<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر الیاف نایلون (6-6) و خرده های لاستیک فرسوده بر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک ماسه ای

خلاصه
خاک مسلح ساختاری است از 2 نوع ماده مختلف که عملکرد توأم آنها ضعف هر یک را به حداقل ممکن محدود میکند. گاهی هدف از اصلاحخاک مبارزه با تورمهای احتمالی در خاکهای متورم شونده است و گاه افزایش مقاومت برش و کشش توده خاک توسط مسلح کننده به منظور)2.1* 5.1 ( و ) 2.1 * افزایش ظرفیت باربری و ... میتواند هدف اصلاح خاک قرار گیرد. در این تحقیق خردههای لاستیک فرسوده در ابعاد ) 5.17( میلیمتر - 6( میباشدکه به صورت ضایعاتی و در طول بین ) 3 - سانتیمتر برش خوردهاند، همچنین الیاف مورد استفاده از جنس نخ تایر نایلون ) 66( را به صورت مجزا و توأم با هم تحت آزمایش - به کار برده میشوند. در این مقاله بنا داریم تأثیر خردههای لاستیک فرسوده و الیاف نایلون ) 6برش مستقیم بزرگ مقیاس مورد بررسی قرار دهیم. نتایج این آزمایش نشان میدهد که افزودن تسلیح کنندهها تأثیر بسزایی روی چسبندگی ومقاومت خاک داشته اند، هر چند در مورد زاویه اصطکاک داخلی خاک نیز افزایش مقاومت را شاهد هستیم.

کلمات کليدی:

خاک مسلح . الياف نایلون (6-6) . خرده هایلاستيک فرسوده . چسبندگی . زاویه اصطکاک داخلی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک مسلح , الياف نایلون (6-6) , خرده هایلاستيک فرسوده , چسبندگی , زاویه اصطکاک داخلی ,
:: بازدید از این مطلب : 77
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی تاثیر تورم و چسبندگی در نشست خاک های فروریزشی با انجام آزمایش تحکیم و محاسبه پارامتر فروریزشی

خلاصه
خاک لس از جمله خاکهای مسألهدار محسوب میشود که در صورت رسیدن رطوبت به آنها، با کاهش تخلخل و نشست زیادی همراه هستند ودر محدوده وسیعی از جهان پراکنده شدهاند. خرابیهای ناشی از افزایش رطوبت در این خاکها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. این خرابیهااغلب در مواردی از جمله پی سدها، بدنه سدها، پوشش کانالهای آبیاری، استفاده به عنوان منابع قرضه و ... که احتمال نشت آب به درون خاکوجود دارد، حاصل شدهاند و زیان های مالی و جانی فراوانی را به همراه داشتهاند. در این تحقیق خاک منطقه شهرگنبد مورد بررسی قرار گرفته است.هدف در این پژوهش، بررسی آزمایشگاهی تأثیر تورم و چسبندگی در کاهش نشست این خاکها میباشد که مقایسهای بین نقش تورم و چسبندگیصورت گرفته است. از بنتونیت به عنوان ماده متورم شونده و از خاکستر بادی و سیمان به عنوان ماده چسبنده در این پژوهش استفاده شده است که بادرصدهای مختلف 0 ، 3 ، 6 ، 9 به خاک افزوده شدهاند و پارامتر فروریزشی در هر حالت محاسبه شده است. در نهایت آزمایشات نشان می دهد کهچسبندگی، نقش بهتری در تثبیت و کاهش نشست این خاک داشته است.


واژگان کلیدی:

تورم . چسبندگی . فروریزش . بنتونیت . خاکستر بادی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تورم , چسبندگی , فروریزش , بنتونیت , خاکستر بادی ,
:: بازدید از این مطلب : 324
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی زمین شناسی مهندسی آبرفت های پروژه گود برداری بانک پاسارگاد

خلاصه
پروژه ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد در تهران، بلوار میرداماد واقع شده و محدوده طرح به مساحت 2836 متر مربع از سممت نوموب بمه خیابمان داممافشار محدود شده است. عمق گودبرداری نسبت به بلوار میرداماد 33 متر و نسبت به خیابمان دامم افشمار حمدود 5 / 27 متمر خوادمد بمود. بمرای مطالعمازیرسطحی ای محدوده، حفاریهای شواسایی و آزمایشا مختلفی انجام شده است. ای شواسایی دا باحفر گمانه و چادک و انجام آزمایشهای برنا وآزمونهای آزمایشگادی صور گرفته است. به علت عدم امکان تهیه نمونه دست نخورده از خاک دای درشتدانه مونود، بمه مقمدار قابم تمونهیآزمایشدای برنا انجام شده است. قب از شروع عملیا حفاری، تخریب ساختمانهای مونود در محدوده طرح شمروع شمده اسمت. بمه دممی دلیم دربخشهایی از سطح زمی خاک دستی به ضخامت حداکثر 2 متر ونود دارد. ای خاک دستی متشک از قطعا بت ، نخاله ساختمانی و غیره میباشمد کمهدر دوگام عملیا تخریب ساختمان ایجاد شده است. در ای مقاله مشخصا زمی شواسی مهودسی و پارامتردای ژئوتکویکی آبرفتهمای محمدوده ایمطرح بررسی شده است. برای ای موظوراز نتایج آزمایشهای SPT ، پرسیومتری، بارگذاری، و برش برنا وآزمایشا آزمایشگادی استفاده شده اسمت.بر اساس نتایج آزمایشا برش مستقیم خاک مقدار چسبودگی بی 03 / 0 و 14 / 0 کیلوگرم برسانتی متر مربع بوده و زاویه اصطکاک داخلی خاک بی 22و 41 درنه قرار دارد.


کلید واژه ها:

آزمایشهای SPT . پرسیومتری، برش برجا . چسبندگی . زاویه اصطکاک داخلی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایشهای SPT , پرسیومتری، برش برجا , چسبندگی , زاویه اصطکاک داخلی ,
:: بازدید از این مطلب : 366
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامتر مقاومتی خاک مسلح شده با ژئوتکستایل در آزمایش برش مستقیم

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاومت برشی خاک . زاویه اصطکاک داخلی . چسبندگی  . آزمایش برش مستقیم . ژئوتکستایل بافته شده

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت برشی خاک , زاویه اصطکاک داخلی , چسبندگی , آزمایش برش مستقیم , ژئوتکستایل بافته شده ,
:: بازدید از این مطلب : 397
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمین پارامترهای مقاومتی خاک به وسیله شبکه های عصبی- فازی در شهر اصفهان

خلاصه
در مهندسی ژئوتکنیک، تعیین پارامتریهای مقاومتی خاک نقشی اساسی ایفا می کند. این پارامترها بستگی به ویژگی های زمین شناسی هر منطقه داشتهو با حفر گمانه و انجام آزمایش های ژئوتکنیک تعیین می شود. در این پژوهش، بر اساس اطلاعات حاصل از گزارشات ژئوتکنیک مهندسی ساختماندر بخشی از شهر اصفهان، از شبکه عصبی-فازی برای تخمین مقادیر چسبندگی و ضریب اصطکاک داخلی خاک استفاده شده است. نتایج نشان میدهد شبکه های عصبی-فازی توانایی بالایی در تخمین مقادیر مرتبط با مقاومت برشی خاک دارد و می توان از آن برای تخمین مقادیر فوق در نقاطمختلف شهر استفاده نمود. مقادیر حاصل از شبکه عصبی-فازی، می تواند بدون حفر گمانه و انجام ازمایش های میدانی، تخمین مناسبی از مقادیر چسبندگی و ضریب اصطکاک داخلی خاک به دست دهد.


کلمات کلیدی:

چسبندگی . زاویه اصطکاک داخلی . شبکه عصبی-فازی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , چسبندگی , زاویه اصطکاک داخلی , شبکه عصبی-فازی ,
:: بازدید از این مطلب : 305
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 12 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر خردههاي لاستیک فرسوده بر روي مقاومت برشی ماسه (خاك حاشیه جنوبی دریاي کاسپین، شهر رشت)

خلاصه
خاك مسلح ساختاري است از 2 نوع ماده مختلف که عملکرد توأم آنها ضعف هر یک را به حداقل ممکنه محدود می کند.گاهی هدف از اصلاح خاك مبارزه با تورم احتمالی درخاکهاي متورم شونده است و گاه افزایش مقاومت برشی و کششی توده خاك توسط مسلح کننده به منظور افزایش ظرفیت باربري و یا کاهش فشارهاي جانبی و افزایش ارتفاع دیوارها ي خاکی می تواند هدف اصلاح خاك قرار گیرد.در پروسه ساخت لاستیک مواد خام به صورت خاصی ترکیب می شوند که خواص یکتایی را براي لاستیک مانند انعطاف پذیري ، مقاومت ، ضریب برجهندگی و مقاومت اصطکاکی بالا بوجود می آورند.حال اگر بتوانیم از خواص فوق در لاستیک فرسوده یکبار دیگر استفاده کنیم ، استفاده بهینه اي از این مواد فرسوده خواهد شد. در تحقیق حاضر تفاوت مقاومت برشی ماسه خالص و ماسه مسلح شده با تراشه هاي لاستیک فرسوده با درصد هاي وزنی مختلفی از 196کیلوپاسکال با استفاده از آزمایش برش مستقیم / 146 و 2 /06 ، 98/ 30 و 50 درصد) تحت سه تنش نرمال 1 ، 15 ، ماسه و تراشه لاستیک ( 0 مورد بررسی قرار گرفته است. خلاصه نتایج: با افزایش مقدار خرده لاستیک در خاکهاي ماسه اي مقاومت برشی افزایش می یابد که نشاندهنده تأثیر مثبت افزودن  خردههاي لاستیک فرسوده به خاکهاي ماسه اي می باشد ، ولی باید توجه نمود که ابتدا ابعاد بهینه براي هر تراکم شناخته شود تا با کمترین درصد تراشههاي لاستیک بیشترین مقاومت برشی براي خاك مورد نظر بدست آید.


کلمات کلیدي:

آزمایش برش مستقیم، مقاومت برشی ، زاویه اصطکاك داخلی ، چسبندگی

نویسندگان :

یاسر حسینپور ، حسین حسینپور ، محمدرضا عطرچیان ، زهرا مردانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش برش مستقیم , مقاومت برشی , زاویه اصطکاك داخلی , چسبندگی ,
:: بازدید از این مطلب : 639
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ظرفیت باربري پی هاي سطحی روي نهشته هاي طبیعی ناهمسان وناهمگون

خلاصه
فرآیند تشکیل خاکهاي چسبنده باعث به وجود آمدن ناهمسانی در پارامترهاي مقاومتی و سختی آنها می شود. ناهمسانی خاك در نتیجه فرآیند رسوب گذاري و تحکیم یک بعدي متعاقب آن می باشد. اغلب خاکها در حالت طبیعی هم ناهمسانی نسبت به مقاومت برشی وهم ناهمگونی نسبت به عمق از خود نشان می دهند. در این مقاله براي در نظر گرفتن اثر ناهمسانی چسبندگی خاك مدل استاندارد موهر- کلمب به حالت ناهمسان تعمیم داده شده است. تاثیر ناهمسانی و ناهمگونی مشخصه روي ظرفیت باربري پی هاي سطحی با استفاده از روش تفاضل محدود مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که ناهمسانی و ناهمگونی چسبندگی خاك تاتیر قابل ملاحظه اي روي ظرفیت باربري پی هاي سطحی دارد.


کلمات کلیدي:

ناهمسانی، ناهمگونی، چسبندگی، ظرفیت باربري

نویسندگان :

علی ماهیگیر ، رضا جمشیدي چناري ، منیره سنگی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ناهمسانی , ناهمگونی , چسبندگی , ظرفیت باربري ,
:: بازدید از این مطلب : 1063
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 8 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه تغییرات پارامترهای مقاومت برشی خاک شیستی با تغییر در رطوبت و دانسیته

شيستها از جمله فراوانترین سنگهای دگرگونياند كه دارای شيستوزیته ميباشند، علي رغم مطالعات متعددی كه در خصوص رفتار مهندسي این مصالح صورت گرفتهاست، فقدان یک مطالعه جامع از منظر مهندسي ژئوتکنيک بر روی خاكهای با منشأ شيستي مشهود است. پژوهش حاضر به مطالعه تأثير رطوبت و دانسيته بر پارامترهای مقاومت برشي(چسبندگي و زاویه اصطکاک داخلي) خاک با منشأ شيستي همدان ميپردازد. برای این منظور از آزمایش برش مستقيم استفاده شده است. نمونهها در 4 دانسيته مختلف و 5 درصد رطوبت متفاوت مورد آزمایش قرار گرفتهاند. نتایج حاكي از آن است كه چسبندگي با افزایش رطوبت تا رطوبت بهينه افزایش یافته و در رطوبت بهينه به بيشترین مقدار ميرسد، به عنوان مثال در 2برابری چسبندگي مشاهده ميشود. اما با افزایش بيشتر رطوبت، چسبندگي / دانسيته ماكزیمم با افزایش رطوبت از 6 به 10 درصد، افزایش 5 كاهش مييابد. از سوی دیگر، زاویه اصطکاک داخلي با افزایش رطوبت از% 6 به % 15 ، به طور متوسط % 50 كاهش نشان داده است. افزایش دانسيته نيز به طور كلي موجب افزایش چسبندگي شده، اما نرخ افزایش چسبندگي با دانسيته، با افزایش رطوبت بيشتر از بهينه، كمتر شده است. همچنين تغييرات زاویه اصطکاک داخلي شيست مورد آزمایش با دانسيته نشان دهنده حساسيت كم این پارامتر به تغييرات دانسيته ميباشد.


کلمات کلیدی:

شیست، مقاومت برشی، چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی، آزمایش برش مستقیم

نویسندگان :

وحیدرضا اوحدی (استاد گروه عمران، دانشگاه بوعلی سینا)

پریسا سلیمی (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه بوعلی سینا)

مینا زنگنه (کارشناس ارشد عمران، دانشگاه بوعلی سینا)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیست , مقاومت برشی , چسبندگی , زاویه اصطکاک داخلی , آزمایش برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 1222
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر آهک بر مقاومت برشی زهکشی شده خاک های رسی پیش تحکیم یافته

مقاومت برشي خاک، مقاومت داخلي در واحد سطح آن است یعني مقاومتي كه خاک ميتواند برای تاب آوردن در برابر گسيختگي و لغزش در امتداد هر صفحه دلخواه در داخل خود بسيج كند. برای تثبيت و بهسازی خاک های رس از آهک استفاده ميشود. آهک با كانيهای رسي تركيب شده و تشکيل سيليکات و آلومينات كلسيم ميدهد كه سبب چسباندن دانههای خاک و سنگ به یکدیگر ميشود. جهت بررسي اثر این پيوند بر مقاومت برشي خاک ها از یک تركيب ثابت شامل مخلوطي از 50 % ماسه و 50 % رس بنتونيت استفاده شده است. در این تركيب خاص با اضافه كردن مقدار 3% وزني از آهک، نمونه های پيش تحکيم در سن 7 روز و 28 روزه ایجاد شده كه تحت تنش موثر قائم 55 و 111 و 222 و 416 كيلو پاسکال در آزمایش برش مستقيم قرار گرفته است و نتایج با مقاومت برشي پيش تحکيم یافته نمونه های بدون آهک مقایسه شده است.


کلمات کلیدی:

آهک، چسبندگی، تثبیت، مقاومت برشی پیش تحکیمی، آزمایش برش مستقیم

نویسندگان :

روزبه بهزاد (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه شهید چمران اهواز)

محمد سیروس پاکبار (دانشیار گروه عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آهک , چسبندگی , تثبیت , مقاومت برشی پیش تحکیمی , آزمایش برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 1489
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 20 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر آهک و سیمانبر مقاومت برشی زهکشی شده خاک های رسی پیش تحکیم یافته

منظورازمقاومتبرشیخاکها،مقاومتدربرابرحرکتدانههادرسطوحتماسآنهاستکهنتیجهدرهمقفلشدگیذراتوپیوندهایموجودبینذراتخاکمیباشد.پیوندشیمیاییکهیکیازانواعپیوندهایبینذرهایاستونتیجهوجودکربناتکلسیممیباشدکهعاملمقاومتذراتدربرابرجابجییاستوازآنبهسمنتاسیوننامبردهمیشودومیتواندعاملمهمیدرافزایشمقاومتبرشیزهکشیشدهخاکهایرسیپیشتحکیمیافتهباش. دجهتبررسیاثراینپیوندبرمقاومتبرشیخاکهاازیکترکیبثابتکهمخلوطیاز50%ماسهو50%رسبنتونیتمیباشداستفادهشدهاست.دراینترکیبخاصبااضافهکردنمقدار3%وزنیمخلوطازسیمانوآهک،نمونههایپیشتحکیمیافتهایبادرجاتمخت لفسمنتاسیوندرسن 7 روزو 28 روزهایجادشدهوتحتآزمایشبرشمستقیمقرارگرفتهاست.نتایج مقاومتبرشینمونههای پیش تحکیم یافتهبدونسیمان و آهک ونمونه های با 3%وزنیمخلوطازسیمانوآهکبایکدیگرمقایسهشدها.تنتایجحاکیازآناستکهدریکتنشنرمالمؤثرباافزایشدرجهسمنتاسیون،ترکیباتمقاومتبرشیبالاترینسبتبهمخلوطبدونسیماآهکنشاندادهاستوباافزایشدرجهسمنتاسیون،ترکیباتداراییکگسیختگیتردتربودهوضریب مقاومتبرشیپیشتحکیمیافتهکاهشومقاومتبرشینمونههاافزایشیافت.دریکتنشنرمالمؤثر و زمان عملآوریمشخص، نمونههای با 3% آهک مقاومتبرشیبالاتر و بیشترینسبتبهنمونههای ب30% سیمان از خود نشان میدهند.


کلماتکلیدی:

چسبندگی،سمنتاسیون،مقاومتبرشیپیشتحکیمی،پیوندبینذرهای

نویسندگان :

کیوان کریمی عسکرانی  (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه شهید چمران اهواز)

روزبه بهزاد  (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه شهید چمران اهواز)

محمدسیروسپاکباز (دانشیاردانشگاهشهیدچمراناهواز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , چسبندگی , سمنتاسیون , مقاومتبرشیپیشتحکیمی , پیوندبینذرهای ,
:: بازدید از این مطلب : 1641
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه