<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقايسه كارايي لايه هاي نازك ماسه اي و ژئوتكستايل در تامين زهكشي لايه هاي رسي

خلاصه
تاثير مسلح كنندهها در زهكشي لايههاي رسي به دليل زمانبر بودن آن به طور ويژه مورد بررسي قرار نگرفته است. در مقاله حاضر نتايج حاصل ازآزمايش تحكيم بزرگ مقياس بر روي نمونههاي رسي با هدف بررسي كارايي لايههاي نازك ماسهاي و ژئوتكستايل در زهكشي لايههاي رسي2 و يا 3 لايه ماسه ، 10 كه شامل 1 cm 10/2 و ارتفاع cm ارائه گرديده است. در آزمايشهاي تحكيم بزرگ مقياس، از نمونههاي استوانه اي به قطرو يا ژئوتكستايل با الگوهاي قرارگيري متفاوت در ارتفاع مي باشد، استفاده شده است.آزمايشها براساس ميزان نشست و تغييرات ضريب100 مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج آزمايشها نشان مي دهند عملكرد لايههاي kPa 50 و kPa،25kPa نفوذپذيري نمونهها تحت تنشهايژئوتكستايل در تامين زهكشي لايههاي رسي از لايههاي نازك ماسه بهتر بوده است.


كلمات كليدي:

رس . ژئوتكستايل . لايههاي نازك ماسه . نشست . ضريب نفوذپذيری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رس , ژئوتكستايل , لايههاي نازك ماسه , نشست , ضريب نفوذپذيری ,
:: بازدید از این مطلب : 343
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 7 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي آزمايشگاهي رفتار سطح مشترك ژئوتكستايل و ماسه

خلاصه
مسلح سازي خاك با ژئوتكستايل كاربردهاي گسترده اي در مهندسي ژئوتكنيك و همچنين راهسازي يافته است. عملكرد مهندسي خاكريزها،ديوارهاي نگهبان و نيز شيرواني هاي مسلح شده با ژئوتكستايل به عامل هاي فراواني مانند هندسه سازه، ويژگي هاي خاك و مسلح كننده(ژئوتكستايل) و رفتار سطح مشترك خاك-مسلح كننده وابسته است. در اين ميان، درك واقعگرايانه از رفتار سطح مشترك ميان خاك وژئوتكستايل مي تواند در طراحي ايمن و اقتصادي بسيار تاثيرگذار باشد. در اين مقاله با اصلاح دستگاه برشيمستقيم، رفتارهاي مقاومتي و تغييرشكلي سطح مشترك دو گونه خاك ماسه اي و يك ژئوتكستايل بافته فراهم در بازار داخلي بررسي شده است. همزمان، رفتار ماسه ها به تنهايي ونيز رفتار سطح مشترك ماسه و صفحه زبر فولادي نيز در شرايط مشابه براي نوع خاك، تراز تنش و تراكم خاك بررسي شده است. سرانجام، مقاديرزاويه اصطكاك اوج و نهايي و همچنين زاويه اتساع بيشينه بدستآمده براي خاك، سطح مشترك ماسه و ژئوتكستايل و سطح مشترك ماسه وفولاد زبر به ازاي مقادير مختلف تراكم خاك و تنش قائم مقايسه شده اند.


كلمات كليدي:

ژئوتكستايل . اتساع . زاويه اصطكاك داخلي . ماسه . آزمايش برش مستقيم .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوتكستايل , اتساع , زاويه اصطكاك داخلي , ماسه , آزمايش برش مستقيم , ,
:: بازدید از این مطلب : 610
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

كنترل پايداري و نشست خاكريز ساخته شده روي بستر سست با استفاده از ژئوتكستايل و زهكشهاي قائم

خلاصه
طراحي و احداث خاكريز روي بسترهاي سست يكي از مسائل چالش انگيز در مهندسي ژئوتكنيك به شمار ميرود. به علت قابليت تراكم زياد ومقاومت برشي كم اين خاك ها مشكلاتي در روند پايداري و نشست خاكريز ايجاد مي شود. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي تأثير استفاده ازبه بررسي اين Plaxis ژئوتكستايل و زهكشهاي قائم براي كنترل نشست و پايداري در خاكهاي سست است كه با استفاده از نرم افزار المان محدودموارد پرداخته شده و جهت مدل كردن خاك سست از مدل رفتاري خاك نرم خزشي استفاده شده است. در اين مطالعه تأثير استفاده از ژئوتكستايلو زهكشهاي قائم به صورت موردي و با استفاده از پارامترهاي مربوط به خاك بستر درياچه اروميه مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به نتايجميتوان گفت كه درصورت تسليح خاك سست با استفاده از ژئوتكستايل و زهكش هاي قائم روندكاهشي در مقادير تغيير مكانهاي عمودي ايجاد ميشود. همچنين زهكش هاي قائم روند كاهش فشار آب حفره اي را افزايش مي دهند.

كلمات كليدي :

خاك سست . ژئوتكستايل . زهكش هاي قائم . نرم افزار Plaxis .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك سست , ژئوتكستايل , زهكش هاي قائم , نرم افزار Plaxis , ,
:: بازدید از این مطلب : 493
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

كنترل پايداري و نشست خاكريز ساخته شده روي بستر سست با استفاده از ژئوتكستايل و زهكشهاي قائم

خلاصه
طراحي و احداث خاكريز روي بسترهاي سست يكي از مسائل چالش انگيز در مهندسي ژئوتكنيك به شمار ميرود. به علت قابليت تراكم زياد ومقاومت برشي كم اين خاك ها مشكلاتي در روند پايداري و نشست خاكريز ايجاد مي شود. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي تأثير استفاده ازبه بررسي اين Plaxis ژئوتكستايل و زهكشهاي قائم براي كنترل نشست و پايداري در خاكهاي سست است كه با استفاده از نرم افزار المان محدودموارد پرداخته شده و جهت مدل كردن خاك سست از مدل رفتاري خاك نرم خزشي استفاده شده است. در اين مطالعه تأثير استفاده از ژئوتكستايلو زهكشهاي قائم به صورت موردي و با استفاده از پارامترهاي مربوط به خاك بستر درياچه اروميه مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به نتايجميتوان گفت كه درصورت تسليح خاك سست با استفاده از ژئوتكستايل و زهكش هاي قائم روندكاهشي در مقادير تغيير مكانهاي عمودي ايجاد ميشود. همچنين زهكش هاي قائم روند كاهش فشار آب حفره اي را افزايش مي دهند.

كلمات كليدي :

خاك سست . ژئوتكستايل . زهكش هاي قائم . نرم افزار Plaxis .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك سست , ژئوتكستايل , زهكش هاي قائم , نرم افزار Plaxis , ,
:: بازدید از این مطلب : 443
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي آزمايشگاهي اثر موقعيت ژئوتكستايل بر نسبت باربري كاليفرنيا (CBR) خاك ماسه رس دار تحت سيكل هاي ذوب و يخ بندان

خلاصه
در آب و هواي مناطق سردسير جهان، سيكل هاي يخبندان و ذوب يكي از پديده هاي طبيعي و معمول مي باشند. در حدود 30 درصد از مناطق وسيعياز زمين داراي يخبندان هاي دوره اي بوده و بخش زيادي از خاك هاي خوب و حاصلخيز دنيا در مناطقي هستند كه احتمال وجود سيكل هاي روزانه وفصلي در آنها وجود دارد. اين سيكل ها اثر عميقي بر توزيع آب درون خاك، حركت مواد محلول، شرايط فيزيكي و شيميايي، نفوذپذيري، خصوصياتمقاومتي و فرسايش پذيري خاك ها دارند. امروزه از ديدگاه مهندسي يكي از روشهاي بهبود خواص مكانيكي خاكها، استفاده از ژئوسنتتيكها بهشكل ورقهاي قرار گرفته در بين لايههايخاك و يا در فصل مشترك خاكريزها و سطح زمين ميباشد. در اين پژوهش، نتايج آزمايشهاي نسبتباربري كاليفرنيا بر روي خاك ماسه رس دار مسلح به ژئوتكستايل ارائه شده كه هدف اصلي، بررسي اثر موقعيت ژئوتسكتايل در عمق هاي مختلق بررفتار خاك ماسه رس دار و همچنين بررسي تاثير سيكل ذوب و يخ بر روي اين نمونه ها بوده است. موقعيت قرار گيري ژئوتكستايل ها در پنچ عمقاز بالاي نمونه، مورد آزمايش قرار گرفته و سپس نمونه ها تحت CBR 7 سانتي متري عمق قالب استاندارد / 5 و 8 /85 ، 3/9 ، 2/6 ، 1/ مختلف 3مي CBR 3 سانتي متري عمق قالب استاندارد / سيكل ذوب و يخ قرار گرفته اند. نتايج اين آزمايش ها نشان داد، عمق بهينه قرار گيري ژئوتكستايل 9باشد و ميزان كاهش مقاوت خاك در اثر سيكل هاي ذوب و يخ در خاك مسلح به ژئوتسكتايل، 41 % كمتر از ميزان كاهش مقاوت خاك غير مسلح است.

كلمات كليدي:

ژئوتكستايل . CBR . سيكل ذوب و يخ . خاك ماسه رس دار .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوتكستايل , CBR , سيكل ذوب و يخ , خاك ماسه رس دار , ,
:: بازدید از این مطلب : 552
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي آزمايشگاهي اثر موقعيت ژئوتكستايل بر نسبت باربري كاليفرنيا (CBR) خاك ماسه رس دار تحت سيكل هاي ذوب و يخ بندان

خلاصه
در آب و هواي مناطق سردسير جهان، سيكل هاي يخبندان و ذوب يكي از پديده هاي طبيعي و معمول مي باشند. در حدود 30 درصد از مناطق وسيعي از زمين داراي يخبندان هاي دوره اي بوده و بخش زيادي از خاك هاي خوب و حاصلخيز دنيا در مناطقي هستند كه احتمال وجود سيكل هاي روزانه و فصلي در آنها وجود دارد. اين سيكل ها اثر عميقي بر توزيع آب درون خاك، حركت مواد محلول، شرايط فيزيكي و شيميايي، نفوذپذيري، خصوصيات مقاومتي و فرسايش پذيري خاك ها دارند. امروزه از ديدگاه مهندسي يكي از روشهاي بهبود خواص مكانيكي خاكها، استفاده از ژئوسنتتيكها به شكل ورقهاي قرار گرفته در بين لايههاي خاك و يا در فصل مشترك خاكريزها و سطح زمين ميباشد. در اين پژوهش، نتايج آزمايشهاي نسبت باربري كاليفرنيا بر روي خاك ماسه رس دار مسلح به ژئوتكستايل ارائه شده كه هدف اصلي، بررسي اثر موقعيت ژئوتسكتايل در عمق هاي مختلق بررفتار خاك ماسه رس دار و همچنين بررسي تاثير سيكل ذوب و يخ بر روي اين نمونه ها بوده است. موقعيت قرار گيري ژئوتكستايل ها در پنچ عمق از بالاي نمونه، مورد آزمايش قرار گرفته و سپس نمونه ها تحت CBR 7 سانتي متري عمق قالب استاندارد / 5 و 8 /85 ، 3/9 ، 2/6 ، 1/ مختلف 3 مي CBR 3 سانتي متري عمق قالب استاندارد / سيكل ذوب و يخ قرار گرفته اند. نتايج اين آزمايش ها نشان داد، عمق بهينه قرار گيري ژئوتكستايل 9باشد و ميزان كاهش مقاوت خاك در اثر سيكل هاي ذوب و يخ در خاك مسلح به ژئوتسكتايل، 41 % كمتر از ميزان كاهش مقاوت خاك غير مسلح است.

كلمات كليدي:

ژئوتكستايل . CBR . سيكل ذوب و يخ . خاك ماسه رس دار

نویسندگان :

هنام شمس ، عليرضا اردكاني ، محيا روستايي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوتكستايل , CBR , سيكل ذوب و يخ , خاك ماسه رس دار ,
:: بازدید از این مطلب : 342
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددي كاربرد ژئوتكستايل در ناحيه فيلتر پايين دست سدهاي خاكي با هسته رسي

امروزه بكارگيري از مواد و مصالح مصنوعي در پروژه هاي مهندسي عمران پيشرفت زيادي داشته است و بصورت گسترده اي در اجراي طرح هاي عمراني مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين مقاله مصالح دانه اي فيلتر متداول ماسه اي از حيث تحليل تراوش، بر FLAC و جاگزيني آن با فيلتر كامپوزيت ژئوتكستايل – ماسه به كمك مدلسازي عددي روي سد خاكي گرده بين مورد بررسي قرار گرفته است. اين سد بين واقع در استان آذربايجان غربي بعنوان مطالعه موردي در نظر گرفته شده است. نتايج حاصله بيانگر آنست كه كاربرد ژئوتكستايلها به عنوان فيلتر پايين دست هسته در سدهاي خاكي بويژه در مواردي كه مصالح مناسب و مرغوب در محل موجود نيست و يا تامين آن هزينه زيادي را در بر دارد با عنايت به سرعت بالاي اجراي ژئوتكستايلها، مي تواند مورد توجه واقع شود.


كلمات كليدي:

سد خاكي، ژئوتكستايل، فيلتر، ژئوسينتتيك

نویسندگان :

مجيد نيكخواه (دانشجو دكتراي دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه تربيت مدرس ، تهران)

مائده مقصوديان (كارشناس ارشد مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي شريف، تهران)

ابوالفضل شمسايي (استاد، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي شريف، تهران)

رضا اشجاري (دانشجو دكتراي دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاكي , ژئوتكستايل , فيلتر , ژئوسينتتيك ,
:: بازدید از این مطلب : 1520
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 23 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه