<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی پتانسیل رمبندگی خاک در مزرعه کلانتر میبد

خلاصه
خاکهای رمبنده ازجمله خاکهای مسئلهدارند كه به رطوبت حساس بوده و سبب كاهش حجم آنها ميشود. این كاهش حجم سبب درهمشکستن ساختمان خاک و نهایتاً سبب نشست قابلملاحظهای در خاک ميشود. این خاکها دارای دو منشأ یخچالي و غیر یخچالي )جریانهایگلي یا رودخانهای( هستند. قسمت عمده خاک دارای اندازه ذرات سیلت است كه از كانيهای كوارتز، میکا، رس و كربناته تشکیلشدهاند وممکن است تا بیش از 40 % وزن آنها كاني كربناته باشد. این رسوبات تحکیم نیافته، توسط باد منتقل و برحسب وزن رسوبگذاری شدهاند. باداشتن بیش از 40 % تخلخل، دانسیته پائیني دارند و در صورت اشباع شدن، دانسیته خاک افزایش یافته و پتانسیل رمبندگي آنها كاهش یا از بینميرود. در اثر افزایش درصد سیلت و افزایش ضریب یکنواختي مقدار رمبندگي خاک افزایش و با افزایش مقدار رس و رطوبت اصلي خاک،عامل رمبندگي كاهش ميیابد، بنابراین شناسایي اینگونه خاکها كه در اكثر نقاط كره زمین وجود دارند سلامتي سازههای احداثشده روی آنهارا به خطر مياندازد حائز اهمیت است. در این تحقیق پتانسیل رمبندگي در مزرعه كلانتر میبد در استان یزد بررسي شده است برای این منظور هم-زمان با حفر 2 گمانه به عمق 10 متر، آزمایشهای ضربات نفوذ استاندارد، دانسیته، نمونهبرداری دستنخورده انجام شده و ارزیابي پتانسیل رمبندگيبا معیار تجربي و آزمایش استاندارد تحکیم مضاعف در نظر گرفته شده است. نتایج این بررسيها نشان ميدهد كه تا عمق 4 متری پتانسیل رمبندگيتقریباً شدید بوده و بهتدریج با افزایش عمق و افزایش درصد رطوبت طبیعي و مقدار رس مقدار پتانسیل رمبندگي تا حد متوسط و كم، كاهش ميیابد.


کلمات کلیدی:

خاک های رمبنده . پتانسیل رمبندگی . آب . مزرعه کلانتر

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک های رمبنده , پتانسیل رمبندگی , آب , مزرعه کلانتر ,
:: بازدید از این مطلب : 47
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 11 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تغییرات پتانسیل رمبندگی و عوامل موثر بر پدیده رمبندگی خاك (مطالعه موردي خاكساختگاه سد سیوند)

خلاصه
خاك ها ي رمبنده خاکهایی هستند که در حالت طبیعی با درصد رطوبت اندك داراي مقاومت ظاهري نسبتا زیادي هستند لیکن پس از جذب رطوبت و بارگذاري، فضاهاي خالی بی ن ذرات کاهش زیادي می یابند و به حالت فشرده تري می رسند . گزارش خسارات زیاد به سازه ها ي مهندسی ناشی از رمبندگی خاك به لزوم توجه بیشتر به این موضوع را می طلبد . در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی عوامل مؤثر بر قابلیت رمبندگی خاکها پرداخته شده است . از این میان تا ثیر رطوبت و وزن مخصوص خشک خاك بر میزان رمبندگی خاك ساختگاه سد سیوند مورد مطالعه قرار گرفت ه است . در پژوهش حاضر تعداد 24 آزمایش ادومتر بر روي خاکهاي رمبنده انجام و اثر تغییرات وزن مخصوص خشک و درصد رطوبت بر میزان رمبندگی مورد 18، تهیه و آماده سازي شد هاند . سپس جهت % ،16% ،14% ،12% ،10% ، بررسی قرار گرفته است . براي این منظ ور ابتدا خاکها با درصدهاي رطوبت ها ي % 8 به روش استاتیکی تراکم یافت ه است. نتایج حاصل از آزمایش پتانسیل (kN/m3)17/5 ،16 ،14/5 ، ساخت نمونه هایی با وزن مخصوص خشک 13 رمبندگی بر روي نمودارهاي مناسب ترسیم و تأثیر تغییرات درصد رطوبت و وزن مخصوص خشک خاك مورد بررسی قرار گرفت .

کلمات کلیدي:

خاك رمبنده، پتانسیل رمبندگی، درصد رطوبت، وزن مخصوص خشک خاك

نویسندگان :

حسین رهنما ، محمد مهدي مختاري ، مهدي مخبري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك رمبنده , پتانسیل رمبندگی , درصد رطوبت , وزن مخصوص خشک خاك ,
:: بازدید از این مطلب : 842
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر افزودن آهک به خاک رمبنده جهت کاهش پتانسیل رمبندگی آن

كشور ایران در زمره كشورهایي قرار گرفته كه دارای خاكهای رمبنده ميباشد و در صورت عدم شناسایي این خاكها، اگر سازه، راه و یا خطوط ریلي روی آنها احداث شود، ميتواند در اثر اشباع شدن خاک، مشکلات قابل توجهي را ایجاد نماید. در این پژوهش به بررسي و مطالعه آزمایشگاهي تثبيت خاک و كاهش رمبندگي و افزایش خصوصيات مقاومتي آن با استفاده از تکنولوژی تزریق آهک پرداخته شده است و سپس رمبندگي خاک مورد تزریق و خاک در حالت طبيعي مورد مقایسه قرار گرفته و نتایج حاكي از كارایي مناسب روش تزریق در مقایسه با روشهای موجود ميباشد. این نتایج نشان ميدهد كه تزریق آهک باعث كاهش پتانسيل رمبندگي خاک ميشود. همچنين پارامترهای مقاومت برشي خاک پس از تزریق بهبود یافته و مقدار بعد از تزریق تقریباً 1برابر شده است، كه این افزایش زاویه اصطکاک داخلي منجر به كاهش چسبندگي خاک شده كه نشان از بهبود رفتار / 2/15 برابر شده و پارامتر ، 62 خاک پس از تزریق دارد.


کلمات کلیدی:

خاکهای مسئله دار، پتانسیل رمبندگی، تزریق آهک، مقاومت برشی خاک، چسبندگی خاک 

نویسندگان :

مهدی یوسفی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه یاسوج)

محمد باقر صلاحی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه یاسوج)

منصور پرویزی (استادیار دانشکده مهندسی گروه عمران، دانشگاه یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکهای مسئله دار , پتانسیل رمبندگی , تزریق آهک , مقاومت برشی خاک , چسبندگی خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 1467
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه تأثیر شرایط اولیه نمونه های خاک رسی رمبنده بر میزان پتانسیل فروپاشی آنها

یکي از مسائل مهم در علم ژئوتکنيک تغيير حجم خاک های غير اشباع، تحت تنش ثابت در اثر افزایش رطوبت مي باشد. در طبيعت خاک هایي یافت مي شود كه تحت تنش ثابت با افزایش درصد رطوبت كاهش حجم بسيار زیادی از خود نشان مي دهند. این خاک ها به خاک های رمبنده موسومند. در این تحقيق سعي شده است كه با تغيير در شرایط اوليه نمونه های خاک رسي رمبنده از جمله ميزان رطوبت اوليه و وزن مخصوص خشک، در تنش های متفاوت ميزان پتانسيل رمبندگي آنها مشخص شود. بدین منظور نمونه های خاک با شرایط اوليه متفاوت تحت آزمایش تحکيم تک محوری (ادئومتر) قرار گرفتند. نمونه ها در دستگاه ادئومتر تا تنش های مشخصي بارگذاری شدند. سپس تحت تنش ثابت با افزایش ميزان رطوبت اشباع شدند. ميزان فروپاشي حجمي نمونه ها در اثر افزایش رطوبت با كنترل تغييرات طول شان ثبت شد. بدین طریق ميزان پتانسيل رمبندگي برای نمونه ها در تنش های مختلف با شرایط اوليه متفاوت معين شد و درباره نتایج آن بحث گردید.


كلمات كلیدی:

پتانسیل رمبندگی، خاک غیر اشباع، شرایط اولیه، فروپاشی حجمی، تحکیم تک محوری

نویسندگان :

علیرضا باقریه(استادیار دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه ملایر)

علی فارسی جانی (دانشجوی كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات همدان، گروه عمران، همدان، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پتانسیل رمبندگی , خاک غیر اشباع , شرایط اولیه , فروپاشی حجمی , تحکیم تک محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 1550
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تثبیت خاک با آهک جهت بهبود پارامترهای مقاومت برشی خاک و کاهش پتانسیل رمبندگی آن، با مطالعه موردی (خاک مسیر یاسوج- یزد)

كشور ایران در زمره كشورهایي قرار گرفته كه دارای خاكهای رمبنده ميباشد و در صورت عدم شناسایي این خاكها، اگر سازه، راه و یا خطوط ریلي روی آنها احداث شود، ميتواند در اثر اشباع شدن خاک، مشکلات قابل توجهي را ایجاد نماید. در این پژوهش به بررسي و مطالعه آزمایشگاهي تثبيت خاک و كاهش رمبندگي و افزایش خصوصيات مقاومتي آن با استفاده از تکنولوژی تزریق آهک پرداخته شده است و سپس رمبندگي خاک مورد تزریق و خاک در حالت طبيعي مورد مقایسه قرار گرفته و نتایج حاكي از كارایي مناسب روش تزریق در مقایسه با روشهای موجود ميباشد. این نتایج نشان ميدهد كه تزریق آهک باعث كاهش پتانسيل رمبندگي خاک ميشود. همچنين پارامترهای مقاومت برشي خاک پس از تزریق بهبود یافته و مقدار بعد از تزریق تقریباً  1برابر شده است، كه این افزایش زاویه اصطکاک داخلي منجر به كاهش چسبندگي خاک شده كه نشان از بهبود رفتار / 2/15 برابر شده و پارامتر ، 62 خاک پس از تزریق دارد.


کلمات کلیدی:

خاکهای مسئله دار، پتانسیل رمبندگی، تزریق آهک، مقاومت برشی خاک، چسبندگی خاک

نویسندگان :

مهدی یوسفی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه یاسوج)

سمیه سیروس پور (استادیار دانشکده مهندسی گروه عمران، دانشگاه یاسوج)

منصور پرویزی (استادیار دانشکده مهندسی گروه عمران، دانشگاه یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکهای مسئله دار , پتانسیل رمبندگی , تزریق آهک , مقاومت برشی خاک , چسبندگی خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 1367
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه خاکهاي رمبنده در نقاط مختلف منحنی تراکم و بررسی عوامل موثر بر پدیده رمبندگی

 خاك هاي رمبنده خاکهایی هستند که در حالت طبیعی با درصد رطوبت اندك داراي مقاومت ظاهري نسبتا زیادي هستند لیکن پس از جذب رطوبت و بارگذاري، فضاهاي خالی بین ذرات کاهش زیادي می یابند . مطالعه خاك هاي  رمبنده در نقاط مختلف منحنی تراکم از آن جهت حائز اهمیت است که تغییرات همزمان رطوبت و وزن مخصوص بر روي پتانسیل رمبندگی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بیانگر این است که در درصدهاي کمتر از رطوبت بهینه، اثر وزن مخصوص خشک بر پتانسیل رمبندگی به مراتب بیش از اثر رطوبت می باشد در حالی که همچنین به نظر می رسد در رطوبت هاي بیش از رطوبت بهینه خاك، رطوبت نقش موثرتري در میزان رمبندگی نسبت به وزن مخصوص خشک ایفا می کند.


کلمات کلیدي:

خاك رمبنده، پتانسیل رمبندگی، رطوبت بهینه، وزن مخصوص خشک ماکزیمم

نویسندگان :

امیر وکیلی (مدرس دانشگاه آزاد اسلامی استهبان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان)

سید محمد علی زمردیان (استادیار دانشگاه شیراز)

امیر حسین وکیلی (مدرس دانشگاه آزاد اسلامی استهبان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان)

مهدي خوشخو (عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی استهبان)

احمد رضافقیه (عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی استهبان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك رمبنده , پتانسیل رمبندگی , رطوبت بهینه , وزن مخصوص خشک ماکزیمم ,
:: بازدید از این مطلب : 1412
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه