<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد منابع انسانی در پروژه هاي عمرانی شهرداري جیرفت با استفاده از روش P.N.HR 

خلاصه
در این تحقیق با توجه به اینکه شروع و اتمام همه فعالیتهاي یک پروژه عمرانی باید توسط منابع انسانی انجام شود ،سعی شده است موارد مرتبط بابه عنوان متغیرهاي اصلی در نظر گرفته شوند. در این روش با طرح 140 سوال مربوطه PMBOK بهره وري منابع انسانی برگرفته از استانداردپردازش گردیده است. با پردازش و نتیجه گیري از دادهها مشخص گردید تمام excel و spss نظرسنجی صورت گرفته و نتایج با کمک نرم افزار0حاصل گردید و عواملی که بالاترین تاثیر را در بهره وري / متغیرهاي مطرح شده نرمال بوده و پایایی پرسشنامه و آلفاي کرونباخ هم با عدد 98دارند بایستی بیشتر مورد توجه سازمان قرار گیرند. ضمناً نتایج نشان میدهند با در نظر گرفتن متغیرهاي بیشتر در مطالعه انجام گرفته نسبت به روش- هاي انجام شده قبل، شاخص بهره وري افزایش پیدا کرده است.

کلمات کلیدي :

PMBOK . بهره وري . منابع انسانی . پروژه هاي عمرانی . سازمان

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , PMBOK , بهره وري , منابع انسانی , پروژه هاي عمرانی , سازمان ,
:: بازدید از این مطلب : 243
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه مدلی براي پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت

خلاصه
اجراي پروژه هاي عمرانی در هر کشوري یکی از شاهرگهاي حیاتی آن کشور محسوب می شود. بخش غیر دولتی سهم قابل توجهی در انجام پروژه هاي دولتی دارد ولی در اغلب پروژه هاي دولتی، مطالبات پیمانکار به موقع پرداخت نمی شود در حالی که با پرداخت به موقع این مطالبات و  در نتیجه تقویت بخش خصوصی، سرعت رشد و پیشرفت کشور به طور محسوسی افزایش خواهد یافت. در حال حاضر به علت محدودیت مالی ناشی ازعدم دریافت مطالبات توسط پیمانکاران امکان سرمایه گذاري در تجهیزات و ماشین آلات به روز، از آنها سلب شده است و نیز بسیاري از شرکتهاي بزرگ و کوچک در مرحله ورشکستگی قرار دارند. میزان بدهی دولت به پیمانکاران هم اکنود به بیش از 40 هزار میلیارد ریال رسیده که از عهده پرداخت آن بر نمی آید و علیرغم تکلیف به دولت در بودجه هر سال در خصوص پرداخت بدهی پیمانکاران، این امکان فراهم نمی شود که این امر باعث طولانی تر شدن زمان اجراي پروژه ها می شود. طبق آمار رسمی میانگین وزنی مدت اجراي پروژه ها در ایران حدود 11 سال در برنامه چهارم بوده که سه برابر استاندارد جهانی است. همچنین در دهه 80 شمسی دولتحدود چهارصد و هفتاد هزار میلیارد ریال(حدود چهل و هفت میلیارد دلار) بابت تاخیر در اجراي پروژه هاي عمرانی بیش از بودجه مصوب طرح ها هزینه کرده است و بابت هرسال تاخیر در اتمام پروژه ها به طور متوسط سالانه 38 درصد به بهاي تمام شده پروژه ها اضافه شده است. بر اساس بررسی هاي انجام شده، در سالهاي اخیر مهمترین علت تاخیر اجراي پروژه ها در ایران نارسایی اعتبارات بوده است و این عامل باعث شده که از یک طرف وضعیت پیمانکاري در کشور تضعیف شده و از طرف دیگر با وجود پروژه هاي نیمه تمام، میلیاردها دلار هزینه اضافی توسط دولت پرداخت شود. بنابراین بدهی دولت به پیمانکاران و تاخیر زیاد در اجراي پروژه هاي عمرانی یک بحران جدي است و خروج از آن ضروري به نظر می رسد. در این مقاله دو ابزار مالی جدید اوراق استصناع و اوراق صکوك اجاره براي خروج از بحران بدهر به پیمانکاران پیشنهاد می شود. بدین صورت که دولت پس از ارزیابی فنی و اقتصادي پروژه اقدام به انتشار اوراق استصناع (سفارش ساخت) از طریق بازار فرابورس ایران می نماید و یا اینکه در پایان فازهاي اجرایی پروژه و به پشتوانه میزان پیشرفت کار، اورق صکوك اجاره از طریق بازار ذکر شده به عموم مردم عرضه می نماید و از محل عایدي بهره برداري از پروژه و یا از محل صرفه جویی 38 درصدي سالانه ناشی از کاهش زیان تاخیر از طریق بودجه هاي سالانه اقدام به پرداخت اصل و فرع اوراق منتشره کرده و به جهت افزایش جذابیت و نقد شوندگی اوراق منتشره امکان معامله اوراق را در بازار فرابورس فراهم نماید.


واژه هاي کلیدي :

اوراق استصناع ،اوراق صکوك اجاره ، پروژه هاي عمرانی ،بازار فرابور

نویسندگان :

مهدي خوشنود ، بهمن پنجعلی زاده

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اوراق استصناع , اوراق صکوك اجاره , پروژه هاي عمرانی , بازار فرابور ,
:: بازدید از این مطلب : 505
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه