<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربري پی نواري متکی بر ماسه مسلح به برید

خلاصه
یکی از روشهاي بهسازي خاك تسلیح آن با استفاده از ژئوسنتتیکها به منظور بهبود خواص مقاومتی و ظرفیت باربري میباشد. در این مقالهظرفیت باربري پی نواري متکی بر ماسه مسلح به برید از طریق تستهاي آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. برید از جمله محصولاتجدید ژئوسنتتیکی میباشد که از الیاف پلیمري پدید آمده و ساختاري لولهاي شکل دارد. با انجام آزمایشهاي بارگذاري روي پی مدل واقع برتوده خاکی مسلح به برید، تاثیر تعداد لایههاي تسلیح کننده و طول این لایهها بر ظرفیت باربري مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات افزایشقابل توجه ظرفیت باربري و کاهش نشست در خاك مسلح را با افزایش طول و تعداد لایههاي برید نشان میدهد. همچنین مقادیر بهینه پارامترهايمورد بررسی براي رسیدن به بیشترین ظرفیت باربري پیشنهاد شده است.


کلمات کلیدي:

ظرفیت باربري . ماسه مسلح . پی نواري . برید.

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربري , ماسه مسلح , پی نواري , برید , ,
:: بازدید از این مطلب : 382
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددي پی هاي قرارگرفته روي شیروانی پایدارسازي شده با سپر

خلاصه
در بسیاري از شرایط مانند پی پایه پل ها مجبور به ایجاد پی نواري روي شیروانی هستیم . در صورتیکه به علت عدم کفایت مشخصات مصالح و یا هندسه شیب شیروانی ممکن است گسیختگی کلی شیروانی و یا عدم تأمین ظرفیت باربري پی داشته باشیم ، که لازم است تمهیداتی جهت جلوگیري از مشکلات فوق اتخاذ شود. با توجه به اینکه همیشه امکان تغییر هندسه شیب وجود ندارد و تغییر پارامتر هاي ژئوتکنیکی خاك ممکن است پرهزینه یا غیر ممکن باشد.در چنین شرایطی استفاده از تسلیح خاك (بطور مثال استفاده از ژئوگرید، میخ کوبی در خاك،ریزشمع،...) می تواند مفید فایده باشد .یکی از روشهاي تسلیح خاك احداث سپر فولادي در مجاورت پی نواري می باشد.دراین مقاله به چگونگی افزایش ظرفیت باربري پی و پایدارسازي شیروانی با سپر و اثر پارامترهاي تأثیرگذار سپر روي ظرفیت باربري پی خواهیم پرداخت .


کلمات کلیدي:

سپر،پایداري شیروانی،پی نواري،گسیختگی شیروانی،ظرفیت باربري پی

نویسندگان :

حمید عمادي اله یاري ، سعید قربان بیگی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سپر , پایداري شیروانی , پی نواري , گسیختگی شیروانی , ظرفیت باربري پی ,
:: بازدید از این مطلب : 569
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر مسلحسازی خاک دانهای با ژئوسینتتیک اجرا شده بصورت شیبدار درپایداری شیروانیها در حالت استاتیکی

این مقاله به ارزیابي پایداری شيروانيهای خاكي كه با یک نوع از ژئوسينتتيکها (ژئوگرید) مسلح شدهاند و این شيرواني تحت بار استاتيکي به Plaxis مشخصاز طرفپي نواری ، واقع بر تاج شيب شيرواني قرار گرفتهاست،ميپردازد. این بررسي بصورت عددی و به كمک نرم افزار روش تفاضلات محدود انجام شدهاست. در ضمن مطالعات بصورت پارامتری انجام گرفتهاست و دربرگيرنده مسائلي چون : اثرچرخش ساعتگرد و پادساعتگرد ، تاثير زاویه مطلوب در افزایش یا كاهش ظرفيتباربری یک مسلحکننده ، مي باشد . به منظور مقایسه نتایج بدست آمده از حالت مسلح با حالت غيرمسلح سعي شده است نتایج بصورت نمودار ارائه شود .


کلمات کليدي :

شيب شيروانی ، پی نواري ، ژئوگرید ، زاویه ، روش تفاضلات محدود

نویسندگان :

رحمت اله نگهدار (استاد یاردانشگاه محقق اردبيلي،دانشجوی كارشناسي ارشد،دانشجوی دكتری عمران دانشگاه دولتي مسکو)

وحيد حامد علي (استاد یاردانشگاه محقق اردبيلي،دانشجوی كارشناسي ارشد،دانشجوی دكتری عمران دانشگاه دولتي مسکو)

حسن نگهدار (استاد یاردانشگاه محقق اردبيلي،دانشجوی كارشناسي ارشد،دانشجوی دكتری عمران دانشگاه دولتي مسکو)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شيب شيروانی , پی نواري , ژئوگرید , زاویه , روش تفاضلات محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1293
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر مسلحسازی خاک دانهای با ژئوسینتتیک اجرا شده بصورت افقی درپایداری شیروانیهای درحالت استاتیکی

این مقاله به ارزیابي پایداری شيروانيهای خاكي كه با یک نوع از ژئوسينتتيکها (ژئوگرید) مسلح شدهاند و تحت یک بار استاتيکي برروی یک پي به روش تفاضلات محدود Plaxis نواری واقع بر تاج شيب شيرواني قرارگرفته است،ميپردازد. این بررسي بصورت عددی و توسط نرم افزار انجام شده است.مطالعات بصورت پارامتری انجام گرفته است و دربرگيرنده متغيرهایي چون : تاثير افزایش زاویه برظرفيت باربری شيرواني ومقایسه آن با حالت مسطح، تاثير فاصله پي از نوک تاج شيرواني بر ظرفيت باربری ، طول بهينه یک ژئوگرید ، فاصله مطلوب یک مسلحکننده از زیر ترازپي ، فاصله بهينه دو مسلحکننده از هم و تعداد مطلوب مسلحکنندهها ميباشد.تمام متغيرها بجز زاویه بصورت بدون بعد، نسبت به عرض پي درنظر گرفته شده است.به منظور مقایسه نتایج بدستآمده از حالت مسلح با حالت غيرمسلح سعي شده است نتایج بصورت نمودار ارائه شود .


کلمات کليدي :

شيب شيروانی ، پی نواري ، ژئوگرید،ظرفيت باربري ، روش تفاضلات محدود

نویسندگان :

رحمت اله نگهدار (استاد یاردانشگاه محقق اردبيلي،دانشجوی كارشناسي ارشد،دانشجوی دكتری عمران دانشگاه دولتي مسکو)

وحيد حامد علي (استاد یاردانشگاه محقق اردبيلي،دانشجوی كارشناسي ارشد،دانشجوی دكتری عمران دانشگاه دولتي مسکو)

حسن نگهدار (استاد یاردانشگاه محقق اردبيلي،دانشجوی كارشناسي ارشد،دانشجوی دكتری عمران دانشگاه دولتي مسکو)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شيب شيروانی , پی نواري , ژئوگرید , ظرفيت باربري , روش تفاضلات محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1272
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر مسلح کردن خاك در افزایش ظرفیت باربري پی نواري

در این مقاله به بررسی اثر مسلح کردن خاك رسی بسیار نرم در زیر یک شالوده نواري در مجاورت سطح شیبدار پس از صحتسنجی FLAC پرداخته میشود. براي انجام این کار با استفاده از تحلیل عددي و به کمک نرم افزار مدلسازي عددي، به بررسی پارامترهاي مختلفی همچون تعداد لایههاي ژئوگرید، فواصل بین لایهها وعمق اولین لایه که از جمله پارامترهاي مؤثر بر عملکرد لایههاي مسلح کننده میباشند، پرداخته شده است. میزان اثر هر یک از این پارامترها  0عرض پی و / در افزایش ظرفیت باربري شالوده بررسی شده است. نتایج نشان میدهد عمق اولین لایه بهینه برابر با 3 برابر با فاصلهي بهینه بین لایههاي مسلح کننده میباشد. همچنین تعداد بهینه لایههاي ژئوگرید 2 عدد به دست آمدهاست.


کلمات کلیدي:

ژئوگرید، ظرفیت باربري، پی نواري، آنالیز عددي، رس بسیار نرم

نویسندگان :

محمد مهدي احمدي (دکتراي ژئوتکنیک ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف)

امید قاسمی فرع (کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف)

عباس پوردیلمی (کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , ظرفیت باربري , پی نواري , آنالیز عددي , رس بسیار نرم ,
:: بازدید از این مطلب : 1391
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی رفتار پی هاي نواري واقع بر شیبهاي مسلح شده با لایه هاي ژئوتکستایل به روش المان محدود

این مقاله به بررسی رفتار پی هاي نواري واقع بر شیبهاي خاکی به روش عددي در حالت مسلح شده با ژئوتکستایل از طریق مطالعه پارامتریک، می پردازد. تمرکز مطالعات پارامتریک انجام شده بر روي گستره وسیعی از متغیرهاي مساله، شامل طول لایه هاي ژئوتکستایل، فواصل بین ژئوتکستایلها، فاصله اولین لایه ژئوتکستایل از زیر پی، فاصله پی از لبه شیب و تاثیر زاویه چرخش لایه هاي ژئوتکستایل نسبت به پی، می باشد. به منظور کاربردي نمودن نتایج و ارائه معیارهاي مهندسی، تمامی پارامترها بدست آمده نسبت به عرض پی، بی بعد شده و مقادیر بهینه براي هر کدام از متغیرهاي تحلیل، براي دستیابی به بیشترین ظرفیت باربري براي پی، بدست آمده است.


کلمات کلیدي:

پی نواري، ژئوتکستایل، مطالعه پارامتریک، ظرفیت باربري، روش عددي

نویسندگان :

حمید علی الهی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پی نواري , ژئوتکستایل , مطالعه پارامتریک , ظرفیت باربري , روش عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 1440
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددي افزایش ظرفیت باربري پی نواري مستقر بر خاك دانه اي توسط سامانۀ تسلیح مهار- شبکه (G-A)

در این تحقیق با تغییر ساختار مسلح کننده هاي سنتی و افزودن مهارهاي پلیمري به شبکۀ تسلیح و نامگذاري آن بعنوان "مهارشبکه اثر اولین لایه مسلح کننده از کف پی، فاصله بین مسلح کننده ها، تعداد لایه هاي مسلح کننده و ، (Anchor(G-A) فاصله موثر مهارها در افزایش ظرفیت باربري پی نواري بر روي ماسه بررسی شده است.در نهایت نتای ج ظرفیت باربري پی سطحی نواري واقع بر ماسه غیر مسلح ، ماسه مسلح با ژئوگرید معمولی و مهارشبکه با یکدیگر مقایسه شده اند.آنالیز ها نشان می دهند که براي استفاده از یک لایه مسلح کننده ، عمق بهینه اي وجود دارد که بالاترین نرخ افزایش ظرفیت باربري را داراست.این نتیجه براي حالت چندین لایه مسلح کننده نیز مشاهده شده است.


 کلمات کلیدي:

مهارشبکه ، پی نواري،ماسه مسلح ،نسبت ظرفیت باربري  BCR  ، اجزا محدود

نویسندگان :

منصور مصلی نژاد (استادیار گروه عمران –دانشکده فنی مهندسی دانشگاه یاسوج)

علی یزدانی (دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی عمران- گروه خاك و پی دانشگاه آزاد نجف آباد)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهارشبکه , پی نواري , ماسه مسلح , نسبت ظرفیت باربري BCR , اجزا محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1267
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه