<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر ماسه محدود شده توسط سنگ بستر

خلاصه
دراین مطالعه ظرفیت باربری پیهای نواری واقع برماسه های محدود شده بر بستر سنگي مورد بررسي قرار گرفته است. اثر پارامترهایي مانندضخامت لایه ماسه ای، میزان مقاومت خاک و عرض پیها مطالعه و نتایج در قالب ضرایب بي بعد و نمودارهای طراحي جهت اصلاح و كاربردی0 تا 1 برابر عرض / نمودن روابط كلاسیک ظرفیت باربری برای این منظور ارائه شده است. نتایج حاكي از آن است حضور بستر صلب در محدوده 5پي میتواند ظرفیت باربری را به میزان 85 درصد نسبت به حالت بستر به ضخامت بینهایت تغییر دهد. همچنین تغییرات مقاومت و عرض پي به عنواندو عامل اصلي در ظرفیت باربری، مکانیسم شکست و عمق بحراني مربوط به بستر سنگي موثر ميباشد.


کلمات کلیدی:

ظرفیت باربری . پی نواری . بستر صلب . مکانیسم شکست

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری , پی نواری , بستر صلب , مکانیسم شکست ,
:: بازدید از این مطلب : 63
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی ظرفیت باربری پی های نواری مجاور واقع برماسه

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

پی نواری . ماسه .توان باربری . مدلسازی عددی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پی نواری , ماسه , توان باربری , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 85
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی نواری متکی بر شیروانی ماسه ای اشباع مسلح شده با ژئوسل

 

 

 

 


کلمات کلیدی:

ظرفیت باربری . پی نواری . ژئوسل . شیروانی مسلح . ماسه اشباع

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری , پی نواری , ژئوسل , شیروانی مسلح , ماسه اشباع ,
:: بازدید از این مطلب : 591
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 اسفند 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی کارآیی ژئوگرید در کاهش نشست پی های سطحی واقع بر لنز ماسه ای روانگرا

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ژئوگرید . پی نواری . روانگرایی . آنالیز دینامیکی . FLAC2D

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , پی نواری , روانگرایی , آنالیز دینامیکی , FLAC2D ,
:: بازدید از این مطلب : 328
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار پی نواری واقع بر خاک مسلح شده با ژئوسل

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ظرفیت باربری . پی نواری . ژئوسل . خاک مسلح

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری , پی نواری , ژئوسل , خاک مسلح ,
:: بازدید از این مطلب : 467
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ظرفیت باربری لرزه ای پ یهای نواری روی تود ههای سنگی با معیار هوک-براون با روش مشخص ههای تنش

دراین مقاله، ظرفيت باربری پي های نواری روی توده های سنگي در حالت لرزه ای، بررسي شده است. برای بررسي ظرفيت باربری، از روش مشخصه های تنش استفاده شده است. مسئله در حالت كرنش صفحه ای تحليل شده و از معيار گسيختگي هوک-براون استفاده شده است. ابتدا معادلات تعادل تنش روی مشخصه های تنش بازنویسي شده و معيار گسيختگي سنگ در آن ها اعمال شده است. سپس با روش تفاضل محدود، معادلات تنش حل شده اند. حل كلي مسئله شبيه روش مرسوم مشخصه ها مي باشد. برای تحليل، برنامه هایي نوشته شده اند كه قادرند با گرفتن پارامترهای سنگ و پي، شبکه مشخصه های تنش را حل كرده و توزیع تنش زیر پي را محاسبه نمایند. ظرفيت باربری پي با انتگرال گيری از توزیع تنش زیر پي، محاسبه مي شود. اثرات زلزله به صورت ضرایب شبه استاتيکي افقي یا عمودی به مسئله اعمال شده است. نتایج به دست آمده بيانگر نزدیکي بسيار زیاد نتایج این مقاله با سایر محققين مي باشد.


کلمات کلیدی:

ظرفیت باربری، توده سنگ، پی نواری، مشخص ههای تنش، معیار هوک-براون

نویسندگان :

امین کشاورز (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر)

عبدالرضا فاضلی (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر)

سیاوش صادقی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری , توده سنگ , پی نواری , مشخص ههای تنش , معیار هوک براون ,
:: بازدید از این مطلب : 1279
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مروری تاثیر ژئوسنتتیک ها بر افزایش ظرفیت باربری و نشست پی های نواری روی خاک های ماسه ای و رسی تحت نیروهای لرزه ای

با قرارگيری ژئوسنتتيک ها تنش های داخلي ناشي از بار خارجي باعث ایجاد نيروی اصطکاكي بين خاک و مسلح كننده، ميشود، كه نتيجه تنش ها از طریق این عامل منتقل مي گردد. خاک و مصالح تسليح كننده در برابر تغيير شکل های جانبي مقاومت مي كند و موجب افزایش باربری خاک مي گردد. در این مقاله به بررسي كاربرد ژئوتکستایل در مسلح كردن خاک های سست و اثر متغيرهای موجود همانند تعداد لایه ها، فاصله لایه ها از هم، عمق قرارگيری لایه ها و غيره تحت اثر بار دیناميکي ناشي از زلزله منجيل پرداخته شده است. نتایج تحليل ها نشان دهنده این مطلب است كه وجود ژئوگرید در خاک تحت شرایطي سبب كاهش نشست خاک مسلح در بارگذاری های ناشي از زلزله مي گردد. افزایش عمق اولين لایه ژئوگرید و همچنين فاصله لایه های زیرین ژئوگرید تا مقدار بهينه، سبب كاهش نشست و از آن به بعد موجب افزایش نشست پي مي شود و پس از رسيدن به یک عمق ماكزیمم، دیگر تاثيری بر كاهش نشست پي نخواهد داشت. با افزایش عرض ژئوگرید و همچنين تعداد لایه های ژئوگرید تا مقدار بهينه، نشست كاهش مي یابد و پس از آن، افزایش عرض و تعداد لایه های ژئوگرید، تاثيری بر نشست پي نخواهند داشت.


کلمات کلیدی:

ظرفیت باربری،خاک مسلح، پی نواری، ژئوتکستایل، نیروهای لرزهای

نویسندگان :

مهدی یوسفی (دانشجوی کارشناسی ارشدژئوتکنیک، دانشگاه یاسوج)

ناصر علیپور مازندرانی (دانشجوی کارشناسی ارشدژئوتکنیک، دانشگاه یاسوج)

منصورپرویزی (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری , خاک مسلح , پی نواری , ژئوتکستایل , نیروهای لرزهای ,
:: بازدید از این مطلب : 1473
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر پارامترهای مختلف خاک بر ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر شیب

یکی از مسائل مهم در ژئوتکنیک، قرار گرفتن شالوده بر وی شیب است. تعیين ظر یفت باربری پی های واقع بر روی شیب و عوامل موثر برظرفیت باربری نهایي پی ها از جمله مسائل مهم در ژئوتکنیک می باشد. در این مقاله نخست مرور مختصری بر مطالعات انجام گرفته در زمن یه تعیين ظر یفت باربری پی ها بر روی سطح شیب دارصورت تلاش شده است كه تاثر ی پارامترهای مختلف از جمله اثر زاو ه ی اتساع PLAXIS گرفته شده و سپس در راستای تکمیل این تحقق یات با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود ، مدول ان یگ ، وزن مخصوص خاک و خاک دولا ه ی و قرار گر یی لا ه ی ضعیف بر ز ر ی پی نواری مورد بررسی قرار گر ید. همه محاسبات برای شرایط كرنش مسطح با رفتار الاستو پلاستیک كامل می باشد. نتایج نشان داد كه افزا یش مدول ان یگ بر روی ظرفیت باربری پی برروی سطح شیب دار تاثر ی دارد در حالی كه افزایش وزن مخصوص خاک تا ر ثی چشمگر یی بر روی ظر یفت باربری پی ندارد.


کلمات کلیدی:

پی نواری، ظرفیت باربری، سطح شیب دار

نویسندگان :

دکتر عادل عساکره (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه هرمزگان)

محبوبه پورجعفری (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی،دانشگاه هرمزگان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پی نواری , ظرفیت باربری , سطح شیب دار ,
:: بازدید از این مطلب : 1595
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 مهر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه