<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

آبگذری ساختگاه سد سیمره با نگرشی ویژه بر طرح توسعه پرده آب بند (استان ایلام)

 

 

 

کلمات کلیدی :

آبگذری . پرده آب بند . تزریق . سدسیمره . آسماری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آبگذری , پرده آب بند , تزریق , سدسیمره , آسماری ,
:: بازدید از این مطلب : 92
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کارایی عملیات تزریق درکنترل آبگذری زون های برشی گسل های محدوده ساختگاه سد رودبار لرستان

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سد رودبار . گسل . تزریق . پرده آب بند

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد رودبار , گسل , تزریق , پرده آب بند ,
:: بازدید از این مطلب : 362
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازی پی ساختگاه سد خاکی مخزنی سیلوه بر اساس شاخص های ژئو تکنیکی

 

 

کلمات کلیدی :

سد سیلوه . ساختگاه . پرده آب بند . تزریق . بهسازی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد سیلوه , ساختگاه , پرده آب بند , تزریق , بهسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 287
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 9 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نتایج آزمایشگاهی بنتونیت مورد استفاده برای تزریق دوغاب پرده آب بند در ایران و دلایل عدم تطابق آن با مشخصات فنی ذکر شده در پروژه های داخل کشور

بررسی نتایج آزمایشگاهی بنتونیت مورد استفاده برای تزریق دوغاب پرده آب بند در ایران و دلایل عدم تطابق آن با مشخصات فنی ذکر شده در پروژه های داخل کشور

کلمات کلیدي:

بنتونیت . پرده آب بند . مشخصات فنی پروژه . ضریب فعالیت . آزمایشهاي بنتونیت.

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بنتونیت , پرده آب بند , مشخصات فنی پروژه , ضریب فعالیت , آزمایشهاي بنتونیت , ,
:: بازدید از این مطلب : 346
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و مطالعه فرآیند تزریق پرده آب بند سد گیوي

خلاصه
سد گیوي یکی از مهم ترین پروژههاي در حال احداث در استان اردبیل می باشد. توده سنگ ساختگاه را مجموعهاي از توده سنگ هاي آندزیتی مگاپورفیري، توف و یک لایه شیل در زیر تشکیل می دهد که متعلق به زمان ائوسن میباشند. کیفیت توده سنگ در جناح راست در حد خوب تا خیلی خوب اما این شرایط در تکیهگاه چپ کاملاً متفاوت بوده و به علت هوازدگی شدید و دگرسانی هیدروترمالی در رده بد قرار دارد. با توجه به شرایط زمین شناسی محل سد، جنس و کیفیت سنگ، میزان نفوذپذیري توده سنگ، سطح آب زیرزمینی و ملاحظات طراحی، پرده آببند به طول 102 کیلومتر و تا عمقی که نفوذپذیري کمتر از 3 واحد لوژن باشد، ادامه مییابد. بر این اساس پرده آببند در تکیهگاه راست یک ردیفه تا عمق 60 متر و در بستر تا عمق 40 متر و در تکیهگاه چپ با توجه به ناهمگنی توده سنگ سه ردیفه و تا عمق 170 متر است. در این تحقیق ابتدا انجام شده است. پس از این تحلیل ها، P-Q ارزیابی ویژگی هاي آبگذري آزمایش هاي فشار آب، تفسیر و تحلیل این داده ها از روي نمودارهاي میزان خورند سیمان در مقاطع و نواحی مختلف از لحاظ کمی و آماري بررسی و روند سیمان خوري، مقایسه سیمان خوري سري هاي پنجگانه انجام گرفته است. هم چنین نمودارهاي سطوح هم خورند سیمان براي گمانههاي پرده آب بند رسم و ارزیابی شده است. بررسیها نشان داد که مقادیر لوژن و خورند سیمان در جناح چپ نسبت به جناح راست بیشتر بوده و در جناح چپ نیمه بالایی نسبت به نیمه پایینی از مقدار خورند بالایی برخوردار است. ارزیابی آبگذري گمانه هاي کنترلی نشان داد مقدار آبگذري در جناح راست نسبت به جناح چپ کاهش یافته ولی هم چنان درصد بالایی از مقاطع در جناح چپ به معیار آب بندي نرسیده اند.


کلمات کلیدي:

تزریق، سد گیوي، خورند سیمان، پرده آب بند، آزمایش فشار آب

نویسندگان :

محمدرضا صیامی اصل

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تزریق , سد گیوي , خورند سیمان , پرده آب بند , آزمایش فشار آب ,
:: بازدید از این مطلب : 769
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمین عمق مناسب پرده آب بند سد خرسان با استفاده از تجزیه و تحلیل موقعیت گمانه های آرتزین موجود در ساختگاه این سد

بر اساس روابط تجربی و عرف معمول در مهندسی سد عمق مناسب پرده آب بند بر اساس نتایج حاصل از آزمایش نفوذپذیری لوژان تعیین می شود. استفاده از این رهیافت در مواقعی که ساختار مناسب دیگری در محل برخورد نباشد، یگانه راه حل طراحی عمق مناسب پرده آب بند است. ولی در گستره سد خرسان مطالعات ژئوتکنیکی موقعیت 12 گمانه را که بصورت آرتزین عمل نموده اند را نشان داده است. وضعیت فضایی قرارگیری عمق آرتزین این گمانه ها موقعیت پرده نفوذ ناپذیر طبیعی را مشخص نمود که با دوختن این پرده به پرده آب بند ساختار مطمئن و بهینه ای برای جلوگیری از فرار آب سد ایجاد می شود. در پژوهش حاضر فرایند استفاده از تحلیل های زمین آماری برای تعیین موقعیت پرده نفوذناپذیر طبیعی موجود در منطقه و نقش آن در تعیین عمق بهینه پرده آب بند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مناسب ترین عمق برای احداث این پرده تراز ارتفاعی 1140 متر می باشد.


واژگان کلیدی:

پرده آب بند- آزمایش لوژان- عمق آرتزین- تحلیل زمین آماری

نویسندگان :

رسول دروگری ، جعفر عبدالهی شریف ، عارف علیپور

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پرده آب بند , آزمایش لوژان , عمق آرتزین , تحلیل زمین آماری ,
:: بازدید از این مطلب : 1098
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

روند تزریقات و ارزیابی عددی کارآیی پرده آب بند سد مخزنی شهر بیجار

سد مخزنی شهر بیجار، سومین سد اجرا شده از نوع سنگر ز ی رو ه ی بتنی در ا ر یان م یباشد. سد سنگر ز ی رو ه ی بتنی ،(CFRD) یکی از انواع سدهای سنگر ز ی بوده كه یک رو ه ی بتنی در بالادست آن، همانند آب بند عمل نموده و مانع از عبور آب به طرف پا یی ندست م یشود. نظر به تحلیل عددی صورت گرفته، ملاحظه م یگردد مقدار نشت محاسبه شده از محاسبات تراوش سه بعد ی حدود 14 % از مقدار نشت مخزن كه در مطالعات0 میلو ین متر مکعب در سال در نظر گرفته شده است ، كمتر م یباشد. طول پرده تزریق در محدوده ز ر ی سرر ز ی به / برنامه ر ز یی منابع آب به م ز یان 94 مز یان حدود 50 متر در تكه ی گاه راست به صورت متصل و دوخته شده به شیل، به اندازه كافی طولانی انتخاب شده است. نتیجه گمانه های كنترلی 50بوده است. بد ه یی است افزایش عمق kg/m حفر شده، ان بیگر پرشدگی كامل درزه ها با دوغاب سم یان، اخذ لوژن های ز ر ی 2 وخورندهای ز ر ی پرده و حفر گمانه های پرده با شیب و آز م یوت تدقیق شده، نقش موثری در حصول نتایج مثبت داشته است.


کلمات کلیدی:

تزریق، پرده آب بند، سد سنگرز ی رو ه ی بتنی، تحلیل عددی و لوژن.

نویسندگان :

فردین خاموشا ین (سرپرست واحد ژئوتکنیک سد مخزنی شهر بیجار، شرکت مهندسین مشاور ک یم)

محسن مهر مطلق (مهندس ناظر دفتر فنی سد مخزنی شهر بیجار، شرکت مهندسین مشاور ک یم)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تزریق , پرده آب بند , سد سنگرز ی رو ه ی بتنی , تحلیل عددی و لوژن ,
:: بازدید از این مطلب : 1869
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 23 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آناليز نشت ساختگاه سد ژاوه با استفاده از نرم افزار Seep/w

يكي از پارامترهاي اساسي در طراحي سدها، آناليز نشت آب در زير پي سد مي باشد. مهم ترين هدف اجراي پرده آب بند در سد، كاهش ميزان نفوذپذيري به زير حد مجاز آن مي باشد. از اين رو، با ساختن مدل نشت و محاسبه ميزان آب عبوري، قبل از احداث پرده و بعد از طراحي آن، مي توان عمق بهينه پرده آب بند را بدست آورد. در اين مقاله ما آناليز مناطق Rock work انجام داده ايم. در ابتدا توسط نرم افزار Seep/w نشت ساختگاه سد ژاوه را با استفاده از نرم افزار هم لوژن استخراج گرديد، سپس با استفاده از مناطق بدست آمده آناليز نشت انجام شد. عمق پرده آب بند با استفاده از  اين تحليل بين 80 70متر بدست آمد.


كلمات كليدي:

آناليز نشت ، Seep/w ، سد ژاوه، پرده آب بند ،  Rock work

نویسندگان :

سيد رسول علوي (دانشجوي كارشناسي ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران))

پرويز معارف وند (استاديار دانشكده مهندسي معدن،متالوژي دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران))

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آناليز نشت , Seep/w , سد ژاوه , پرده آب بند , Rock work ,
:: بازدید از این مطلب : 1625
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه موردي فرآيند تزريق پرده آببند پي سد ونيار

سد ونيار از بزرگترين پروژ ههاي در حال اجرا در استان آذربايجا نشرقي مي باشد. محل ساخت آن نزديك گسل شمال تبريز بوده و بستر آن به طور عمده از دياباز و ميكروديابازهاي هوازده تشكيل يافته است. براي اجراي پرده آببند شيوه تزريق برگزيد هشده است. در اين پژوهش ابتدا وضعيت آبگذري توده سنگ از لحاظ كمي و از لحاظ رفتاري از روي نتايج آزمايشهاي فشارآب بررسي و با معيارهاي طراحي مقايسه شده سپس مقادير خورند سيمان مورد پردازش قرارگرفته است. نمودارهاي ه مپتانسيل آبگذري و هم خورند سيمان نيز استخراج و پردازش شده اند. نتايج حاكي از آن بود آبگذري و خورند سيمان در محدوده راست مقادير بالايي داشته و در محدوده چپ كمتر بود.


كلمات كليدي:

تزريق، سد ونيار، پرده آب بند، آزمايش فشار آب، خورند سيمان

نویسندگان :

آيدين منتخبي كلجاهي (كارشناسي ارشد ژئوتكنيك، دانشكده عمران، دانشگاه تبريز)

مسعود حاجي عليلوي بناب (استاديار دانشكده عمران، دانشگاه تبريز)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تزريق , سد ونيار , پرده آب بند , آزمايش فشار آب , خورند سيمان ,
:: بازدید از این مطلب : 1561
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نقش عوامل ژئوتكنيكي و ژئوموفولوژيكي در مكان يابي سدهاي زيرزميني مطالعه موردي : سد كهنوج

سد زيرزميني از جمله تكنيك هايي است كه به كمك آن مي توان از طريق بهبود منابع آبي موجود، بهره وري از آن ها را افزايش داد. همچنين با جمع آوري و استحصال آب هايي كه از دسترس خارج مي شوند(نشت آب و بازگشت به لايه هاي زيرين) به هنگام خشكسالي به مقابله با بحران كم آبي پرداخت و ميزان هدر رفت آب را كاهش داد. در مناطق خشك كه تبخير بالا بوده و جريانات زير سطحي نيز يا بداخل حوضچه هاي كويري تخليه شده و شور ميشوند و يا از دسترس خارج گشته و بلا استفاده ميگردند . احداث سدهياي زير زميني روشي مناسب جهت استفاده از اينگونه منابع آبي ميباشد . زير احداقل تلفات آب را در پي دارد سد زير زميني كندر كهنوج كه آب مجموعه اي از روستاهاي پراكنده و صعب العبور را كه به صورت يك مجتمع مسكننوني جديد الاحداث درآمده اند تامين مي كند , در 40 كيلومتري شهرستان گرمسيري كهنوج واقع شده و عمليا ت اجرائي آن در سال 1370 پايان يافته است اين سد به عرض چهل متر و ارتفاع دوازده متر ,عرض 17 متر و 76 متر به ترتيب در عرض بالا و كف و در شيب چهار درصد با هسته رسي ساخته شده كه حجم ذخيره آن 10000 هزار متر مكعب مي باشد .روش كار بدين صورت بوده است كه ابتدا مصالح نفوذ پذير كف آبراهه تا روي سنگ كف ( شيست متراكم ) برداشته شده و خاك نفوذ ناپذير ريزدانه رسي جايگزين آن شده و متراكم گرديد سپس آب هاي زيرگذر جمع آوري و به شهرك جديد التاسيس پمپاژ گرديد.


كلمات كليدي:

سد زيرزميني، كندركهنوج، حداكثر دبي، پرده آب بند,خاك نفوذ ناپذير

نویسندگان :

علي شيخ بهايي (كارشناس ارشد عمران,دانشگاه هرمزگان)

محمد رضا اميني زاده (كارشناس ارشد زمين شناسي مهندسي,دانشگاه تربيت مدرس)

علي خدائي (دانشيار دانشكده عمران,دانشگاه صنعتي اميركبير)

احمد نوحه گر (استاديار گروه آبخيزداري,دانشگاه هرمزگان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد زيرزميني , كندركهنوج , حداكثر دبي , پرده آب بند , خاك نفوذ ناپذير ,
:: بازدید از این مطلب : 1531
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 23 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه