<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

کاربرد ژئوسنتتیک در پایداری سد خاکی ایوشان در حالت استاتیکی و شبه استاتیکی

خلاصه
با افزایش روز افزون جمعیت در شهرها و نیاز مبرم این افراد به آب برای مصارف روزانه و در صورت وجود رودخانه در كنار شهرهابهترین گزینه برای نگهداری آب در حجم بسیار عظیم، انواع سد میباشد چرا كه میتوان آب را به صورت كنترل شده در اختیاركشاورزی، صنعت و افراد جامعه قرار داد. ژئوسنتتیک ها موادی هستند كه همگام با پیشرفت صنعت پتروشیمي با استفاده از انواعمختلف پلیمرها ساخته شده و استفاده از آنها به عنوان مصالحي جدید در رابطه با طرحهای آب و خاک مورد استقبال مهندسین وكارشناسان در بسیاری از كشورهای جهان قرار گرفته است. در این تحقیق به مطالعه موردی سد خاكي ایوشان و پس از صحتسنجي در مدل ایجاد شده به طرح راهکارهایي برای طراحي بهینیه تر این سد خاكي توسط ژئوتکستایل ها، پرداخته خواهد شد. لذاپس از شبیه سازی سد خاكي مورد مطالعه و مقایسه نتایج آن با مقادیرطراحي این سد، به بررسي تاثیر استفاده از مصالح ژئوسنتتیکپرداخته میشود. پس از چندین مدل سازی با حالت های مختلف حالت بهینه طراحي این سد توسط مسلح سازی با مصالح ژئوسنتتیکمورد بررسي قرار گرفته و در نهایت مدل برگزیده تحت شبیه سازی شبه استاتیکي قرار میگیرد، درنهایت طي نتایج عددی ارائه شدهمیتوان با حفظ ضریب اطمینان طراحي در حالت استاتیکي و شبه استاتیکي استفاده از مصالح ژئوسنتتیک شیب بدنه سر را افزایش)كاهش عملیات خاكي( داد. به طور خلاصه میتوان گفت اگر ضریب اطمینان همانند با طراحي در نظر گرفته شود میزان 11 درصد ازحجم عملیات خاكي كاسته میشود. در شبیه سازی های استاتیکي تکمیلي انجام شده، تاثیر عوامل مختلف)تاثیر سختي ژئوتکستایل،تحلیل ضریب اطمینان بحراني آبگیری سد ، تاثیر تسلیح توام بالادست و پایین دست، تاثیر اجرای پرده آب بند در میزان تراوش( برنحوه عملکرد سد خاكي سنجیده گردیده است و نتایج آن در هر بخش ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی :

plaxis . عمران . ایوشان . سدخاکی . ژئوسنتتیک

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , plaxis , عمران , ایوشان , سدخاکی , ژئوسنتتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 89
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مطالعات ژئوسنتتیک ها به عنوان تقویت کننده لایه اساس و خاك بستر در راهسازي

خلاصه
کاربرد الیاف در روسازيها براي اولین بار در دهه 1930 در کارولیناي شمالی و جنوبی گزارش شده است. بعد از آن گروه گستردهاي از این نوعها به شکل ژئوسنتتیکها گسترش یافت. ژئوسنتتیک یک اصطلاح جامع است که به صفحاتی اطلاق میشوند ¬ مصالح براي استفاده در روسازيکه ترکیبی از مصالح پلیمري هستند و در پروژههاي خاکی و روسازي استفاده میشوند. این محصولات و کاربردهاي آنها افزایش عظیمی داشتهاست که موجب رقابت و گسترش روزافزون آن شده و قابلیتهاي بالقوهاي را چه از نظر تجاري و چه از نظر کاربردي به وجود آورده است. یکیاز دلایل عدم اطمینان مهندسین از استفاده از این نوع مصالح عدم آشنایی و درك کامل از عملکرد این مصالح است. بنابراین اجراي مصالحژئوسنتتیکی با سرعت کمی پیشرفت میکنند. در این مقاله هدف گردآوردن بخشی از اطلاعات موجود در رابطه باعملکرد ژئوسنتتیکها درروسازي است.عبارت تقویت کننده به توانایی یک ژئوسنتتیک براي جبران استحکام کششی ضعیف مصالح روسازي اشاره دارد. تقوی تکننده در دو ناحیه بسیارموثر است: یکی در تقویت خاك بستر و لایه هاي سنگدانه اي و دیگري در لایه آسفالت گرم و لایه روکش. در این مقاله سعی شده است تامطالعات انجام شده در مورد ژئوسنتتیکها در نقش تقویت کننده لایه اساس و خاك بستر بررسی شود. در تمام این بررسیها ژئوسنتتیک به عنوان تقویتکنننده موثر واقع شد.


کلمات کلیدي:

ژئوسنتتیک . روسازي انعطافپذیر . خاك بستر . تقویت کننده . اساس

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوسنتتیک , روسازي انعطافپذیر , خاك بستر , تقویت کننده , اساس ,
:: بازدید از این مطلب : 220
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر نرخ کرنش بر اندرکنش خاک – ژئوسینتتیک با لحاظ نمودن سرعت بارگذاری وتنش محدود کننده در خاک ریزدانه

چکیده
در دهه های گذشته روش خاک مسلح اکثراً با استفاده از مصالح خاک درشت دانه به عنوان خاکریز به کار گرفته شده است. اخیراً بدلیل ملاحظاتاقتصادی، مصالح خاکریز با کیفیت پائین و قابل دسترس محلی بطور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار میگیرد. ازجمله عوامل تاثیر گذار براندرکنشخاک -ژئوسنتتیک تنش محدود کننده، سرعت بارگذاری در خاک رس است. به منظور مطالعه اثر این عوامل آزمایش بیرون کشش بانمونه هایی با7 و /17 ،7/57 ، 3/ 03 سانتیمتر وتحت چهارنرخ کرنش 17 *03* ابعاد 71 mm/min 73 و ، 5/57 وسه تنش قائم 53 kg 03 انجام گرفت. نتایج نشاندادند که بسیج شدن مقاومت ژئوسنتتیک در سطح تماس به مقدار تنش وارده وابسته است بطوریکه با افزایش تنش قائم، مقاومت برشی در سطح تماس رس و ژئوگرید بیشتر بوده است. درضمن مشاهده گردید که باافزایش نرخ کرنش، مقاومت برشی کاهش یافته است.


کلمات کلیدی:

خاک مسلح . ژئوسنتتیک . نرخ کرنش . آزمایش بیرون کشش .

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

بررسی تأثیر نرخ کرنش بر اندرکنش خاک – ژئوسینتتیک با لحاظ نمودن سرعت بارگذاری:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک مسلح , ژئوسنتتیک , نرخ کرنش , آزمایش بیرون کشش , ,
:: بازدید از این مطلب : 409
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 22 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه تاثیر CBR خاك بستر بر بهره وري ژئوسنتتیک هاي مورد استفاده در روسازي هاي انعطاف پذیز

خلاصه
ژئوسنتتیک ها موادي هستند که هم گام با پیشرفت صنعت پتروشیمی با استفاده از انواع مختلف پلیمرها ساخته می شوند و استفاده از آنها به عنوانمصالحی جدید در تسلیح روسازي ها و خاك بستر مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از این مصالح باعث افزایش عمر روسازي و کاهشضخامت اساس می شود. تعیین این افزایش عمر در شرایط مختلف روسازيها جهت آنالیزهاي اقتصادي از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.یک روش طراحی تجربی -تحلیلی است که از خصوصیات ژئوسنتتیک و شرایط پروژه در طراحی روسازي استفاده می کند. اما در Perkins روش.(Berg روشهاي دیگر اساس طراحی، پروژه هاي قبلی است و نمی توان خصوصیات یک ژئوسنتتیک را در طراحی مد نظر قرار داد(مانند روشیک روش نسبتا پیچیده و زمان بر است به همین دلیل سعی شد تا با استفاده از فضاي برنامه اکسل استفاده از این روش هرچه ساده تر Perkins روششود تا محاسبات که مبتنی بر سعی و خطاست از حالت دستی خارج شده و بتوان در زمان کوتاهی روسازي را طراحی کرد.با استفاده از تحلیل هايهاي کم هستند نسبت به حالت هاي دیگر به مراتب تاثیر بیشتري CBR انجام شده، به طور کلی استفاده از ژئوسنتتیک ها در خاك هایی که دارايدر بهبود عملکرد خاك بستر دارد.


کلمات کلیدي:

ژئوسنتتیک . روسازي انعطافپذیر . بستر راه . ارزش سازهاي . نسبت باربري کالیفرنیا

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوسنتتیک , روسازي انعطافپذیر , بستر راه , ارزش سازهاي , نسبت باربري کالیفرنیا ,
:: بازدید از این مطلب : 454
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روشهای کاهش فشار جانبی خاک و پایداری دیوارهای حائل

خلاصه
سازههای محافظ خاک جز جداییناپذیر اکثر پروژههای عمرانی هستند که با تحمل نیروی وارد از طرف خاک، موجب پایداری خاک و همچنینایجاد اختلاف تراز زمین در دو سمت خود میشوند و بهطور معمول در سازههای زیر زمینی، پایههای جناحی پل و آبگذرهای زیرزمینی و... استفادهمیشوند. مقدار فشار جانبی خاک بر دیوارهای حایل در پروژههای عمرانی حائز اهمیت است. با پیشرفت تکنولوژی و فنآوریهای نوین و اهمیتکاهش هزینه و سبک سازی در مهندسی عمران و همچنین با ورود مصالح نوین نظیر ژئوسینتتیکها و ژئوفومها )فوم پلی استایرن انبساطی( انقلابیشگرف در کشورهای پیشرفته سراسر دنیا در حال شکل گیری است. هدف این نوشته بررسی تنشهای ناشی از خاک با تأکید بر تنشهای جانبی آن و بررسی شیوهها و راهکارهای نوین جهت کاهش تنشهای ناشی از خاک است.


کلمات کلیدی:

تسلیح خاک . ژئوسنتتیک . فشار جانبی خاک

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تسلیح خاک , ژئوسنتتیک , فشار جانبی خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 556
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه وتحلیل عددي عملکرد ستونهاي سنگی محصور شده با ژئوسنتتیک ها در خاك رس

خلاصه
در چند دهه اخیر و بدنبال پیشرفتهاي صورت گرفته در مهندسی ژئوتکنیک، مبحث بهسازي خاك و تقویت زمینهاي سست به عنوان یکی از موضوعات جدید و در عین حال پر اهمیت جهت اصلاح خاك مطرح شده است. به طورکلی بهسازي توده خاك جهت بهبود مقاومت برشی خاك و در نتیجه افزایش ظرفیت باربري، کاهش نشست، افزایش ضریب اطمینان در مقابل لغزش شیروانی خاکریزها و سدهاي خاکی و همچنین کاهش خصوصیات جمعشدگی و تورم خاك انجام میشود. یکی از مناسبترین روشهاي بهسازي خاكهاي نرم جهت پایدارسازي خاکریزها در احداث اتوبانها و خطوط ریلی، استفاده از ستون- هاي سنگی میباشد. همچنین یکی از روشهاي بهسازي و مقاومسازي که امروزه رواج بسیاري یافته، مسلح نمودن خاك با المانهاي کششی است که به صورت افقی، قائم یا مایل در خاك قرار میگیرد و عملکردي مشابه آرماتور در بتن دارد .به تازگی و با پیشرفتهاي صورت گرفته در زمینه علوم مهندسی پلیمر و تولید مصالح ژئوسنتتیک، از این مصالح جهت محصور نمودن ستونهاي سنگی استفاده میشود که به ستونهاي سنگی روکششده با ژئوسنتتیک معروف میباشند. این روش باعث بهبود ویژگیهاي خاك و افزایش ظرفیت باربري آن میگردد. از اینرو در این تحقیق به مطالعه عددي تأثیر ستونهاي سنگی روکششده بر باربري و نشست توده خاك نرم پرداخته شده است تا اثرات تسلیح بیش از پیش معلوم گردد. ضمن اینکه به مطالعه تأثیر پارامترهاي هندسی نظیر قطر و فاصله مرکز به مرکزستونهاي سنگی، مقاومت برشی خاك نرم و سختی محوري محصورکننده پرداخته شده و در نهایت با جمعبندي نتایج، پیشنهادات و توصیههاي فنی جهت تحلیل، طراحی و اجراي این تکنیکبهسازي ارائه استفاده شده است. وجهت شبیه سازي رفتار خاك نرم ومصالح سنگی ستون plaxis گردیده است.در این مطالعه از بسته نرم افزاري اجزاي محدود از مدل موهر- کولمب استفاده می شود.


کلمات کلیدي:

ستون سنگی، ژئوسنتتیک، بهسازي خاك، مدلسازي عدد

نویسندگان :

رضا محتشم  ، سعید ابریشمی  ، امیرعلیطباطبائی عدنانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ستون سنگی , ژئوسنتتیک , بهسازي خاك , مدلسازي عدد ,
:: بازدید از این مطلب : 970
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار مکانیکی ستو نهای سنگی معمولی و مسلح شده با ژئوسینتتیک (مطالعه موردی:پی مخازن گازی پارس جنوبی)

بتوجه به عدم وجود خاک با ظرفيت باربری مناسب، ضرورت اصلاح خاک برای ساخت پروژه های عظيم به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. از بين روش های متداول اصلاح خاک، ستون سنگي معمولي و مسلح شده با ژئوسنتتيک، با توجه به سازگاری با محيط زیست و عملکرد 6.11-1 رفتار مکانيکي ستون ABAQUS مناسب، از شناخته شده ترین روش های اصلاح خاک م یباشند. در این مقاله با استفاده از نرم افزا ر سنگي معمولي و مسلح با استفاده از پارامترهای ژئوتکنيکي منطقه پارس جنوبي مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد كه ستون سنگي باعث كاهش نشست شده و ژئوسنتتيک ها این اثرات مثبت را بيشتر م یكنند. مطالعات پارامتریک نشان داد كه اثرات گروه در طراحي ستون سنگي باید در نظر گرفته شود. با استفاده از مطالعه پارامتریک تأ ر ثی پارامترهای فاصله بين ستوني، طول و قطر روی كاهش نشست ها و شکم دادگي ستون سنگي در حالت های مختلف مورد بررسي قرار گرفت.

کلمات کلیدی:

ستون سنگی، مسلح سازی، ژئوسنتتیک، پارس جنوبی، نرم افزار 6.11-1ABAQUS

نویسندگان :

دکتر علی نورزاد (استادیار دانشگاه صنعت آب و برق)

دکتر احمدرضا محبوبی اردکانی (استادیار دانشگاه صنعت آب و برق)

محب اله آگاه ناو (کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه صنعت آب و برق)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ستون سنگی , مسلح سازی , ژئوسنتتیک , پارس جنوبی , نرم افزار 6 , 11-1ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 1193
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر ژئوسنتتیک بر ظرفیت باربري خاک دانه اي مسلح شده

هر مقاله ضعيف بودن خصوصيات مکانيکي خاک در مقابل كشش نقطه ضعف مهم آن مي باشد. به منظور دستيابي به مصالح خاكي مرغوب جهت تقویت لایه های خاک ،استفاده از الياف پليمری به منظور افزایش عمر سازه ها، كاهش ميزان نشست ، افزایش قابليت باربری خاک همواره مطرح بوده است در این مقاله به منظورشناخت ومقایسه عملکرد ژئوسنتتيک ها، به بررسي آزمایشگاهي رفتارخاكهای درشت دانه مسلح شده با پرداخته شده CBR 40 را با انجام آزمایش ×40mm 10 و ×10mm و دونوع ژئوگرید ابعاد (g/m2) دونوع ژئوتکستایل با وزن واحد 300 و 500 است. در این تحقيق مدل آزمایشگاهي از خاک با لایه های از ژئوتکستایل و ژئوگرید در ترازهای مختلف، مسلح گردیده و ميزان تاثير ژئوسنتتيک ها از نظر نوع و تراز نصب بر عملکرد مکانيکي خاک به لحاظ ظرفيت باربری وميزان فرورفتگي نمونه تحت بارگذاری در حالت مسلح با حالت مسلح نشده،مورد بررسي واقع گردیده است. تاثير استفاده از ژئوسنتتيک ها در افزایش ظرفيت باربری وكاهش نشست نمونه های مورد آزمایش نمایان مي شود.

کلمات کلیدی:

ژئوتکستایل،ژئوگرید ،ژئوسنتتیک ،CBR ،الیاف پلیمری

نویسندگان :

کاوه شریف پور (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ، گرایش خاک و پی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک)

حمید رضا صبا (استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوتکستایل , ژئوگرید , ژئوسنتتیک , CBR , الیاف پلیمری ,
:: بازدید از این مطلب : 1315
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 4 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار پی ها واقع بر خاکریزماسهی مسلح به ژئوسنتتیک بر بستر رس نرم تحت بار استاتیکی

در این بررسي نتایج مطالعه پارامتریک كاربرد روش المان محدود برای آناليز پي واقع بر خاكریز مسلح به ژئوسسنتتيک بر بستر رس نرم تحت بار استاتيکي مورد مطالعه قرار گرفته است.مدل مورد نظر شامل یک پي دایره ای به قطر 1متر واقع بر بستر مسلح به ژئوسنتتيک است.اثر لایه های متفاوت ژئوكامپوزیت شامل:ژئوگرید، ژئوتکستایل وژئوكامپوزیت بر خاكریز ماسه ای مسلح به ژئوسنتتيک بر بستر ریزدانه متشکل از 3 متر خاک آلي و 3 متر خاک رس نرم تحت بار استاتيکي مورد بررسي قرار گرفت.مجموعه ای از آناليز های المان محدود با استفاده از نرم افزار دو بعدی پلکسيس با مدل رفتاری مور كلمب بر خاكریز اعمال شد.نتایج نشان دهنده آن است كه به طور كلي استفاده از مسلح كننده باعث كاهش نشست، افزایش ضریب اطمينان و ظرفيت باربری مي شود. در این بين استفاده از ژئوكامپوزیت متشکل از ژئوگرید و ژئوتکستایل بيشترین تاثير را در بهبود خواص مقاومتي خاكداراست.


کلمات کلیدی:

المان محدود،خاکریز مسلح، ژئوسنتتیک،پلکسیس

نویسندگان :

عیسی شوشپاشا(استادیار دانشگاه صنعتی بابل)

مسیح الله بخشی(کارشناس ارشد خاک و پی مؤسسه صنعتی مازندران)

ایمان امیری(کارشناس ارشد خاک و پی مؤسسه صنعتی مازندران)

حسین ملاعباسی (دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی بابل)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , المان محدود , خاکریز مسلح , ژئوسنتتیک , پلکسیس ,
:: بازدید از این مطلب : 1500
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی کاربرد ژئوممبران و بتن آسفالتی برای پوشش مخازن بزرگ آب

يکيازمسايلمهمدرموردسدها و درياچه های مصنوعي عمدتاًبررسيآببنديمخزنوتکيهگاههاقبلازاحداثسدوپساز آبگيريمخزنميباشد. با عنايت به نوع ساختار و محل اجرای پروژه درياچه مصنوعي چيتگر و كمبود آب منطقه، در اين پژوهش بدليل اهميت مسئله نشت و حفاظت از منابع آب موجود، دو نوع پوشش (بتن آسفالتي و مواد ژئوسنتتيک) جهت آببندی مخزن مورد ارزيابي فني و اقتصادی قرار گرفته است. نتايج نشان داد كه بلحاظ فني و اجرايي گزينه بتن آسفالتي بدليل ميزان نفوذپذيری و هزينه اجرايي بالا نسبت به گزينه مصالح ژئوسنتتيک نياز پروژه را تامين نمي كند.ولي مصالح ژئوسنتتيک به دليل ميزان نفوذپذيری حداقل، سرعت عمليات اجرايي حداكثر وهزينه كم نسبت به بتن آسفالتي گزينه مناسبتری است، بنابراين با عنايت به نتايج حاصله استفاده از پوشش ژئوممبران به همراه ژئوتکستايل جهت آببندی پروژه پيشنهاد گرديد.


واژ ه های کلیدی:

آببندی، نفوذپذیری، بتن آسفالتی، ژئوممبران، ژئوسنتتیک

نویسندگان :

کیکاوس صفری هشجین (دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،داشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران ، ایران)

نادر عباسی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، کرج، ایران)

محمد موحدان (پژوهشگر موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، کرج، ایران)

حسین بابازاده (عضو هئیت علمی و مدری گروه آ ا بیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقق یات، تهران، ا ر یان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آببندی , نفوذپذیری , بتن آسفالتی , ژئوممبران , ژئوسنتتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1500
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه