<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اثر پرکننده سيمانی در کاهش نشست سطح زمين و پایداري فضاهاي زیرزمينی (مطالعه موردي معدن ونارچ)

چكيده
استفاده از پرکنند هها به عنوان ابزار نگهداری در فضاهای زیرزمینی غیر خود نگهدار به خصوص در معادن زیرزمینی که دارای تنش های القاییبالا هستند، بسیار اهمیت دارد. معدن منگنز ونارچ با روش کند و آکند استخراج می شود و با پرکننده خاکی پر می شود. به منظور افزایشبازیابی ماده معدنی، پایداری فضاهای زیرزمینی و کاهش نشست سطح زمین استفاده از پرکننده هیدرولیکی )سیمانی( در این معدنپیشنهاد شده است. پرکننده سیمانی به دلیل پرکردن یکنواخت و یکپارچه فضاهای خالی و وجود چسبندگی، باعث کاهش فشار وارده بهکارگاه، نگهداری بهتر دیواره ها و کاهش نشست سطح زمین می شود.در این مقاله به منظور بررسی اثر پرکننده سیمانی بر پایداری فضاهای زیرزمینی و نشست سطح زمین، تمامی مراحل استخراج در طبقاتمختلف معدن منگنز ونارچ یک بار با پرکننده سیمانی و بار دیگر با پرکننده خاکی شبیه سازی شد تا اثر استفاده از پرکننده سیمانی برعملکرد معدن مشخص شود. پارامترهای ورودی شبیه سازی عددی معدن منگنز ونارچ براساس آزمایش های انجام شده بر نمونه های سنگینمونه برداری شده از معدن تعیین شد. آزمایش های مقاومت فشاری تک محوری، برزیلی و مقاومت فشاری سه محوری انجام شد و براساسآن پارامترهای رفتاری موهر کلمب در اعماق مختلف برای توده سنگ محاسبه شد. بعد از نمونه گیری از پرکننده خاکی، منحنی دانه بندی -خاک رسم شد و براساس آن نوع خاک و پارامترهای فیزیکی و مکانیکی پرکننده خاکی تعیین شد.در این مقاله معدن ونارچ در محیط نرم افزار Flac شبیه سازی شده است. نتایج به دست آمده از این نرم افزار نشان می دهد که حداکثر تنشفشاری در منطقه MPa 72/11 است. باوجود آنکه پرکننده سیمانی منجر به بهبود شرایط کلی در معدن می شود، با توجه به مقاومت فشاریتک محوری سنگ منگنز ) MPa 72/72 ( که کمتر از حداکثر تنش فشاری در منطقه ) MPa 72/11 ( است، در بعضی مناطق حتی با پرکردنبا سیمان، شکست رخ می دهد. تمرکز تنش بیشتر در لنگه ها اتفاق می افتد که جنس آن ها سنگ منگنز می باشد. پرکننده سیمانی موجبکاهش مناطق پلاستیک، تلاشهای داخلی در سیستم نگهداری و نشست سطحی نسبت به پرکننده خاکی در مدل عددی شد. همچنین تونل دنباله رو طبقه ی اول به دلیل جابه جایی زیاد ریزش می کند که نیاز به سیستم نگهداری مناسب دارد.


واژه هاي کليدي:

تحلیل عددی . پرکننده سیمانی . معدن ونارچ

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل عددی , پرکننده سیمانی , معدن ونارچ ,
:: بازدید از این مطلب : 385
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر پرکننده سيمانی در کاهش نشست سطح زمين و پایداري فضاهاي زیرزمينی (مطالعه موردي معدن ونارچ)

چكيده
استفاده از پرکنند هها به عنوان ابزار نگهداری در فضاهای زیرزمینی غیر خود نگهدار به خصوص در معادن زیرزمینی که دارای تنش های القاییبالا هستند، بسیار اهمیت دارد. معدن منگنز ونارچ با روش کند و آکند استخراج می شود و با پرکننده خاکی پر می شود. به منظور افزایشبازیابی ماده معدنی، پایداری فضاهای زیرزمینی و کاهش نشست سطح زمین استفاده از پرکننده هیدرولیکی )سیمانی( در این معدنپیشنهاد شده است. پرکننده سیمانی به دلیل پرکردن یکنواخت و یکپارچه فضاهای خالی و وجود چسبندگی، باعث کاهش فشار وارده بهکارگاه، نگهداری بهتر دیواره ها و کاهش نشست سطح زمین می شود.در این مقاله به منظور بررسی اثر پرکننده سیمانی بر پایداری فضاهای زیرزمینی و نشست سطح زمین، تمامی مراحل استخراج در طبقاتمختلف معدن منگنز ونارچ یک بار با پرکننده سیمانی و بار دیگر با پرکننده خاکی شبیه سازی شد تا اثر استفاده از پرکننده سیمانی برعملکرد معدن مشخص شود. پارامترهای ورودی شبیه سازی عددی معدن منگنز ونارچ براساس آزمایش های انجام شده بر نمونه های سنگینمونه برداری شده از معدن تعیین شد. آزمایش های مقاومت فشاری تک محوری، برزیلی و مقاومت فشاری سه محوری انجام شد و براساسآن پارامترهای رفتاری موهر کلمب در اعماق مختلف برای توده سنگ محاسبه شد. بعد از نمونه گیری از پرکننده خاکی، منحنی دانه بندی -خاک رسم شد و براساس آن نوع خاک و پارامترهای فیزیکی و مکانیکی پرکننده خاکی تعیین شد.در این مقاله معدن ونارچ در محیط نرم افزار Flac شبیه سازی شده است. نتایج به دست آمده از این نرم افزار نشان می دهد که حداکثر تنشفشاری در منطقه MPa 72/11 است. باوجود آنکه پرکننده سیمانی منجر به بهبود شرایط کلی در معدن می شود، با توجه به مقاومت فشاریتک محوری سنگ منگنز ) MPa 72/72 ( که کمتر از حداکثر تنش فشاری در منطقه ) MPa 72/11 ( است، در بعضی مناطق حتی با پرکردنبا سیمان، شکست رخ می دهد. تمرکز تنش بیشتر در لنگه ها اتفاق می افتد که جنس آن ها سنگ منگنز می باشد. پرکننده سیمانی موجبکاهش مناطق پلاستیک، تلاشهای داخلی در سیستم نگهداری و نشست سطحی نسبت به پرکننده خاکی در مدل عددی شد. همچنین تونل دنباله رو طبقه ی اول به دلیل جابه جایی زیاد ریزش می کند که نیاز به سیستم نگهداری مناسب دارد.


واژه هاي کليدي:

تحلیل عددی . پرکننده سیمانی . معدن ونارچ

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل عددی , پرکننده سیمانی , معدن ونارچ ,
:: بازدید از این مطلب : 367
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 دی 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد