<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی برخی خواص میکانیکی بتن حاوی پودر پوزولان بش آقاج و نانوسیلیس

 

 

 

کلمات کلیدی :

پوزولان بش آقاج . نانوسیلیس . مقاومت فشاری . مقاومت کششی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوزولان بش آقاج , نانوسیلیس , مقاومت فشاری , مقاومت کششی ,
:: بازدید از این مطلب : 478
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهبود خواص بتن حاوي پوزولان طبیعی بش آقاج با استفاده ازمیکروسیلیس و نانوسیلیس

خلاصه
در دهههاي اخیر رسیدن به مقاومت و دوام بالا در بتن از اهداف دست اندرکاران کارهاي بتنی بوده و مطالعات گستردهاي براي تحقق این اهداف صورت پذیرفته است. از طرفی دیگر مهندسان براي انتخاب مصالح بتن، نه فقط جذابیتهاي فنی و اقتصادي را در نظر میگیرند، بلکه جنبههاي زیست محیطی و صرفه جویی انرژي را نیز محلوظ میدارند . در زمینه بتن و مصالح تشکیل دهنده آن استفاده از پوزولانهاي طبیعی و مصنوعی از گامهاي موثري است که در زمینه توسعه پایدار برداشته شده است. امروزه استفاده از میکروسیلیس و نانو سیلیس در بتن به دلیل بهبود خواص سیمان از نظر مقاومت و دوام کاملاً متداول شده است. از طرفی استفاده از پوزولانهاي طبیعی در بتن به دلیل فراوانی، ارزان بودن وکاهش آلودگی محیط زیست توجه محققان را در سالهاي اخیر به خود جلب کرده است. استفاده توام از این مواد افزودنی میتواند علاوه بر بالا بردن خواص مد نظر در بتن از لحاظاقتصادي نیز مقرون به صرفه باشد. در این مقاله با توجه به پارامتر مقاومت فشاري 28 روزه به بررسی نقش میکروسیلیس و نانو سیلیس در بتن حاوي پوزولان بش آقاج میپردازیم. در 15و 20 درصد وزنی سیمان استفاده و براي بهبود خواص آنها از میکروسیلیس با نسبتهاي ،10 ، این تحقیق از پودر پوزولان بش آقاج با نسبتهاي 0  و 20 درصد و نانوسیلیس با نسبتهاي 1 و 2 درصد استفاده شده است .در مرحله نخست تاثیر جایگزینی سیمان پرتلند با پوزولان بش آقاج بر مقاومت فشاري 28 روزه مورد ارزیابی قرار میگیرد و در مرحله بعد با افزودن درصدهاي مختلف میکروسیلیس و نانوسیلیس به طرحهاي حاوي پوزولان طبیعی در مرحله اول، مقاومت فشاري را تعیین و نسبت به مرحله نخست مقایسه شدهاند. نتایج نشان میدهد که با افزودن پودر پوزولان بش آقاج مقاومت فشاري 28 روزه نمونههاي بتنی کاهش مییابد ولی با افزودن میکروسیلیس و نانو سیلیس مقاومت فشاري 28 روزه نمونههاي بتنی افزایش مییابد. همچنین مشاهده میشود که استفاده توام پوزولان طبیعی ومصنوعی، میتواند افت مقاومت فشاري ناشی از مصرف پوزولان طبیعی را بهبود بخشد.


کلمات کلیدي:

پوزولان بش آقاج، بتن، میکروسیلیس، نانوسیلیس، مقاومت فشاري

نویسندگان :

مصطفی رستمی ، محمدرضا سهرابی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوزولان بش آقاج , بتن , میکروسیلیس , نانوسیلیس , مقاومت فشاري ,
:: بازدید از این مطلب : 610
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نقش پوزولان طبیعی بش آقاج در جلوگیري از خوردگی مجاري بتنی فاضلاب

خلاصه
امروزه اکثر سازههاي عمرانی را سازههاي بتنی تشکیل میدهند که استفاده از آنها روز به روز در حال افزایش است. در اثر رعایت نکردن اصول ساخت ( براي دوام بتن ) پس از گذشت مدت زمان اندکی از بهره برداري، خوردگی هزینههاي هنگفتی بر سازه اعمال میکند، که حتی در برخی موارد ساخت مجدد سازه نسبت به ترمیم آن اقتصاديتر است. این قضیه در مورد سیستم فاضلاب، مخصوصاً مجاري فاضلاب بحرانیتر است و عمر تولید شده، در ( H2S) مفید آنها بشدت کاهش پیدا کرده است. براساس فعل و انفعالات ایجاد شده در مجاري فاضلاب گاز سولفید هیدروژن حضور باکتريهاي هوازي با رطوبت موجود در تاج لوله واکنش داده و اسید سولفوریک تولید میشود. اسید سولفوریک که یک اسید بسیار متهاجم است با محصولات هیدراتاسیون ماتریس سیمان واکنش میدهد. با کاهش مقدار سیمان مصرفی میتوان میزان نرخ خوردگی را کاهش داد، بنابراین بکار بردن پوزولان، بعنوان قسمتی از سیمان مصرفی در بتن یکی از سادهترین راهها براي افزایش دوام بتن در برابر اسیدها میباشد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر جایگزینی پوزولان طبیعی بش آقاج بجاي سیمان در محیط فاضلاب میباشد. در مرحله نخست تاثیر جایگزینی سیمان پرتلند با پوزولان بش آقاج بر مقاومت فشاري 28 روزه مورد ارزیابی قرار میگیرد و در مرحله بعد نمونهها بعد از 28 روز عمل- قرار داده و میزان افت مقاومت و کاهش وزن نسبت PH= آوري به مدت 60 و 90 روز در محیط تسریع شده فاضلاب، حاوي اسید سولفوریک با 1 به مرحله نخست مقایسه شدهاند. نتایج نشان میدهد که افزودن پودر پوزولان طبیعی، باعث افت مقاومت فشاري 28 روزه میشود. همچنین با قرارگیري نمونهها در محیط تسریع شده فاضلاب، شاهد افت مقاومت و کاهش وزن نمونهها خواهیم بود. هرچه مدت زمان قرار گیري نمونهها در محیط اسیدي بیشتر شود، میزان کاهش دوام طرحهاي اختلاط نیز افزایش مییابد. همچنین دیده میشودکه نمونه شاهد در محیط شبیه سازي شده فاضلاب بدترین شرایط را دارد و با افزودن پودر پوزولان طبیعی مقاومت نمونهها در برابر اسید افزایش مییابد به طوري که نمونه حاوي 20 درصد پوزولان بهترین شرایط را دارد.


کلمات کلیدي:

پوزولان بش آقاج، بتن، اسید سولفوریک، فاضلاب، شبیه سازي

نویسندگان :

مصطفی رستمی ، محمدرضا سهرابی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوزولان بش آقاج , بتن , اسید سولفوریک , فاضلاب , شبیه سازي ,
:: بازدید از این مطلب : 591
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه