<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پهنه بندي خطر روانگرایی در شهر بندرعباس

خلاصه
در تحقیق حاضر پتانسیل وقوع خطر روانگرایی شهر بندرعباس مورد ارزیابی قرار گرفت. براي انجام این پژوهش اطلاعات ژئوتکنیک 155 گمانهيژئوتکنیک بررسی شد و با استفاده از عمق سطح آب زیرزمینی موجود در لوگ گمانههاي ژئوتکنیک، نقشهي سطح آب زیرزمینی محدودهيضریب اطمینان روانگرایی براي هر عمق بر اساس روش ،(Novoliq) مطالعاتی تهیه شد. و با استفاده از نرمافزار جامع تحلیل روانگرایی خاكایواساکی و همکاران ( 1982 )، محاسبه شد و در نهایت نقشه پهنهبندي روانگرایی شهر تهیه شد. نتایج نشان داد که منطقهي ساحلی داراي کمترینضریب اطمینان میباشد همچنین بررسی وضعیت سطح آب زیرزمینی محدودهي مطالعاتی نشان دهندهي تغییرات زیاد سطح آب در این محدوده0 متر هم میرسد بنابراین نیاز به تحقیقات و مطالعات دقیق براي انواع / میباشد بهطوري که در قسمت ساحلی عمق سطح آب زیرزمینی به کمتر از 5سازهها در این ناحیهي شهر میباشد و استفاده از روشهاي کاهش مخاطرات روانگرایی ضرورت دارد.

کلمات کلیدي:

پتانسیل روانگرایی . SPT . پهنه بندي . بندرعباس 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پتانسیل روانگرایی , SPT , پهنه بندي , بندرعباس ,
:: بازدید از این مطلب : 42
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندي پي سد بتني دو قوسي براساس خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگ

خلاصه
سد بتني دو قوسي سيمره با ارتفاع حدود 180 متر از پي با طول تاجي در حدود 202 متر و عرض در پي 28 متر در استان ايلام قرار گرفته است. (متر از سطح دريا)، بصورت همگن و با مدول + 0 تا 500 + 0 متر از سطح دريا در نظر گرفته شده است از تراز 550 + پي بدنه سد در تراز 5505 گيگاپاسكال در شرايط ساخت و 9 گيگاپاسكال در شرايط بهره برداري فرض شده است با پيشرفت عمليات اجرايي و / تغيير شكل پذيري 5تكميل مطالعات زمين شناسي و انجام آزمايش هاي آزمايشگاهي، ضرورت تدقيق پهته بندي پي و تكيه گاه ها نمايان شد. از سوي ديگر ازآنجا كهوجود تفاوت هاي عددي قابل ملاحظه ميان مقادير خواص تغيير شكل پذيري توده سنگ پي و تكيه گاهها مي تواند منجر به ايجاد نشست هايتفاضلي هرچند كم بين نقاط مختلف بدنه سد شود، با توجه به صلبيت قابل ملاحظه بدنه بتني سد تفاوت نشستها ممكن است باعث افزايشايجاد تركهاي كششي در آن شود لذا در اين تحقيق با استفاده از نتايج آزمايش هاي آزمايشگاهي،عمليات  تنشهاي كششي در بدنه و احتمالاصحرايي و روابط تحليلي،نواحي مختلف پي از تراز 510 تا 550 و همچنين نواحي مختلف تكيهگاههاي چپ و راست از تراز 550 تا 730 درو مدول تغيير شكل GSI ،( تقسيم بندي گرديدند. بر اين اساس مقاومت فشاري سنگ بكر(مگا پاسكال E و D ،C ،B ،A پنج كلاسبه ترتيب D 20 (گيگا پاسكال) و براي كلاس ،60- به ترتيب 120 (مگا پاسكال)، 65 A پذيري توده سنگ(گيگا پاسكال) براي كلاس4 (گيگا پاسكال) برآورد شده اند .


كلمات كليدي:

سد بتني دو قوسي . سيمره . پهنه بندي . ژئومكانيك .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد بتني دو قوسي , سيمره , پهنه بندي , ژئومكانيك , ,
:: بازدید از این مطلب : 533
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندي پي سد بتني دو قوسي براساس خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگ


خلاصه
سد بتني دو قوسي سيمره با ارتفاع حدود 180 متر از پي با طول تاجيتاجي در حدود 202 متر و عرض در پي 28 متر در استان ايلام قرار گرفته است. (متر از سطح دريا)، بصورت همگن و با مدول + 0 تا 500 + 0 متر از سطح دريا در نظر گرفته شده است از تراز 550 + پي بدنه سد در تراز 550 گيگاپاسكال در شرايط ساخت و 9 گيگاپاسكال در شرايط بهره برداري فرض شده است با پيشرفت عمليات اجرايي و / تغيير شكل پذيري تكميل مطالعات زمين شناسي و انجام آزمايش هاي آزمايشگاهي، ضرورت تدقيق پهته بندي پي و تكيه گاه ها نمايان شد. از سوي ديگر ازآنجا كوجود تفاوت هاي عددي قابل ملاحظه ميان مقادير خواص تغيير شكل پذيري توده سنگ پي و تكيه گاهها مي تواند منجر به ايجاد نشست هايتفاضلي هرچند كم بين نقاط مختلف بدنه سد شود، با توجه به صلبيت قابل ملاحظه بدنه بتني سد تفاوت نشستها ممكن است باعث افزايشايجاد تركهاي كششي در آن شود لذا در اين تحقيق با استفاده از نتايج آزمايش هاي آزمايشگاهي،عمليات  تنشهاي كششي در بدنه و احتمالاصحرايي و روابط تحليلي،نواحي مختلف پي از تراز 510 تا 550 و همچنين نواحي مختلف تكيهگاههاي چپ و راست از تراز 550 تا 730 درو مدول تغيير شكل GSI ،( تقسيم بندي گرديدند. بر اين اساس مقاومت فشاري سنگ بكر(مگا پاسكال E و D ،C ،B ،A پنج كلاسبه ترتيب D 20 (گيگا پاسكال) و براي كلاس ،60- به ترتيب 120 (مگا پاسكال)، 65 A پذيري توده سنگ(گيگا پاسكال) براي كل/ 40 و 5 - 48 (مگا پاسكال)، 50 (گيگا پاسكال) برآورد شده اند.


كلمات كليدي:

سد بتني دو قوسي . سيمره . پهنه بندي . ژئومكانيك

نویسندگان :

عباس كمالي بندپي ، علي عالي انوري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد بتني دو قوسي , سيمره , پهنه بندي , ژئومكانيك ,
:: بازدید از این مطلب : 661
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندي خاك هاي مسئله دار در منطقه ساحلی شمال (گیلان، مازندران،گلستان) به کمک تستهاي درجا و آزمایشگاهی

خلاصه
بررسی خاك هاي مسئله دار از آن جهت ضرورت دارد که در بسیاري از کشورها از جمله ایران، به خاك هایی برخورد شده که در وضع عادي مشکلی نداشته و از قابلیت خوبی برخوردارند اما با تغییر برخی پارامترهاي محیطی چون رطوبت و تنش، تغییر شکل هاي مهم و گاهی ناگهانی در این نوع خاك ها پدیدار می شود. این گونه تغییرها می تواند بناهایی را که بر روي آنها ساخته شده اند از حیز انتفاع ساقط کند. خاك هاي مساله دار بررسی شده عبارتند از: خاك هاي متورم شونده یا آماسی، خاك هاي رمبنده، خاك هاي واگرا. در راستاي این پهنه بندي بانک اطلاعاتی شامل 219 گزارش ژئوتکنیک و 587 گمانه در منطقه به دست آمد. متعاقباً نقشه پایه ژئوتکنیکی بر اساس اطلاعات زمین شناسی، ژئومرفولوژي، توپوگرافی، شیب، منابع و قابلیت اراضی، عکس هاي هوایی و تصاویر ماهواره اي ایجاد شد. پهنه ها با توجه به نوع رسوبات، سطح آب زیر زمینی و داده هاي گمانه ها شامل آزمایش نفوذ استاندارد، طبقه بندي و دانه بندي خاك، حدود اتربرگ، درصد رطوبت، پارامترهاي مقاومت برشی خاك و بر اساس روابط تجربی با توجه به مشخصات شناخته شده مکانیکی و ژئوتکنیکی تشخیص داده شدند.


کلمات کلیدي:

پهنه بندي، خاك هاي مسئله دار، آزمایش نفوذ استاندارد، گیلان، مازندران، گلستان

نویسندگان :

عطا جعفري شالکوهی ، بهروز گتمیري ، علیرضا عالم زاده

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پهنه بندي , خاك هاي مسئله دار , آزمایش نفوذ استاندارد , گیلان , مازندران , گلستان ,
:: بازدید از این مطلب : 693
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 5 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندي ژئوتكنيكي كيفيت توانمندي خاك در منطقه ساحلي شمال (گيلان، مازندران،گلستان) به كمك تستهاي درجا و آزمايشگاهي

كيفيت توانمندي خاك يكي از مهمترين بخشهاي مطالعاتي ژئوتكنيكي است كه از نظر تحمل بارهاي وارده و همچنين استعداد آمادگي منطقه از نظر سهولت اجراي عمليات ساخت وساز و گودبرداريهاي موضعي قابل تامل و بررسي مي باشد. به كمك اين شاخص مي توان گرايش كلي منطقه را از نظر باربري كيفي ارزيابي كرد. در تعيين ارزش باربري كيفي مهمترين عامل مشخصات مكانيكي و ژئوتكنيكي خاك است و به كمك آن به پهنه هاي گوناگون به اعتبار توانمندي آن ها طبقه بندي مي شوند. پهنه ها با توجه به نوع رسوبات، سطح آب زير زميني و داده هاي گمانه ها شامل آزمايش نفوذ استاندارد، دانه بندي خاك، حدود اتربرگ، درصد رطوبت، پارامترهاي مقاومت برشي خاك و بر اساس روابط تجربي با توجه به مشخصات شناخته شده مكانيكي و ژئوتكنيكي مشخص مي شوند. نتايج حاصل از مطالعه اخير مي تواند براي تهيه نقشه هاي پايه برنامه ريزي شهري مفيد واقع گردد. مطالعات حاضر در طرح وزارت مسكن وشهرسازي تحت عنوان طرح كالبدي منطقه ساحلي شمال توسط مهندسين مشاور دريا خاك پي انجام شده است.


كلمات كليدي :

پهنه بندي، كيفيت توانمندي خاك ، ارزش باربري كيفي ، آزمايش نفوذ استاندارد

نویسندگان :

بهروز گتميري (استاد و عضو هيات علمي دانشگاه تهران ، دانشكده فني مهندسي، گروه عمران)

عليرضا عالم زاده (كارشناس ارشد مهندسي عمران،خاك و پي.عضو هيات مديره مهندسان مشاور دريا خاك پي)

عطا جعفري شالكوهي (دانشجوي دكتري مهندسي عمران،خاك و پي. دانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات اصفهان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پهنه بندي , كيفيت توانمندي خاك , ارزش باربري كيفي , آزمايش نفوذ استاندارد ,
:: بازدید از این مطلب : 1269
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5529 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5529 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه