<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل دینامیکی سد های خاکی با استفاده از روش اجزای محدود (مطالعه موردی)

خلاصه
در این تحقیق تحلیل دینامیکی سد گلستان در حالت انتهای ساخت و پس از اولین آبگیری مخزن سد، با استفاده از نرم افزار پلکسیس انجام شده است. برای مدل سازیزلزله بر روی مدل سد گلستان از تاریخچه شتاب نگاشت زلزله فریولی و ایرپینیا استفاده شده است. مقدار بیشینهی نشست سد در تحلیل دینامیکی پس از مدل سازی زلزله61 سانتیمتر به دست آمده است. تغییر مکانهای افقی بیشینه در تحلیل دینامیکی سد مربوط به زمان مدل / 8 و 5 / فریولی، در حالت انتهای ساخت و مخزن پر به ترتیب؛ 5سازی زلزلهی فریولی در حالت مخزن پر سد است. جهت این تغییر مکانها از بالا دست سد به سمت پایین دست است که بیشترین مقدار آن 88 سانتی متر محاسبه شدهاست.. مقادیر بالای ضریب اطمینان به دست آمده در تحلیل دینامیکی سد گلستان، نسبت به حداقل ارقام ضریب اطمینان توصیه شده توسطسازمان مهندسی ارتش ایالات متحده آمریکا برای پایداری سدهای خاکی، گویای پایداری سد در حالت دینامیکی است.


کلمات کلیدی:

سد گلستان . تحلیل دینامیکی . پلکسیس

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد گلستان , تحلیل دینامیکی , پلکسیس ,
:: بازدید از این مطلب : 56
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل رفتار پی گسترده متکی بر شمع با استفاده از روش المان محدود و شبکه های عصبی مصنوعی

خلاصه
یکی از مسائل مهم در مهندسی ژئوتکنیک، نشست پی های گسترده متکی به شمع می باشد. در این پژوهش مدلی پایه شامل یک پی گستردهمتکی بر چهار شمع بر روی خاک دو لایه تعریف و با استفاده از نرم افزار پلکسیس تحلیل و بررسی شده است. سپس با تغییر پارامترهای موثر برمقدار نشست، اثر هر پارامتر به صورت جداگانه بررسی شده است. نتایج حاصل از این مدل ها ثبت شده و برای آموزش یک شبکه عصبیمصنوعی و نهایتا توسعه یک رابط کاربری گرافیکی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد نوع خاک، تعداد و ابعاد شمع، ضخامت دال، مقدار بارو وضعیت قرارگیری دال روی خاک یا بالاتر از آن، مهمترین پارامترهای موثر در مقدار نشست پی های گسترده متکی بر شمع میباشند. همچنین در این پژوهش مشخص شد می توان با تقریبی بسیار خوب، از شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین نشست استفاده نمود.


کلمات کلیدی:

فونداسیون . شمع . شبکه عصبی مصنوعی . پلکسیس

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فونداسیون , شمع , شبکه عصبی مصنوعی , پلکسیس ,
:: بازدید از این مطلب : 337
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین تغییر شکل های قائم بلند مدت تونل با در نظر گرفتن اثر خزش (مطالعه موردی خط 7 متروی تهران)

خلاصه
به دلیل اینکه روزانه جمعیت انبوهی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سازههایی مثل تونل، مترو، زیرگذر و ... استفاده میکنند. بررسی رفتار این سازهها برایپیشبینی نحوی عملکرد آنها و تشخیص حالتهای بحرانی ممکن از اهمّیت ویژهای برخوردار میباشد. یکی از چالش هایی که مهندسین برای ساخت اینگونه سازه ها با آن مواجه اند تنش هایی است که در اثر نشست خاک های اطراف سازه بر آن وارد می شود. از این رو برای پیش بینی خطرات احتمالی در اثراین نشست ها، بررسی رفتار خاکی که سازه ی ما در درون آن محصور شده است امری ضروری می باشد. از این رو در این مقاله مقطعی از تونل اجرا شده درخط 7 متروی تهران را با استفاده از نرم افزار ژئوتکنیکی پلکسیس مدلسازی کرده و به مقایسه ی آن با تغییر شکل های بدست آمده از نتایج ابزار دقیق پرداختهایم. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که با توجه به نرم بودن خاک محل احداث تونل، بعد زمان عاملی تاثیر گذار در تغییر شکل های و خاک اطراف آن بوده و بهتر است در محاسبات وارد شود تا اقدامات لازم برای پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از این تغییرات اعمال گردد.


کلمات کلیدی:

تونل . خزش . پلکسیس . مدل سازی عددی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , خزش , پلکسیس , مدل سازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 418
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه روش های مختلف تعیین ظرفیت باربری شمع های بتن آرمه درجاریز (مطالعه موردی پروژه برج 03 طبقه MSA بابلسر)

خلاصه
یکی از مهمترین معیار به کارگیری شمع ها انتقال بار به نقاط سخت تر و کنترل و محاسبه ظرفیت انها میباشد.تخمین ظرفیت باربری قائم شمع هایکی از مسائلی است که همواره ذهن مهندسین ژئوتکنیک را به خود معطوف کرده است زیرا ظرفیت باربری نهایی شمع ها جهت طراحی ایمنیآنها لازم است.به منظور بدست آوردن ظرفیت باربری شمع روش های مختلفی ارائه شده که یکی از دقیق ترین روش ها برای محاسبه ظرفیتباربری دقیق شمع ها استفاده از آزمایش بارگذاری می باشد.در این تحقیق با انجام یک سری آزمایش بر روی 4 شمع بتنی درجا در خاک های ماسه ای محدوده یک برج مسکونی 30 طبقه در شهرستانبابلسر پرداخته شده که ابتدا با انجام آزمایش بارگذاری روی شمع ها حداکثر ظرفیت باربری شمع ها بدست آمد که سپس با مدلسازی عددی بهکمک نرم افزار پلکسیس ظرفیت باربری محاسبه و در ادامه به تعیین ظرفیت باربری به کمک روش های تجربی مایرهوف و وسیک پرداخته وسپس نتایج آزمایش بارگذاری و مدلسازی و روابط تجربی با یکدیگر مقایسه شده است که این نتیجه حاصل گردید که به علت اختلاف زیاد نتایجبدست آمده از روش های مختلف تعیین ظرفیت باربری، نمی توان در پروژه ها به این روش ها استناد کرد و باید از آزمایش بارگذاری استاتیکی همانطور که در آیین نامه گفته شده استفاده کرد.


کلمات کلیدی:

آزمایش بارگذاری . مدلسازی عددی . پلکسیس

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش بارگذاری , مدلسازی عددی , پلکسیس ,
:: بازدید از این مطلب : 379
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پایداری شیروانی با نصب گروه ریز شمع فولادی و بتنی با استفاده از نرم افزار پلکسیس

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

پایداری شیروانی . گروه میکروپایل . ضریب اطمینان . جابجایی . پلکسیس

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری شیروانی , گروه میکروپایل , ضریب اطمینان , جابجایی , پلکسیس ,
:: بازدید از این مطلب : 572
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار پی ها واقع بر خاکریزماسهی مسلح به ژئوسنتتیک بر بستر رس نرم تحت بار استاتیکی

در این بررسي نتایج مطالعه پارامتریک كاربرد روش المان محدود برای آناليز پي واقع بر خاكریز مسلح به ژئوسسنتتيک بر بستر رس نرم تحت بار استاتيکي مورد مطالعه قرار گرفته است.مدل مورد نظر شامل یک پي دایره ای به قطر 1متر واقع بر بستر مسلح به ژئوسنتتيک است.اثر لایه های متفاوت ژئوكامپوزیت شامل:ژئوگرید، ژئوتکستایل وژئوكامپوزیت بر خاكریز ماسه ای مسلح به ژئوسنتتيک بر بستر ریزدانه متشکل از 3 متر خاک آلي و 3 متر خاک رس نرم تحت بار استاتيکي مورد بررسي قرار گرفت.مجموعه ای از آناليز های المان محدود با استفاده از نرم افزار دو بعدی پلکسيس با مدل رفتاری مور كلمب بر خاكریز اعمال شد.نتایج نشان دهنده آن است كه به طور كلي استفاده از مسلح كننده باعث كاهش نشست، افزایش ضریب اطمينان و ظرفيت باربری مي شود. در این بين استفاده از ژئوكامپوزیت متشکل از ژئوگرید و ژئوتکستایل بيشترین تاثير را در بهبود خواص مقاومتي خاكداراست.


کلمات کلیدی:

المان محدود،خاکریز مسلح، ژئوسنتتیک،پلکسیس

نویسندگان :

عیسی شوشپاشا(استادیار دانشگاه صنعتی بابل)

مسیح الله بخشی(کارشناس ارشد خاک و پی مؤسسه صنعتی مازندران)

ایمان امیری(کارشناس ارشد خاک و پی مؤسسه صنعتی مازندران)

حسین ملاعباسی (دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی بابل)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , المان محدود , خاکریز مسلح , ژئوسنتتیک , پلکسیس ,
:: بازدید از این مطلب : 1438
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 آذر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه