<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل پاسخ لرزه ایی از مقاوم ساز ژئو سینتتیک در دیوار حائل بهسازي شده

خلاصه
این مقاله نتایج آزمون هاي آزمایشگاهی بدست آمده از سایت هاي معتبر جهانی همچون سایت ASCE 1  و نتایج آزمایشات عددي را گزارش و مقایسه می کند. همچنین مطالعه جهت ارائه اطلاعات در مورد اثر خواص مولفه هاي اولیه شامل سختی مقاوم ساز، طول مقاوم ساز، شرایط قیود پنجه دیوار حائل مقاوم سازي شده با ژئوسینتتیک و پایه شرایط مرزي یا مهاري، بر روي پاسخ لرزه ایی یک دیوار حائل، همراه با یک رویه پیوسته و سخت صورت گرفته است. در تراز فونداسیون مدل هاي عددي را بوسیله یک حرکت هارمونیکی با دامنه متغیر و با یک فرکانس نزدیک به PLAXIS فرکانس زلزله مرجع (در حدود 3 هرتز) بوجود آورده اند. براي تحلیل و آزمایشات عددي بصورت دو بعدي از نرم افزار المان محدوداستفاده گردیده که بدین منظور براي دیوار حائل رفتار بصورت الاستیک و براي خاك مدل الاستو پلاستیک موهر- کولمب در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه اندر کنش خاك و دیوار اثر مهمی بر رفتار دیوار دارد جدا شدگی و لغزش خاك نسبت به دیوار توسط الما ن هاي  استفاده گردیده است، مرزهاي جاذب انرژي نیز در طرفین توده خاك به منظور BEAM مدلسازي و براي رفتار خمشی دیوار از المان interface ارضائ شرایط جذب انرژي ناشی از امواج فشاري و برشی در مدل استفاده شده اند. معمولاً میرایی مصالح در یک توده خاك بوسیله خواص ویسکوزیته، اصطکاك و توسعه پلاسیتیسیته آن ایجاد می شود، هر چند که در پلکسیز مدل هاي خاك شامل ویسکوزیته نمی شوند و در عوض یک بخش میرایی به نام میرایی رایلی که با جرم و سختی سیستم متناسب است در نظر گرفته شده است. همچنین نتایج آزمایشات عددي تشریح کرده است که پاسخ لرزه ایی دیوار وقتی بگونه ایی ساخته شده که پایه آن اجازه دهد دیوار و خاك آزادانه بلغزند نسبت به وقتی که دیوار بگونه ایی گیردار ساخته شده که در پایه داراي اتصال مفصلی است و می تواند فقط اطراف پنجه چرخش داشته باشد، بسیار متفاوت است. یکی از موارد اهمیت این مطالعه را می توان ارزش استفاده از تکنیک مدل هاي عددي دینامیکی در راستاي بدست آوردن پاسخ لرزه ایی از دیوار خاکی مقاوم سازي شده دا نست.


کلمات کلیدي:

ژئوسینتتیک، تحلیل لرزه ایی، مدلسازي عددي، پلکسیز، دیوار حائل

نویسندگان :

ایمان فتحی ، سعید خرقانی ، سهیل منجمی نژاد

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوسینتتیک , تحلیل لرزه ایی , مدلسازي عددي , پلکسیز , دیوار حائل ,
:: بازدید از این مطلب : 765
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تغییر شکل دیوارهاي حایل مسلح ژئوسنتتیکی با در نظر گرفتن کرنش مسلح کننده و فشار آب حفره اي

خلاصه
به مطالعه رفتار دیوار حایل خاکی مسلّح، تحت بارهاي استاتیکی Plaxis دراین مقاله سعی شده است با مدل سازي عددي به کمک نرم افزار پرداخته شود. درکلیه تحلیل ها پی به واسطه اعمال بار گسترده ثابت بر روي سطح خاك به صورت انعطاف پذیر در نظر گرفته شده است. در این تحقیق اثر نوع خاك، سختی ژئوگرید و فشار آب حفره اي به واسطه اشباع شدن خاك مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مدل سازي نشان می دهد که افزایشسختی مسلح کننده ها با افزایش صلبیت محیط، مقاومت بیشتري را در برابر تغییر شکل محیط ایجاد نموده و در نتیجه نیروهاي بیشتري در ژئوگرید تاثیر چندانی در EA را در مسلح کننده ها تولید می کند. این امر تغییر شکل ها را کاهش داده و از محدوده خاصی به بعد افزایش کاهش تغییر شکل دیوارنخواهد داشت. همچنین روند تاثیر سختی بر رفتار تغییر شکلی دیوار، در خاکریز سست چشمگیرتر می باشد. در عین حال مطابق انتظار، نوع خاك مورد استفاده در خاکریز از دید تغییرات پارامترهاي مقاومتی و تغییر شکلی بسزایی در تغییر شکل دیواره داشت. همچنین نتایج بررسی اثرات وجود فشار آب حفره اي به صورت در نظر گرفتن محیط کاملاً اشباع خاکی در دیواره نشان از افزایش تغییر شکل محیط دارد. به طور کلی و از دید عملی و کاربردي این نتایج می تواند در اقتصادي تر شدن طرح به طور موثري به کار گرفته شود.


کلمات کلیدي:

دیوار حایل خاکی مسلّح، ژئوسینتتیک، فشار آب حفره اي، مدلسازي عدد

نویسندگان :

سجاد علی پور ، نجم الدین واصلی ، مهدي عبادي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار حایل خاکی مسلّح , ژئوسینتتیک , فشار آب حفره اي , مدلسازي عدد ,
:: بازدید از این مطلب : 638
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 16 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثرمولفه هاي اولیه بر پاسخ دینامیکی لایه هاي ژئوسینتتیک در دیوار حائل بهسازي شده

خلاصه
این مطالعه به منظور ارائه اطلاعات در مورد اثر خواص مولفه هاي اولیه شامل سختی رویه دیوار، سختی مقاوم ساز، طول مقاوم ساز، شرایط قیود پنجه دیوار و پایه شرایط مرزي و مهاري بر پاسخ لرزه اي لایه هاي ژئوسینتتیکی در یک دیوار حائل که داراي یک رویه پیوسته و سخت می باشد، صورت گرفته است. درتراز فونداسیون مدلهاي عددي را بوسیله یک حرکت هارمونیکی با دامنه متغیر، و با یک فرکانس نزدیک به فرکانس دینامیکی سازه مرجع (حدود 3 هرتز) بوجود آمده اند. براي آزمایشات عددي بصورت دو بعدي از نرم افزار المان محدود پلکسیز استفاده گردیده که بدین منظور براي دیوار رفتار بصورت الاستیک و براي خاك مدل الاستو- پلاستیک با معیار موهر-کولمب در نظر گرفته شده است.


کلمات کلیدي:

ژئوسینتتیک، آزمایشات عددي، پاسخ لرزه اي، دیوار حائل، پلکسیز

نویسندگان :

ایمان فتحی ، رضا علاقه بند زاده

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوسینتتیک , آزمایشات عددي , پاسخ لرزه اي , دیوار حائل , پلکسیز ,
:: بازدید از این مطلب : 1123
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار شالودههاي سطحی مجاور هم بر روي خاك مسلح با ژئوسینتتیک

خلاصه
در بسیاري از موارد عملی شالودههاي سطحی در مجاور هم قرار میگیرند. این امر منجر به تداخل رفتاري شالودهها میشود که مهمترین تأثیر آن تغییر در ظرفیت باربري پی میباشد. به منظور افزایش ظرفیت باربري این پیها و بهبود رفتار تودة خاك، تسلیح خاك با مسلح کنندههایی نظیر ژئوسینتتیکها از روشهاي نوین مقاوم سازي میباشد. در این مقاله رفتار شالودههاي سطحی نواري چندگانه مستقر بر خاك ماسهاي مسلح با ژئوگرید مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا مدلی ارائه و صحت آن با نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی کنترل گردیده است. نتایج نشان می دهد که تداخل رفتاري پیها اثر قابل توجهی بر ظرفیت باربري پیها داشته و با مسلح کردن خاك ظرفیت باربري شالودههاي مجاور هم به طور قابل توجهی افزایش یافته است.


کلمات کلیدي:

ظرفیت باربري، شالوده سطحی، خاك مسلح، ژئوسینتتیک

نویسندگان :

حامد جاودانیان ، عبدالحسین حداد ، بهروز مهرزاد سلاکجانی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربري , شالوده سطحی , خاك مسلح , ژئوسینتتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 876
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 2 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددي و آزمایشگاهی ظرفیت بالارانش مهاري مدفون در ماسه مسلح شده با ژئوسینتتیک

خلاصه
در مهندسی عمران سازههاي زیادي وجود دارند که پی آنها با نیروي بزرگ بالارانش مواجه است، که به منظور تامین مقاومت کافی براي مقابله با این نیروهاي کششی که ناشی از باد یا زلزله میتوانند باشند استفاده از مهاريها مطرح شده است. در این مقاله به بررسی عددي و آزمایشگاهی عوامل موثر بر ظرفیت بالارانش مهاريهاي مسلح شده با ژئوسینتتیکپرداخته میشود که اثر هر یک از پارامترهاي نسبت عمق، دانسیته نسبی و تعداد لایههاي مسلح کننده بر روي ظرفیت بالارانش مهاريها بدست آمده است. خاك در نظر گرفته شده ماسهي یکنواخت میباشد و از ژئونت نشان میدهند که هرچه تعداد لایههاي ژئونت بیشتر میشود (PIR) به عنوان مسلح کننده استفاده شده است. نمودارهاي نسبت نیروي بالارانش نیروي بالارانش مهاري نیز بیشتر میشود و اولین لایه بیشترین تاثیر و لایه چهارم اثر ناچیزي را در افزایش نیروي بالارانش داشته است. با مقایسه علاوه بر زاویه اصطکاك داخلی خاك با افزایش نسبت (Ku) نتایج این تحقیق با نظریه میرهوف و آدامز مشخص شد که ضریب اسمی بالارانش عمق نیز مقدارش کاهش مییابد.


کلمات کلیدي:

مهاري، ژئوسینتتیک، نیروي بالارانش، مدل اجزاء محدود.

نویسندگان :

مسعود مکارچیان ، احسان بدخشان ، مھدی قیطاسی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهاري , ژئوسینتتیک , نیروي بالارانش , مدل اجزاء محدود , ,
:: بازدید از این مطلب : 973
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نشست خطوط لوله انتقال مواد نفتی در اثر ناهمگنی خاك و در مجاورت اتصال به مخزن

موضوع نشست مجاز خطوط لوله مواد نفتی به ندرت در مراجع طراحی و آیین نامه ها ذکرگردیده است. مقاله حاضر، به بررسی اثرات نشست غیر یکنواخت بستر خط لوله بر روي نیروها و تغییرشکل هاي به وجود آمده در آن و تعیین نشست نشست مخزن مجاور، می پردازد. جهت انجام (ii) ناهمگنی خاك بستر و (i) غیریکنواخت مجاز خط لوله، در شرایط مطالعات از مدلسازي عددي خط لوله، استفاده شده و بستر لوله به دو صورت فنر و مدل برگر ویسکو الاستیک استاندارد با چهار المان مدل گردیده است. همچنین بکارگیري مسلح کننده ژئوسینتتیک در بستر خاکی ناهمگن و اثر آن در کاهش و اتصال انعطاف پذیر (fixed joint) نشست مورد بررسی قرار گرفته است. اتصال لوله به مخزن در دو حالت اتصال گیردار بررسی و نتایج براي هر دو اتصال مقایسه شده است. مقاله در پایان حاوي نتایج حاصل از مطالعات ،(flexible joint) است.


کلمات کلیدي:

نشست غیر یکنواخت مجاز، مدل برگر، اتصال گیردار، اتصال انعطاف پذیر، ژئوسینتتیک

نویسندگان :

زهرا فاعلی (دانشجوي کار شناسی ارشد مهندسی عمران گرایش خاك وپی، دانشگاه تهران)

علی فاخر (استادیار دانشکده علوم مهندسی، دانشگاه تهران)

سید رضا مداح ساداتیه (استادیار دانشکده علوم مهندسی، دانشگاه تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست غیر یکنواخت مجاز , مدل برگر , اتصال گیردار , اتصال انعطاف پذیر , ژئوسینتتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1416
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر صلبیت پوشش دیوار، سختی و فاصله قائم مسلح کننده ها بر رفتار دیوارهاي حائل خاکی مسلح شده با ژئوسینتتیک ها

دراین مقاله سعی شده است با مدل سازي عددي به کمک نرم افزار تحت بارهاي استاتیکی پرداخته شود. درکلیه آنالیزها پی صلب فرض شده و ماکزیمم نیروي مسلح کننده ها در محل اتصال به دیوار رخ می دهد. افزایش سختی مسلح کننده ها نیروهاي بیشتري را در مسلح کنندهها تولید کرده و تغییر مکان ژئوتکستایل تاثیر چندانی در کاهش تغییر مکان دیوار EA ها را کاهش می دهد و از محدوده خاصی به بعد افزایش نخواهد داشت. این نتیجه می تواند در اقتصادي تر شدن طرح نیز موثر باشد. در دیوارهایی با پوشش صلب، سختی مسلح کنندهها تاثیر بیشتري در کاهش تغییر مکان دیوار داشته و بیش از 45 % از جابجایی ها را در سازه هایی با مسلح کننده هاي انعطاف پذیر میکاهد. روند تاثیر سختی بر رفتار دیوار، در خاکریز سست قابل ملاحظه تر میباشد. در مسلح کننده هاي انعطاف پذیر، افزایش فاصله مسلح کنندهها باعث افزایش بیشتري در تغییر مکان ماکزیمم دیوار شده و با صلب تر شدن ژئوسینتتیک ها از تاثیر این عامل کاسته می شود. انعطاف پذیري پوشش بر دیوار هایی با مسلح کننده هاي سخت تر، اثر بیشتري داشته و منجر به افزایش قابل ملاحظه تري در تغییر مکان دیوار خاکی مسلح گردیده و با افزایش ارتفاع دیوار بر تاثیر پوشش افزوده می شود.


کلمات کلیدي:

مدلسازي عددی ،Plaxis ، دیوار حائل خاك مسلّح، ژئوسینتتیک    

نویسندگان :

مهدي سبحانی (کارشناس ارشد ژئوتکنیک از دانشگاه ارومیه)

کاظم بدو (دانشیار دانشکده فنی دانشگاه ارومیه)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي عددی , Plaxis , دیوار حائل خاك مسلّح , ژئوسینتتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1381
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 10 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه