<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

طراحی پوشش نهایی پستوي اضطراري (جان پناه) تونل ها

پستوهای اضطراری به عنوان یک بازشو سازهای زمانی که طول تونل زیاد باشد، تحت بار زمین و زلزله برای طراح از اهمیت ویژهایبرخورداراست. در تحلیل و طراحی صحیح سیستم نگهداری تونلها اندرکنش بین سازه )سیستم نگهداری( و توده سنگ بایستی درنظر گرفته شود. این اندرکنش تاثیر عمدهای در تشكیل و گسترش نیروهای داخلی درون سیستم نگهداری دارد. یكی از روشهایساده اما موثر برای انجام این کار استفاده از روش عكس العمل هایپراستاتیكی است. این روش به عنوان روشی کاربردی، مناسب وسریع برای طراحی در مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی ارائه شده است. در این مقاله با استفاده از دو روش عكس العملهایپراستاتیكی و المان محدود، طراحی پوشش دائم بخش پستوی اضطراری)جانپناه( تونل شماره 9 آزادراه منجیل رودبار انجام -شده است. تحلیلها تحت دو ترکیب بارگذاری ODE و MDE در محیط سه بعدی و با استفاده از المان پوسته در نرم افزار و در محیط دو بعدی در نرم افزار Midas GTS-NX انجام شدند. با استفاده از این روشها سیستم نگهداری بهینه برای SAP200این بخش از تونل طراحی شد. نتایج مدلسازیهای عددی نشان دادند که نتایج دو روش هایپراستاتیكی و المان محدود نزدیک به هستند. همچنین نتایج نشان داد که بیشینه نیروهای محوری و ممان خمشی در بخش گوشه پستو اتفاق میافتد.


واژه هاي کليدي:

جان پناه . پوشش تونل . روش هایپراستاتیكی . تحلیل سه بعدی .

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جان پناه , پوشش تونل , روش هایپراستاتیكی , تحلیل سه بعدی , ,
:: بازدید از این مطلب : 332
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی پوشش نهایی پستوي اضطراري (جان پناه) تونلها

چكيده
پستوهای اضطراری به عنوان یک بازشو سازهای زمانی که طول تونل زیاد باشد، تحت بار زمین و زلزله برای طراح از اهمیت ویژهایبرخورداراست. در تحلیل و طراحی صحیح سیستم نگهداری تونلها اندرکنش بین سازه )سیستم نگهداری( و توده سنگ بایستی درنظر گرفته شود. این اندرکنش تاثیر عمدهای در تشكیل و گسترش نیروهای داخلی درون سیستم نگهداری دارد. یكی از روشهایساده اما موثر برای انجام این کار استفاده از روش عكس العمل هایپراستاتیكی است. این روش به عنوان روشی کاربردی، مناسب وسریع برای طراحی در مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی ارائه شده است. در این مقاله با استفاده از دو روش عكس العملهایپراستاتیكی و المان محدود، طراحی پوشش دائم بخش پستوی اضطراری)جانپناه( تونل شماره 9 آزادراه منجیل رودبار انجام -شده است. تحلیلها تحت دو ترکیب بارگذاری ODE و MDE در محیط سه بعدی و با استفاده از المان پوسته در نرم افزار SAP200  و در محیط دو بعدی در نرم افزار Midas GTS-NX انجام شدند. با استفاده از این روشها سیستم نگهداری بهینه برایاین بخش از تونل طراحی شد. نتایج مدلسازیهای عددی نشان دادند که نتایج دو روش هایپراستاتیكی و المان محدود نزدیک به هستند. همچنین نتایج نشان داد که بیشینه نیروهای محوری و ممان خمشی در بخش گوشه پستو اتفاق میافتد.


واژه هاي کليدي:

جان پناه . پوشش تونل . روش هایپراستاتیكی . تحلیل سه بعدی

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جان پناه , پوشش تونل , روش هایپراستاتیكی , تحلیل سه بعدی ,
:: بازدید از این مطلب : 327
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل ديناميكي پوشش نهايي تونلهاي واقع در دامنه تحت بارگذاري زلزله

خلاصه
امروزه با پيشرفت فناوري، امكان طراحي و ساخت دقيقتر سازههاي زيرزميني مانند تونلها فراهم شده است. با اين وجود، آناليز سازههايزيرزميني به دليل اندركنش با محيط نامحدود خاكي يا سنگي اطراف و بخصوص تحت بارهاي ديناميكي مانند زلزله بسيار پيچيده ميباشد. دراين مقاله تحليل ديناميكي پوشش نهايي تونل واقع در دامنه بررسي شده است. بدين منظور با استفاده از دادههاي يك تونل در دسترس، اثر بار زلزلهمدلسازي شد. سپس نيروهاي محوري و ممان خمشي ناشي از بار زلزله بر روي پوشش محاسبه شد. در FLAC2D بر پوشش نهايي تونل در نرم افزارنهايت با استفاده از نمودار اندركنش نيروي محوري-ممان خمشي قابليت سيستم نگهداري بررسي شده است. نتايج نشان دادند كه در محيط مورد نظر، پوشش كف بند ضروري بوده و پوشش با ضخامت 50 سانتيمتر و آرماتوربندي مناسب كفايت لازم را خواهد داشت.


كلمات كليدي:

پوشش تونل . كف بند تونل . بار زلزله . نيروهاي پوشش

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوشش تونل , كف بند تونل , بار زلزله , نيروهاي پوشش ,
:: بازدید از این مطلب : 436
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل ديناميكي پوشش نهايي تونلهاي واقع در دامنه تحت بارگذاري زلزله

خلاصه
امروزه با پيشرفت فناوري، امكان طراحي و ساخت دقيقتر سازههاي زيرزميني مانند تونلها فراهم شده است. با اين وجود، آناليز سازههاي زيرزميني به دليل اندركنش با محيط نامحدود خاكي يا سنگي اطراف و بخصوص تحت بارهاي ديناميكي مانند زلزله بسيار پيچيده ميباشد. در اين مقاله تحليل ديناميكي پوشش نهايي تونل واقع در دامنه بررسي شده است. بدين منظور با استفاده از دادههاي يك تونل در دسترس، اثر بار زلزله مدلسازي شد. سپس نيروهاي محوري و ممان خمشي ناشي از بار زلزله بر روي پوشش محاسبه شد. در FLAC2D بر پوشش نهايي تونل در نرم افزار نهايت با استفاده از نمودار اندركنش نيروي محوري-ممان خمشي قابليت سيستم نگهداري بررسي شده است. نتايج نشان دادند كه در محيط مورد نظر، پوشش كف بند ضروري بوده و پوشش با ضخامت 50 سانتيمتر و آرماتوربندي مناسب كفايت لازم را خواهد داشت.


كلمات كليدي:

پوشش تونل . كف بند تونل . بار زلزله . نيروهاي پوشش

نویسندگان :

روح اله بصيرت ، رحيم حسني ، احسان داداشي ، نويد محموديان

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوشش تونل , كف بند تونل , بار زلزله , نيروهاي پوشش ,
:: بازدید از این مطلب : 502
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثرات وجود حفره های آبشستگی زیر سطحی روی پوشش نهایی تونل

خلاصه
یکی از شکلهای خرابی و آسیب در تونلها تشکیل حفراتی در سطح خارجی پوشش آن ها است. این حفرات اغلب به علت تراوش آبهای زیرزمینی به داخل تونل از راه ترک های پوشش ، درزهای ساخت و یا درزهای میان اجزای پوشش به وجود می آیند. این حفرات باعث باز توزیع تنشعها در پوشش و تغیراتی در مقدار و علامت آنها می شوند.در این مقاله از یک مدلسازی الاستو پلاستیک اجزا محدود برای مطالعه اثر حفرات بر پوشعش تونل استفاده شده است .در این مطالعه اثرات اندازه حفره ، قطر تونل ، عمق تونل وضریب فشار جانبی زمین روی تغیعرات لنرعر خمشعی و نیعروی محوری پوشش در شرایط وجود حفره بررسی شده است.خطرناکترین محل حفرات در پایین تونل است که باعث کاهش لنرر خمشی در تمام نقاط پوشش شده و در اندازه های بحرانی باعث تغیر علامت لنرر در آن نقاط می شود ، که خطرات جدی ای را برای امنیت تونل و سازه ها و زمین های اطراف آن ایجاد می کند.در نهایت پیشنهاد می شود که با روشهای ساخت مناسب و بازرسی های برنامه ریزی شعده از تونعل نسعبت بعه ععدم شعکل گیری و همچنین شناسایی به موق این حفرات قبل از رسیدن آنها به اندازه های بحرانی اقداماتی صورت گیرد.

کلمات کلیدی:

حفرات آبشستگی زیر سطحی،پوشش تونل،لنگر خمشی،نیروی محوری

نویسندگان :

مسعود میدانی ، علی فاخر

 

نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفرات آبشستگی زیر سطحی , پوشش تونل , لنگر خمشی , نیروی محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 971
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 31 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز و تحلیل نیروهای ناشی از تغییر شکل خمشی طولی حاصله از امواج لرزه ای برشی در تونلهای کم عمق

آنالیز و تحلیل نیروهای ناشی از تغییر شکل خمشی طولی حاصله از امواج لرزه ای برشی در تونلهای کم عمق

کلمات کلیدی :

زلزله ،پوشش تونل ،تغییر شکل خمشی طولی ،موج برشی لرزه ای ،تیر بر بستر الاستیک

نویسندگان :

 

 

نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله , پوشش تونل , تغییر شکل خمشی طولی , موج برشی لرزه ای , تیر بر بستر الاستیک ,
:: بازدید از این مطلب : 792
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی تاثیر سازه های سطحی و مشخصات هندسی تونل بر نیروهای داخلی پوشش تونلهای مکانیزه با روش المان محدود

در حفاری مکانيزه برای نگهداری تونل معمولا از پوشش های بتني پيش ساخته استفاده مي شود كه از نظر اقتصادی بخش قابل توجهي از ساخت تونلها را شامل مي شوند و در صورت طراحي اقتصادی تر آنها مي توان هزینه پروژه ها را به ميزان قابل توجهي كاهش داد.جهت ارزیابي هر چه بهتر بارهای وارد بر پوشش تونل تاثير پارامترهای مختلف سازه های سطحي و مشخصات هندسي تونل با انجام مدلسازی دو بعدی با استفاده از نرم بررسي شده است. بر اساس نتایج بدست آمده وجود سازه های سطحي بر ميزان بارهای وارد بر پوشش تونلها وبویژه تونلهای ABAQUS افزار سطحي تاثير گذار بوده و ارزیابي دقيق بارهای وارد برپوشش تونل مستلزم در نظر گرفتن مشخصات سازه های سطحي مي باشد. بر اساس مشخصه های ناحيه مورد مطالعه خط 2 قطار شهری تبریز سازه های با 5 طبقه و بيشتر دارای تاثير قابل ملاحظه روی بارهای پوشش مي باشد. این تاثيرات برای تونلهای كم عمق بيشتر بوده و با افزایش عمق تونل تاثيرات سازه ها كاهش مي یابد.

کلمات کلیدی:

تونلسازی مکانیزه، مدلسازی عددی، پوشش تونل، سازه های سطحی ،ABAQUS

نویسندگان :

هوشنگ کاتبی (استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز)

امیرحسن رضایی (دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز)

ابوالفضل تاری فرد (کارشناس ارشد مکانیک سنگ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونلسازی مکانیزه , مدلسازی عددی , پوشش تونل , سازه های سطحی , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 1412
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 11 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی و نظری اثر موج برشی بر تونل کم عمق با در نظر گرفتن اندرکنش پوشش و زمین اطراف

در این مقاله، مدل سازی دو بعدی سازة تونل و زمين اطراف با فرض رفتار الاستيک خطي در نرم افزار تفاوت محدود انجام شده است. رفتار پوشش تونل به صورت عددی تحت تاثير مولفه افقي (برشي) شش زلزله واقعي مختلف و با در نظر گرفتن عدم امکان لغزش پوشش تونل نسبت به زمين اطراف آن، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. سپس نتایج عددی حاصله با نتایج بدست آمده از روابط حل بسته پيشنهاد شدهمقایسه شده است، و در روابط حل بسته اصلاحاتي پيشنهاد شده است.

کلمات کلیدي:

تغییرشکل تخم مرغی، پوشش تونل، اندرکنش پوشش و زمین اطراف، روابط حل بسته FLAC 2D

نویسندگان :

علی احمد (دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیر کبیر)

احمد فهیمی فر (دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیر کبیر)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تغییرشکل تخم مرغی , پوشش تونل , اندرکنش پوشش و زمین اطراف , روابط حل بسته ، FLAC 2D ,
:: بازدید از این مطلب : 1455
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحليل نيروهاي داخلي پوشش تونل با تاكيد بر اندركنش زمين - پوشش

دراين مقاله مقايسه اي بين يك تحليل عددي براساس روش المان محدود و دو روش تحليلي براي بررسي لنگر خمشي و نيروي محوري گسترش يافته در طاق وديوراه پوشش تونلها انجام شده است روشهاي تحليلي مورد استفاده دراين مقاله روشهاي كورتس و انيشتين - شوارتز مي باشند روشهاي تحليلي مورد استفاده حالتهاي لغزش كامل و عدم لغزش بين پوشش و زمين اطراف تونل را دربرميگيرند نتايج تحليل عددي و روشهاي تحليلي نشان ميدهد كه براي تخمين نيروي محوري گسترش يافته در طاق پوشش تحليل عددي به روش المان محدود سازگاري خوبي با روش تحليلي كورتس در هر دو حالت لغزش كامل و عدم لغزش بين پوشش و زمين اطراف تونل دارد در حاليكه براي تخمين نيروي محوري گسترش يافته در ديواره پوشش تحليل عديد سازگاري بهتري با روش تحليلي انيشتين - شوارتز درحالت عدم لغزش بين پوشش و زمين اطراف تونل دارد.

 

كلمات كليدي:

پوشش تونل، تحليل عددي، روش تحليلي، PLAXIS، نيروي محوري، لنگر خمشي

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 احمد فهيمي فر  - عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير
 پيام فلكيني - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران مكانيك خاك و پي
 سامان فرضي سيزكوه - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران مكانيك خاك و پي

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوشش تونل , تحليل عددي , روش تحليلي , PLAXIS , نيروي محوري , لنگر خمشي ,
:: بازدید از این مطلب : 2037
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه