<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عددی ضریب اطمینان پایداری شیروانی های خاکی با استفاده از نرم افزار Matlab

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

شیب سه بعدی . پایداری شیب . تحلیل حدی . مرز پایین . زاویه شیب

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
زض ا يٗ پػ فٍّ و ثط اؾبؼ تئ ضَ بّ آ بًل ع٘ حس ض ٍ بّ هسل ؾبظ پب ض عٗ قس اؾت ث هحبؾج ضطتٗ ا وٗ پب سٗاض ق ط٘ اٍ بّ
تحت تبث ط٘ ػ اَهل ظا ا ،ٕ ع لَ اضتفبع ق ط٘ اٍ بّ ذ اَ نّ٘ پطزاذت اظ آ دًب و پبؾد بّ حبنل اظ ض ٍ بّ هطظ پب يٗ٘ ثبلا آ بًل ع٘
حس زاضا خب گٗب زلت هكرم ؿّت سٌ ه ت اَى پبؾد بّ ا يٗ ض ٍ بّ ضا ت اَم ث ػ اٌَى هؼ ب٘ض ثطا تؼ ي٘٘ نحت تًب حٗ ز گٗط ض ٍ بّ ثىبض
ثطز. ثط اؾبؼ هغبلؼبت ا يٗ تحم ك٘ تً د٘ ه ق زَ و ثب افعا فٗ ظا قت٘ تبث ط٘ اضتفبع ػوك ثؿتط زض پب سٗاض ق ط٘ اٍ ثه ضَت ضط جٗ اؾبؾ وب فّ بٗفت وّ غٌ٘ ضَ ثب افعافٗ همبز طٗ ع لَ اضتفبع ق ط٘ اٍ ،ًٖ وّب غً ضَ و اتًظبض ه ضفت، همساض ضطتٗ ا وٗ وب فّ پ س٘ا ه و سٌ. تًب حٗ ا يٗ
تحم ك٘ زض لبلت هٗ ؾط وً زَاض بّ ثس ىٍ ثؼس اضائ قس اؾت و ه ت اَى اظ آ بًْ زض وبضثطز بّ هتفب تٍ ه سٌْؾ ث ؾبزگ اؾتفبز وً زَ.
کلمات کلیذی: شیب س بعذی، پایذاری شیب، تحلیل حذی، مرز پاییه ، زايی شیب.:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیب سه بعدی , پایداری شیب , تحلیل حدی , مرز پایین , زاویه شیب ,
:: بازدید از این مطلب : 64
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

قابلیت اعتماد تحلیل پایداری شیب های خاکی با درنظر گرفتن ناحیه ی لغزش فازی

خلاصه
برای در نظر گرفتن عدم اطمینان در ارزیابی پارامترهای مقاومتی و لایه بندی خاک، تمامی پارامترهای ورودی در تحلیل پایداری شیب با روشتعادل حدی، با استفاده از یک تابع عضویت فازی مناسب مدل شده اند. از سوی دیگر در شرایط واقعی همیشه مکانی که توده ی گسیخته شدهروی آن حرکت می کند یک سطح واضح با ضخامت صفر نیست و معمولاً از یک پهنه با ضخامت قابل توجه تشکیل می شود. بنابراین با فرضسطح گسیختگی دایره ای و با کمک تئوری فازی، لغزش شیب به صورت ناحیه ی گسیختگی مدل شده است. تحلیل قابلیت اعتماد با استفاده ازشاخص قابلیت اعتماد فازی تجمعی روی نتایج حاصل از تحلیل فازی ضریب اطمینان، انجام گردید. نتایج نشان می دهد که ضریب اطمینان حاصلاز درنظرگرفتن ناحیه لغزش فازی، دارای مقداری کمتر از روش های قطعی مرسوم و نیز تحلیل فازی ضریب اطمینان با فرض یک سطح لغزش بحرانی است.


کلمات کلیدی:

پایداری شیب . تعادل حدی . ناحیه ی لغزش . تئوری فازی . قابلیت اعتماد

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری شیب , تعادل حدی , ناحیه ی لغزش , تئوری فازی , قابلیت اعتماد ,
:: بازدید از این مطلب : 113
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی خصوصیات و پایداری توده سنگ های اطراف دهانه ورودی تونل بهشت آباد

تونل انتقال آب بهشت آباد یکی از مهمترین تونل های انتقال آب به دشت مرکزی ایران با طول بیش از 60 کیلومتر و قطر حدود 6 متر م یباشد . به دلیل تلاقی تونل در محل دهانه ورودی با گسل های مهم منطقه در نزدیکی شهر اردل ، توده سنگهای اطراف دهانه ورودی تونل با مشکل عدم پایداری روبرو هستند. در ابتدا خصوصیات درزه های موجود در توده سنگهای محل ورودی تونل مورد ارزیابی قرار گرفته تا درزه ها ی غالب بهمراه مشخصات مورد نیاز برای پارامتر های ورودی تحلیل ها بدست آید. همچنین مدول تغییر شکل و دیگر خواص مهندسی برای توده سنگها با استفاده از داده های گمانه های موجود تخمین زده شد. تحلیل پایداری به روش تجربی، تعادل حالت حدی و روش عددی ناپیوسته سه بعدی انجام گردید. همچنین نتایج حاصل از تحلیل های مذکور با یکدیگر مقایسه شد.


کلمات کلیدی:

پایداری شیب، استریوگراف، تحلیل تعادل حدی، تحلیل عددی سه بعدی

نویسندگان :

آرش محمدی ، محمود هاشمی ، هومان شریف پور

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری شیب , استریوگراف , تحلیل تعادل حدی , تحلیل عددی سه بعدی ,
:: بازدید از این مطلب : 1325
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی پایداری دیواره جنوبی معدن سنجده مجتمع طلای موته

امروزه تحلیل پایداری شیب از مباحث مهم در معادن روباز و پروژه های عمرانی است که روش های گوناگونی برای پیش بینی آن وجود دارد. طراحی مهندسی معادن روباز، با هدف بهینه سازی بین دو عامل اقتصاد و ایمنی صورت می گیرد. هدف رسیدن به استخراج با کمترین هزینه ممکن هم زمان با تاَمین پایداری دیواره ها است. پایداری دیواره ها تابع خصوصیات فیزیکی و مکانیکی توده سنگ های در برگیرنده و هندسه آن شامل ارتفاع و زاویه شیب است. در این تحقیق با توجه به تغییرات قیمت طلا و در نتیجه عیار حد استخراجی، دیواره جنوبی معدن سنجده با هدف بهینه سازی بین دو عامل اقتصاد و ایمنی در زاویه شیب های مختلف با استفاده از نرم افزار دو بعدی FLAC تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که برای دیواره با زاویه شیب فعلی ( 50 درجه ) فاکتور ایمنی 35 / 1 بدست می آید که بیانگر پایدار بودن آن می باشد. با افزایش زاویه شیب فاکتور ایمنی نیز کاهش یافته بطوری که در زاویه شیب نزدیک 70 درجه نسبت فاکتور ایمنی به 1 نزدیک می شود و شرایط شکست پله و ریزش ایجاد می شود. در نهایت شیب 58 درجه با فاکتور ایمنی 2 / 1 بعنوان شیب پایدار پیشنهاد می گردد.


واژه های کلیدی :

پایداری شیب، فاکتور ایمنی، مجتمع طلای موته، معدن سنجده، نرم افزار FLAC

نویسندگان :

فرشید پایدار ، حسن بخشنده امنیه

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری شیب , فاکتور ایمنی , مجتمع طلای موته , معدن سنجده , نرم افزار FLAC ,
:: بازدید از این مطلب : 1384
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری واژگونی با استفاده از روش اصلاح شده " لیو"

مبحث گسیختگی واژگونی یکی از مهمترین مباحث پایداری شیب های سنگی می باشد. اولین روش تحلیلی ارائه شده در زمینهی گسیختگی واژگونی بلوکی به سال 1977 ، توسط گودمن و بری برمی - گردد که تاکنون به عنوان یک روش مبنایی مورد استفاده قرار گرفته است. هریک از روشهای تحلیلی موجود دارای مزایا و محدویت هایی هستند و از این میان روش ارائه شده توسط لیو و همکارانش کاملتر به نظر می رسد، اما محدویت اصلی این روش در نظر نگرفتن تاثیر عملکرد آب بر روی پایداری می باشد. در این مقاله سعی شد تا با افزودن عامل آب و نیروی ناشی از آن در محاسبات، محدویت روش لیو برطرف و روابط جامع تری از گسیختگی واژگونی بلوکی ارائه گردد. با بررسی یک سطح شیبدار به عنوان نمونه، تاثیر نیروی آب در کاهش پایداری مشخص و مشاهده شد که نیروی نگهداری مورد نیاز در حالت اشباع نسبت به حالت خشک ( 518( kN بیشتر است.


واژه های کلیدی :

پایداری شیب، گسیختگی واژگونی، روش لیو، تاثیر نیروی آب.

نویسندگان :

امیر استاک ، سعید کریمی نسب ، حسین جلالی فر  

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری شیب , گسیختگی واژگونی , روش لیو , تاثیر نیروی آب , ,
:: بازدید از این مطلب : 1168
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازی عددی پایداری شیبهای خاکی با استفاده از مسلح کننده ها

شيبها یکي از سازه های مهم در مهندسي ژئوتکنيک به شمار ميروند و ارزیابي پایداری شيبها از مسائل مهم و چالش برانگيز ميباشد كه باوجود تحقيقات گستردهای كه برروی این مسئله در طول چند دهه گذشته صورت گرفته است، هنوز بسياری از مسائل مربوطه، ناشناخته باقي ماندهاند. یکي از معضلات اساسي در كنترل پایداری شيرواني، وقوع پدیده زمين لغزش و جنبش تودهای است كه هم در شيرواني های طبيعي مثل كوهها و هم در شيرواني های مصنوعي مثل خاكریزها و ترانشه ها اتفاق ميافتد. در این مقاله با تغيير عواملي همچون زاویه قرارگيری ميلگردها، مشخصات ميلگردها، طول و فواصل بين ميلگردها كه بر پایداری شيبهای مسلح شده تاثير فراوان دارند، شش تيپ (با توجه به فواصل مسلح كننده) برای پایداری شيبهای خاكي مورد برریس قرار گرفت ودر نهایت آرایش كه تيپ 5 و 6 ميباشد را تعيين نمودیم. همچنين تاثير Slopw و Plaxis بهينه و مناسب را جهت استفاده مسلح كنندهها با استفاده از نرم افزارهای پارامترهای و بر ضریب اطمينان شيرواني های خاكي را نيز مورد بررسي قرار دادیم و به این نتيجه رسيدیم كه هر چه چسبندگي و زاویه اصطکاک خاک بيشتر شود، جابجایي افقي شيب كمتر شده در نتيجه شيب پایدارتر ميباشد.


کلمات کلیدی:

پایداری شیب، ضریب اطمینان، تسلیح شیب، شمع ، میخکوبی، مهار

نویسندگان :

مهدی یوسفی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یاسوج)

ناصر علیپور مازندرانی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یاسوج)

منصور پرویزی (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری شیب , ضریب اطمینان , تسلیح شیب , شمع , میخکوبی , مهار ,
:: بازدید از این مطلب : 1613
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه روش های تعادل حدی و عددی جهت آنالیز پایداری شیب های سنگی

در این مقاله به بررسي دو روش تعادل حدی و عددی در شيب های سنگي و تفاوت های آنها در نتایج خروجي از نرافزارهای  RockPack III وبوده كه در این بررسيها اگر ضریب اطمينان و پایداری شيب در برابر گسيختگي بيشتر از یك باشد مي توان انتظار داشت كه پایدار Phase2 از متداول ترین روش های (Limit Equilibrium) باشد.ولي مسئله اصلي تفاوت قابل ملاحظه ای بين نتایج حاصله ميباشد.روش تعادل حدی تحليل به شمار مي رود. اساس این روش در نظر گرفتن یك یا چند مکانيزم گسيختگي و محاسبه ضریب اطمينان در مقابل مکانيزم گسيختگي مي باشد. به این ترتيب بر اساس حالات گسيختگي شناخته شده، گسيختگي كه منجر به ناپایداری مي گردد، در نظر گرفته مي شود. جامع ترین روش تحليلي استفاده شده در بررسي رفتار و پاسخ شيب ها، روش های عددی نظير اجزاء محدود و تفاضل محدود مي باشد كه اندازه گيری های دقيق از خواص مصالح و پارامترهای ژئوتکنيکي نياز بوده كه به وقت وهزینه ی زیادی نياز است .امروزه پروژه های عمراني و معدني در كشور و نياز به حفاری شيب های سنگي شامل راه ها و بزرگراه ها، تونل سازی و ساخت سدها و نيروگاه های زیرزميني، تونل های انتقال آب به مناطق شهری و روستایي در كشور گسترش زیادی یافته است. همچنين مقدار بسيار زیادی از مواد معدني توليدی در كشور از طریق معادن روباز حاصل ميشود. نياز است تا با تعيين روندی كلي در مورد آناليز پایداری شيبهای سنگي در مناطق مختلف كشور پایگاه داده جامعي تشکيل شود .

کلید واژه :

Phase2 ، RockPack III ،پایداری شیب ، روش تعادل حدی،روش های عددی

نویسندگان :

عیسی عباسی (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

محمد رضا حسنلو(استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان-گروه عمران)

محمود حسنلوراد (استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه قزوین -گروه عمران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , Phase2 , RockPack III , پایداری شیب , روش تعادل حدی , روش های عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 1637
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحلیل پایداری شیب سازه فروشویی تودهای معدن مس سرچشمه با استفاده از مدلسازی عددی

سازههای فروشویي تودهای از جمله ساختارهای متشکل از خاک و ژئوسنتتيک هستند. در این سازهها توده خاک معدني به صورت پلههایي برروی بستری شيبدار قرار ميگيرد كه سطح ایزوله بستر تركيبي از چند لایه طبيعي (خاک رس و خاک مخلوط متراكم) و مصنوعي (ژئوممبران) ميباشد. ناپایداری و لغزش سازههای فروشویي تودهای از نظر زیستمحيطي و اقتصادی اهميت زیادی دارد . این ناپایداری ميتواند ناشي از ضخامت زون اشباع در سازه، وزن خاک و به دليل مقاومت برشي پایين سطح تماس ژئوسنتتيک و خاک باشد. در این مقاله پایداری سازه فروشویي تودهای شماره 2 معدن مس سرچشمه با استفاده از روش اجزا محدود و نتایج آزمایشگاهي مربوط به پارامترهای مقاومتي سطح تماس خاک و ژئوسنتتيک مورد بررسي قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان ميدهد كه سطح لغزش بحراني در داخل توده خاک و در امتداد سطح تماس خاک و ژئوممبران تشکيل ميگردد. همچنين نتایج نشان دادند كه افزایش سطح ایستابي اسيد در سازه، باعث كاهش ضریب اطمينان پایداری شيب ميشود.


کلمات کلیدی:

مدلسازی عددی، پایداری شیب، سازه فروشویی تودهای، ژئوسنتتیک

نویسندگان :

زیور کمسفیدی ( دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان)

آرش رفاهی (استادیار گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان)

سعید کریمی نسب (دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان)

محمدمهدی صابری (کارشناس ارشد واحد پروژه معدن)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازی عددی , پایداری شیب , سازه فروشویی تودهای , ژئوسنتتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1446
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزیابی تحلیلی قابلیت اطمینان پایداری ترانشه های قائم در خاک های چسبنده با روش توزیع توأم متغیرهای تصادفی

مطالعه علمي و جامع پدیدة زمين لغزش در دنيا به دلایل متعدد از مهمترین مسائل ژئوتکنيک است . به جرأت مي توان گفت از جمله، حساس ترین و مهمترین مسائل در پروژه هاي عمده عمراني مانند محل احداث ساختمان هاي بزرگ ، سدها و تونل هاي عبور و در گرو مطالعه پایه اي شيب هاي طبيعي منطقه است . در این تحقيق، از روش توزیع توأم متغيرهاي تصادفي (JDRV) به عنوان یک روش تحليلي براي ارزیابي قابليت اطمينان یک ترانشه قائم در خاک چسبنده استفاده شده است. پارامترهاي تصادفي انتخاب شده ارتفاع، چسبندگي، وزن مخصوص و مدول الاستيک هستند، كه با استفاده از یک تابع توزیع احتمال نرمال مدل شده است. زاویه زمين نسبت به افق كه به عنوان پارامتر ثابت و برابر صفر در
نظر گرفته شده است. منحني هاي توزیع چگالي احتمال نهایي ضریب اطمينان با استفاده از روش توزیع توأم متغيرهاي تصادفي با شبيه سازي مونت كارلو ( MCs ) و روش تخمين نقطه ( PE ) صحت سنجي شده است. مقایسه نتایج به دست آمده نشان مي دهد كه نتایج به یکدیگر بسيار نزدیک و تابع چگالي احتمال از روش توزیع توأم متغيرهاي تصادفي دقت بسيار زیادي دارد.   

کلمات کلیدی:

قلبلیت اطمینان، تعادل حدی، روش توزیع توأم متغیرهای تصادفی، روش تخمین نقطه، پایداری شیب

نویسندگان :

محمد اوجی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد استهبان، گروه عمران، استهبان، ایران)

علی جوهری (استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قلبلیت اطمینان , تعادل حدی , روش توزیع توأم متغیرهای تصادفی , روش تخمین نقطه , پایداری شیب ,
:: بازدید از این مطلب : 1957
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه