري ساختمان، فرم وجوه آن، طراحی معماري فضاها، تهویه طبیعی هوا و ...؛ 2- استفاده از گیاهان سبز کاهش آلودگی هوا، بهبود شرایط محیطی، کاهش آلودگی هاي صوتی و بصري و تثبیت ساختار خاك ؛ می باشد .


کلمات کلیدي :

پایداري ، طراحی بومی و سنتی ، طراحی اقلیمی ،الگوها

نویسندگان :

فاطمه صادق ترکی ، اکبر رجبی کنف گورابی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداري , طراحی بومی و سنتی , طراحی اقلیمی , الگوها ,
:: بازدید از این مطلب : 758
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی میزان تاثیرات توسعه پایداردر شهرهاي آینده

خلاصه
نابسامانی فضاهاي شهري ریشه در عدم پاسخگویی مناسب به توقعاتی دارد که در طول تاریخ نسبت به شهرها ایجاد شده است.معماري و شهرسازي هر ملتی بازتاب شرایط ذهنی ان جامعه میباشد 1.معماري مدرن در طراحی تک بناها امکانات فراوانی براي ساکنان ساختمانها فراهم نمود اما وقتی که با رشد جمعیت و موج شهرنشینی مواجه گردید از قرارگیري کنار هم این ساختمانها و مکعبها لطمه اصلی به شهر وارد گردید. تمدن مدرن، رفاه محور بوده و طبیعت در آن جایگاه و ارزشی ندارد، به گونه اي که انسان نسبت به طبیعت نگاه بردهوارانه و بهره بردارانه دارد.طراحی دقیق و سختگیرانه قاعده کلی جنبش مدرنیسم باعث شده است که خیابانها و فضاههاي عمومی جذابیت خود را بعنوان مکانهاي تجمع از دست بدهند.رشد بی رویه شهر و انتخاب کاربریهاي داخل آن بدون در نظرگرفتن توان محیط زیست باعث کاهش کیفیت زندگی و ایجاد وضعیتی نامتوازن میشود و شهري ناسالم و ساکنین خسته و منفعل را به ارمغان می آوردوآلودگی هوا . کمبود فضاي سبز، شهر را غیر قابل سکونت مینماید. در سال هاي اخیر وپس از فرو کش کردن تب  سبک هایی که در دهه هاي اخیر و در دوران بعد از مدرنیسم رواج یافته بودند ، توجه به معماري انسان گرا به عنوان تولیدي که باید پاسخگوي نیازهاي انسان در ابعاد مختلف باشد ، منجر به شکل گیري رویکردهایی شد که باعنوان پایداري در معماري مطرح شده است که به هیچ واسطه اي همان مسیري است که معماري بایستی در آینده نزدیک با آن دسترسی پیدا کند.این نوع معماري تداعی کننده احساس انسانها نسبت به طبیعت میباشد. امروزه، فرهیختگی جوامع، دیگر بر مبناي معیارهاي گذشته ارزیابی نمی شود. میزان پایبندي جوامع به مسایل زیست محیطی و حفاظت از آن و بویژه در سالهاي اخیر، رعایت اصول توسعه پایدار و حفظ تنوع زیستی یعنی حفظ طبیعت و گسترش فرهنگ آن، معیارهاي اساسی براي ارزیابی رشد جوامع به شمار می آیند.در این مقاله بر آنیم تا ضمن تعریف مختصر از توسعه پایدار و معرفی مضامین آن در بافتهاي سنتی ایران به تشریح آینده شهرها با بهره گیري از توسعه پایدار بپردازیم.


واژههاي کلیدي:

فضاي شهري،محیط زیست،پایداري،توسعه پایدار، بافت سنت

نویسندگان :

مرتضی نیک فطرت

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فضاي شهري , محیط زیست , پایداري , توسعه پایدار , بافت سنت ,
:: بازدید از این مطلب : 658
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معرفی و مقایسه راهکارهاي اقلیمی اتخاذ شده در معماري مسکونی سنتی و معاصر یزد

خلاصه
مفهوم پایداري یکی از مفاهیم حائز اهمیت در جهان امروز می باشد. در این مفهوم به نگرشی جامع و کلی براي ارتباط یافتن سه عنصر اجتماع، اقتصاد و محیط، توجه خاص مبذول میگردد. در برخی از کشورهاي در حال توسعه، جنبه هاي محیطی و تکنولوژیکی آن فارغ از عوامل اجتماعی و اقتصادي مورد توجه قرار می گیرد. طراحی پایدار خانه هاي مسکونی یکی از مهمترین حوزه هایی است که نقش دو عنصر اجتماع و اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد. خانه، محملی براي زندگی کوچکترین و مهمترین عنصر اجتماعی یعنی خانواده است و با اقتصاد افراد در ارتباط مستقیم می باشد. براي بررسی موضوع مورد بحث، چند خانه معاصر و نو بنیاد و همچنین چند خانه سنتی ایرانی که مباحث اقلیمی در آنها به خوبی رعایت شده است؛ از نقطه نظر نگرش جامع به سه عنصر اجتماع، اقتصاد و محیط، معرفی و مورد تحلیل و نقد قرار می گیرد. بدین صورت، راهکارهاي اتخاذ شده در معماري معاصر و سنتی ایران که براي طراحی معماري مسکونی معاصر مفید است؛ معرفی می گردد و با تحلیل و نقد صورت گرفته، ضابطه هایی جهت تکمیل و ارتقاي راهکارهاي مطروحه، جهت پذیرش عام اجتماع و فراهم شدن زمینه هاي اجراي آن در جامعه پیشنهاد می شود.


واژه هاي کلیدي:

منازل مسکونی معاصر ایران، بناهاي سنتی، پایداري، آسایش حرارتی، تهویه طبیعی، تکنولوژي، اجتماع

نویسندگان :

محمد کاظمی ، نسرین انتظاري زنوز ، دکتر سید محمد حسین آیت اللهی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , منازل مسکونی معاصر ایران , بناهاي سنتی , پایداري , آسایش حرارتی , تهویه طبیعی , تکنولوژي , اجتماع ,
:: بازدید از این مطلب : 734
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 7 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پایداري روحی با ایجاد حس سرزندگی در مجتمع هاي مسکونی نمونه موردي: شهر رشت

خلاصه
آپارتمان نشینی را می توان از مهم ترین تحولاتدر فرایند اسکان بشر در شهرها دانستکه به فرم غالبمسکن شهري در دوران معاصر تبدیل شده است.مجموعه هاي مسکونی که زمانی قرار بود با قرار گیري در میان فضاي سبز، زیبا وکم تراکم،اجتماعات الگویی را ایجاد کند ، به تدریج به مجتمع هاي آپارتمانی با تراکم بسیار بالا تبدیل گردیدند.پیشرفتهاي صنعتی،ازدیاد جمعیت،تولید شیوه هاي معماري نوین و مفهوم توسعه عمودي،نیرو هایی بودند که سیر تحول این مجتمع ها به اشکال امروزي را تحت تأثیر قرار دادند. شهر رشت نیز به عنوان مرکز استان گیلان از این قاعده مستثنی نبوده است.روند رو به رشد شهر رشت که حاصل رشد جمعیت و مهاجرت است،نیاز به مسکن را در این شهر افزایش داده است.نیازشدید به مسکن،برنامه ریزان محلی وملی را بر آن داشته که سرعت تولید مسکن را در این شهر افزایش دهند. این سرعت تولید ، در بسیاري از مواقع سبب توجه به کمیت و غفلت از کیفیت شده است . قرار دادن کیفیت در درجه دوم اهمیت سبب از بین رفتن رضایت مندي و ایجاد کسالتروحی و جسمی استفاده کنندگان از مسکن در این بخششده است. مرکز توجه این پژوهش، مطالعه عوامل پایداري روحی با ایجاد حس سرزندگی در مجتمع هاي مسکونی میباشد. با بررسی عوامل شکل دهنده به سرزندگی و پایداري روحی مجتمع هاي مسکونی از دیدگاه طرح کالبدي مجتمع هاي مسکونی چه نقشی در ایجادحس سرزندگی و » روانشناسی محیط ، بدنبال پاسخگویی به این سؤال اساسی است که و در این راستا کالبد از دو جنبه فعالیتی و فضایی در مجتمع هاي مسکونی مورد بررسی قرار گرفته است . براي «؟ پایداریس روحی ساکنین دارد دستیابی به نتایج، علاوه بر مطالعات کتابخانهاي، از تحقیق موردي و براي تحلیل از مطالعات پیمایشی با پرسشنامه استفاده شده است. در نتیجه مدل تحلیلی پژوهش که در واقع در برگیرنده مدل کلی عوامل کالبدي اثرگذار بر سرزندگی مجتمعهاي مسکونی در شهر رشت میباشد ، تدوین گردیده و در انتها پیشنهاداتی در راستاي ارتقاي سرزندگی و نیل به پایداري روحی در مجتمع هاي مسکونی امروز شهر رشت از نظرکالبدي در دو بعد فضایی و فعالیتی ارائه گردیده است .


کلمات کلیدي :

سرزندگی ، کالبد ، مجتمع مسکونی ، فعالیت ،پایداري

نویسندگان :

امین رفیعی گلهپردسري ، فروغ حسنپور

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سرزندگی , کالبد , مجتمع مسکونی , فعالیت , پایداري ,
:: بازدید از این مطلب : 882
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه