<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

طراحی و ساخت دستگاه بارگذاری مایل بروی پی سطحی با زاویه انحراف ثابت و متغیر

خلاصه
پيهای سطحي با توجه به سازهای كه بروی آن قرار دارد ميتوانند تحت تاثیر بارهای قائم و یا مایل قرار گیرند. همچنین اگر سازهتحت اثر باد، زلزله و یا موج دریا قرار داشته باشد بار افقي به پي وارد شده، كه برآیند این بار افقي و بار قائم به صورت بار مایل بهپي اثر ميكند؛ این بار مایل ميتواند با زاویه انحراف ثابت و یا تحت اثر تغییر در میزان بار افقي، با زاویه اعمال یار متغیر به پي اعمالشود. جهت مطالعه رفتار پي سطحي بروی خاک ماسهای تحت تاثیر زاویه اعمال بار متغیر و ثابت دستگاه بارگذاری طراحي و ساختهشده است كه اساس كار آن بر مبنای بارگذاری با وزن آب یا هر مایع دیگری ميباشد. این دستگاه ایراداتي را كه به جکهیدرولیکي جهت بارگذاری وارد است را برطرف نموده و بدلیل سهولت كارایي و هزینه ساخت كمتر ميتواند جایگزین مناسبيجهت جکهای هیدرولیکي باشد. در این پژوهش 6 تست آزمایشگاهي جهت مطالعه رفتار پي دایرهای تحت بارگذاری مایل بازاویه اعمال بار ثابت و متغیر تعریف و انجام شده است. اعمال بار بروی مدل پي با استفاده از دستگاه جدید ساخته شده، انجامميشود. نتایج آزمایشات نشان ميدهد دستگاه ساخته شده به خوبي قادر به مدل سازی بارگذاری با حالتهای توضیح داده شده،ميباشد. همچنین از نتایج اینگونه برداشت ميشود كه رفتار پي سطحي تحت بار مایل با زاویه انحراف بار ثابت و متغیر متفاوتاست. افزایش زاویه انحراف بار در حالت زاویه ثابت باعث كاهش مقدار بار نهایي ميشود و با افزایش مقدار بار قائم در حالت بارگذاری با زاویه انحراف بار متغیر، مقدار زاویه انحراف بحراني كه در لحظه گسیختگي رخ مي دهد كاهش ميیابد.


کلمات کلیدی:

مدل سازی آزمایشگاهی . بارگذاری مایل . پی سطحی . خاک ماسه ای

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل سازی آزمایشگاهی , بارگذاری مایل , پی سطحی , خاک ماسه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 69
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی پی هاي سطحی بر اساس تحلیل قابلیت اعتماد

خلاصه
در مهندسی سازه، لازم است در طراحی پیها بهمنظور سازگاري بیشتر با (LRFD) با توجه به کاربرد روزافزون روش طراحی بار و مقاومتسازه به این روش نیز پرداخته شود. به همین دلیل، بهکارگیري این روش طراحی که از روشهاي نیمه احتمالاتی است براي طراحی پی توصیهمیشود. در این روش پس از شناخت مود گسیختگی پی باید مطمئن شد که ضریب مقاومت بزرگتر یا مساوي ضریب باري باشد که باعثگسیختگی آن میشود. با شناسایی منحنیهاي توزیع احتمال براي بار و مقاومت، همپوشانی این دو منحنی احتمال شکست پی را نشان میدهد.ضرایب اعمالی در مقاومت توسط ضریب مقاومت و اعتماد مطلوب هدف به ضریب نهایی بستگی دارد. چسبندگی و زاویه اصطکاك داخلیخاك زیر پی دو پارامتر مؤثر در طراحی پی میباشند که به ترتیب توزیعهاي لاگ نرمال و بتا بهترین توصیف از رفتار این پارامترها میباشد. دراین تحقیق به چگونگی محاسبه ضریب نهایی (اعتماد مطلوب هدف) که بجاي ضریب اطمینان کلی بکار میرود و باعث افزایش دقت و ارزیابی دقیقتر گسیختگی پی میشود، پرداخته خواهد شد. همچنین ابعاد پی بر اساساحتمالاتی بودن پارامتر چسبندگی خاك تعیین میشود.


کلمات کلیدي:

پی سطحی . تحلیل قابلیت اعتماد . ضریب بار و مقاومت . احتمال شکست

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پی سطحی , تحلیل قابلیت اعتماد , ضریب بار و مقاومت , احتمال شکست ,
:: بازدید از این مطلب : 57
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی شرایط محیطی موثر بر پایایی بتن برای پی های سطحی در منطقه سیستان

خلاصه
پی، بخش مهمی از ساختمان است که در فرایند انتقال بار از رو سازه به زیر سازه، در تماس مستقيم با خاك بوده، لذا با توجه به بتنی بودن آنهمواره نيازمند کنترل هاي بهره برداري و روش هایی موثر به منظور حفاظت، بررسی دوام و پایایی و شرایط محيطی در اینگونه سازه ها می باشد. باتوجه به اینکه خاك دشت سيستان داراي شوري وخاصيت قليایی زیاد ميباشد این وضعيت سبب ایجاد منطقه اي با شرایط خاص محيطی شده وشرایط ویژه اي را براي پایایی بتن بخصوص براي پی هاي سطحی ایجاد کرده است. از این رو این پژوهش، به بررسی شرایط محيطی بتن پی هايسطحی در دشت سيستان می پردازد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که شرایط محيطی و تدابير توصيه شده آیين نامه ها و مقایسه آن با مشخصاتفنی، نوع سيمان مصرفی بایستی به سيمان مناسب تغيير یابد.


واژگان کلیدی:

شرایط محیطی . پایایی بتن . پی سطحی . سیستان

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شرایط محیطی , پایایی بتن , پی سطحی , سیستان ,
:: بازدید از این مطلب : 221
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی تاثیر حفره های زیر زمینی و مسلح کننده بر نشست نسبی پی سطحی مستقر بر شیروانی

 

 

 

کلمات کلیدی :

پی سطحی . نشست نسبی . حفره . ژئوتکستایل . شیروانی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پی سطحی , نشست نسبی , حفره , ژئوتکستایل , شیروانی ,
:: بازدید از این مطلب : 463
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر تداخل بر ظرفیت باربری شالوده های سطحی مستقر بر خاک مسلح با ژئوگرید

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ظرفیت باربری . پی سطحی . خاک مسلح . تداخل . ژئوگرید

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری , پی سطحی , خاک مسلح , تداخل , ژئوگرید ,
:: بازدید از این مطلب : 437
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه روش های ارائه شده در تعیین ضرائب ظرفیت باربری ونشست پی های سطحی تحت بارهای لرزه ای

پيهای سطحي كه بر روی خاكهای غير روانگرا قرار مي گيرند ممکن است تحت بارهای لرزهای دچار كاهش ظرفيت باربری و یا افزایش نشست گردند. تعيين ظرفيت باربری پي های سطحي اغلب توسط روش استاتيکي محاسبه ميشود؛ همچنين نشست را بيشتر برای بارهای استاتيکي در نظر ميگيرند و تأثير زلزله و بارهای دیناميکي را در تعيين ظرفيت باربری پيها و نشست الاستيک كمتر مورد توجه قرار دادهاند. در این مقاله روش های موجود برای تعيين ظرفيت باربری و نشست پي های سطحي تحت بارهای لرزه ای بررسي شده است و آنچه كه در این روش ها مشاهده مي شود، این است كه ضرائب ظرفيت باربری تحت تاثير نيروهای اینرسي توده خاک كاهش مي یابند و همچنين ظرفيت باربری پي مورد نظر، با اعمال نيروی زلزله كاهش مي یابد و با افزایش شتاب افقي زلزله، این كاهش، بيشتر نمایان ميشود همچنين با افزایش زاویه اصطکاک داخلي خاک، اثر نيروی اینرسي در كاهش ظرفيت باربری لرزه ای كم مي شود.


کلمات کلیدی:

پی سطحی، ظرفیت باربری لرزه ای، نشست دینامیکی، گوه گسیختگی، نیروی اینرسی

نویسندگان :

مهدی و یسفی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه یاسوج)

ناصرعلیپور مازندرانی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه یاسوج)

منصور پرویزی (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پی سطحی , ظرفیت باربری لرزه ای , نشست دینامیکی , گوه گسیختگی , نیروی اینرسی ,
:: بازدید از این مطلب : 1362
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه عددي رفتار پيهاي سطحي و استوكي از لحاظ جابجايي بر روي خاكهاي با قابليت روانگرايي

تکنيک پيهای استوكي نوعي از پيها هستند كه اخيراً در سازهها به كار گرفته ميشوند . شکل خاص این پيها و وجود زوائدی در قسمت پایيني، انتظار رفتار متفاوتي را از آنها از دیدگاه توزیع اضافه تنش در خاک زیر خود ایجاد ميکند. با توجه به ساخت چنين پيهایي در كشور، بررسي رفتار آنها برای شرایط روانگرایي الزامي به نظر ميرسد. در این مطالعه با استفاده از مدلسازی عددی، رفتار پيهای استوكي بر روی خاكهای روانگرا از نقطه نظر مقایسه جابجایيهای این نوع پيها با پيهای سطحي نواری ساده بررسي شده است. نتایج نشان ميدهند كه اجرای استوک در پيهای سطحي باعث كاهش قابل توجهي در جابجایي ميشود.


کلمات کلیدی:

مدلسازی عددی، روانگرايی، پی استوکی، پی سطحی، جابجايی

نویسندگان :

هادی ابی اوغلی (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشکین شهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشکین شهر، ايران)

خسرو نظام خیاوی (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشکین شهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشکین شهر، ايران)

عبدالرحمن معلمی خیاوی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشکین شهر، مشکین شهر، ايران)

بهاءالدين کاظمی (مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشکین شهر، مشکین شهر، ايران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازی عددی , روانگرايی , پی استوکی , پی سطحی , جابجايی ,
:: بازدید از این مطلب : 1262
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددی تاثير سيکل بارگذاری بر نشست نسبي پي سطحي مستقر بالای شيب مسلح شده باژئوسنتتيک

موارد متعددی موجود است که سازه در مجاورت شیب احداث شده است و بدون تسلیح سازی مناسب در شیب، علاوه بر کاهش ظرفیت باربری پی ، باعث افزایش نشست و نشست نسبی پی نیز خواهد شد. مهندسین ژئوتکنیک در طراحی پی سطحی باید ایمنی پی را در مقابل نشست نسبی بیش از اندازه در نظر داشته باشند. در این مطالعه گردیده است. مدل گسیختگی برای خاک ماسه ای مورد Plaxis مقاله رفتار پی های سطحی مستقر بالای شیب تحت بارگذاری سیکلی با استفاده از نرم افزار نظر مدل سخت شونده هایپربولیک درجه دوم می باشد. تحلیل انجام شده در حالت بارگذاری دینامیکی از نوع سیکلی به منظور بررسی اثر سربار سیکلی وارد بر پی، تعداد سیکل های باربر نشست نسبی پی می باشد. نتایج نشان می دهد با افزایش میزان سربار سیکلی و تعداد سیکل بار، نشست نسبی پی مستقر کنار شیب افزایش خواهد یافت.


کلمات کلیدی:

نشست نسبی، بار سیکلی، پی سطحی، شیروانی

نویسندگان :

آرمین سلمانی محلی(دانشجوی دکتری مهندسی عمران خاک وپی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک)

سینا ضیافت دوست (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی، دانشگاه پردیس علوم تحقیقات اراک، اراک)

آرش نیری (استادیار گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست نسبی , بار سیکلی , پی سطحی , شیروانی ,
:: بازدید از این مطلب : 1412
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 11 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

روش اجزاء محدود سه بعدی در تحلیل ظرفیت باربری لرزه ای پی سطحی روی خاک های لایه لایه

در تحقيق حاضر، روش محاسبه ظرفيت باربری لرزه ای پي های سطحي به روش اجزای محدود سه بعدی، برای خاک های لایه لایه همين طور در حضور آب زیرزميني گسترش داده شده و نتایج با روش ها و تحقيقات صورت گرفته در این زمينه مورد مقایسه قرار گرفته است. در تحقيق حاضر برنامه مورد نظر قادر است برای حالات مختلف خاک لایه لایه با پارامترهای مقاومت برشي مختلف و همين طور خاک های مختلف دانه ای و یا چسبنده تخميني از ظرفيت باربری لرزه ای پي سطحي ارائه دهد.


کلمات کلیدی:

ظرفیت باربری،پی سطحی،اجزای محدود سه بعدی،خاک های لایه لایه،اب زیر زمینی

نویسندگان :

مرتضی جیریایی شراهی (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم)

سید مجتبی موسوی اوریمی (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری , پی سطحی , اجزای محدود سه بعدی , خاک های لایه لایه , اب زیر زمینی ,
:: بازدید از این مطلب : 1543
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تاثیر مجاورت ساختمان ها بر نشست نسبی پی سطحی: مطالعه ی عددی

در اغلب موارد باري كه توسط پي سطحي یک سازه تحمل ميشود ميتواند باعث نشست نسبي فزاینده شده و بر ساختمانهاي مجاور نيز تاثيرگذار باشد. نشست نسبي بخشهاي گوناگون یک ساختمان ميتواند موجب خسارت به سازه فوقاني گردد. در این مقاله به بررسي تاثير تنش هاي القایي، كه از مجاورت ساختمان ها بر پي ساختمان وارد مي شوند، بر نشست نسبي پي ساختمان ها پرداخته خواهد شد. همچنين عواملي كه بر این نوع نشست تاثير گذار است مانند عمق مدفون پي، ضخامت پي و عرض پي نيز بررسي خواهند شد. براي این منظور از نرم افزار مبتني بر روش اجزا محدود استفاده مي شود.


کلمات کلیدی:

نشست نسبی، پی سطحی، تنش های القایی

نویسندگان :

مستوره شیرپور آبکنار (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی، موسسه آموزش عالی آریان، بابل)

یاسر جعفریان (عضو هیئت علمی پژوهشکده ی مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی  زلزله، تهران، ایران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست نسبی , پی سطحی , تنش های القایی ,
:: بازدید از این مطلب : 1273
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه