<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی گروت حاوی پوزولان و نانوبنتونیت

خلاصه
در سالهای اخیر استفاده از گروت برای ترمیم ترکها و پر کردن فضاهای خالی بهطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیقتأثیر میکروسیلیس و نانوسیلیس به همراه نانوبنتونیت بر روی مقاومت فشاری و روانی گروت سیمانی بررسی شده است. برای بررسی اثر1 و ۲ درصد، میکروسیلیس ۰ و ۱۱ ، ۰٫۸ و ۱، نانوبنتونیت با درصدهای ۰ ، با سه نسبت ۰٫۶ W/C افزودنیهای فوق بر روی گروت سیمانی، ازدرصد و نانوسیلیس ۰ و ۱ درصد بررسی شده است. قابل ذکر است که تأثیر میکروسیلیس و نانوسیلیس بهصورت جداگانه بررسی شده و مقاومتروانی زیاد و مقاومت نمونهها کم شده است. همچنین با افزایش W/C فشاری ۷ و ۲۸ روزه مدنظر است. نتایج نشان میدهد که با افزایش نسبتدرصد بنتونیت مقاومت کاهش مییابد. گروت حاوی میکروسیلیس و نانوسیلیس مقاومت نمونهها را افزایش و روانی را به میزان زیادی کاهش میدهد.


کلمات کلیدی:

گروت . پوزولان . نانوبنتونیت . مقاومت فشاری . روانی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گروت , پوزولان , نانوبنتونیت , مقاومت فشاری , روانی ,
:: بازدید از این مطلب : 274
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر افزودنی ها بر دوام بتن خود متراکم

خلاصه
تحقیقات نشان میدهد دوام بتن خود متراکم در برابر حملات طبیعی و یا عوامل فیزیکی و شیمیایی باعث افزایش طول عمر سازه های ساخته شده با بتن خودمتراکم نسبت به سازه های با بتن معمولی است. حجم مواد پودری مورد استفاده در بتن خود متراکم نسبت به سایر انواع بتن بیشتر است. مواد پودری مورد استفاده در این بتن علاوه بر تاثیر بر خواص پایداری بتن خود متراکم تاثیر قابل توجهی نیز بر خواص سخت شده بتن خواهد داشت. در این مقاله با بررسی پژو هش های انجام شده در زمینه تاثیر افزودنی ها بر دوام بتن خود تراکم، انواع افزودنی های موثر و نتایج حاصل از کاربرد آنها بیان شده است. این افزودنی ها شامل الیاف، زباله لاستیک تایر، مواد حباب ساز، پوزولان هایی هم چون نانوسیلیس، دوده سیلیس، زئولیت طبیعی، متاکائولین و خاکستر بادی است. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ها با ترکیب این افزودنی ها در مخلوط بتن خود متراکم، می توان ضمن حفظ خواص مکانیکی، خواص دوامی را به صورت قابل ملاحظه ای افزایش داد.


کلمات کلیدی:

بتن خود متراکم، دوام، پوزولان، خواص مکانیکی

نویسندگان :

معصومه سپهرینیا ، سیما صالحی ، دکترمهدی خداداد سریزدی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن خود متراکم , دوام , پوزولان , خواص مکانیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 600
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی خواص مکانیکی ودوام بتن های ساخته شده از خاکستر بهینه شده باگاس در برابر نفوذ یون کلراید

خلاصه
در سالهای اخیر استفاده از پوزولانهای مصنوعی در بتن در بسیاری از کشور ها مورد توجه قرار گرفته است . از جمله این پوزولان ها خاکسترتفاله ساقه نیشکر (باگاس) میباشد . پس از بیرون کشیدن عصاره ساقه نیشکر توسط کارخانجات تولید شکر،باگاس بعنوان یک پسماند از کار خانه ها  حمل و هم اکنون آتش زدن آن در اطراف مزارع نیشکر باعث آلودگی شدید زیست محیطی نیزمیگردد . در این تحقیق با سوزاندن باگاس در شرایط کنترل شده جهت استفاده بعنوان پوزولان مصنوعی پس از انجام آزمایشات XRF و XRD ، دمای 088 درجه سانتیگراد بعنوان دمای بهینه مشخص گردید و وجود 65 درصدی سیلیس آمورف در خاکستر مشاهده شد . در آزمایشات با جایگزینی 08،06،28،26،38 درصدی خاکستر باگاس به جای سیمان در بتن ،مقاوت فشاری؛ مقاومت الکتریکی و نفوذیون کلراید توسط آزمایش RCMT بررسی شد و نتایج حاصل افزایش مقاومت فشاری نمونه ها تا 28 درصد جایگرینی سیمان در سن 20 روز را نشان داده و با درصدهای بالاتر افت مقاومت فشاری تا حد نمونه شاهد ثبت گردید،لیکن مقاومت الکتریکی در سن 20 روز با افزایش جایگزینی تا دوبرابر نمونه شاهد افزایش یافته و همچنین دوام بتن در برابرنفوذ یونکلراید در نمونه های باجایگزینی 28 درصد وبالاتر هم افزایش داشته است.


کلمات کلیدی:

باگاس نیشکر، پوزولان ، دوام ، مقاومت بتن

نویسندگان :

علی اکبر رمضانیانپور ،امیر محمد رمضانیانپور ، محمود خانی اوشانی ، حسن رستمی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , باگاس نیشکر , پوزولان , دوام , مقاومت بتن ,
:: بازدید از این مطلب : 499
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از آهکو پوزلان براي بهبود ظرفیت باربري خاکهاي ماسه سیلتی

خلاصه
خاکهاي ماسه سیلتی از مهمترین رسوبات مناطق کویري می باشد که در بخشهاي وسیعی از جهان و به ویژه نواحی مرکزي ایران پراکنده اند. این نوع خاك ها از مقاومت و ظرفیت باربري کمتري برخوردار بوده و مخصوصاً در اثر تماس با آب دچار افت شدید مقاومت و نشست قابل ملاحظه اي می گردند. نظر به برنامه هاي توسعه اي و زیربنایی نظیر احداث پروژه هاي راهسازي، کانالهاي انتقال آب، خطوط راه آهن در این مناطق، تثبیت و بهبود خواص ژئوتکنیکی این گونه خاکها امري ضروري و اجتناب ناپذیر است. این پژوهش با هدف بهبود ظرفیت باربري خاك ماسه لاي دار با افزودن پوزولان و آهک و تعیین مقادیر مناسب افزودنی هاي ذکر شده انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا نمونه هاي مختلفی با افزودن 4 مقدار درصد به خاك مورد مطالعه، تهیه گردیدند. سپس ،5 ،3 ،1 ، 15 درصد و 5 مقدار مختلف آهک شامل؛ 0 ،10 ،5 ، مختلف پوزولان شامل؛ 0 بر روي تیمارهاي مورد بررسی (CBR) آزمایشهاي آزمایشگاهی شامل؛ آزمایشات شناسائی، تراکم، مقاومت فشاري و نسبت باربري کالیفرنیا تنها براي 14 روز عمل آوري شدند. نتایج آزمایشهاي CBR 14 و 28 روز و نمونه هاي ، انجام گرفت. نمونه هاي آزمایش مقاومت فشاري براي 7 تراکم نشان داد که با افزودن پوزولان و آهک به خاك ماسه لاي دار، وزن واحد حجم خشک حداکثر کاهش و مقدار رطوبت بهینه افزایش می نسبت به خاك طبیعی افزایش می یابد. بر اساس نتایجمشخص CBR یابد. همچنین با افزودن پوزولان و آهک، مقاومت فشاري محصور نشده و شد که خاك ماسه لاي دار می تواند بطور موفقیت آمیزي با پوزولان و آهک تثبیت شود.


کلمات کلیدي:

خاك ماسه سیلتی، مقاومت فشاري، پوزولان، آهک

نویسندگان :

مسعود مهدیه ، نادر عباسی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك ماسه سیلتی , مقاومت فشاري , پوزولان , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 644
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر نانوسیلیس در پیشگیري از خوردگی بتن معمولی

خلاصه
خوردگی آرماتورهاي فولادي درون بتن مهمترین عامل انهدام ناگهانی سازه هاي بتنی است. یکی از راه هاي پیشگیري خوردگی آرماتورها، افزودن مواد پوزولانی به مخلوط بتن است در این مقاله تأثیرات نانو سیلیس با درصدهاي وزنی متفاوت در نمونه هاي بتن معمولی غوطه ور در محلول کلرید سدیم 5% درصد که با ولتاژ 12 ولت، خوردگی آنها تسریع شده است بررسی شد. نتایج آزمایشات با استفاده از روش الکتروشیمیایی پلاریزاسیون خطی در مدت 2 ماه مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان مشاهده شد که افزودن نانو سیلیس به بتن، نفوذپذیري آنرا کاهش و در درصدهاي وزنی کم، نانوسیلیس باعث بهبود خواص مقاومت به خوردگی بتن می شود.


کلمات کلیدي:

پوزولان ،خوردگی ، پلاریزاسیون خطی، تسریع شد

نویسندگان :

امیر چهکندي ، محمود میري ، محمدرضا سهرابی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوزولان , خوردگی , پلاریزاسیون خطی , تسریع شد ,
:: بازدید از این مطلب : 573
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 5 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهبود خصوصیات مکانیکی خاك رس با استفاده از سیمان و خاکستر بادي و مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن

یک روش موثر براي تثبیت خاك استفاده از خاکستر بادي و سیمان مسلح شده با الیاف است که پتانسیل خوبی براي تزریق در خاك دارد . خاکستر بادي یک ماده پوزولانی است که خواص پوزولانی آن با آسیاب شدن بیشتر می شود. در این پژوهش تأثیر الیاف پلی پروپلین و خاکستر بادي براي تثبیت خاك رس مورد آزمایش قرار می گیرند . آزمایش مقاومت فشاري محدود نشده با اندازه گیري کرنش موضعی می تواند رفتار این مواد در خاك رس را به خوبی توصیف کند . آزمایشات انجام شده بر روي نمونه هاي مختلف آماده شده در آزمایشگاه ، افزایش مقاومت تک محوري در اثر ریختن خاکستر بادي مخلوط با سیمان را نشان میدهد . افزودن الیاف پلی پروپیلن در رس موجب کاهشی اندك در مقاومت تک محوري شده، اما در مقابل شکل پذیري خاك به طور قابل ملاحظه اي افزایش پیدا میکند.


کلمات کلیدي:

تثبیت، خاك رس، خاکستر بادي، پلی پروپیلن، پوزولان

نویسندگان :

کاوه فروزش (دانشجو ارشد خاك و پی، دانشگاه گیلان)

علی قربانی (استادیار دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه ژئوتکنیک)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , خاك رس , خاکستر بادي , پلی پروپیلن , پوزولان ,
:: بازدید از این مطلب : 1343
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 16 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر آهک و پوزولان بر بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی خاکهاي رمبنده بستر کانالها و سازه هاي آبی

خاك هاي رمبنده، خاك هایی هستند که با درصد رطوبت اندك داراي مقاومت ظاهري نسبتا زیادي هستند لیکن پس از جذب رطوبت و بارگذاري، نشست هاي قابل توجهی نشان می دهند. با توجه به گستره خاکهاي رمبنده، دست یابی به یک شیوه مناسب جهت تثبیت خاکهاي رمبنده با استفاده از آهک و پوزولان در این تحقیق مد نظر است. نتایج بیانگر این است که با افزودن آهک و پوزولان به خاك رمبنده و با افزایش درصد این مواد و همچنین با افزایش زمان عمل آوري، از میزان پتانسیل رمبندگی خاك کاسته می شود. کاهش شاخص خمیري با افزایش درصد آهک و افزایش شاخص خمیري با افزایش درصد پوزولان از 4 به 8 از دیگر نتایج این تحقیق می باشد ضمن آنکه بر مقاومت تک محوري خاك رمبنده با افزایش درصد آهک و پوزولان افزوده می گردد.


کلمات کلیدي:

تثبیت و بهسازي خاك، خاك رمبنده، آهک، پوزولان،خصوصیات فیزیکی و مکانیکی.

نویسندگان :

امیر وکیلی (مدرس دانشگاه آزاد اسلامی استهبان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان)

سید محمد علی زمردیان (استادیار دانشگاه شیراز)

امیر حسین وکیلی (مدرس دانشگاه آزاد اسلامی استهبان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان)

مهدي خوشخو (عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی استهبان)

احمد رضافقیه (عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی استهبان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت و بهسازي خاك , خاك رمبنده , آهک , پوزولان , خصوصیات فیزیکی و مکانیکی , ,
:: بازدید از این مطلب : 1164
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه