<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مکش بر روي ضریب ظرفیت باربري Nγ در خاك غیراشباع

خلاصه
ظرفیت باربري خاك غیراشباع با استفاده از رویکردهاي متداول استفاده شده براي خاك اشباع با نادیده گرفتن اثر مکش ساختاري برآورد میشود. این امر باعث یک رویکرد محافظه کارانه در طراحی هاي استفاده شده براي پی سطحی در خاك غیراشباع میباشد. به همین دلیل، مکش ساختاري در ظرفیت باربري پی سطحی تاثیر مهمی دارد. به اضافه، یک چارچوب کلی براي تفسیر کردن ظرفیت باربري خاك غیراشباع با احتساب تاثیر مکش ساختاري، میتواند بسیار مفید باشد.  در شرایط غیراشباع مورد بررسی قرار گرفته N در این مقاله، تاثیر مکش بر روي ظرفیت باربري پی سطحی و ضریب ظرفیت باربري 12و 14 سانتیمتر، ظرفیت ، است. در این مطالعهآزمایشگاهی، با انجام آزمایش بارگذاري صفحه بر روي پیهاي سطحی دایرهاي به قطرهاي 9 باربري ماسه متراکم در شرایط اشباع و غیراشباع بدست آمده است. تمام اطلاعات مورد نیاز از جمله: پارامترهاي مربوط به ویژگیهاي فیزیکی خاك که شامل نمودار دانهبندي، پارامترهاي تراکم و دانسیته نسبی خاك و همچنین پارامترهاي مقاومت برشی، نمودار نگهداشت آب – خاك و درصد رطوبت در عمق هاي مختلف خاك اندازهگیري شد. طراحی و آماده سازي دستگاه و جعبه ظرفیت باربري به نحوي انجام شد که بتوان مقادیر ظرفیت باربري را در شرایط اشباع و غیراشباع و براي تراز آب زیرزمینی مختلف بدست آورد. آزمایشها بر روي ماسه خوب دانهبنديشده/ استهبان در شرایط اشباع و غیراشباع انجام شد و نشان داده شد که در حوزه مکشهاي بالا، ظرفیت باربري ماسه در حالت غیراشباع میتواند تا 5 برابر حالت اشباع باشد و این افزایش ظرفیت باربري براي پی با قطر بزرگتر، داراي افزایش بیشتري میباشد. همچنین با استفاده از نتایج آزمایشگاهی در N پیهاي سطحی در شرایط غیراشباع ارائه شد و نشان داده شد که ضریب ظرفیت باربري N رابطهاي براي محاسبه ضریب ظرفیت باربري شرایط غیراشباع علاوه بر زاویه اصطکاك داخلی، میتواند تابعی از بعد پی، وزن مخصوص متوسط و مکش متوسط موجود در خاك باشد.


کلمات کلیدي:

ظرفیت باربري، ماسه، غیراشباع، پی دایرهاي، مکش

نویسندگان :

امین اسماعیل پور ، محسن اژدري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربري , ماسه , غیراشباع , پی دایرهاي , مکش ,
:: بازدید از این مطلب : 1036
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مکش بر روي ضریب عکس العمل بستر پی دایرهاي

خلاصه
شالوده ساختمانهاي متداول، براساس نشست طراحی و تحلیل میشوند. ضریب عکسالعمل خاك نسبتفشار کفپی به میزان نشست پی می- باشد و براي تحلیل عددي رفتار پیها مورد استفاده قرار میگیرد. تحقیقات و مطالعات گستردهاي در زمینه مقدار این ضریب براي خاكهاي خشکو اشباع انجام شده است. اما مقدار این پارامتر در مورد خاكهاي غیراشباع و تاثیر مقدار مکش برروي این پارامتر تا کنون مورد بررسی کاملی قرار نگرفته است. در این مقاله تاثیر سطح آب زیرزمینی بر ضریب عکسالعمل پیهاي دایرهاي بصورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار میگیرد. با این هدف، سه پی دایرهاي شکل با قطرهاي نه، دوازده و چهارده سانتیمتر ساخته شده و بر روي خاك نصب میشوند. در این مطالعه آزمایشگاهی، با انجام آزمایش بارگذاري صفحه بر روي پیهاي سطحی دایرهاي به قطرهاي نه، دوازده و چهارده سانتیمتر، نمودار تنش - نشست ماسه متراکم در شرایط اشباع و غیراشباع بدست آمده است. تمام اطلاعات مورد نیاز از جمله: پارامترهاي مربوط به ویژگیهاي فیزیکی خاك که شامل نمودار دانهبندي، پارامترهاي تراکم و دانسیته نسبی خاك و همچنین پارامترهاي مقاومت برشی، نمودارنگهداشت آب – خاك و درصد رطوبت در عمق هاي مختلف خاك اندازهگیري شد. سطح آب زیرزمینی در ترازهاي مختلفثابت نگه داشته شده و بارگذاري پی تا رسیدن به گسیختگی کامل انجام میشود. بعلاوه درصد رطوبت خاكدر عمقهاي مختلفاندازهگیري شده و توزیع مکش با استفاده از منحنی مشخصه آب-خاكتعیین میگردد. ضریبعکسالعمل خاكدر حالات مختلفمحاسبه شده و تاثیر مکشبر این ضریب مورد بحث و بررسی قرار گرفته میگیرد. نتایج نشان داد که تراز آب زیرزمینی به طور مستقیم برروي ضریب عکس العمل بستر تاثیر میگذارد. با پایین رفتن تراز آب زیرزمینی، مکشخاك بیشتر شده و در نتیجه ضریبعکس العمل بستر افزایشمییابد. این روند افزایشی تا جایی که آبدر عمق موثر حبابتنشوجود دارد، ادامه می- یابد. 


کلمات کلیدي:

ضریب عکس العمل بستر، ماسه، مکش، پی دایرهاي، خاك غیراشباع

نویسندگان :

امین اسماعیل پور ، محسن اژدري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضریب عکس العمل بستر , ماسه , مکش , پی دایرهاي , خاك غیراشباع ,
:: بازدید از این مطلب : 1043
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددي افزایش ظرفیت باربري پی دایروي مستقر بر خاك دانه اي با استفاده از مسلح کنندهي حلقوي (R-R)

در این تحقیق اقدام به طراحی نوع جدیدي از مسلح کنندههاي خاك به نام مسلح کنندهي حلقوي R-R شده و بررسی اثر آن بر افزایش ظرفیت باربري پی هاي دایرهاي در دستورکار (Ring-Reinforcement) قرار گرفته است. سامانۀ تسلیح مورد تحقیق شامل سه قسمت می باشد: صفحه دایرهاي صلب مرکزي، حلقۀ بیرونی و المان هاي کششی شعاعی که صفحۀ مرکزي را به حلقۀ بیرونی وصل میکنند. این سامانه نیروي وارد بر پی را به نیروي داخلی حلقۀ بیرونی تبدیل میکند. در ابتدا عمق بهینه ي اولین لایه مسلحکننده در حالت یک لایه بطوریکه بیشترین ظرفیت باربري را داشته باشد محاسبه میگردد؛ در ادامه نسبت بهینه ي قطر حلقهي بیرونی به قطر صفحهي میانی بدست آمده و آنگاه تاثیر افزودن لایه ي دوم بر ظرفیت باربري بررسی شده و فاصله ي بهینه ي بین لایه ها بدست میآید.


کلمات کلیدي:

تحلیل عددي، پی دایرهاي، مسلح کننده ي حلقوي، ظرفیت باربري، ماسه مسلح شده

نویسندگان :

منصور مصلینژاد (استادیار دانشگاه یاسوج)

محمد نیما جعفري (دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل عددي , پی دایرهاي , مسلح کننده ي حلقوي , ظرفیت باربري , ماسه مسلح شده ,
:: بازدید از این مطلب : 1463
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5685 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5685 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه